Prikbord nr 899

Als het cocaïneprobleem alleen zou bestaan uit de criminaliteit en winsten van de dealers, dan levert legaliseren alleen meer politiecapaciteit voor andere zaken op. Maar dan kan ook voor negeren worden gekozen, want de gevangenissen zijn al overvol.

Dat met het verdienmodel van de dealers geen belastingopbrengsten worden gegeneerd, is spijtig, maar geen reden om de verkoop op dezelfde wijze te regelen als sigaretten en sterke drank.

Cocaïne

Coke-gebruik stimuleren door het spul – bij nog meer aanbod – goedkoper te (kunnen) maken en een verslaving betaalbaarder, levert echter volstrekt andere problemen op dan ‘gewone’ verslavingen. Arbeidsongeschiktheid, geweld (ook op de weg en in gevangenissen), aantasting geestelijke gezondheid, echtscheidingen, gevaar in riskante beroepen (schepen, treinen, leger), drugstoerisme en jeugdcriminaliteit om – zonder werk – aan het spul te kunnen komen. Bovendien kan ook de samenstelling van die troep de gezondheid schaden, zodat de overheid het testen en de verkoop zou moeten reguleren. Als dat op dezelfde manier gebeurt als met wapens, cannabis, xtc, vuurwerk en coronavaccins dan wordt het weer dweilen met de kraan open.

En dan rijst de vraag waarom roken wel onbetaalbaar wordt gemaakt en cocaïne betaalbaar en legaal zou moeten worden. Cannabis werd ook ‘gelegaliseerd’, maar zo gevaarlijk geacht dat bij restsporen in het bloed, het rijbewijs wordt ingenomen. Bij cocaïnesporen zou het rijbewijs nooit meer teruggegeven moeten worden. Mevrouw Halsema weet ongetwijfeld de antwoorden; nu de rest van de wereld nog, want de ondermijning in dit land begint bij de overheid. Zoals ook met het cellentekort door het sluiten van gevangenissen, de behandeling van XR-activisten, de enkelbanden voor veroordeelden, het ministeriële besluit uit 2013 om naar verluidt foute curatoren niet te vervolgen en de kostbare gedoogcultuur voor illegalen.

Doemscenario

Zou er een samenhang bestaan tussen de merkwaardige pensioenovereenkomst die destijds staatssecretaris Klijnsma in Brussel heeft getekend, toen het Parlement met zomerreces was, en de omstreden pensioenherzieningswet?

Of tussen de aankondiging van die wet en het plotselinge ‘verlies’ van bijna 100 miljard, dat het ABP in één jaar tijd zou hebben gehad, of het ‘invaren’ van ‘individuele’ pensioenbeleggingen en de kosten daarvan, die inmiddels al van 50 op 100 miljard worden geraamd? Het zal toch niet zo zijn dat daarmee ook de recente ‘indexaties’ en zwijggeld voor ‘insiders’ worden gefinancierd? En waarvan worden eigenlijk die enorme ‘milieupotjes’ en duizenden miljarden aan ECB-bonds ‘betaald’?

Om die vragen te beantwoorden, is toezichthouder De Nederlandse Bank nodig, maar waar was die bij de discussie in de Eerste Kamer of bij de woekerpolissen met een geraamde (collectieve) schade van 80-100 miljard of bij het ‘verlies’ van het ABP?

Want als straks de huidige werkwijze van banken en verzekeraars wordt gecontinueerd, dan blijft het beheer van individuele beleggingsportefeuilles dezelfde luchtbel als nu. Waarbij die aandelen helemaal niet in het bezit zijn van de ‘verzekerde’ belegger, zelfs niet van zijn beheerder, maar zich in een grote ‘pool’ bevinden, waarop naar verluidt zich elke beheerder kan beroepen om fictieve beleggingen te ‘verantwoorden’.

Men begrijpt dan ook waarom woekerpolissen, gebaseerd op vermeende beleggingsresultaten, niets opleveren en het slachtoffer al blij mag zijn als hij/zij de inleg ooit terugkrijgt. Want het zijn (te) vaak de verliesgevende aandelen die toevallig tot diens portefeuille behoren. Wat er met zijn geld werkelijk gebeurt, is echter een raadsel, maar er moet een reden zijn dat er zoveel verschillende pensioenfondsen zijn met sterk uiteenlopende resultaten. Overigens moet bij het navragen van de huidige (neven)functies van CvdK drs. Klijnsma, eerst de reden van het informatieverzoek worden opgegeven.

