Prikbord nr 901

Na 900 Prikborden is het wellicht tijd om verantwoording af te leggen over de veranderde toonzetting daarin. Vooropgesteld dat het Prikbord geen ‘wetenschappelijk’ onderbouwd feitenrelaas is, maar een verzameling columns, gebaseerd op de actualiteit, met op korte termijn verwachte of gewenste ontwikkelingen.

Dat daarbij vooral negatieve zaken worden behandeld mogen critici me verwijten, maar niet een gebrek aan ‘oplossingen’ en evenmin aan kennis of ervaring. Alleen komt die ‘kennis’ slechts voort uit de media, een goed geheugen en persoonlijke ervaringen in zeer uitlopende delen van de samenleving.

Over positieve zaken schrijven is niet belangrijk voor mij of de lezers, dat doen anderen wel; vaak met emoties die ik niet kan delen. Zoals over het functioneren van minister Els Borst of minister De Jonge of minister Weerwind of staatssecretaris Van der Burg of burgemeester Halsema of het koningshuis of kanselier Merkel of mevr. Kaag of de EU of een reeks ‘goede doelen’, pensioenfondsen, verzekeraars en banken, waaronder DNB (Wellink), om er een paar te noemen. Het zijn juist de negatieve zaken die terecht emoties oproepen, tot discussies (moeten) leiden of nadere beschouwing verdienen; niet alleen vanwege de rol van de media, de rechterlijke macht, de veelal belanghebbende elites, de politieke polderaars en de buitenparlementaire activisten, maar vooral door de gevolgen op termijn. En, inderdaad, meestal staan die onderwerpen – soms later – ook in de krant, maar dan vanuit een andere invalshoek.

Dat met de verspreiding van Prikborden ook gelijkgestemden worden bereikt en misschien bevestigd in hun opvattingen, kan een bonus zijn, maar belangrijker is dat andere lezers aan het heroverwegen van hun opinie worden gezet door waarschuwingen, schandalen en (buitenlandse) bronnen. Niets meer en niets minder; reden waarom ik zelden reageer op kritiek of weerwoord, want ik hoef niemand te overtuigen, die niet zelf tot andere conclusies komt. En voor het overige laat ik me zeker geen vooringenomen-heid ‘aanleunen’, want ik ben niet rechts, maar anti-links en dat is een volstrekt neutrale positie in dit land.

Achmea

Naar verluidt heeft Achmea € 85 miljoen aangeboden voor de afkoop van woekerpolisclaims. Een flutbedrag, met name in verhouding tot de schade en het totaal aan bonussen voor de top.

Grondwet

Journalisten die precies weten wat de Grondwet van politici verlangt, gaan er kennelijk vanuit dat die door God gegeven is. Dit is niet badinerend bedoeld, want er zijn generaties geweest die als hun ‘grondwet’ de Bijbel, Thora, Koran of het Communistische Manifest hanteerden. Mao had zijn Rode Boekje en Stalin was zelf de wet, met een eigen hel die Goelag heet.

Doch in de Volkskrant te moeten lezen dat de Grondwet de politiek bepaalt en niet de politiek de Grondwet, ontslaat politici van de aansprakelijkheid voor de inhoud, tegenstrijdigheden en het misbruik dat ervan wordt gemaakt.

Ook door rechters, bijv. bij de interpretatie van het verbod op discriminatie, dat alleen lijkt te gelden voor autochtone Nederlanders en niet voor nieuw-komers uit islamitische landen. De journalistieke stelling dat de rechters bij de F-35 onderdelenuitspraak niet op de stoel van de politiek zijn gaan zitten, is dubieus, omdat dit oordeel ook hen niet toekomt. Indien rechters hun bevoegdheden overschrijden met een beroep op hun interpretatie van wetten, dan is het aan de politiek om hun uitspraak te respecteren of te negeren dan wel de (Grond)wet te wijzigen. Helaas ontbreekt hier een Constitutioneel Hof dat tot toetsing, interpretatie en wijzigingsvoorstellen bevoegd is, waardoor zelfs een artikel kan blijven bestaan, dat toetsing verbiedt!

