Prikbord nr 879

De val van Femke Bol en Sifan Hassan, beiden op weg naar een gouden medaille tijdens de WK in Boedapest, is onbegrijpelijk. Hassan meent te zijn geduwd, maar de beelden bevestigen dit niet. Eerder, dat ze met haar elleboog probeerde de doorgang voor de Ethiopische te beperken.

Haar tactische fout is mogelijk de enorme inspanning om pas in de laatste fase een inhaalrace te beginnen, onder warme omstandigheden, waarbij ze in de bocht tenminste 3 mtr meer moest lopen dan op de binnenbaan. Dit verschil is niet alleen vaak zichtbaar bij de start, maar ook berekenbaar met de formule voor een halve cirkelomtrek: pi x R. Indien de straal R een meter groter is, wordt de afstand van één bocht (180o) ruim 3 mtr langer.
Een meer geleidelijke inhaalrace had wellicht minder inspanning gekost; een keuze die Femke Bol bij de estafette niet had.

Burgemeester

Natuurlijk heeft mevrouw Halsema recht op een persoonlijke mening; hoe dom en ongefundeerd die ook mag zijn. Maar als burgemeester dient ze zich aan de feiten te houden en niet achter de interpretaties van activistische ‘wetenschappers’ aan te lopen. Want waar dat toe leidt is reeds zichtbaar bij de klimaatgekte, natuurhype (incl. beschermde dieren, vaak om onbegrijpelijke redenen) en de slavernij-excuses.

CDA-koers

Als een (overbodige) partij meent geloofwaardig te worden door een nieuwkomer te laten ‘preken’ over normen en waarden, dan is dit gedoemd te mislukken. Zeker met een linkse lijsttrekker die partijen uitsluit.

De kiezer zit niet op verkapte verwijten van een fatsoenspartij te wachten, die pleit voor samenhorigheid of solidariteit of medemenselijkheid terwijl de begrippen integriteit, moed en daadkracht in de eigen bestuursgelederen nauwelijks worden waargemaakt. Laat de elites maar eerst het voorbeeld geven en tonen dat met nog meer gelukszoekers de samenhorigheid niet wordt gediend, dat met nog meer opportunisme geen woningen worden gebouwd, dat met het wijken voor activisten en criminelen ‘fatsoen’ zinloos is en dat het graaien in de schatkist geen welvaart oplevert. Bovendien zijn er al genoeg christelijke partijen die met hun volgzame aanhang in een eigen droomwereld van goede bedoelingen vegeteren zonder een oplossing te bieden voor onze verkwanselde samenleving. De VVD heeft bovendien bewezen dat ‘rechts’ beleid even schadelijk is voor ons land als de linkse klimaatdrammers; alleen een anti-linkse CDA heeft nog bestaansrecht. Doch daarvoor is de partij reeds te veel geïnfiltreerd door besluiteloze idealisten, misleide activisten en gemakzuchtige regenten.

CO2-opslag

Wederom een voorbeeld van de verwarring of concurrentie tussen klimaat- en natuuractivisten. De laatsten wilden de bouw van een netwerk verhinderen voor de opslag van CO2 onder de Noordzee. Of die opslag zinvol is, gezien het geringe percentage van de totale uitstoot, de kosten en de uitspraak van minister Jetten over de onnoemelijk geringe invloed van Nederland op de temperatuurstijging, blijft daarbij een open vraag.

Corruptie

De financiële misstanden in bestuurlijk Nederland zijn zo groot dat accountant Leo Verhoef er jaar in jaar uit verslag van deed over de gemeentelijke jaarrekeningen. Op provinciaal en Haags niveau gaat het om honderden miljoenen resp. miljarden waarover geen ‘verantwoording’ wordt afgelegd. En de sabotage van de Corona-enquête duidt erop dat bepaalde (bewinds)personen veel te verbergen hebben. Helaas wordt er met de rapporten van de Algemene Rekenkamer (te) weinig gedaan en heeft de Landsadvocaat inmiddels zoveel informatie verzameld, dat er geen

kans is dat dit dubieuze kantoor eindelijk opzij wordt geschoven. Vooral het Ministerie van Justitie en Veiligheid speelt hierbij een rol, waardoor de huidige minister rekening moet houden met pijnlijke onthullingen in de verkiezingsstrijd. Zeker nu ze heeft besloten de PVV niet uit te sluiten van een toekomstige regering. Welke rol de media daarbij reeds spelen, is onduidelijk. Haar verweer kan echter zijn, dat ook de linkse partijen weinig hebben gedaan om corruptie, verspilling en machtsmisbruik te bestrijden.

Niet alleen in Nederland, maar tevens bij de EU en de VN.

