De aap uit de mouw

In een eerder artikel heb ik de behandeling van de Wet publieke gezondheid (Wpg) aangestipt. Wie dat wetsvoorstel zoals dat nu voorligt in wil zien, kan HIER terecht (pdf). Met deze wet komen de werkelijke, dictatoriale bedoelingen van de huidige heersers (een democratie kunnen we Nederland niet meer noemen) goed uit de verf: de aap komt uit de mouw.

Artikel 58cb lid 1 van het voorliggende wetsvoorstel regelt de keuze voor een ‘vervaltermijn’ bij wettelijke collectieve maatregelen. Lid 1 bepaalt de mogelijkheid om per aparte ministeriële regeling een vervaltermijn van 8 weken aan een wettelijke collectieve maatregel te koppelen, oftewel dat dit dient te gebeuren volgens de reguliere procedure van artikel 58c. Lid 2 echter, stelt dat deze aparte ministeriële regeling een week nadat deze aan beide Kamers is voorgelegd in werking treedt, mits de Tweede of de Eerste Kamer deze niet voordien heeft verworpen, waarbij overigens voor beide Kamers het agenderingsvereiste geldt. Lid 3 regelt de mogelijkheid om de vervaltermijn met acht weken te verlengen.

Laten we dat eens bekijken: Lid 1 bepaalt dus dat de regeling van een vervaltermijn volgens de reguliere procedure van artikel 58c gaat, terwijl lid 2 van dit wetsvoorstel tot wijziging, een procedure voorschrijft die hiervan afwijkt? Hierop zou de Eerste Kamer het voorstel meteen al naar de prullenbak moeten verwijzen, omdat het inconsistent is. Maar het wordt nog gekker;

Schorsing democratie

De Tijdelijke wet was nog gebaseerd op het besef dat er sprake was van een bijzondere situatie die het opleggen van collectieve maatregelen met ingrijpende gevolgen voor de burgerlijke grondrechten rechtvaardigde. Daarom werd per definitie een vervaltermijn voor dergelijke maatregelen noodzakelijk geacht, waarna het aan beide Kamers was om te bepalen of verlenging of afschaffing geboden is. Dat is op grond van democratische verhoudingen in ons land (?) ook een minimale vereiste. In het voorliggende voorstel (i.h. bijzonder artikel 58cb) wordt daarvan nu nadrukkelijk afgeweken. Het gaat hier niet om de mogelijkheid om per ministeriële regeling aan een wettelijke collectieve maatregel bij wijze van uitzondering geen vervaltermijn te koppelen. Nee, nu wordt hier het initiatief nota bene bij de uitvoerende macht neergelegd om een dergelijke collectieve maatregel per ministeriële regeling überhaupt van een vervaltermijn te voorzien. Kortom: de minister wil zelf uitmaken wanneer de lockdowns eindigen.

Dat wil dus zeggen dat zodra de uitvoerende macht besluit om geen vervaltermijn in te stellen dat deze de betreffende wettelijke collectieve maatregel in principe permanent kan maken, ongeacht hoe de Tweede en/of de Eerste Kamer daarover denkt. Dat is vanuit het oogpunt van de minimaal benodigde democratische controle een dictatoriale regeling. Een verre van denkbeeldig gevaar bij noodrecht is immers dat het om oneigenlijke redenen permanent wordt gemaakt, terwijl aan dat gevaar in deze regeling geen strobreed in de weg wordt gelegd. De minister heeft als het ware ruimschoots de tijd om de staatskas plunderen en ergens in Zuid-Amerika gaan rentenieren van de munten. En dan zitten wij nog in zijn ‘lockdown’…

Tot slot zou voor de verlenging van een vervaltermijn, zoals geregeld in lid 3, de normale wetgevingsprocedure voor totstandkoming van een formele wet moeten gelden, als eerder is gehanteerd voor de Tijdelijke wet, in plaats van een schijnconstructie die slechts voornamelijk geschikt is om de suggestie van democratische controle mee op te roepen, zoals die is vermeld in lid 2.

Stemmen voor zelfdestructie

De Tweede Kamer heeft – kennelijk zonder nadenken – al voor de eigen afschaffing gestemd: kennelijk dachten de Kamerleden van de regeringspartijen dat zij toch wel tot in lengte van dagen aan de macht zouden kunnen blijven ruiken, ongeacht verkiezingen. Dat zij aan de hand van deze wet zonodig zelf ook jarenlang in een kerker kunnen worden opgesloten (bij wijze van spreken) door de minister, kwam niet eens bij hen op.

