Prikbord nr 870

Zouden de partijen die nu het indammen van de asielstroom tegenhouden, niet ‘verplicht’ kunnen worden om met oplossingen te komen, die betaalbaar zijn, houdbaar bij de rechter en NIET nog meer gelukszoekers aantrekken? In ieder geval wordt in Frankrijk minder zachtzinnig omgesprongen met illegalen.

In het kader van de komende Olympische Spelen worden alleen al in de regio Parijs 100.000 daklozen verwijderd. In die maanden kan ook Nederland een verhoogd aantal kandidaten voor de bed-bad-brood regeling verwachten, die vervolgens van de rechter niet mogen worden teruggestuurd.

Asielcrisis

Overigens is ook de laconieke houding van onze staatssecretaris niet fraai, omdat hij de (criminele) gelukszoekers gewoon tot de ‘immigranten’ rekent, waarvoor Nederland open moet staan, zoals vluchtelingen, EU-bewoners, arbeidsmigranten met visum, huwelijkspartners etc. Hij vergeet daarbij dat legale immigranten vaak veel meer moeite moeten doen en hoge kosten moeten maken om een verblijfstatus resp. een paspoort te krijgen. Terwijl oorlogsmisdadigers hier eenvoudig kunnen binnenglippen en niet actief worden opgespoord. Van der Burg denkt voorts met de Spreidingswet een ‘oplossing’ te hebben gevonden voor de asieloverlast in opvangcentra. Niets is minder waar: het wordt nog aantrekkelijker gemaakt om hier – tegen beter weten in – asiel aan te vragen én de bevolking rond de nieuwe locaties is veel minder bedacht op criminele overlast dan de bewoners van Ter Apel.

Bouwcrisis

Het is onbegrijpelijk dat er onvoldoende capaciteit en materialen zouden zijn om (te) dure koop- en huurwoningen te bouwen, terwijl nog niet de helft van de geplande aantallen wordt gerealiseerd.

Nog verbazingwekkender is, dat er kennelijk ook een schaarste is aan bouwgrond; wat betekent dat niet alleen de minister, maar ook de provincies op hun handen hebben gezeten. Gewoon de crisis laten gebeuren en excuses bedenken; net als in al die andere dossiers.

China

Onbegrijpelijk dat minister Hoekstra zich door de Chinese dictatuur laat afserveren. Hij heeft bij dat afschuwelijke regime niets te zoeken. En zich laten schofferen, terwijl hij de Chinezen ‘gezichtsverlies’ wil besparen, is alleen maar dom.

Complotdenkers

Kennelijk om de aandacht van de burger af te leiden van de bedreigingen, aanslagen en schietpartijen door de onderwereld, is er een nieuwe ‘dreiging’ geïntroduceerd: de complotdenker die radicaliseert.

Wat dit inhoudt blijft onduidelijk sinds de aanslagen door Ra-Ra, criminele milieu-activisten, moslimextremisten, eerwraakfamilies en de acties van klimaatklevers, verwarde personen, vluchtelingenhelpers en bedreigers van politici etc. Nog afgezien van de industriële gifschandalen, biomassacentrales en andere gezondheidsschade (windturbines). Dat sommige fatsoenlijke burgers inmiddels van het padje zijn door de vele crisissen en krankzinnige besluiten van het kabinet, naast de arrogantie en zelfverrijking door de elites, wil nog niet zeggen dat ze een gevaar vormen. Zeker niet in verhouding tot de (belangen)groepen die onze samenleving daadwerkelijk ondermijnen, de welvaart verkwanselen en het recht verkrachten.

Computerjungle

Indien via internet informatie wordt opgevraagd, krijgt men soms vele antwoorden behalve het gevraagde. Zo ook bij de website van het Isala-ziekenhuis, waar onder Bezoek geen tijden zijn vermeld(!). Na intypen van de vraag naar bezoektijden, volgt een verbijsterend antwoord: ‘Er zijn 342000 resultaten gevonden’. Maar nog steeds geen bezoektijden…

Dreigement

Er zijn nog steeds landgenoten die onder de indruk raken van Poetins dreigementen. Merkwaardig, want kennelijk ‘vreest’ Poetin iets dat hij met zijn intimidaties wil voorkomen. Bovendien doet hij precies wat hij Oekraïne wil verbieden; dus wanneer gaan wij Poetin eens bedreigen; bijv. via de VN? Want Rusland heeft méér te verliezen dan het Westen; en het leegstaande gebouw van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag kan zo weer in gebruik worden genomen.

ECB

Mevrouw Lagarde beweert dat 79% van de EU-bevolking vertrouwen heeft in de ECB en de Euro. Nog afgezien van de landen die niet eens mee (willen) doen met de Euro, is dit een ongeloofwaardig hoog percentage. De werkelijke inflatie, het opkoopbeleid van de ECB en het gebrek aan transparantie zullen niet iedereen dagelijks opvallen, maar onwetendheid is niet hetzelfde als vertrouwen. En met ongegrond vertrouwen wat de EU betreft, werden vele burgers reeds geconfronteerd, terwijl de geheime dossiers van de ECB niet eens bekend zijn bij het Europese Parlement.

