Vijanden

Het hele politieke proces is inmiddels – vooral landelijk – aan hevige corrosie onderhavig; burgers herkennen hun overheid niet meer en soms lijkt het zelfs of overheid en burgers vijanden zijn geworden.

Er bestaat inmiddels een heersende elite en een gezelschap tot strikte onderdanigheid veroordeelde soort van horigen. De ‘stem van het volk’ klinkt hierdoor steeds minder door in de gehele politiek. Het vertrouwen in de oprechtheid van de overheid brokkelt niet alleen af, maar is in sommige gevallen al totaal verdwenen. Kijken we naar de aanpak van de coronapandemie (die inmiddels achter ons ligt) dan kunnen we nu constateren dat de overheid uitermate gebrekkig functioneert en voortdurend een zekere vorm van feodaal heerserschap toonde. “Kijk ons: leiders!” Het beleid faalde voor wat betreft de aanpak veelal zodanig en hevig, dat onder grote groepen van de bevolking de indruk ontstond dat dit niets meer met de volksgezondheid van doen had, en dat lijkt er ook nu nog verdacht veel op. Zo zijn er meer terreinen; ambtenaren die rapporten naar hartenlust aanpassen, de kindertoeslagen-affaire waarbij bleek dat de trias-politica door de overheid voortdurend wordt geschonden met rechters die maar een beetje met de gang van zaken meesloffen, de energiecrisis – veroorzaakt door een hardnekkig autistische klimaatobsessie, et cetera.

Afb: Bundesarchiv

Er zijn een aantal terreinen waarop een overheid onmisbaar is, zoals de aanleg van wegen en het opstellen van wetten die ervoor zorgen dat burgers elkaar niet voortdurend belagen. Een overheid is er in de eerste plaats om de burgers te dienen; zaken op te lossen die individueel niet of nauwelijks zijn op te lossen. Een zinvolle overheid die voldoet aan de eisen die de burgers van dit land daaraan mogen stellen. Een overheid die dat niet kan leveren, moet verdwijnen en in elk ander geval is een gang naar de stembus (alweer?) zinloos geweest.

WO2

Na WO2 was het gemakkelijker. De Waalsdorpervlakte lag nog vers in het geheugen en na 20 mei 1945 zat zo ongeveer iedereen wel in het ‘verzet’. Nederland werd bevrijd (niet veroverd!) door de geallieerden en al spoedig kregen we als natie weer zeggenschap over ons eigen gebied en onze eigen besognes. Er was niets voor nodig dan goede wil van iedereen, of zij nu wel of niet in een ambtelijke, bestuurlijke of politieke functie zaten. De burgers hadden vertrouwen in degenen die zij verkozen om namens en samen met hen dit land weer op te bouwen en datzelfde elan bleek aanwezig bij de politici die door vrije burgers tot hun dienst aan het land waren geroepen. Nederland herrees en bouwde gezamenlijk en eensgezind aan een natie die voor de oorlog totaal niet voor mogelijk werd gehouden. Het genoegen was niet van zo heel lange duur. Vanaf de vroege 70-er jaren werd de toonzetting in de politiek anders en begon het meer om het partijpolitieke spel te gaan dan om de nationale knikkers. Men begon vals te spelen in het politieke orkest.

Ollongren

Inmiddels zijn we zover dat zelfs politici helemaal geen electoraat meer nodig zijn om op het pluche van de leidersstoel te kunnen zitten; het gaat per ‘benoeming’. Burgemeesters, rechters, commissarissen van politie, commissarissen van de Koning: ook allemaal ‘benoemd’, voorzien van een dik salaris, mits zij in close harmony Buid Back Better bezingen en het klimaat belangrijker vinden dan de wetenschap en vooral de burger. Mevrouw Ollongren van D66, die werkelijk nog nooit ook maar de geringste kiesdeler heeft gehaald, wordt zonder problemen ‘benoemd’ voor nota bene regeringsstoeltjes waar ze totaal niets van weet. Straks moet een generaal nog salueren ook voor dat vreselijke mens, terwijl ze waarschijnlijk nog moeite heeft om een ei fatsoenlijk te bakken.