Hoe het anders/beter kan en moet

Voor partijen die moeite hebben een geloofwaardig verkiezingsprogramma op te stellen, omdat het oude partijprogramma niet crisisbestendig was, heb ik een advies. Prof. Guus Berkhout heeft een boekje geschreven over de NL politiek en bestuurscultuur: hoe het anders/beter kan en moet. Met een scherpe analyse en praktische oplossingen die blijk geven van gezond verstand. Verkrijgbaar bij Aspekt: ‘Naar een nieuw tijdperk met een zakenkabinet’. Ons land verdient een regering met kennis van zaken…

Defensie

De bewering dat Nederland 400 miljoen te weinig uitgeeft aan Defensie, is slechts gedeeltelijk waar. Veel erger zijn de personeelstekorten van naar verluidt 16.000 man/vrouw en de kosten van de Koninklijke Marechaussee voor politiediensten die niets te maken hebben met Defensie, nog afgezien van het vervroegde pensioen. Daar staan 1,9 miljard aan uitgaven voor Oekraïne tegenover, welke deels ook de NAVO ten goede komen, en de veel meer dan 400 miljoen die worden ‘bespaard’ door het gebrek aan militairen. Het verwijt aan Nederland moet dus niet gaan over de 2%-norm, maar over de besteding daarvan.

Gevangenisstraf

Oudere gedetineerden ontvangen geen AOW waardoor ze nog geen sinaasappel kunnen kopen in de bajeswinkel om het schamelijke eten aan te vullen. Rechters lijken zich helemaal niet bewust van deze ‘bijkomende straf’ wanneer ze ook nog een geldboete opleggen. Die kan uiteraard niet worden betaald, waardoor de straf wordt verlengd, terwijl ze jarenlang voor hun AOW-pensioen premie hebben afgedragen.

Hoe is het dan mogelijk dat leden van een criminele bende hun inkomen resp. vermogen kunnen behouden om in de gevangenis een eigen life-stijl te handhaven en allerlei privileges af te dwingen? Die geldstroom moet toch onderschept kunnen worden om ook hen voor ‘kost en inwoning’ te laten betalen?

Journalisten

Veel journalisten zijn ‘gespecialiseerd’ in bepaalde onderwerpen: politiek, wetenschap, financiën, buitenland, misdaad, economie, cultuur, BN-ers, media, koningshuizen, rampen/oorlog etc. Het is echter opmerkelijk welke overmaat aan journalistieke capaciteit is gewijd aan sport en hoe weinig aan het bewaken van de integriteit van Staat en Bestuur. Is dit gemakzucht of zijn er te weinig echte onderzoeksjournalisten die de druk en intimidatie vanuit de RVD, het OM, de Landsadvocaat dan wel de Belastingdienst of de Hoofdredactie kunnen weerstaan? De dossiers over de Bijlmerramp, moord op Fortuyn, Chipshol-affaire, Covid-pandemie, Immigratie, Demmink-affaire, foute rechters (bloembollenboeren, banken, verzekeraars en 2000 andere ‘incidenten’), Toeslagenaffaire, Kinderbescherming/Jeugdzorg, verdwenen miljarden (gezondheidszorg, ontwikkelingshulp, bouw-/ renovatieprojecten, ict-projecten, overname Fortis), woekerpolissen, ABP, De Nederlandse Bank en over de EU/ECB doen het laatste vermoeden.

Klimaatwaanzin

Indien onze bestaande bijdrage aan de opwarming van het klimaat onmeetbaar gering is, waarom dan zoveel geld uitgeven aan zinloze maatregelen terwijl de gevolgen van de onstuitbare temperatuurstijging een geheel andere benadering vereist? Waarom hebben we ons door activisten en (belanghebbende) ‘wetenschappers’ met een politieke agenda dat schuldgevoel laten aanpraten zonder verantwoording te eisen over hun idiote beweringen? En waarom werd de stikstofhype erbij gesleept? Omdat het afremmen van de temperatuurstijging kennelijk niet geloofwaardig is?

Waarom laten we onze economie, welvaart en voedselvoorziening gijzelen door waandenkbeelden over natuurherstel, biomassa en het verbannen van fossiele brandstoffen? Welke belangen en doelstellingen zitten er achter de ‘klimaatreligie’ waarbij het geloof belangrijker is dan de feiten? Gaat het om de vele miljarden die in bodemloze putten zullen verdwijnen in plaats van naar preventieve projecten; of om de manipulatie van nagenoeg de gehele bevolking, waarbij hun rechten worden vervangen door plichten, tekorten en een ongewenste bevolkingstoename zonder enig uitzicht op zinnige resultaten? In tegendeel, de kwetsbaarheid van de samenleving, evenals de ontberingen en rechteloosheid van bepaalde groepen, zullen alleen maar toenemen. Daarbij is het haast angstaanjagend dat het leveren van het bewijs van de relatie tussen CO2, opwarming en klimaatverandering wordt verward met het ontbrekende bewijs dat wij hieraan iets wezenlijk kunnen veranderen.