Laten we eens verder kijken waar de Tweede Kamer (i.c. de regeringspartijen) zoal mee heeft ingestemd;

Artikel 58d regelt een zogenaamde ‘noodbevoegdheid’. Lid 1 hiervan bevat de voorwaarden om in geval van een epidemie van een infectieziekte uit de categorie A1 of directe dreiging daarvan per ministeriële regeling andere collectieve maatregelen te nemen dan in het wetsvoorstel staan geregeld. Die hebben voornamelijk betrekking op een noodscenario waarin wettelijke collectieve maatregelen niet voldoen.

Lid 2 schrijft voor dat deze regeling sowieso ingaat, als deze niet binnen 24 uur – na aan de Tweede Kamer te zijn voorgelegd – is verworpen. Lid 4 bepaalt dat als deze termijn niet mogelijk blijkt, deze regeling onmiddellijk in werking treedt, waarbij dat meteen aan beide Kamers ter kennisgeving wordt gestuurd en waarbij de Tweede Kamer een week de gelegenheid heeft om de regeling alsnog te verwerpen.
Lid 3 stelt dat voor deze (alsdan in werking getreden) regeling een vervaltermijn geldt van 8 weken. Een voorstel tot verlenging gebeurt per ministeriële regeling die een week nadat deze aan beide Kamers is gestuurd ingaat, tenzij de Tweede Kamer het voorstel tussentijds verwerpt.
Zodra de ministeriële regeling van lid 1 in de Staatscourant wordt gepubliceerd dient onverwijld een wetsvoorstel tot regeling van het onderwerp uit deze regeling te worden ingediend bij de Tweede Kamer. Zodra dit wetsvoorstel door beide Kamers is aanvaard of verworpen, vervalt de voorafgaande ministeriële regeling.

De Kamer heeft dus normaal gesproken 24 uur de tijd om de dictatoriale bevoegdheden van de minister te blokkeren of goed te keuren (als ze voldoende gek zijn tenminste), maar als de regeling direct ingaat vanwege een staatsbedreigend fenomeen, de Kamer weer een wéék de tijd krijgt.

Tot slot

Het grootste probleem is natuurlijk de opgeëiste vrijheid van de huidige uitvoerende macht om naar eigen wil en goeddunken te besluiten om de opgelegde wettelijke collectieve maatregel te laten voortduren zolang men wil. Dan kunnen we ons land bijschrijven in de Afrikaanse lijsten van vermeende democratieën.

Ik weet waar het eindigt en het is te hopen dat de leden van de Eerste Kamer dat ook inzien. Dit is een recept voor volksoproer wat z’n weerga niet kent in onze streken.


NB: Dit artikel is grotendeels ontleend aan DIT artikel op 9fornews (iedere dag prima stukjes!) en een artikel op Advocatenblad van Cornelis Wisse.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
10 maanden geleden

Als het fascisme zijn zin niet krijgt met Rutte’s malafide Corona-show dan opent de smeerlapperij met de Wpg de deuren wel voor zijn nieuwe lockdowns en aanverwante terreur: Williams: W.H.O. Warns of 9 Million More Annual Deaths from Climate Change (breitbart.com) Let in de komende dagen op de 1e Kamer!

10 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Dat er “” negen miljoen doden”” zullen vallen door “ klimaatverandering” is , om angst aan te jagen en de “ meest domme groep” daar iets mee kan doen, zoals “ Groen Links “ de PvdA en de Partij voor de Dieren “ en een ieder dewelke een verdienmodel in elkaar gerommeld heeft , Massapsychologie is een van de oudste vormen van angstzaaien en wordt in oorlogen gebruikt . De zogenaamde «  waarschuwing «  van een zogenaamde « «  autoriteit « «  is om mensen « «  rijp » » te maken om geen tegenstand te willen omdat « «  autoriteit «  het beste met ons voor heeft . Grotere boeven moeten nog geboren worden . Het wordt tijd dat «  verstandige mensen « «  resoluut en zonder omhaal iedereen duidelijk maken dat er te veel fantasten zijn die « «  autoritaire attitude « «  hebben om de macht en hun fascistische doelstellingen te verwezenlijken . De mens als kuddedier wordt in minachting door de « «  autoriteit «  misbruikt . Wie de infantiele kletskoek van Joseph Goebels nog eens tot zich laat doordringen weer dan wat ik bedoel . Psychopaten en anderen met een zielsziekte hebben geen enkele rationele inbreng dan uit hun geborneerde wereld, gevoed door een gestoord affect, de « «  mensen- kudde » te bespelen. De WHO gaat op de stoel zitten van de politiek en gaat meehuppelen om haar bestaansrecht te rechtvaardigen . In feite zijn het «  zwendelaars «  met een dubbel moraal .

ronald.dunki
10 maanden geleden

Ik heb al jaren geleden op deze pagina’s betoogd dat een ‘tijdelijke wet’, die op zich strijdt met de Grondwet, hooguit één keer verlengd kan worden omdat het ‘tijdelijke karakter’ ervan anders ‘impliciet permanent’ wordt. D.w.z. zonder dat de wetgever ermee instemt, laat staan dat een illusoir Constitutioneel Hof de Kartel-smeerlappen – die hiermee proberen de Grondwet te omzeilen in hun greep naar de macht – op hun plaats zet (en dat is in de bajes !).

Het beeld dat Ton hier schetst tart iedere beschrijving want dit zijn criminele practijken waarbij die hondsbrutale criminelen in hun onverbloemde machtsgreep een quasi-legale situatie proberen te creëren met hun onnavolgbare hersenspinsels waarin de wetgever volkomen buiten spel wordt gezet… De Trias Politica is ‘het slot op de deur’ van meerdere filosofen, waaronder de Montesquieu als de ‘primus inter pares’, die een hekel hadden aan zulke smeerlappen. Die Trias Politica streeft ernaar de balans tussen de drie machten in evenwicht te houden. Slechts een eventuele ‘noodtoestand’ zou daar uitzondering op kunnen zijn, maar dan ècht ‘tijdelijk’ en met het expliciete fiat van de controlerende 2E Kamer die nu weer met de broek op de enkels staat te kijken. Helaas hun specialiteit! 

Dat er van een ‘noodtoestand’ per se geen sprake was als aanleiding voor de achterbakse, zelfgecreëerde Coronacrisis-maatregels van Rutte en zijn intriganten is evident. Maar de malafide intrigant Rutte zal het altijd weer proberen zolang de 1e Kamer nog gemanipuleerd kan worden.

Navrant is dat hij zich anderzijds weldegelijk beroept op de wet, i.e. EU-verdragen, om het land vol te plempen voor zijn ‘omvolking’ terwijl een wettig beroep op de daardoor ontstane ‘noodtoestand’ het terzijde schuiven van die duistere EU complotten juist volledig wettig rechtvaardigt….  

Het tuig is een open boek, maar de kiezer houdt kennelijk niet van lezen.    

Buskens
10 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Graag wil ik ingaan op de laatste zin van uw column. Zojuist een ochtend wandeling met mijn hond gemaakt. Tijdens zo’n wandeling ontmoet ik diverse mensen uiteraard ook met hond met wie ik vaak leuke, interessante gesprekken heb. Deze morgen sprak ik met een mevrouw over hoe belabbert het er in ons land aan toe gaat. Zij woont in Rotterdam en in de buurt waar afgelopen weken een aantal bomaanslagen zijn gepleegd. Zij verblijft in de zomer in ons dorp op de camping. Eerst vertelde ze over hoe dramatisch het is in de wijk waar zij woont. Ik zal daar verder niet op ingaan maar ik schat in, dat u als lezer wel een idee hebt hoe zo’n wijk eruit ziet. Om een lang verhaal kort te houden, ik adviseerde of liever gezegd, attendeerde haar erop om ook eens andere nieuwssites te lezen zoals De andere krant, Ninefornews, Wyniasweek , Sta-pal enz. Zij antwoordde mij ” oh nee hoor, daar word ik alleen maar depressie van en alles waar ik depressief van word mijd ik”. Kijk, naar mijn mening gewoon je kop in het zand steken . Wellicht denken een hoop andere mensen ook zo. Dus inderdaad meneer Dunki, het boek blijft ongelezen maar gaat het boek van Martien Meiland wel mee op vakantie?

ronald.dunki
10 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Ik ben bang dat zelfs het ‘lezen in overdrachtelijke zin’ van de politieke manipulatie door het Kartel een concentratiespanne vergt die de gemiddelde kiezer niet of nauwelijks kan opbrengen.

Het is veel makkelijker om de dagelijkse hersenspoeling van de MSM over je heen te laten gaan en vervolgens na te blaten… Met als bonus dat je ook nog eens deugt en ‘erbij hoort’. Twee vliegen in één klap tegen de democratie.

Buskens
10 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Misschien toch nog even om te lachen? Die bewuste mevrouw waarover ik schreef woont in de buurt van de Zwartjanstraat. Deze straat was vroeger een gezellige volkse winkelstraat. Maar door de overheid gecreëerde diversiteit nu een straat met alleen maar winkels die in handen zijn van allochtonen. Zelfs bij het Kruidvat in die straat werken alleen maar mensen van allochtone afkomst. In die winkel was ze op zoek naar droogshampoo. Toen zij ernaar vroeg kreeg ze het volgende antwoord ” wij hebben geen droogshampoo maar alleen nat shampoo”. Zo hebben we toch nog even gelachen.

10 maanden geleden

Hoera , een dictatoriale bevoegdheid moet de burger temmen . We zullen er zeker niet blij mee zijn en WE hebben nu het bewijs hoe ongelooflijk dom en , hoe, ongelooflijk goed de vriendjes-politiek heeft gewerkt . Immers : wie Kiest er voor om zich te onderwerpen aan een dictatuur? Dat is alleen mogelijk als de « «  slachtoffers « «  van de Rutte doctrine verdoofd zijn door een hoog salaris en de fictie omarmen van een eeuwig durende «  bescherming en zekerheid bij « «  de Staat « «  en een heerlijk pensioen na een bepaalde leeftijd . Immers : Er waren toch heel veel mensen in de vroegere DDR die na de Duitse eenwording weer terug wilden naar de «  zekerheid « «  , ondanks de onderdrukking?? Kennelijk hebben de Kamerleden geen enkel vermogen om zelfstandig te denken en in «  vol vertrouwen « «  iedere dictatoriale kletskoek voor lief nemen . Het is niet alleen misbruik van macht door de overheid, het is ook tevens een misbruik van “ onvermogenden “ dewelke niet begrijpen wat een “ dictatuur” inhoudt . Het is gewoon het “ oude liedje , zoals ook de geschiedschrijvers dat hebben vastgelegd . De Nijhof schrijft dat Kamerleden zonde “nadenken “ voor eigen afschaffing hebben gestemd, bevestigd mijn stelling . Vroeger, in de middeleeuwen, waren er « «  aanzienlijken , en deze hebben ook toen gekozen om boeren in de armoede te dumpen door hun land te confiskeren . Maar we moeten ook begrijpen dat er altijd een soort mensen bestaan, dewelke niet in staat zijn zelfstandig om nodig na te denken en assertief te zijn. De voorbeelden tussen 1925 en 1945 , zijn ruim aanwezig . Dat er nu nog steeds een aantal “” randdebielen « «  zijn die slechts op macht belust , terwijl iedereen nu weet, ( moet weten ) dat het altijd slecht afloopt met dictators . Dat er  «  mogelijk een opstand komt “ dat zijn weerga niet kent moet ik nog zien . Maar ik hoop dat Nijhof gelijk krijgt . Een ding is nu zeker ,…… De classificatie dat we te maken hebben met een “ criminele organisatie “ in de vorm van Coalitie Rutte IV , is nu zeker te rechtvaardigen . Mr dr Thierry Baudet , heeft jaren geleden al gezegd dat er een totalitair bewind komt en iedere vorm van oppositie kansloos is …….. en als we even op YouTube kijken en luisteren, dan horen we hoe incompetent de huidige bewindsmlieden zich profileren en de voorzitter van de Tweede Kamer , Bergkamp , vaak vele debatten in de kiem smoort als de oppositie aan het woord is . D-66 is een partij, waar krankzinnigen de lakens uitdelen en Rutte is het laffe schoothondje . Dat Mevrouw van der Plas van BBB , haar invloed kan laten gelden is al bij voorbaat mislukt , omdat Links net een meerderheid heeft in de Eerste Kamer , en nu er snel nog wetten worden geproduceerd ter consolidatie . Een feit is zeker : Naturam expellas furca tamen usque recurret . ( De natuur komt altijd weer terug ook als deze wordt weg geknuppeld . ) Moedertje natuur is de ECHTE baas .