Prikbord nr 873

Enkele onderzoeksjournalisten hebben ontdekt dat sommige bestuurders van woningcorporaties een bijbaan hebben in het privé verhuren van eigen onroerend goed (woningen) in de regio. De vraag hoe integer dit is, lijkt overbodig sinds de wetgeving zo rammelt dat dit niet verboden is.

Van rechters, advocaten, politici, bestuurders en hoogleraren wordt toch ook niet gevraagd of hun bijbanen wel integer zijn, zolang ze zich aan de wet houden. In die zit zo in elkaar, dat… (u begrijpt het wel). Bovendien heeft de ‘privatisering’ van de woningcorporaties de verkeerde

bestuurders aangetrokken, met vele (corruptie)schandalen. Het ging immers om enorme vermogens aan huizen, waarvan een deel destijds was gesubsidieerd, en een totale reserve van 27 miljard gulden! De salarissen gingen meteen over de kop; soms 3-voudig. Een (opzettelijke) blunder of een slim chantagespel met politici die dachten aan een toekomstig baantje?

Boven de wet

Niet alleen in Nederland bestaan allerlei elitaire organisaties die met belastinggeld en gedoogsteun activiteiten ‘regelen’ voor ons-soort-mensen. Ze hebben connecties of zitten zelf aan de geldkraan en woorden als ‘verspilling’, ‘verantwoording’, ‘corruptie’, ‘ontduiking’ en ‘fraude’ komen in hun dictionaire niet voor. Ze staan immers boven de wet en blijven doorgaans zoveel mogelijk uit de media. Strafrechtelijk genieten ze immuniteit; daar zorgen hun netwerk en dossierkennis wel voor. En bij politieke aansprakelijkheid volgt er altijd wel een ander baantje; zelfs als het om verdwenen miljarden gaat of 100 miljoen voor een voorspelbaar mislukte Floriade.

In België is er een club die naar verluidt voor een internationale burgemeestersbijeenkomst op kosten van de belastingbetaler zelfs functionarissen uit Rusland en Iran uitnodigde, waarvoor tevens een visum werd verstrekt. Nog afgezien van het nut van dergelijke reisjes, de kosten (ook van tolken) en de verwachte tegenuitnodigingen; wie haalt het in zijn hersens om aanhangers van dictatoriale regimes waarmee Europa indirect in ‘oorlog’ is, ondanks de politieke boycots uit te nodigen? België is de VN niet!

China

Opvallend veel commentatoren zijn kritisch dan wel sceptisch over het bezoek van de Amerikaanse minister van BuZa aan China. De houding van de Chinese regering wordt als ongeloofwaardig aangemerkt – mede gelet op de militaire aanwezigheid in Cuba – en de Amerikanen noemt men naïef. Gelet op de eerdere ‘onderhandelingen’ met Iran, is het laatste niet ondenkbaar, doch ervaren diplomaten weten dit ook. Dus wat bezielt president Biden?

Dorpsburgemeester

De regeling van wachtgeld voor politici die een aantal jaren in de politiek hebben doorgebracht, moet kennelijk voorkomen dat ze vastroesten in hun opvattingen en gewoontes. Er is nog een reden denkbaar: ze kunnen het niet meer op het juiste niveau. Zo is het aantal incidenten en foutjes met burgemeester Halsema en het Amsterdamse stadsbestuur niet meer op twee handen te tellen; een energieke dorpsburgemeester zou het zeker niet slechter hebben gedaan. Integendeel, doch een ‘wereldstad’ verdient beter; vooral de bewoners.

Duikboot

Het zal wel een open vraag zijn of de vermiste duikboot, gebouwd om op 4 km diepte naar het wrak van de Titanic te kijken, ooit werd gekeurd als ‘zeewaardig’ en betrouwbaar. Gezien de enorme kosten van zoekacties en eventuele berging is dit niet alleen een veiligheidsbelang voor de bemanning en passagiers, maar ook voor de overheid. Mocht de duikboot ten onrechte zijn goedgekeurd, ondanks de verhalen over de amateuristische voorzieningen, dan staan er advocaten klaar voor schadeclaims tegen de bouwer en de overheid. De no claim verklaring die – kennelijk om die reden – moest worden getekend, had de passagiers aan het denken moeten zetten. En het ontbreken van een ‘zwarte doos’ met radiosignaal voor het geval de duikboot zich aan de oppervlakte bevond, is een teken van onvoldoende voorbereiding, evenals de afwezigheid van een onbemande onderwater-drone om de duikboot te ‘volgen’.

De afloop van het drama bevestigt slechts de riskante tekortkomingen.

Duitsland

Bondskanselier Scholz heeft zich uitgesproken voor een aanzienlijke versterking van de Duitse krijgsmacht, mede in het licht van de ontwikkelingen in Oekraïne. Tevens heeft hij zich ‘neergelegd’ bij de nieuwe EU-maatregelen om het aantal gelukszoekers – met name uit Afrika – in te dammen.

Dit combinerend lijkt het erop dat hij terecht rekening houdt met het voortduren van de Russische luchtterreur waardoor Oekraïense vluchtelingen nog vele maanden (jaren?) in West-Europa aanwezig zullen blijven. Hun opvang en geleidelijke integratie in de Duitse samenleving bieden weinig ruimte voor andere immigranten die langdurig begeleid moeten worden voordat er sprake is van daadwerkelijke inburgering en deelname in de arbeidsmarkt. Duitsland overweegt het Canadese puntensysteem in te voeren voor arbeidsmigranten die in staat worden geacht deels de 400.000 urgente vacatures te vullen, vooral in de zorg. Het getuigt van gezond verstand om zich aan die realiteit aan te passen; nu Nederland nog.

Europarlement

Commissaris Timmermans heeft de nipte instemming binnen van de Milieu-/Natuurcommissie en van een ruime meerderheid van de Milieuministers voor zijn Natuurherstelplan. Uiteraard zitten daar vooral medestanders onder, die geen enkele interesse hebben in de kosten en het nuttige effect daarvan. Het Europarlement zal dit moeten corrigeren, maar ook daar lijkt nauwelijks een gevoel van (persoonlijke) verantwoordelijkheid te bestaan voor het goedkeuren van dwaze wetten en maatregelen. Dit betreft niet alleen het milieu en klimaat, maar onder meer ook de steunfondsen, ECB-schulden, nep-maatregelen tegen illegale grensoverschrijdingen, allerlei censuurmaatregelen en de eigen beloningen/pensioenen.

Het wordt dus Russisch roulette met een grote kans dat de onhaalbare natuurplannen niet worden ‘afgeschoten’.

Griekenland

Het blijft merkwaardig dat Griekenland de eventuele betrokkenheid bij het zinken van een smokkelboot verzwijgt, tenzij de kustwacht fouten heeft gemaakt bij het door activisten beweerde ‘slepen’ van de boot. Dat toevallig de motor was uitgevallen en de kapitein vertrokken, pleit juist voor een interventie door de kustwacht. Indien zoiets dan fout afloopt door onvoorziene omstandigheden, is het geen schande , maar verdient wel uitleg. De optie dat de boot naar Italiaanse wateren zou worden gebracht, is denkbaar, maar zou zichtbaar zijn geweest voor Frontex, satellieten en nationale inlichtingensystemen.

De vraag is dus waarom de Grieken zo geheimzinnig doen en niet gewoon de kwestie hebben overgelaten aan Frontex of de ‘hulporganisaties’ die kennelijk de boot vanaf het begin hebben gevolgd, tenzij de kustwacht van plan was de boot terug te slepen naar Egyptische kustwateren. Precies datgene dus wat altijd zou moeten gebeuren met smokkelschepen die illegaal de EU binnendringen.

Kinderopvang

De organisaties voor betaalde kinderopvang pleiten voor de ‘gratis’ variant, die dan uiteraard betaald wordt met belastinggeld. Daarbij worden merkwaardige argumenten gehanteerd, zoals de onmogelijkheid (onwenselijkheid?) om aan te tonen dat beide ouders of alleenstaande ouders werken. Wordt hier bedoeld dat zwartwerk moet worden gedoogd, zonder enig bewijs of urenopgaaf over te leggen? Dan kan iedereen gewoon beweren zwart te werken om aan de voorwaarde ‘beide ouders werken’ te voldoen. Ook de bewering dat de opvangstichtingen (waarom stichtingen?) – lees: commerciële bedrijven – kunnen voorzien in het extra benodigde, gekwalificeerde personeel, is merkwaardig. Beter loon kan nu al, maar dan ten koste van de winst en niet van de belastingbetaler. De bewering dat de opleidingseisen hier tot de ‘beste van Europa’ behoren, is niet alleen onbewezen, maar vermoedelijk een aanzet tot niveauverlaging. Voor sommige vacatures is de kwalificatie ‘moeder’ nu al een basis voor sollicitatie.

Tot slot werd door de woordvoerder ‘voorgerekend’ dat de dure opvang van kinderen uit kansarme gezinnen tot sociale verbeteringen leidt, waardoor in de pubertijd het 16-voudige (!) van die kosten wordt bespaard door minder crimineel gedrag. Alsof de tussenliggende 10 jaren, het aantal gezinsleden, de woon- en schoolsituatie en het ‘verdienmodel’ van de ouders er niet toe doen. Overigens is de opvang voor kinderen met een sociale achterstand in bepaalde gevallen al gratis en valt te betwijfelen of het beweerde onderzoek inderdaad een vergelijking mogelijk maakt tussen relevante aantallen (niet-)criminele pubers met en zonder opvangverleden.

Minister Van Gennip doet er goed aan alle rapporten van de belanghebbende partijen (en hun ‘jaarrekeningen’) goed te bestuderen voordat ze een beslissing neemt over gratis kinderopvang. Want als het om geld gaat wordt er veel gelogen en verhuld.

Klimaatreligie

Nu steeds meer mensen beginnen te twijfelen aan het beïnvloeden van het klimaat ten koste van honderden miljarden, heeft de Hogeschool van Amsterdam naar verluidt een master-opleiding voor ‘klimaatpsychologen’ in de aanbieding. Die moeten straks – betaald door wie? – sceptici bekeren tot het geloof in de klimaatcrisis en de oplossing daarvan.

Misschien toch beter om psychologen op te leiden voor het begeleiden van getraumatiseerde kinderen uit Oekraïne en Syrië, NL veteranen en long-Covid patiënten?

Navalny en andere misrekeningen

Gelet op de geschiedenis van Russische leiders en veiligheidsdiensten, is het onbegrijpelijk dat oppositieleider Navalny het risico heeft genomen om te worden gearresteerd en jarenlang opgesloten. Ook enkele Afrikaanse ‘bemiddelaars’ begrepen kennelijk niet met wie ze in Moskou te maken hadden; hoewel juist de gebeurtenissen in Oekraïne een les zijn voor de hele wereld. Toch valt deze naïeve figuren weinig kwalijk te nemen, gezien de houding van Macron en nog een handvol Europeanen.

Zelfs de VS meent de problemen met China en Rusland via de diplomatieke weg te kunnen oplossen, volgens de Amerikaanse minister van BuZa, doch ik ken geen voorbeeld uit de geschiedenis waarbij dit is gelukt. Ook de nep-overeenkomst met Iran is volstrekt zinloos.

Verspillingen in de zorg

Niet alleen illegale commerciële beloningen voor cardiologen zijn zorgelijk, maar ook de inzet van traumahelikopters, bijv. voor iemand die 50 minuten(!) onder water heeft gelegen. Uiteraard is (vergeefs) ‘reanimeren’ daarvoor geen excuus; dat kan ambulancepersoneel ook, indien zinvol.

En ‘deskundigen’ die pleiten voor een nog betere beloning van tandartsen, hebben kennelijk nooit eens goed de facturen – ook voor beugels e.d. – gelezen. De (uur)tarieven en overige kosten zorgen al voor royale eigen bijdragen. Reden voor sommige patiënten van behandeling in het buitenland.