Timmermans

De ophef over het wachtgeld van Timmermans is merkwaardig in het licht van het wachtgeld dat mevr. Halsema en anderen toucheerden, toen ze de politiek verlieten, of het rijtje politici die nu het kabinet en de Kamer voor gezien houden. Het kwam erop neer dat je de rest van je leven niet meer hoefde te werken, net als bij de EU. Regelingen die de Haagse politiek ooit heeft goedgekeurd. Over de hoogte van de pensioenen is minder bekend, maar naar verluidt kreeg Barroso in 2014 meteen een pensioen uitgekeerd, hoewel hij (58) al snel een nieuwe baan had waardoor hij voortaan als ‘lobbyist’ moest worden behandeld in Brussel. Het is te vrezen dat Timmermans diezelfde status ambieert, indien hij geen premier van Nederland wordt en daarom zelf zijn opvolger bij de EC zal willen aanwijzen. Of dit wellicht Attje Kuiken (PvdA) wordt valt te bezien, want Samsom is volledig ingewerkt en een vertrouweling van Timmermans.

Woekerrente

Nu de meeste mensen inmiddels weten wat een woekerpolis is of een beleggingsportefeuille die door de bank wordt ‘beheerd’, komt de woekerrente weer in beeld. Waarom moet rood-staan meer dan 10 % (bijna 14%) rente kosten als de bank voor zwart-staan zelfs nog ‘kosten’ in rekening brengt? Houdt het graaien dan nooit op?

Ziek of zwanger

In het onderwijs en onder gevangenenbewaarders is al jarenlang sprake van een bovengemiddeld ziekteverzuim. Betreft dit daadwerkelijk medische klachten of een gebrek aan motivatie? En is een valse ziekmelding strafbaar? Als het om zwangerschap gaat, is een afwezigheid van een half jaar voor ambtenaren toegestaan, waarvan 13 weken met 100% en de rest met 75% salaris. Allemaal betaald door de staat (lees: belastingbetalers), net als ‘zieke’ ambtenaren. Wie zich intussen ‘ziek’ meldt kan nog langer profiteren, doch wat blijkt nu: voor zwangere ministers is helemaal niets geregeld. Dit betekent de facto dat minister Schreinemacher (VVD) helemaal geen recht heeft op betaald verlof. In de regelgeving wordt dan ook geadviseerd om zich ziek te melden; een gedraging waarvoor gewone werknemers ontslagen kunnen worden.

De minister meent echter op voorhand te moeten aankondigen dat ze tenminste enkele maanden daarvan gebruik gaat maken; alsof ze een ambtenaar is, die gemakkelijk gemist kan worden. Natuurlijk heeft ook zij recht op betaald verlof, maar dit had wettelijk geregeld moeten worden – inclusief vervanging – en niet door een weinig integere ‘oplossing’.

Het fenomeen is kennelijk normaal geworden bij functionarissen in overheidsdienst, maar zou voor een toekomstig Kamerlid toch een teken van ongeschiktheid moeten zijn. Ze kan straks immers ook ontslag nemen als minister, met wachtgeld tot haar volgende functie.

Zuid-Afrika

Met het komende staatsbezoek aan de Zuid-Afrikaanse regering wordt weer eens aangetoond dat Buitenlandse Zaken – net als het koningshuis – in hun eigen bubble leven. ‘Goede betrekkingen’ met een corrupt regime, ‘inclusiviteit’ in een land waar verkrachtingen aan de orde van de dag zijn, ‘economische samenwerking’ in concurrentie met de Chinezen? En dan de overige misdaadcijfers; kennelijk niets geleerd van de dubieuze contacten met Indonesië, Roemenië, China, Rusland, Suriname (Bouterse e.a.), Saudi-Arabië en met de toenmalige Spaanse koning (zou onze ambassadeur niets van de schandalen hebben geweten?). Van de befaamde mini-kredieten en elektronisch ‘bankieren’ is nu terecht geen sprake meer, maar laat het koningspaar zich nog steeds misbruiken voor de belangen van de nationale ontwikkelingshulpindustrie? Dan straks ook gewoon naar Haïti, Bosnië, Myanmar, Albanië, Turkije, Hongarije en Ramallah (PA)?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties