Omtzigt moet inbinden

Volgens hordes (ex-) politici, journalisten en andere semi-interessante mensen, is de PVV de bijl aan de wortel van de rechtsstaat. Waarom precies is echter niet bekend en desgevraagd komt er ook geen antwoord. Omtzigt heeft het ook over ‘rechtsstatelijkheid’, maar zal uiteindelijk toch moeten inbinden.

De reden daarvoor is vrij simpel. Alle partijen hebben voornemens gepubliceerd in hun partijprogramma’s die noodzaken tot een aanpassing van de wetten zoals die nu gelden. De één vindt dat de Koning en de Koningin “niet meer van deze tijd zijn” (GL/PvdA) en dat vergt nu eenmaal een aanpassing van de gehele constitutie van ons land. Maar als de PVV de hele klimaatwet en aanverwante maatregelen door de shredder wil halen, dan rept Jan en Alleman ineens van de ‘rechtsstaat’ of de ‘rechtsstatelijkheid’. Dat is dus klinkklare onzin en lijkt uitsluitend bedoeld als wisselgeld.

Vrijheid van godsdienst

Omtzigt heeft in zijn kritiek op de PVV vooral de godsdienstvrijheid op het oog, althans zo lijkt het. Het afbakenen van wat er allemaal wel en niet onder ‘religie’ valt is echter nogal arbitrair en daar kan misbruik van worden gemaakt. De PVV heeft het vermoeden dat met name de islam zich aan dergelijk misbruik schuldig maakt. Volgens de PVV is de islam eigenlijk een constructie die zich met alle facetten van het leven wil bemoeien en die een totaal ander staatkundig streven heeft, wat haaks staat op de democratische rechtsstaat. De islam is volgens hen geen religie, maar een ideologie die onze rechtsstaat ondermijnt.

In het Art. 6 van onze Grondwet is de vrijheid van religie vervat. De grondrechten van gelovigen worden eigenlijk al voldoende beschermd door andere vrijheden die zijn vastgelegd in b.v. de UVRM, het EVRM en de meeste nationale Grondwetten in democratische staten:

  • De vrijheid van geweten en gedachte (Art. 10 EU, Grondrechten)
  • De vrijheid van meningsuiting (Art. 7 Nld,  Gw)
  • De vrijheid van vergadering en betoging (Art. 9 Nld, Gw)
  • De vrijheid van vereniging (Art. 8 Nld, Gw)

Er is dus, rechtsstatelijk gezien, niet zo gek veel reden om artikel 6 van onze Grondwet in haar huidige vorm te handhaven omdat er al andere grondwettelijke garanties bestaan. Daarnaast is het buitengewoon moeilijk om een geloof in iets aan personen te verbieden. Zo kan er best een wet ontworpen worden die het verbied om in het bestaan van heilige oliebollen of geraniums te geloven, maar dat is allemaal moeilijk te controleren en te handhaven, dus vrij zinloos. Mensen geloven wat ze willen geloven.

Artikel 140 en aanslagen

Het Artikel 140 Wvs geeft een mogelijkheid om sommige organisaties te verbieden. In Nederland zijn op grond van die wet enkele motorclubs verboden omdat zij zich bezighielden met misdaad. Het eerste lid van die wet stelt: ‘Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.’ Voor de toepassing daarvan is, met betrekking tot het grote aantal aanslagen door moslims, wel wat te zeggen. Zelfs wanneer we naar de inhoud van het voor moslims heilige boek kijken is er reden om deze ‘religie’ in het verdachtenbankje te plaatsen, in het bijzonder als de aanslagplegers zich daadwerkelijk beroepen op hun ‘religie’ als verklaring voor hun daad.

Dat zijn kennelijk allemaal punten die besproken moeten worden volgens verkenner Plasterk. Dat kan allemaal goed zijn, maar het is natuurlijk niet zo dat (in) formatiebesprekingen afhangen van de toezegging van met name de PVV dat zij de komende kabinetsperiode geen wetswijzigingen zullen voorstellen. Dan kan Wilders met zijn club immers net zo goed op het dak van het torentje gaan zitten.

Constitutioneel Hof / Art. 120

In Art. 120 van onze Grondwet is de regel vervat: ‘De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.’ Laat het nu juist Omtzigt zijn die een ‘Constitutioneel Hof’ bepleit om aangenomen wetten door de rechter te laten toetsen! Dat druist rechtstreeks in tegen de scheiding der machten; de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht. Wat Omtzigt hier eigenlijk voorstelt, is dat de rechtsprekende macht (een constitutioneel hof) de wetgevende macht gaat controleren en wegen.

Als er iets wat Omtzigt tegen de borst zou moeten stuiten, dan is het wel zijn eigen voorstel voor een constitutioneel hof. Dat past niet in onze constitutie – en daar zijn dus ook goede redenen voor – maar als dat besproken moet worden volgens Omtzigt, dan moet dat prima kunnen.

Dat betekent vervolgens wel dat Omtzigt moet stoppen met zijn vervelende gedram over spoken die er niet zijn, i.c. ‘gebrek aan rechtsstatelijkheid’. Als het hem menens is met het opknappen van Nederland dan zal hij aan het werk moeten op grond van de verkiezingsuitslag en anders bedondert hij zijn kiezers. Dat is prima: de rekening volgt bij de eerstvolgende verkiezingsronde.

De Nederlanders wijzen uitdrukkelijk naar een meer conservatieve, maar evengoed sociale richting waarin de Nederlanders weer op de eerste plaats komen te staan.
En dat zou tijd worden ook.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

Geachte heer Nijhof, leest u: http://www.sdnl.nl/artikel-120-grondwet.htm, m.v.g. Paul Quekel

Koddebeier
7 maanden geleden

Snapt Omtzigt de grondwet wel ?????

ronald.dunki
7 maanden geleden

De hamvraag is of een Constitutioneel Hof in Nederland een goede zaak zou zijn, of niet… De catalyserende rol die de wetgever Omtzigt daarbij opeist lijkt mij op zich niet fout, maar de vraag is of de ‘woke’ persoon Omtzigt zèlf wel zo zuiver op de graat is als hij zich voordoet, Quod Non!
 
Dàt is het dilemma dat Ton hier terecht aankaart want het gaat er in eerste instantie niet eens zozeer om of een rechter de wet aan de letter van de Grondwet moet danwel mag toetsen, maar of die rechter zèlf een integer mens is die zijn ambtseed respecteert. Het is hèt thema van de strijd in de USA tussen rechters en rechtsgeleerden die de ‘Constitution’ als leidend zien en het alom aanwezige – door Clinton en Obama aangestelde – ‘woke’ onkruid dat slechts hun eigen corrupte politieke agenda als maatgevend accepteert en zich niet geneert om hun positie te misbruiken voor een politiek gemotiveerde heksenjacht op Donald Trump om zo hun desastreuze verlies in de komende verkiezingen af te wenden.
 
Dat soort praktijken roept de vrees op dat een Constitutioneel Hof vol onscrupuleuze ‘woke’ rechters – net als in het D66 wespennest bijgenaamd de Raad van State – op een ramp kan uitdraaien, terwijl de 1e Kamer ‘de iure’ bij uitstek hèt toetsende orgaan dient te zijn voor de acceptatie danwel afwijzing van wetsontwerpen na toetsing aan de Grondwet, maar ook al door een eigen politieke agenda die nobele taak grof verzaakt.

Kortom, de conclusie ligt voor de hand dat ‘progressieven’ het woord integriteit niet kunnen spellen en zich slechts laten leiden door hun politieke correctheid, hun zelfhaat die de westerse wereld ondermijnt. Onder die omstandigheden kan niet alleen een Constitutioneel Hof maar ook een gewone Rechtbank of Gerechtshof ‘de facto’ niet naar behoren functioneren en de negatieve consensus daarover dat in Nederland hier geen ros van klopt is gerechtvaardigd omdat het ‘woke’ tuig na hun ‘lange mars door de instituties’ het overheidsapparaat heeft vergiftigd en voor eigen gewin exploiteert, tot en met de Hoge Raad toe.  

Waar de schoen het meest wringt is dat de Trias Politica dagelijks wordt verkracht en dat een partij als de VVD in het voorlaatste verkiezingsprogramma zelfs uitdrukkelijk weigerde om duidelijke beleidsplannen te formuleren op alle ‘woke’ thema’s en, zwart op wit, expliciet de mogelijkheid openliet voor – door de belastingbetaler betaalde NGO’s – om dat gebrek aan beleid te misbruiken door zich via de corrupte rechter dat vacuüm in de uitvoerende macht toe te eigenen. Een stralend voorbeeld hiervan is het Urgenda arrest waarbij notabene de H.R. die extreem-linkse manipulatie van de wet klakkeloos accepteerde en onze samenleving opscheepte met de krankzinnige ‘woke agenda’ uit alle ‘mesjogge’ EU- verdragen die Rutte met zijn ‘inlegvelletjes’ via de achterdeur binnensmokkelde.
 
Navrant is dat in het dankzij Merkel volledig ontspoorde groene Duitsland het Constitutionele Hof meermaals de poot stijf hield als het ging om de (on-)rechtmatigheid van EU-verdragen na hun bewonderenswaardig objectieve toetsing aan de Duitse Grondwet. Vandaag de dag zit derhalve de Duitse regering met een fantastisch begrotingsgat omdat de hele Brusselse groene agenda deze maand in vlammen is afgeschoten door dat Constitutionele Hof, dus het kan weldegelijk goed functioneren!  Ton’s conclusie dat ’ Omtzigt moet inbinden ‘ lijkt mij de enige juiste, want enerzijds wil hij een Constitutioneel Hof maar anderzijds misbruikt hij, op volstrekt arbitraire wijze, zèlf het vermeende gebrek aan rechtsstatelijkheid van de PVV en speelt daarmee voor onze lieve heer. Dus toch een katholieke gluiperd ? 

7 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Dat “ Omtzigt “ een “” mogelijke katholieke gluiperd zou kunnen zijn , is op zich , niet denkbeeldig . Immers : Ook Omtzigt “” luistert “ naar de stem van zijn “” Hoogbejaarde Heer , “” Maar zo’n hoogbejaarde Heer , is in mijn opinie gewoon een kwakzalver en een uit fantasie en uit angst ontdane figuur , en de Status van Heilige heeft gekregen om angsten te kunnen bezweren en macht te vergaren als ook een “” respect afdwingende “ cultus te vertegenwoordigen . Nu even de realiteit . Alsdan is het bestaansrecht van zo’ n hoogbejaarde heer duidelijk “ arbitrair “ en zelfs belachelijk . Een “ dominus “ ( dominee ) heeft mij in een persoonlijk gesprek geantwoord op de vraag , of hij nu een psychiater is of dominee . Hij antwoordde : Duidelijk, beide . Dat Omtzigt psychische hulp nodig heeft , weet ik niet , maar dat hij , politiek gezien “ een “bestuursfunctie “” niet met de nodige rationaliteit kan beheren hij dan in de rubriek “” ambivalentie komt .