Doch de meest zichtbare verspilling in de zorg – afgezien van de onnodige inzet van traumahelikopters – is de nieuwbouw van ziekenhuizen waarbij bestaande, goed functionerende, ziekenhuizen worden afgebroken/ opgeheven. Het ‘excuus’ van specialisatie wegens een tekort aan specifiek opgeleid personeel, geldt nu juist niet voor basisziekenhuizen met een regionale functie en korte reisafstanden voor personeel en patiënten.

Ook twee Duitse argumenten zijn opvallend: bij 2 ziekenhuizen met dezelfde geneesheer-directeur moet betrokkene zich (soms) verplaatsen. En het volgende ‘probleem’ is nog absurder: twee ziekenhuizen met dezelfde (trauma-)specialiteit moeten elk een nachtploeg stand-by houden. Waarom? De diensten verdelen alsof er slechts één ziekenhuis is – wat immers wordt beoogd – is efficiënter en heeft het voordeel dat bij grote (verkeers-)ongevallen de capaciteiten van het andere ziekenhuis kunnen worden bijgeschakeld. De traumacapaciteit onderbrengen in één bestaand ziekenhuis, is ook een optie. Voor taakspecialisatie is helemaal geen nieuwbouw vereist, zoals nu een ziekenhuis in Tilburg compleet wordt verbouwd (gedurende 7 jaren!) terwijl een ziekenhuis in Waalwijk van dezelfde regiogroep half leeg staat. Ook bij (MRSA-)besmettingen in een bepaald ziekenhuis is een uitwijkmogelijkheid onmisbaar.

Zuid-Afrika

In navolging van voorbeelden in Europa en het Caribische gebied, willen nu ook activisten in Zuid-Afrika excuses van de nog aanwezige ‘blanken’.

Waarvoor is onduidelijk, omdat die resterende bevolkingsgroep geen politieke macht of verantwoordelijkheid heeft voor de Apartheid. En ook niet voor de misstanden van het huidige (zwarte) regime, de armoede, criminaliteit en corruptie. En aan een ‘slavernijverleden’ – voor zover van toepassing – hadden ook de Britten schuld, net als aan het uitmoorden van de Boeren en hun gezinnen. Zelfs tijdens de Apartheid was Zuid-Afrika aantrekkelijk genoeg voor illegale immigranten, terwijl de oorspronkelijke bevolking haar eigen (culturele) rechten en gebieden deels behield met een zekere vorm van autonomie.

En dat voormalige terroristen aan de macht zijn gekomen, gevolgd door andere criminelen, kan de bevolking zichzelf verwijten.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
9 maanden geleden

1. Wanneer na een ernstig of opzienbarend misdrijf een zaak onder het vergrootglas wordt gelegd blijkt altijd weer de incompetente en het ernstige tekortschieten van politie en justitie. Er zit een patroon in. Ik denk aan het gesjoemel met geurproeven in de Deventer moordzaak, de wapenvergunning voor Tristan in Alphen aan den Rijn, het niet uitvoeren van de tbs voor de AH dader en het plaatsen van een crimineel met psychosen in een meermanscel in Krimpen aan den IJssel, met moord als gevolg. Je vraagt je dan af hoeveel meer er is dat de publiciteit niet haalt omdat het wordt toegedekt door de hogeren in rang, door te weinig controle of door onverschilligheid. Laat de OVV zich hier eens in verdiepen in plaats van het pesten op school. De opleiding tot politieagent schiet schromelijk tekort en van voorselectie zoals vroeger is geen sprake meer.

NB: Autorijden kunnen ze ook niet. Ik werd deze week, stilstaand voor een zebra, van achteren aangereden door een politieauto. Vele excuses “sorry meneer, het is een automaat en die begint soms vanzelf te rijden”.

2. Een franse agent heeft een jonge automobilist doodgeschoten. Wat opvalt in de reacties is het begrip voor de rellen, brandstichtingen erna, zelfs door Macron. Bij de beelden waan je je bij opstanden van Palestijnen of destijds in Cairo. Politieagent zijn in een banlieu lijkt me niet eenvoudig. Is dit ook onze toekomst? En zijn we daarop voorbereid?