Prikbord nr 891

Naar verluidt is ook vanuit de advocatuur afwijzend commentaar geleverd op de verkiezingswinst van de PVV die een bedreiging zou zijn voor de rechtstaat. Let wel, tevens door strafrechtadvocaten die zelf vaak alle mogelijke moeite doen om de rechtspraak te frustreren en schuldige cliënten vrij te pleiten.

Daarnaast door advocaten waarvan sommige collega’s en curatoren niet terugschrikken voor belangenverstrengeling, meineed door hun cliënten, samenspanning met de wederpartij, illegale beïnvloeding van rechters en griffiers, verduistering van dossierstukken, onttrekking van boedelgelden, gefingeerde facturen, bedreiging van (te) integere cliënten en collega’s. Deze lijst kan nog langer worden gemaakt als het gaat om de Dekens van de Orde, dubieuze of verzwegen nevenfuncties, dubbele petten (zoals plaatsvervangend rechters), afdoening van klachten, leugens tijdens de zitting, laten vervalsen van zittingsverslagen, misleiding bij asielzaken en het vervalsen van dossierstukken.

Baan te koop?

De signalen dat bepaalde landen weinig voelen voor een internationale baan voor premier Rutte, omdat Nederland te weinig doet om de betreffende organisatie (financieel) te steunen, zijn niet nieuw. Meerdere voorgangers hebben dit reeds ervaren. En, omgekeerd, kregen lichtgewichten wel zo’n baan, omdat hun land de dubieuze activiteiten van de betrokken organisatie goedkeurde en financierde. Dat Nederland hopelijk in de nabije toekomst weer een eigen koers vaart, draagt ook niet bij aan de vermeende kansen van Rutte. Doch dat er sprake kan zijn van een NAVO-functie zou niet mogen worden bepaald door onze defensie-uitgaven.

Vrede en veiligheid werden na de val van de Muur immers mede door NAVO-analisten en de VS vertaald in aanvullende maatregelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, democratisering, internationale rechtsorde (ook in Den Haag), vluchtelingenbeleid, sanctiebeleid en (deelname aan) vredesoperaties. De som van al die activiteiten gaat voor ons land ver uit boven de verspillingen door de VN, kostbare diplomatie en het stompzinnige vredesdividend met een kostbare ontwapening tot gevolg. Daarvoor dragen niet alleen de kabinetten-Rutte schuld.

Discriminatie

Een Duitse migratiedeskundige meent te begrijpen waarom jongeren met een migratie-achtergrond met Hamas-vlaggen zwaaien. Is dit politieke correctheid of gelooft hij serieus dat daarmee hun vermeende discriminatie vermindert? Veel immigranten beseffen kennelijk nog steeds niet dat afwijkend gedrag – in kleding, geloof, nationalisme (gerelateerd aan het land van herkomst of tweede paspoort), voertaal en schandalige politieke uitingen – in westerse samenlevingen evenzeer worden gewantrouwd of afgekeurd als in islamitische. Daar komt bij dat in bepaalde ‘kansarme’ gezinnen bij de zonen de nadruk niet ligt op studeren en werken voor je inkomen, terwijl de dochters vaak ambitieuzer zijn, de landstaal beter beheersen en zich kennelijk minder ‘gediscrimineerd’ voelen bij hun sollicitatie en studie, maar vaak fanatiek zijn in hun (politieke) ambities en verdediging van de Islam.

Ook in de criminaliteitscijfers en in veeleisende banen (zorg, bouw, onderwijs) zijn dergelijke verschillen zichtbaar. Dus wellicht is er een echt onderzoek nodig naar de vraag of bepaalde verwijten van ‘discriminatie’ ongegrond zijn? Zeker bij immigranten die zich misdragen, de normen en waarden van het ‘gastland’ afwijzen, zich vijandig opstellen tegenover Islam-critici of excuses zoeken voor hun gebrek aan aanpassingsvermogen. De afwijzende houding van DENK tegenover de grondwet/rechtstaat, de PVV en Israël vergroot de sympathie voor de moslim-partij evenmin, zoals onder meer zichtbaar bij allochtonen in de grote steden, die op Wilders hebben gestemd en er geen probleem mee hebben dat de strijdigheid van de Islam met onze grondwet aan de kaak wordt gesteld.

EU-regels

Nederland blijkt ooit te hebben ingestemd met EU-regels voor toelating van asielzoekers tot de arbeidsmarkt, waarvan het kennelijk niets wist en ze dus ook niet toepaste. Sterker nog, men meende goede redenen te hebben voor ons nationale beleid. De vraag blijft wat de waarde is van zo’n handtekening die nu voor de Raad van State reden is om Den Haag te corrigeren? Krijgen we straks dezelfde procedure bij de onmogelijkheid om de klimaattoezeggingen waar te maken en wie hebben er dan voor gezorgd dat die in een ‘wet’ zijn vastgelegd? Het boek ‘de Slaapwandelaars’ van Ch. Clark schetst hoe Europa zichzelf de Eerste Wereldoorlog in rommelde; komt er straks een burgeroorlog met de activisten die ons land met de hulp van nuttige idioten in de val van klimaatwaanzin lieten duikelen? En nu gaat minister Van der Wal, namens Nederland, in Brussel voor de Natuurherstelwet stemmen. Waarom is dit niet controversieel verklaard?

Hamas-sponsors

Niet alleen Iran is een (wapen-) sponsor van Hamas; Qatar en de VN zijn dit ook, inclusief de VS en Duitsland. Wie de recente toespraken van de Duitse president en de bondskanselier heeft gehoord, zou niet vermoeden dat Duitsland samen met de VS al tientallen jaren een grote sponsor is van het Hamas-regime via een VN-fonds. Het toezicht op dat fonds deugt van geen kant en Israël heeft meerdere malen gewaarschuwd, maar de VN – en ook Nederland – houdt zich doof. En nu wel krokodillentranen over de gevolgen. Of Gaza weer moet en kan worden opgebouwd is twijfelachtig; de middelen van bestaan waren er al minimaal en de VN-hulp zal anders besteed (moeten) gaan worden.

Israël

De geruchten over voorkennis bij de Israëlische regering van de Hamas-aanval, lijken in strijd met iedere logica. Wat heeft Israël te winnen met de vernietiging van Gaza, met 1400 eigen doden, 5000 gewonden en 243 gegijzelden? Nog afgezien van de tientallen gesneuvelde soldaten, de duizenden Palestijnse slachtoffers, de vrijlating van Palestijnse gevangenen, de gigantische kosten van de oorlog en het gevaar dat Hezbollah zich in de strijd zou mengen. Bovendien het risico dat een dergelijk vermijden of uitstellen van eigen initiatief tot ernstige kritiek zou leiden; nationaal en internationaal (m.u.v. de VN uiteraard); al was het maar wegens de vluchtelingen die nergens echt welkom zijn.

Intussen nemen de anti-Israël beschuldigingen – naar verluidt ook door ‘progressieve’ christelijke theologen – groteske vormen aan, waarbij termen als genocide en de vermeende weigering van een tweestaten-oplossing worden gehanteerd. ‘Oplossing’ voor wat?

Landsbelang

De linkse media, activisten en bepaalde politici zijn begonnen met opruiing tegen de PVV en demonisering van Wilders; ongestraft, zoals we inmiddels gewend zijn in dit ‘gave’ landje. Maar dat de emoties bij sommige partijen zo hoog zijn opgelopen dat ze het landsbelang en zelfs het partijbelang niet meer zien, is opvallend. Want het opzettelijk aansturen op nieuwe verkiezingen zal door de meeste burgers worden afgestraft; wellicht door de PVV en haar bondgenoten een absolute meerderheid te gunnen. Dit zou echter geen goede zaak zijn, omdat het dan aan ervaren Kamerleden en bewindslieden zou ontbreken. Het landsbelang vraagt om echte veranderingen die vooral links niet kan en wil bieden, want politieke macht en eigenbelang zijn al decennia lang hun drijfveren. Die ontmaskering, begonnen met Pim Fortuyn, is nu definitief.

Plan

Wilders heeft de kiezers duidelijk gemaakt dat hij een plan heeft; geen geld verspillende ambities, geen luchtkastelen, geen privileges voor het establishment, geen uitvluchten, geen pappen-en-nathouden, maar een plan waarvoor desnoods de belemmerende wetgeving en het activisme moeten worden aangepast of bestreden. Mensen durven nu zelfs toe te geven dat ze op de PVV hebben gestemd.

Bovendien beseften die PVV-stemmers – onder meer door het gedrag van Rutte en de VVD, van Timmermans en Kaag, en door de media – dat men niet extreem-rechts hoeft te worden om anti-links te zijn. Hun hoop op een toekomst waarin iedereen met een Nederlands paspoort zich ook Nederlander voelt en zich daarnaar gedraagt, heeft mede de doorslag gegeven. En de reacties van de ondemocratische VVD, linkse media en in tv-programma’s als Vandaag Inside, Even tot hier, Khalid & Sophie en Groenteman en Van Roosmalen bevestigen hun gelijk. Die hebben geen plan: alleen maar modder.

Plasterk

De keuze van voormalig minister Plasterk als coalitieverkenner is een goede greep. Hij staat ver genoeg van de politiek, ook van de voormalige PvdA, maar is geen leek en op de hoogte van de actualiteit. Verder is hij intelligent, integer en heeft een scherpe blik voor wat goed is voor ons land.

Ongetwijfeld is dit voor sommige media juist geen aanbeveling, omdat hij naar verluidt niet mee zal doen aan lek-spelletjes of een eigen agenda hanteert. Blijft over zijn mogelijke bezwaar tegen de structuur van de PVV bij het goedkeuren van zijn resultaten, maar ook daarin zal zijn noodzakelijke onafhankelijkheid niet in het geding komen. Waar de linkse infiltratie van de PvdA en VVD toe heeft geleid, is zichtbaar in het verkiezingsresultaat en de ondemocratische commentaren daarna.

Polarisatie

Ondanks de oproepen om Nederland te behoeden voor verdere polarisatie, zijn het juist de linkse partijen en actievoerders die zich daaraan schuldig maken, al dan niet gesteund door (herhaalde) mediabeelden en selectieve, verdraaide dan wel zelfbedachte ‘citaten’. Wat opvalt zijn vooral de haat tegen een partij die aantasting van de allerlei (ondemocratische) ‘rechten’ beoogt en de wetsovertredingen – inclusief geweld en demonisering – die activisten normaal vinden . Met een beroep op het landsbelang worden onwaarheden geventileerd, die moeten verhullen dat die activisten, ambtenaren, journalisten en graaiende ‘elites’ vooral het eigen belang op het oog hebben. De tegenprotesten worden afgeschilderd als bedreigend, onwettig of zelfs racistisch.

Fatsoenlijke discussies worden vervuild door ongegronde verwijten, persoonlijke bedreigingen, de behoefte zich te profileren en een gebrek aan feitenkennis. Dat zelfs het buitenland zich zou verbazen over de verkiezingsuitslag heeft niets te maken met de achtergronden daarvan – want die zijn daar in nog hogere mate aanwezig – inclusief demonstraties, stakingen, antidemocratische activisten en zelfverrijkende resp. corrupte politici – of worden met staatsgeweld onderdrukt, maar met het fenomeen dat de ‘makke schapen’ in Nederland eindelijk opkomen tegen de linkse dictatuur, absurde (Europese) wetgeving, verspillingen, privileges en de verkwanseling van de belangen van gewone burgers. De vrees voor beschimpingen, bedreigingen en beschuldigingen is voorbij; de burgers willen weer een echte rechtsstaat en echte volksvertegenwoordigers die zich niet laten intimideren of door ambtenaren inpakken. Dat de VVD die niet (meer) kan leveren en zo de polarisatie tussen de burgers en elites versterkt, is spijtig, maar wellicht een zegen voor de noodzakelijke vertrouwensbasis binnen de nieuwe coalitie.