Wat gebeurt er straks als de pensioengerechtigde zijn aanspraken MOET onderbrengen bij banken/verzekeraars: wordt de ABP-directie dan gedecimeerd, wordt de beleggings’room’ opgeheven, wordt zijn ‘vermogen’ aan de Belastingdienst gemeld en wordt zijn uitkering afhankelijk van de beleggingsresultaten en bankkosten?

En als die – zoals gewoonlijk – tegenvallen, daalt de uitkering dan ten koste van zijn aanspraken; anders gezegd, neemt het belegde vermogen dan steeds verder af? En welke rechter gaat straks de tienduizenden bezwaren tegen toepassing/uitvoering van de wet, de schadeclaims en de fraude-aangiften behandelen? En tot slot: heeft minister C. Schouten dit ook met de Eerste Kamer besproken, want het kan toch niet waar zijn dat iedereen werd omgekocht? De herzieningswet moet van tafel totdat alle gevolgen duidelijk zijn, de waarschuwingen van deskundigen zijn weerlegd en ook de juridische positie van degenen die de wet als een aantasting van hun (trekkings-/eigendoms)rechten en bestaanszekerheid beschouwen, duidelijk is.

Dwaling

In Engeland is een onbegrijpelijk rechterlijk schandaal naar buiten gekomen, dat vele levens heeft verwoest. Veroordelingen voor fraude waarvan het bewijs niet werd geleverd, omdat dit niet bestond! Reeds na drie gelijksoortige gevallen met beheerders van postkantoren hadden rechters, advocaten en het OM wakker moeten worden met de vraag; ‘wat is hier echt aan de hand’? Maar de meedogenloze leugens en incompetentie gingen gewoon door, want een ‘dader’ kun je immers niet geloven. Voor de werkelijke schuldigen aan deze rechteloosheid van vermorzelde burgers, zouden dezelfde celstraffen moeten gelden; ook in Nederland.

Gaza

Dat westerse donorlanden zich nu pas realiseren wat het betekende om 30.000 Palestijnse en andere medewerkers op de loonlijst te hebben, vooral in Gaza, is onvoorstelbaar, maar kan niet de enige reden zijn om de jaarlijkse donaties (tijdelijk?) te stoppen. Inmiddels zijn er berichten dat niet 12, maar 1200 ervan Hamas-aanhangers waren, evenals 3000 leraren. Het gejammer van allerlei buitenlandse ‘hulpverleners’ die hun baantjes kwijtraken (in 2025), gaat voorbij aan de bedragen die Hamas ontvangt uit Arabische landen die in de VN meestemmen tegen Israël. Dat Nederland nog gauw even het gehele (verhoogde!) jaarbedrag van 2024 heeft overgemaakt, geeft te denken.

Straks zullen nieuwe donaties worden gevraagd – ook door de VN – voor de wederopbouw van Gaza waar echter slechts weinigen eigen inkomen (kunnen) genereren. De 40.000 – inclusief VN-medewerkers – die in Gaza met hun gezinnen kunnen achterblijven, gezien de economische situatie en de noodzaak eerst de voorzieningen te herstellen/herbouwen – zoals ziekenhuizen, scholen, water, energie, riolering, wegen, puinafvoer en telefoonverbindingen – zullen door de Arabische landen moeten worden betaald. Want het Westen zal zich – terecht – alleen kunnen bekommeren om de ruim 2 miljoen vluchtelingen, waarvan straks nog geen 250.000 geschikte woonruimte zullen hebben in Gaza. En het is niet onwaarschijnlijk dat Israël geen groter aantal zal toestaan. Daar zijn dan betere redenen voor dan de ontvolking van de bezette gebieden in Oekraïne.