Hoofddoekje

Opnieuw wordt duidelijk dat de islam een politieke ‘godsdienst’ is, waarvan de aanhangers zich niet willen onderwerpen aan onze Staat en de regels over scheiding van kerk/geloof en de Staat. Alleen al het feit dat linkse politici zich ermee bemoeien, geeft te denken, maar Wilders zal zich daar niet aan storen. Het levert hem nog meer stemmen op en een nieuw argument om gemeente-besturen te herinneren aan de Grondwet en hun eigen schijnheiligheid. Zorgwekkender is dat gemeentes hun eigen regels (willen) maken: over demonstraties, cocaïne, bouwgrond, datacentra, moskeeën, asielzoekers, illegalenopvang, krakers, identiteitscontroles, parkeren, autovrije – en milieuzones, coffeeshops, begrotingstekorten, windturbines, openbaarheid van documenten, natuurcompensatie, scholen (wapens, mobieltjes, onderhoud), achterstandswijken, inburgering, boa’s, wachtgeld, huisvestingsvoorrang, WOZ-tarieven, schuldsanering, kampers, geheime reserves etc. in strijd met de Haagse richtlijnen. Dat ze zich daarbij vaak indekken door dure adviesbureaus het gewenste rapport te laten schrijven, hebben ze overigens wel van Den Haag overgenomen.

Informateur

Nu de VVD de reacties heeft gezien op de onwil van Omtzigt, is de partij bijgedraaid en bereid met een nieuwe informateur te gaan onderhandelen.

Daar komt bij dat de NSC naar verluidt nog wel wil praten, maar kennelijk geen ministers leveren aan een kabinet. Of dit eventueel ook geldt voor staatssecretarissen moet nog blijken, want enkele opportunisten in zijn partij hadden wellicht verwachtingen. Dat zelfs partijen die bij de verkiezingen zetels hebben verloren van leer trokken tegen Wilders, is opvallend. Kinnesinne of angst voor ingrijpende veranderingen? Overigens is onduidelijk wie de adviseurs van Omtzigt eigenlijk zijn, want het verwijt over de (afwezige?) adviseurs van Wilders treft vermoedelijk ook hem.

Hetzelfde geldt voor Timmermans die ‘zijn’ partij blameerde door de ongenuanceerde bewering tegen Wilders, dat 1 miljoen moslims hier niet welkom zouden zijn. Alsof er helemaal geen problemen zijn met deze bevolkingsgroep; waarschijnlijk niet in de ivoren toren van Timmermans. En zo werd de discussie over de informatie een aanval op de PVV. De nieuwe informateur weet nu in ieder geval welke ‘democratische’ partijen hij niet hoeft te benaderen, maar hij gaat het toch doen.

Interview Poetin

Er zijn mensen die Poetin ‘vergeven’ dat hij oorlogsmisdaden pleegt en de Russische bevolking gijzelt, uitbuit of gevangen zet, want hij heeft gelijk, vinden ze. Het onthullende interview met de Amerikaanse tv-journalist Carlson geeft een kijkje in de denkbeelden van een dictator, moordenaar en oorlogsmisdadiger. Er is al een NL vertaling van het transcript in mijn bezit, evenals een Engels weerwoord.

Klein leed

Kinderen die zich verheugen op de ‘gratis’ safariknuffels van Lidl, kunnen die op hun buik schrijven. Daarvoor is tenminste € 200,- ‘omzet’ nodig, want het aantal zegeltjes afronden naar boven mogen de kassières niet.

Een gezin met drie kinderen moet dus voor ruim € 600,- boodschappen aan zegeltjes sparen voor elk een exemplaar; soms duurt dit 3 maanden, dus 10 maanden voor één complete set Gelukkig zijn er prachtige knuffels in kring-loopwinkels voor prijzen vanaf € 0,50.

Marktwerking

Waar zijn de politieke blaaskaken gebleven, die jaren hebben beweerd dat marktwerking en ‘privatisering’ de taken van de Staat goedkoper en efficiënter zouden maken?

Ondanks salarissen van € 500.000 en méér; niet gelukt bij de NS, Defensie (out-sourcing), de zorg, de energiebedrijven, de woningcorporaties, het openbare busvervoer, het milieubeheer, de sociale werkplaatsen, het COA, de ontwikkelingshulp en nu ook de stroomnetwerken.

Tennet blijkt een incompetente club die ‘vergeten’ heeft de politiek te waar-schuwen voor de zinloze energietransitie. Er is niet eens een EMP-kernwapen door de Russen of sabotage door activisten nodig om een deel van ons land plat te leggen; overbelasting, computeruitval door kortsluiting of hacking, een brandje of hoog water zijn al toereikend. En terwijl de 1,50 allang is overschreden, gaan we gewoon door met ondermijning van de NL welvaart.

NAM

Als Shell en Exxon de Staat aansprakelijk houden voor hun gemiste inkomsten in Groningen, mogen de Groningers dan ook verwachten dat ze royaal meebetalen aan hun schade? En dat hun contracten eindelijk eens op tafel komen, net als de dubieuze leveringscontracten met hun buitenlandse afnemers, want daarin kan inderdaad een ‘verlies’ zichtbaar worden. Doch winsten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst; dit zou men ook in die hoofdkantoren moeten weten.

NAVO

Na de uitspraken van Trump had een reactie vanuit de NAVO voor de hand gelegen; met name van Stoltenberg die aan zijn laatste weken zou zijn begonnen. Want ondanks de dromen in Brussel over een Europese defensie-macht (zonder Turkije?), kan de NAVO niet zonder de VS. En door die waardering te laten blijken, kan ook de ondermijning van Artikel 5 en de vermindering van de steun aan Oekraïne worden afgeremd. Want een ding is inmiddels duidelijk geworden; een aantal landen waaronder Nederland is niet eens meer in staat om substantieel bij te dragen aan de verdediging van een andere lidstaat. Vooral indien daarbij (tegen)aanvalsoperaties nodig zijn, die door de rechter om humanitaire redenen verboden kunnen worden.

Het activisme – ook tegen de NAVO – is inmiddels zo verdwaasd, dat een oorlog alleen ‘humanitair’ is als die wordt verloren; niet als die wordt gewonnen. De zieke VN heeft dit nog niet begrepen, gezien de acceptatie van het Russische optreden, maar NL rechters kunnen wellicht voorlichting geven?

Omtzigt 2.0

Met de nieuwe informateur heeft de Kamer – of eigenlijk de belanghebbende partijen – een figuur aangewezen van het niveau Eringa. De reputatie is méér dan de man die een duplicaat lijkt van Omtzigt. Onzeker, voorzichtig, onervaren en daardoor afhankelijk van adviseurs.

Wie de adviseurs van Omtzigt en Wilders zijn (geweest) is een raadsel, maar dat deze nieuwe informateur voortvarend en doelgericht aan de slag gaat is inmiddels een fictie. Sterker nog, zijn aanpak zorgt alleen maar voor meer verwarring en leidt tot nieuwe verkiezingen. Is dit wat Wilders, Omtzigt of de Kamer beogen? We mogen hopen dat ik ongelijk krijg.

PI

Wie denkt te weten hoe het binnen een Penitentiaire Inrichting toegaat, moet de Bonjo eens lezen of de cijfers over zelfdoding opvragen. Want de problemen komen niet alleen door corrupte bewaarders of het tekort aan personeel, nadat men – net als bij de Belastingdienst – het (ervaren) personeel heeft laten ‘afvloeien’ en gevangenissen gesloten. En dan hebben we het nog niet over jeugdgevangenissen en tbs-patiënten.

Polen

Een tv-uitzending over de Poolse grensbewaking maakt duidelijk waarom de EU nog steeds wordt overstroomd met economische vluchtelingen die geen zin hebben in een verblijf in veilige landen buiten de EU of Engeland.

Dat mensen die illegaal een land binnendringen niet meteen uitgezet mogen worden, is een van de stupide regels die het asielbeleid saboteren. En het onbegrijpelijke verbod om het aanmeren van ‘hulpschepen’ in EU-havens te weigeren, doet de rest. En zo doet de EU er zelf alles aan om het indammen van de gelukszoekersstromen te frustreren en Frontex is het peperdure schaamlapje daarbij.

UNRWA

De informatie die op internet circuleert over de UNRWA en hoe de gewone Palestijnen daar zelf over denken en over Hamas, doen vragen rijzen ter zake de rol die mevr. Kaag in het recente verleden heeft gespeeld en kennelijk nog steeds ambieert. Want als ze vooral werd aangesteld om de wandaden van de VN te verhullen, dan is haar missie nu al mislukt.