De overheid doet niet meer waarvoor zij in het leven is geroepen en houdt zich liever bezig met zaken waar zij uitdrukkelijk van moet afblijven. Waarvoor zij geen mandaat hebben gekregen.

Soms wordt het gewoon tijd voor een flinke oorlog. Dat ruimt op.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
1 jaar geleden

Nederland is geen democratie meer !!
We hebben een overheid die lak heb aan de burgers, voorbeelden ten over:
het begon al met het referendum over de EU, de toeslagen , Groningen, enz
De “rechtspraak”is een lachertje geworden….uitspraken bijna altijd pro regering.
Ambtenaren de grove fouten maken komen met hun daden weg.
Politie is een soort gestapo geworden die onschuldige burger in elkaar ramt.
En de Overheid liegt en bedriegt er op los dag in dag uit.
En politieke partijen uitsluiten (cordon sanitaire) is niet democratisch, dat is miljoenen burgers buitenspel zetten.

Buskens
1 jaar geleden

En het is zeker niet alleen mevr. Ollongren die een probleem vormt maar we kunnen er nog wel een aantal opnoemen. Afgelopen week in het programma VI zei hr. Van der Gijp het volgende: “Wanneer ik met mijn beste vriend Casper van Eijck begin over Ernst Kuypers komt er stoom uit zijn oren” Voor de lezers die niet weten wie Casper van Eijck is: Het een oncolist verbonden aan het Erasmus voormalig werkterrein van Ernst. Gisterenavond deed van der Gijp er nog een schepje bovenop door te zeggen:”Dat er waarschijnlijk 2 mensen op het afscheidsfeestje van Ernst zijn geweest”. Nou dat belooft wat!! Inderdaad, oorlog wil niemand maar het zou het vervuilde nest eens flink opschudden. Nieuwe verkiezingen heeft weinig zin krijgen we weer precies hetzelfde. Partijen waarvan de elite niets moeten hebben worden doodleuk genegeerd. Sterker nog als een bepaalde partij denk aan PVV, FvD hoog staat in de peiling wordt er doodleuk gezegd” Nee, met die partij gaan we niet regeren” uit geluld ben je. Misschien toch een oorlog?

1 jaar geleden

“”DE GRONDWET””
ARTIKEL 1 – GELIJKE BEHANDELING
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

1. ARTIKEL 1 GRONDWET
Artikel 1 Grondwet en zijn binnen de Nederlandse rechtsorde geldende geschreven en ongeschreven equivalenten vormen een fascinerend onderdeel van het recht. De daarin verwoorde beginselen behoren tot de fundamenten waarop het recht berust.[2] Gelijke behandeling en het tegengaan van discriminatie zijn de voorwaarden voor een tolerante rechtsstaat.
Artikel 1 van de Grondwet bevat dan ook niet alleen een juridisch relevant gebod aan de wetgever, het bestuur en de rechter. Het heeft – mede door zijn ongeclausuleerde formulering – ook een sterke symboolwaarde, die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het feit dat de tekst ervan prijkt op het kunstwerk voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag.
Op het wetsvoorstel van de regering werd één amendement, het amendement-Bakker, aangenomen: volgend op de vermelding van verboden discriminatiegronden in de tweede zin van artikel 1 werd toegevoegd ‘of op welke grond dan ook’.[7] De toevoeging onderstreepte het pejoratieve karakter van het begrip ‘discriminatie’ en bood tegelijk een oplossing voor de door de Raad van State verwoorde vrees dat selectieve vermelding van verboden discriminatiegronden nadelig kon uitpakken voor discriminatie op niet-genoemde gronden. 

HET BOVENSTAANDE, artikel 1 van de Grondwet en de uitleg is zeker een “onwelgevallig” wetsartikel en heeft, mijns inziens, veel ellende veroorzaakt omdat artikel 1 Gw, een ongelooflijke vorm van DISCRIMINATIE met zich meebrengt ten aanzien van de Nederlandse bevolking. Immers: “”De Raad van State verwoorde vrees dat selectieve vermelding van verboden discriminatiegronden nadelig kon uitpakken voor discriminatie op niet-genoemde gronden. “” 

En, de DISCRIMINATIE heeft ook een oorzakelijk verband met betrekking tot toelaten van niet westelijke immigranten die nu een “ parallelle “ samenleving aan het opbouwen zijn. Dat was zeker NIET de bedoeling van de toevoeging “op welke grond dan ook”. Het amendement van Bakker komt uit de koker van een communist, en een dergelijk ideologie is UITERST VERWERPELIJK, zo niet onaanvaardbaar. 
Geert Wilders van de PVV ,wilde jaren gelden het artikel 1 Gw , of wijzigen of schrappen omdat de toeloop van “niet westerse immigranten, zonder enige opleiding “ en de ideologie van het Islamitische aanhangen NIET past in de Westerse samenleving én dat is inmiddels bewezen. Er is GEEN samenhang en aldus is “reciprociteit”, wederkerigheid. 

Dat het CDA moslims als geloofsgenoten wil behandelen, is de absolute waanzin op volle sterkte en Groen links van Jesse Klaver, immigratie juiste wil bevorderen en ook hij niet gevoelig blijkt voor de harde realiteit.

Immers; Het bevordert de OVERBEVOLKING en de demografische spanningen lopen steeds meer op waarbij de kostbare ruimte in Nederland wordt verkwanseld aan “woningbouw”. 
Gezien het feit dat Nederland het dichts bevolkte land van Europa is, is immigratie maatschappelijk ontwrichtend : ook dat is bewezen.  

Dat het huidige kabinet Rutte IV ook niet begrijpt met welke problemen de Nederlandse burger is opgezadeld, betekent dat ook deze coalitie niet meer voor Nederland op komt maar haar pijlen nu richt op “Globalisering” en de “ Eenheid van Europa”, maar beide doelstelling berusten op pure illusies, hetgeen inhoudt dat het kabinet Rutte III en IV ongelooflijk incompetent is, en zo spoedig als mogelijk “ het Binnenhof “ moet verlaten. 

 En, zoals de heer Nijhof schrijft:””Het hele politieke proces is inmiddels – vooral landelijk – aan hevige corrosie onderhavig; burgers herkennen hun overheid niet meer en soms lijkt het zelfs of overheid en burgers vijanden zijn geworden.””.

We moeten ons er van bewust zijn dat het gehele ambtelijke apparaat niet voor de flauwe kul het proces van consolidatie heeft ondergaan om hun baantje te behouden. Zoals ik al eerder schreef, is dat de bureaucratie daarvan een onderdeel blijkt en de burger op afstand houdt. Het vijandschap sluipt dan ook logischerwijze binnen. Dat Mark Rutte uitsluitend de macht wenst en Nederland zonder de belangen van Nederland te behartigen, is de vijandschap een feit.

 

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Ik denk dat we even moeten wachten tot eind dit jaar. We zullen te maken krijgen met werkloosheid omdat zeer zeker winkeliers gaan omvallen. Grote armoede onder modale en lage inkomens. De koopkracht neemt af voor grote groepen mensen vanwege de enorme inflatie dus economie stort in. En je kan van kale kippen niet plukken. Criminaliteit gaat daardoor nog meer toenemen. En inkomsten voor Nederland BV, dmv btw belastingen nemen gestaag af. Dan gaat de wal het schip keren. Ik pretendeer niet dat ik een profeet ben maar dit voorzie ik helaas wel!