Reputatie

Sinds de verkiezingen zou plotseling onze ‘goede’ reputatie in het buitenland in het geding zijn. Merkwaardig, want we hebben ons nooit druk gemaakt over de Nederlandse reputatie in de NAVO, of in vakantielanden als Spanje, of als drugsland, of in de bancaire wereld, of wegens onze banden met corrupte regimes en bestaande dictaturen als Indonesië, Zuid-Afrika, China, Turkije, Palestijnse Autoriteit en Suriname. Er is zelfs geen paragraaf in de Grondwet of het strafrecht aan gewijd, wat overigens tot de vragen zou hebben geleid: welk Nederland en welke reputatie? Het land dat zijn autonomie, wetgeving en welvaart heeft weggeven aan de VN en EU, zijn miljarden keurig afdraagt aan de VN, Wereldbank, IMF, Brussel, ECB en Griekenland, maar nooit met de vuist op tafel slaat? Het land dat over zich laat lopen om internationale baantjes veilig te stellen, dictaturen in de Veiligheidsraad accepteert, verdragen ondertekent zonder naar de gevolgen te kijken, zijn economie, vrijheid van meningsuiting en cultuur heeft opgeofferd aan de hersenspinsels, censuur en indoctrinatie vanuit de EU-dictatuur, ‘straatgeweld’ door activisten, immigranten, hooligans en terreuraanhangers onbestraft laat, waar politici en opiniemakers moeten worden beschermd, een politicus werd gedemoniseerd en vermoord, het koningshuis betrokken is (geweest) bij allerlei schandalen, alsmede haar vrienden in Nieuw-Guinea, Suriname, Ambon, Timor en Molukken in de steek heeft gelaten? Net als de eigen soldaten (en inlandse burgers) in de oorlogen tegen Indonesische, Bosnische en Afghaanse terroristen! Die reputatie kan niet méér geschaad worden, want erger bestaat niet.

Syrië

Het lijkt erop dat de VN en EU niets hebben geleerd van de oorlogen en het terrorisme in Libanon (Hezbollah), Jemen, Afghanistan en Syrië. En nu niet (kunnen) begrijpen dat Hamas geen vrede wil, geen democratie, geen eigen territoir en geen toekomst voor de Palestijnen. Niet alleen op 7 oktober, maar nooit zolang islamitische landen hun dictaturen en steun aan terroristen kunnen handhaven dankzij de ‘tolerantie’ en het wegkijken van het Westen. Zelfs het optreden van de Russische dictator wordt niet met alle kracht bestreden, waarvoor een hoge prijs zal worden betaald; niet alleen door Oekraïne.

VN-panel

Het klimaatpanel van de VN – met al die integere deskundigen – heeft een paar zaken over het hoofd gezien: de onstuitbare groei van de wereldbevolking, de onmogelijkheid en onbetaalbaarheid om het klimaat substantieel te beïnvloeden, de onwil van vele landen, de anti-kernenergiebeweging, evenals de vulkanen, bosbranden en oorlogen. Daarnaast blijken narcosegassen een effect te hebben van 1000 tot 2500 maal dat van CO-2. Voor Duitsland een reden om koolfilters te gebruiken en naar alternatieven te zoeken. Dat de paus – als hoofd van de Roomse kerk, mede-aanstichter van die bevolkingsgroei – zich nu met klimaatmaatregelen wil gaan bemoeien, is niet alleen absurd, maar tevens een ongewenste vorm van politieke inmenging. Er zijn genoeg andere problemen die wel zijn dringende aandacht behoeven.

ZZP-contracten

De klachten in de zorg en het onderwijs over ‘dure’ zzp-contracten en gunstige arbeidsomstandigheden voor inhuurkrachten, zijn opvallend eenzijdig. Niet vermeld wordt dat organisaties jarenlang geld hebben overgehouden aan de personeelstekorten, extra geld kregen om die op te heffen – maar dit op de bank zetten – en geen (wacht)geld hoeven te betalen aan zzp-ers met een ‘burn out’. Voorts ook geen vakantiegeld, autokosten, ziektekosten, werkgeverspremies of pensioenpremie. Bovendien kunnen zzp-ers meteen worden ‘ontslagen’, indien ze niet goed functioneren of niet ‘passen’ in het team. Nog merkwaardiger is dat personeel met ‘vroegpensioen’ eveneens wordt ingehuurd, wat erop zou wijzen dat vroegpensioen vaak helemaal niet nodig is; het zijn geen stratenmakers of bouwvakkers. Overigens geldt dit ook voor politiemensen; als de buitendienst of nachtdienst te zwaar wordt, is er nog werk genoeg bij de recherche, ME, proces-verbalen (aangiftes) en (sociale) buurtbeveiliging. Zelfs ondersteuning van het maatschappelijk werk en het OM is, vooral in het weekeinde, bijna een hoofdtaak.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Wim
2 maanden geleden

Nog steeds schrijver ? Dacht dat je jezelf nog steeds verrijkte met zwart geld van diegene die een celstraf kreeg van 11 jaar in België.
Maar goed: de bevoegde instanties zijn inmiddels begonnen met een onderzoek naar je rol bij dubieuze transacties