En voordat Kaag begint met puinruimen in Gaza, moet ze dit eerst in de (top van) de UNRWA doen. Daar is nog tijd genoeg voor als Hamas zich niet overgeeft. Naar verluidt heeft een Hamas-leider Gaza inmiddels verlaten via een tunnel; kennelijk moet Hamas standhouden tot de – op één na – laatste man zodat het lijden van de bevolking in de VN-propaganda kan worden verwerkt. Pijnlijk zijn de smokkelpraktijken naar Egypte waarvoor vele duizenden dollars moeten worden betaald. Het zal toch niet zo zijn dat familieleden van Hamas-terroristen de eersten zijn die kunnen vertrekken?

Valse vlag

De beschuldigingen tegen Israël over de doden en vluchtelingen in Gaza en nu in het bijzonder in Rafah, worden onder een ‘valse vlag’ geuit; namelijk door aanhangers van Hamas d.w.z. ruim 60% van de Palestijnen; ook in het buitenland. Want het is Egypte dat de grens voor Palestijnse vluchtelingen gesloten houdt, het is Hamas dat zich niet wil overgeven, maar zich tussen de bevolking in Rafah verschuilt in plaats van het uit te vechten in Gaza-stad of elders, en het zijn Iran en Hezbollah die Hamas blijven steunen zolang ze niet verslagen zijn. Daarbij is het de VN die niet eist dat Hamas onmiddellijk en zonder voorwaarden de gijzelaars vrijlaat. En er wordt zelf toegelaten dat Hamas ze straks wil gebruiken om terroristen vrij te krijgen, die anders wegens oorlogsmisdaden geëxecuteerd zouden worden. Intussen praat een deel van de westerse media het Palestijnse ministerie van Voorlichting en PR (pardon: Gezondheid) na over het aantal vluchtelingen in Rafah; de aantallen variëren daardoor van 1 miljoen tot 1,5 miljoen en alles wat daar tussen ligt. De weigering van Egypte om de grens te openen is kennelijk ook voor de VN begrijpelijk, maar de weigering van Israël om de gijzelaars op te geven, niet. Vooral Zuid-Afrika is hier blind voor en blijft drammen over het humanitaire oorlogsrecht waar Hamas helemaal geen interesse in heeft. Intussen maken kopstukken van Hamas duidelijk dat de zgn. 2-staten-oplossing niets zal veranderen aan het streven Israël van de kaart te vegen.

VS

Wie 100 jaar of meer terugkijkt in de geschiedenis, komt tot de conclusie dat nagenoeg alle grote landen werden en worden geleid door een dictator, een acteur of een dwaas waaraan een steekje los is. Dat maakte hen vaak juist succesvol, onaantastbaar of gevreesd. En bijna altijd komt er een moment van corruptie of zelfoverschatting; ook in de VS. Dat de Democratische partij een dictatuur nastreeft, waarin een mentaal kwetsbare man meent nog steeds over presidentiële bekwaamheid en vaardigheden te beschikken, is even angstaanjagend als een mafkees die zijn geopolitieke uitspraken voor onfeilbaar houdt en geen moeite heeft met dictators die met kernwapens dreigen. God bless America!


Deel dit:
1 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
1 maand geleden

“” Hoofddoekjes””. Een aantal keren heb ik geschreven ( vele anderen met mij ) dat een Hoofddoekje een “” symbool”” van onderdrukking is. In September 2010 schreef nu Wijlen Prof dr Hans Jansen , Arabist, dat de D-day bereikt is in strijd tegen de Islam . Bij het noemen van de feiten werd ook in de Tweede Kamer Geert Wilder uitgelachen en nu is Pieter Omtzigt , kennelijk , met zijn partij NSC geremd, inzake rechtstatelijk -heid, ( het toetsen aan de grondwet ) de uitspraken van Wilders over de Islam, Omtzigt niet met Wilders een Kabinet wil samenstellen. De Islam kent geen kerk organisatie en een discussie over Kerk en Staat is zinloos. Nu : blijkt, uit een enquête onder 29000 leerkrachten dat 53% vindt dat de principes van het “ laicisme” op scholen in Frankrijk onder druk staan . Het “” onderwijs ligt op de knieën en wij wenden liever de blik af , in de , eerste plaats Politici . Hoe is het dan in Nederland? Pieter Omtzigt vindt “ kennelijk” dat Moslims geloofsgenoten zijn en deze wil beschermen voor maatregelen die Wilders wil nemen als er een kabinet komt waarin ook Wilder een plaats heeft en ministers leveren . Op bladzijde 96 nr 123 , in het boek van Prof Jansen, “” Islam voor varkens , apen en andere beesten, “” staat nadrukkelijk dat de jeugd nu al goed de tucht van de Islam voelt . Op bladzijde 129 ( nr 158) staat duidelijk dat Joden “ “” zwijnen”” en “” ezels”” genoemd worden .( soera 2: 64, 5:60, 7:166,62:5 ) En “” Alle ongelovigen worden “” beesten” genoemd . Daarnaast blijkt dat de Islam meer een ideologie is dan een geloof . Immers :Tolerantie is volledig afwezig en doelstelling van de Islam is dus “” wereldhegemonie “”. Alles begint met een liegende leerling en haar “ arrogantie” van haat vervulde ouders die op school verhaal kwamen halen . Samuel Paty werd in Frankrijk door een Moslim onthoofd , Abdiullakh Anzorov . Het onderwijssysteem blijkt in Frankrijk verrot te zijn . Dat Van Gogh in Nederland , regisseur, columnist en felle tegenstander van Moslims ,is ook door een Moslim -fanaat vermoord . De aanslagen in Madrid, Parijs en Brussel zijn mogelijk niet voldoende om Omtzigt van andere grachten te laten veranderen om het mogelijk te maken met Geert Wilders samen te werken. Naïviteit en het wegkijken van de harde realiteit is kennelijk bij Christelijk gelovigen een aangeboren fenomeen maar mijns inziens levens gevaarlijk . Rivieren van bloed , zoals de rechtse Britse politicus Enoch Powell die in 1968 voorspelde als gevolg van immigratie uit niet Europese landen . Hoe dom zijn politici ?? Ik constateer dat Europa zelfmoord pleegt door onbelemmerde immigratie . Het machtige woord van Allah ? Neen, de kreet van Allah is die van een krankzinnige .

1 maand geleden

We weten het nu zeker: Pieter Omtzigt is niet geschikt voor het landsbestuurPieter Omtzigt is naar eigen zeggen uit de formatiebesprekingen gestapt wegens de overheidsfinanciën. Hij vreesde dat er geen overeenstemming over beperking daarvan tussen de partijen mogelijk zou zijn. Bovendien beschuldigde hij informateur Ronald Plasterk ervan dat hij relevante documenten over de financiële situatie van het land zou hebben achtergehouden. Die beschuldiging bleek niet op waarheid […] Bron: Wynia’s week.
Die beschuldiging bleek niet op waarheid te berusten. Ook circuleerden speculaties over andere motieven langs het veelvoud aan talkshows op de Nederlandse televisie, zoals gebrek aan vertrouwen tussen de gesprekspartners.

Mogelijk is Omtzigt nog beïnvloed door het ” OUDE CDA “. En…….. maakt Omtzigt zich schuldig aan ” Pseudologia Fantastica””??

Nieuwe verkiezingen in aantocht…….. gezien het gedrag van Omtzigt blijkt dat dus noodzakelijk. Overigens: Het is zeer teleurstellend.

ronald.dunki
1 maand geleden
Antwoord aan  a.r.girbes sr

sterker nog, de rat heeft tijdens een NSC ledenavond zijn volledige voorkeur uitgesproken voor een kabinet Timmermans! Daar zakt je broek toch ècht van af…?

A.R. Girbes sr
1 maand geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Inderdaad, eerst een schouderklopje en nu, een schop onder zijn achterste . Dat hij , Omtzigt , met Frans Timmermans( Groen Links , Partij van de Arbeid) verder wil is mijns inziens een duidelijke schoffering naar zijn kiezers en bevestigd tevens dat hij de « «  Immense « «  Problemen in Nederland niet begrijpt » ». Het « «  canaille « «  van Timmermans en Jesse Klaver , zal een ramp zijn met hun «  communistische ideeën Nederland onverbiddelijk naar de verdommenis helpen . Immers : Alle dominante invectieven zijn op hen van toepassing, gezien hun «  overgevoeligheid ( geborneerdheid) inzake hun aversie ter zake rechts bestuur .

ronald.dunki
1 maand geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Omtzigt ontpopt zich in de laatste 48 uur als feitelijk de grootste, globalistische, bedreiging voor de democratie met zijn achterbaksre kiezersbedrog.