Ook de tweestaten-’oplossing’ is geen optie; waarvan moeten de gewone Palestijnen leven onder Hamas, Hezbollah of de PLO? Allemaal in het door Iran te financieren leger? Want dat mag een zelfstandige staat hebben, evenals een corrupte regering zoals in Libanon. Of op kosten van de VN, zoals nu in Gaza dat eigenlijk een Palestijnse mini-staat was. Anders gezegd, is de haat tegen Israël dan verdwenen en gaan de Palestijnen straks aan het werk om hun staat op te bouwen? Of wordt de spanning in het Midden-Oosten juist groter, waarbij de Palestijnse zetel in de VN dan wordt misbruikt om Israël telkens opnieuw op de agenda te zetten? Want daar zijn medestanders genoeg…

Gemeentes

De gemeentes beweren te weinig inkomsten te hebben voor het uitvoeren van hun taken, ‘dus’ moet er 3 miljard bij. Het bewijs daarvoor wordt al jaren niet geleverd; bewijs van het tegendeel wel. Zo zou de Bank van Nederlandse gemeentes ook activiteiten in het buitenland ‘sponsoren’ (net als de NS), zijn de jaarrekeningen (ook van de Bank) niet voldoende transparant, worden absurde contracten (zonder voldoende toezicht) afgesloten met zorginstituten/sociale werkplaatsen/commerciële hulpverleners/ ict-bedrijven etc. en worden geheime reserves bestemd voor merkwaardige activiteiten (illegale pensioenen, spookambtenaren, buitenlandse beleggingen zoals IceSafe, en de afkoop van…). Niet alleen accountant Leo Verhoef deed onderzoek, maar ook minister Zalm die door de politiek werd teruggefloten. Terwijl er genoeg te onderzoeken was/is, ook door de Algemene Rekenkamer: de groei van het aantal ambtenaren, de toename van de bureaucratie met allerlei rechten en procedures voor inspraak en chicaneren. Dit is voor sommigen een verdienmodel geworden door de dwangsommen; waarom gaat een klachtbrief niet eerst naar de gemeenteraad die vervolgens beslist of het College daarop moet reageren?

Voorts de verspillingen bij de GGD, Jeugdzorg en armoedebestrijding; de schuldsanering met uitkeringen en bewindvoerders; de buurtvaders, maatschappelijk werkers en jeugdcentra; de uitbesteding van de Sociale Dienst en Parkeerdienst enz. Ook de PR-capaciteiten, de kosten van accountants, de subsidies (ook aan profvoetbal), de facilitering van de Tour de France, de besteding van bouw- en onderhoudsbudgetten, de bijdragen aan de bouw van moskeeën, musea en cultuurcentra, de reiskosten en nevenactiviteiten van bestuurders, de kosten van partnerschappen met buitenlandse gemeentes, inhuur van rapportagedeskundigen, de bijdragen aan schoolontbijten, inburgering en sportclubs, etc. etc. En het toezicht op de geldstromen naar zorgverleners mag de hoogste prioriteit krijgen, want de misstanden en managementbureaucratie rijzen de pan uit. En dan hebben we het nog niet over deelgemeentes met allerlei doublures, of dienstauto’s, of de Floriade, of het afkopen/wachtgeld van bestuurders, of de ziektepercentages, of de financiële blunders en fraude (bijv. GVB en metro Amsterdam, parkeerdienst Amsterdam, zigeunerkamp Maastricht, afkopen Roma, energiecontracten Brabant, verbouwing /exploitatie musea zoals het Schoenenmuseum in Waalwijk, inburgeringsprojecten Utrecht), of de nieuwe gemeentehuizen… En wat moet een burgemeester die met pensioen gaat 2 weken in Zuid-Amerika doen; over drugs praten??? Wordt hij dan alsnog minister van Rechtsbescherming, omdat zijn voorganger incompetent is?

Tot slot: zelfs de dreigementen dat zwembaden, buurthuizen of bibliotheken moeten worden gesloten, zijn merkwaardig. Waarom niet sportclubs, theaters en musea als daar onvoldoende belangstelling voor is?

Hufter-tv

Nog maar eens naar Vandaag Inside gekeken of het weer vooral over voetbal ging, maar het bleek veel erger. Eindelijk heeft Nederland een eigen programma voor hufters die nergens meer respect voor hebben, behalve hun eigen (financiële) opvattingen. Hun vaste gasten moeten zich kapot schamen.

Oekraïne

Mevrouw Keijzer (BBB) wil vluchtelingen terugsturen naar het ‘veilige’ Oekraïne alsof de oorlog daar al gewonnen is. Kennelijk moet er ruimte worden gemaakt voor de tienduizenden gelukszoekers die via Portugal en Frankrijk op weg zijn naar Duitsland, Engeland en Nederland. Waarom dan de vluchtelingen uit Syrië niet worden teruggestuurd, is een raadsel.

Naar verluidt heeft 50% van de Oekraïeners hier werk gevonden, waarbij het onbegrijpelijk is waarom met Turkije een EU-associatieverdrag werd gesloten en dit met Oekraïne niet zou kunnen? En het verwijt dat sommige Oekraïners op vakantie zijn geweest in het eigen land, is absurd. Zelfs ‘vluchtelingen’ met een Nederlands paspoort gingen op familiebezoek in het land van herkomst: Gaza, Ethiopië, Ghana, Syrië, Bosnië, Armenië, Irak, Iran, Egypte, Afghanistan, Kaapverdië, Burkina Faso etc.

Poetin

In een interview met Rob de Wijk, oprichter van het HCSS (the Hague Centre for Strategic Studies) , werden enkele verstandige vragen gesteld over de oorlog in Oekraïne. Deze keer zonder meteen over kernwapens te beginnen, want de situatie is al ernstig genoeg. De Wijk heeft terechte twijfels over de standvastigheid van de NAVO als het gaat om zich te houden aan Art. 5 – een aanval op een NAVO-lid is een aanval op de gehele NAVO – en de militaire mogelijkheden om dit te voorkomen dan wel waar te maken. Want niet alleen heeft de NAVO nagelaten om het bondgenootschap te versterken toen de herbewapening in Rusland begon, maar ook om de verdediging van Oekraïne in een VN-resolutie te bepleiten, zodat Rusland in de Veiligheidsraad zich had moeten verantwoorden. Nu worden de NAVO-bondgenoten getest en de scheuren zichtbaar: de VS, Canada, Turkije, Hongarije en Nederland zijn onbetrouwbaar of incompetent.

Terwijl het verlies van Oekraïne betekent dat er enorme vluchtelingenstromen zullen ontstaan, ook uit de Baltische staten, en Poetin zijn plannen met Litouwen, Finland en Polen kan gaan testen, zijn de Europese landen nog steeds bezig de dreiging te bagatelliseren en een afwachtende houding aan te nemen. Zelfs in Duitsland lijken de milieuplannen belangrijker dan de verdediging tegen Poetin, de steun aan Oekraïne en de uitbreiding van de krijgsmacht. Intussen worden de sabotage mogelijkheden door de afhankelijkheid van stroom steeds groter, evenals het potentieel aan Turkse Duitsers die de bevelen van Erdogan (zullen) volgen. En Haagse politici zijn nog steeds bezig met micro-management en wegkijken alsof de 30-er jaren van de vorige eeuw zijn aangebroken. Bang om de blunders van het ‘vredesdividend’ toe te geven of van de verdragen met Turkije en met de EU? Zelfs het terugsturen van vluchtelingen naar het ‘veilige’ Oekraïne wordt overwogen, terwijl een NL generaal waarschuwt dat de burgers zich moeten voorbereiden op een mogelijke oorlog! Hij had beter kunnen waarschuwen voor de misvatting dat 50 miljard EU-steun genoeg is om de oorlog te winnen, terwijl onze politici zich bezighouden met hun ‘speeltjes’ zoals de wolven-, Lelystad- en rechtsstaatdiscussies of de samenstelling van het EU-ontbijt.


Deel dit:
5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

11 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 maanden geleden

Heer Dorrestijn, als antwoord op uw DOEMSCENARIO pensioenen, m.v.g. Paul Quekel

BRON DAGBLAD DE TELEGRAAF, DE KWESTIE: https://lnkd.in/et9Ex73w.
Leest u ook DOEMSCENARIO PENSIOENEN op: https://lnkd.in/ewcY59sT.

Brand New Day, iedereen een eigen pensioenpotje? En weer vullen bekende Nederlanders hun zakken met het promoten. Is men de woekerpolis ellende al vergeten? “Als de vos de passie preekt, boer pas op uw kippen”.

CITAAT: “OPINIE Hartog, Van Ittersum, Lely en Van Praag
’Is Nederland wel eerlijk voorgelicht over de pensioenen?’

AMSTERDAM – ’Tweede Kamerlid Agnes Joseph openbaarde dat zij als actuaris in de pensioensector berekeningen gunstig moest doen uitkomen voor de buitenwacht. Vier prominenten vragen zich af of Nederland wel eerlijk is voorgelicht over de pensioenen en waarom er niet is doorgevraagd.

Agnes Joseph (NSC) tijdens een debat in de Tweede Kamer over de nieuwe pensioenwet. „Het heeft de allure van de Max Havelaar, zoals Joseph haar vertrek toelicht.”

Stel, er zijn zorgen over aardbevingen ten gevolge van gaswinning en kans op grote schade aan opstallen en mogelijk personen. De verantwoordelijke minister laat twee onafhankelijke gereputeerde instituten rapporteren over de risico’s. Het ene voorziet hoge risico’s, het andere acht de schadekans verwaarloosbaar.

De minister stuurt alleen het laatste rapport naar de Kamer. Of er zijn plannen voor een ingrijpende wijziging van een sociale voorziening. De landsadvocaat adviseert dat de herziening juridisch uiterst wankel is. De minister stuurt dit rapport niet naar de Kamer.Triviale voorbeelden, evident wat de consequenties moeten zijn?

Onjuiste of onvolledige voorlichting aan het parlement is toch een doodzonde waar maar één consequentie bij hoort? Aftreden. Ja, zo was het, maar die tijd is bij ons voorbij.Pensioenhervorming

Dit is wat Kamerlid Agnes Joseph recent zei in het debat over de pensioenhervorming: „Vanaf het moment dat ik hoorde van het beroep actuaris, op mijn 15e, wilde ik al actuaris worden. Ik heb twintig jaar in de pensioensector gewerkt.

Daarbij heb ik vrijwel alle pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en pensioenverzekeraars in Nederland gezien. Ik heb ook alle buitenlandse pensioenstelsels bestudeerd.

Je kunt mij ’s nachts wakker maken voor vragen over pensioen. Maar ik heb mijn werk als actuaris in de pensioensector opgezegd, want ik kon er gewoon niet meer achter staan.”Max Havelaar

Het heeft de allure van de Max Havelaar, zoals Joseph haar vertrek toelicht. Ze vertelt dat zij verplicht werd berekeningen te maken voor de communicatie over de pensioenen. ,,Met die verplichte berekeningen die ik verdikkie moest maken, ging iedereen er naar verwachting op vooruit, in goed weer en slecht weer.

Maar dit kan natuurlijk niet. Nee, als actuaris moet je die berekeningen niet eens willen maken en ik wil dat ook niet meer.”Dat is niet gering wat hier gezegd wordt.

Een professional wordt niet gevraagd naar eer en geweten consequenties te analyseren van een ingrijpende verandering, maar gedwongen alleen een de gunstige uitkomsten te belichten.

Schokkender nog is het dat op de hartenkreet niet werd gereageerd. Na hun applaus konden Kamerleden vragen stellen, maar niemand ging in op de datamanipulatie.

Media opvallend zuinig
En dat doet weer aan Multatuli denken. Die wilde helemaal niet worden geprezen om zijn mooie rede, maar gehoord. Maar nee hoor, geen enkele vraag om nadere toelichting.

Ook de nieuwsmedia zijn opvallend zuinig met berichten over de aanleiding voor het vertrek uit de wereld van de pensioenfondsen.Maar dan hebben we toch nog De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt? Daar zijn ze capabel, daar doorzien ze toch meteen de eenzijdigheid? Normale, vanzelfsprekende integriteit dwingt al tot actie.

Maar om helemaal zeker te zijn hebben ze het ook nog vastgelegd in hun gedragscode:’DNB vervult een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Een onberispelijke reputatie is essentieel voor het vertrouwen dat de samenleving in DNB stelt.

Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor dit vertrouwen in DNB. (…) Wij gedragen ons integer, zorgvuldig en discreet. Wij vermijden onfatsoenlijk gedrag, behandelen anderen met respect en spreken elkaar hierop aan.’Daaronder valt toch ook toezicht op fatsoenlijk gedrag bij voorlichting en communicatie?

Zijn er nou echt geen Kamerleden te vinden die opheldering willen over de vraag of we wel eerlijk zijn voorgelicht?’

Joop Hartog is emeritus hoogleraar micro-economie (UvA).Boudewijn van lttersum is oud-voorzitter Amsterdamse Effectenbeurs.Jan Lely is voormalig beleidsadviseur van het ministerie van Justitie.Bernard van Praag is emeritus universiteitshoogleraar toegepaste economie (UvA)”. EINDE CITAAT.

4 maanden geleden

Heer Dorrestijn, weer uitstekende analyses in uw Prikbord 899.Het huidige systeem van ambtenaren en politici is duidelijk over de houdbaarheidsdatum heen en moet volledig gerenoveerd worden, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Leest u de uitleg over het KOSTBANEN CIRCUS op: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2. 
De bezuinigen van Staat, Provincies en Gemeentes zijn omgekeerd evenredig met de lastenverzwaring voor de vrije markt en vrije burgers!

Dit steeds maar muterende virus heeft toegeslagen van Staat tot Provincies tot Gemeentes en zelfs de nieuwste NORTON is niet bij machte om al deze infecties op te sporen, laat staan deze doeltreffend te verwijderen.

We zijn geïnfiltreerd en geïnfecteerd tot in de ziel van onze samenleving, het vrije individu, de zogenaamde vrije democratische Nederlandse mens! Gecensureerd van de wieg tot het graf, ondanks onze Grondwet, met artikel 1 en 7. Toen de senaat in Rome onbetaalbaar werd wegens hun verspilzucht en decadente levensfilosofie was het snel gedaan met het Romeinse Rijk.

Een ander voorbeeld is de Franse Revolutie en laat ik nou een treffende vergelijking zien tussen de toenmalige edelen en onze huidige bestuurders. Zalm de zonnekoning van Nederland en het Binnenhof als een moderne Bastille?

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.

Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen.

Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.

En dat brengen de heer M. Rutte en c.s al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm. 

Maar weet u hoe dat komt? Vele personen in de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, financiële en gerechtelijke instituties, hebben groot belang bij het continueren van de M. Rutte en de gevestigde macht, van pensioenfondsen, banken, verzekeraars tot DNB met Klaas Knot. Hun komen is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de huidige paradigma’s van de gevestigde orde.

Daarom werd Pim Fortuyn aangepakt, zie http://www.sdnl.nl/pimpernel.htm, (even door scrollen) want deze visionair had wel eens een bres kunnen slaan in het verdienmodel van de gevestigde orde, leest u mijn column De Berusting op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.
 

Boudica
4 maanden geleden

Rijk en gemeentes blijven geld genereren van de burger! WOZ 2024 weer omhoog en ook de overdrachtsbelasting naar 10,4% en maar beweren de woningnood op te willen lossen, krankzinnig beleid (Ministerie van Financien)!! Tja zo n beleid kost geld, veeeel geld.

Boudica
4 maanden geleden
Antwoord aan  Boudica

Het legaliseren van harddrugs wil de Pharmaindustrie. De zgn pijnbestrijding medicatie (op recept harddrugs) is een lucratieve bron van inkomsten voor de medische maffia. Goedkoop inkopen en duur verkopen (opdringen aan patienten). De zorgverzekering betaalt wel! Gigantisch verdienmodel, net als de vaccins!

J.Blaak
4 maanden geleden

Ik vraag me echt wel is af: Waarom een op zich goede column schrijver zoals Dhr Dorrestijn altijd afgeeft op Rusland.
Deze column heeft een grote verscheidenheid aan onderwerpen waar ik het echt wel mee eens kan zijn en het eindigt in mineur -russofobie- de bewering dat Rusland Europa zou willen aanvallen/ annexeren.
Ongegronde ideeën door politici aangedragen die de proxy oorlog aan de gang houden met gels en materiaal.
Politici de weten dat ze liegen en tzt zullen verschijnen voor een tribunaal om hun door geldelijk gewin gedreven waanzin te verantwoorden voor het oog van de wereld,

ronald.dunki
4 maanden geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Heer Blaak, u slaat de spijker op de kop. De unipolaire visie ibn Washington op het wereldgebeuren is niet zozeer Amerikaans – Trump doet er niet aan mee – maar wordt aangewakkerd door de machtige neo-cons die altijd een vijand nodig hebben om hun macht te consolideren. Dat daarbij het ‘military industrial complex complex’ en NATO prima vehikels zijn om die macht niet alleen te consolideren maar ook te projecteren moge overduidelijk zijn terwijl de kassa op ongekende wijze rinkelt. Oorlogen zijn altijd erg lucratief voor de financiers.

Dat onze ‘woke’ legertop hieraan meedoet is betreurenswaardig omdat Putin, en voor hem ook Jeltsin, meermaals toenadering heeft gezocht tot het westen, inclusief een eventueel lidmaatschap van de NATO maar steevast werd afgepoeierd door de neo-cons.

Een mijns inziens bonafide ijzervreter als Leo Dorrestijn zal zijn visie niet bijstellen en heeft daar uiteraard het volste recht toe, maar veel erger is dat onze malafide globalistische legertop zo krampachtig probeert om het valse beeld van het conflict in de Ukraïne overeind te houden in strijd met de feiten.

Hoopgevend is dat het arrogante globalisme momenteel last van knikkende knieën begint te krijgen in west Europa – met dank aan de boeren die de troon van het WEF stromannetje Macron momenteel doen wankelen – en in de USA – met dank aan Donald Trump die dat gespuis in de gordijnen jaagt.

De materiële en immateriële schade die de globalisten bewust aan de westerse samenleving toebrengen is gigantisch – denk alleen al aan de funeste migratie – en de EU probeert in paniek nog allerlei neo-communistische wetgeving door te drukken voordat zij in juni worden weggevaagd in de verkiezingen voor het E.P. Het tuig in Den Haag is al volledig in de uitverkoop maar doet niet voor hen onder en een verraderlijk mannetje als Omtzigt is hun laatste hoop om dit land op de knieën te krijgen voordat er nieuwe verkiezingen komen.

Zoals ik al eerder poneerde: PVV met 50 à 60 zetels kan dan ook met de grote schoonmaak in Den Haag beginnen inclusief de geesteszieke legertop, uit de EU en de VN stappen en een nieuwe vorm van EEG beginnen met gelijkdenkenden. Wat een verademing zal dat zijn…

J.Blaak
4 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Prima verwoordt, een mijns inziens bonafide ijzervreter als Leo Dorrestijn zal zijn visie niet bijstellen en heeft daar uiteraard het volste recht toe. Daar kan ik mee leven.
Ik lees zijn zijn stukjes graag en moet in deze zijn afwijkende visie accepteren.

ronald.dunki
4 maanden geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Ik ook, want hij heeft verder héél veel te melden!

rafi
4 maanden geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Een bonafide ijzervreter: slaat dit vergoelijkende eufemisme op iemand die liever oorlog in stand houdt en het eens is met de schending van de akkoorden van Minsk, met het torpederen van een vredesakkoord door Boris Johnson tussen Poetin en Zelensky, en met het sinds 2014 tot aan de inval der Russen bestoken van de vreedzame etnische Russen in de Donbass-regio door een regime dat door een staatsgreep aan de macht is gekomen, dan die eerst vredesbesprekingen, die Poetin zo vaak aangeboden heeft, een kans geeft? Deze proxy-oorlog door de navo is onrechtvaardig want niet het uiterste middel dat toegepast wordt om vrede te bereiken! Vredesbesprekingen, die Poetin dus wil, krijgen nooit een kans van het militair-industrieel complex en de neocons. Het globalistische kliekje in het Westen is oorlogszuchtig en verdient tribunalen.

Joost Visser
4 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Mijnheer Dunki. Ik heb u hoog zitten, maar Wilders en grote schoonmaak? Vergeet het maar. Kijk naar zijn stemgedrag en wat ie al niet heeft ingeleverd bij de formatiegesprekken.

ronald.dunki
4 maanden geleden
Antwoord aan  Joost Visser

u hebt gelijk, maar hoe anders…?

Het Engelse kiessysteem van een paar partijen en ’the winner takes all’ is oneindig veel practischer : je weet waar je op stemt en dat krijg je ook, of niet…

Typerend voor de practische Angelsaksische tendens naar macht. Hier zitten wij te neuzelen in een hemeltergend, typisch Nederlands, inefficiënt systeem met allerlei druiloren die ook wat te ‘polderen’ hebben en het hele land voor (te) lange tijd verlammen.

Ons kiesstelsel zou morgen op de schop moeten zodat die parasieten, nu weer Omtzigt, direct verantwoording afleggen in hun eigen kiesdistrict i.p.v. zich anoniem tegoed te mogen doen aan de goedgevulde Haagse ruif, alleen maar omdat zij lid van een partij zijn…