Energietransitie

Duitse onderzoekers zijn tot de conclusie gekomen dat waterstof niet de oplossing is voor de vervanging van fossiele brandstoffen: de productie (in het buitenland), opslag (in vloeibare vorm) en het transport resp. de distributie zijn kostbaar en niet toereikend. Ook biomassa is problematisch doordat – als vuistregel – iedere verbrande boom van 50 jaar oud moet worden vervangen door 50 bomen van een jaar om CO2-neutraal te zijn.

Blijft over kernenergie uit het buitenland, omdat de Duitse centrales zijn gesloten, en windturbines plus zonnepanelen. De onbetrouwbaarheid van de laatste twee is bekend en de gas of stroom verbruikende industrieën – zoals glasfabrieken, datacentra, hoogovens, aluminiumsmelterijen, autofabrieken, smederijen, spoorwegen, vliegvelden etc. – zullen gereduceerd moeten worden bij gebrek aan ‘groene’ energie. Voor andere bedrijven wordt de benodigde energie onbetaalbaar. De Energiewende dreigt een groot fiasco te worden zonder nieuw beleid, waarbij de elektrische auto’s, de beveiliging van zeekabels en de capaciteit van stroomnetwerken nog extra problemen vormen. Een lichtpuntje is misschien de verwarming van huizen via grote warmtepompinstallaties (per wijk), maar de kosten daarvan zijn gigantisch, net als het stroomverbruik. Een hoogleraar waarschuwt zelfs dat gedwongen aanschaf van warmtepompen in strijd zou kunnen zijn met het eigendomsrecht (aantasting van bezit/vermogen). Intussen zijn NL onderzoekers tot de conclusie gekomen dat een belangrijk deel van ‘onze’ opwarming te wijten is aan de overheersende windrichting die in de afgelopen decennia is gewijzigd. Zie tevens het boek van Simon Rozendaal (EW): ‘Welkom in de Paniekfabriek’.

Iedereen is te koop

In feite was de Eerste Kamer ‘demissionair’ sinds de provinciale statenverkiezingen waarbij de bevolking voor een andere politieke machtsverdeling koos. Belangrijke besluiten hadden dus niet meer genomen moeten worden, maar inmiddels blijken deze parttime politici een ondemocratische instelling te vormen. Ze laten zich bovendien onder druk zetten door belanghebbende partijen; niet alleen destijds bij de zorgwetgeving, de asielwetgeving, de milieuwetgeving etc. doch nu ook bij de pensioenwet. Gezien de kwaliteiten en achtergronden van voormalige leden van de Eerste Kamer, zoals mevr. Broekers-Knol en een hele reeks andere namen, verdient het de voorkeur de Eerste Kamer voortaan rechtstreeks te kiezen zodat er weer onafhankelijke, integere en deskundige controle komt op de besluiten en blunders van de Tweede Kamer. Nu maakt de senaat zelf deel uit van vele blunders.

Inburgering

Gezien het stemgedrag van een groot deel van de ‘Nederlandse’ Turken, is hun inburgering mislukt. De vraag is wie eigenlijk toezicht houdt op die inburgeringsexamens en wat de waarde daarvan is? Dat geldt eveneens voor een NL rijbewijs: de theorie is voor een nieuwkomer zo moeilijk, met onbegrijpelijke termen (zelfs meerdere voor hetzelfde begrip), dat alleen een talenwonder zonder moeite kan slagen. En dat talent lijkt niet vaak aanwezig onder immigranten uit het Middellandse Zeegebied.

Kaag-traan

Indien het wegpinken van een niet-bestaand ‘traantje’ door mevrouw Kaag, het bewijs moest zijn van een ontroerende verrassing over het interview met haar kinderen, dan is dat toch echt mislukt zoals uit de close-up blijkt. Bovendien is het volstrekt ondenkbaar dat haar kinderen, zonder haar medeweten en toestemming, publieke uitspraken doen over hun moeder, want daarvoor is ze teveel een control-freak en ook de inzet van haar acteertalent maakt het geheel juist ongeloofwaardig.

Kunstmatige intelligentie

Het ‘gevaar’ van kunstmatige intelligentie wordt sterk overdreven, alsof er geen grotere bedreiging van de mensheid denkbaar is dan robots. Die overigens al zijn uit te schakelen door de accu te verwijderen of een gerichte elektromagnetische puls ‘af te vuren’. Het werkelijke gevaar zit in het manipuleren van de software, het koppelen van ‘geniale’ computers aan allerlei (kwetsbare) netwerken en het ‘overnemen’ van de functies door hackers. Doch uitsluitend robots op het gevechtsveld of als politie of in de zorg of als rechter blijft een illusie: ze kunnen alleen bepaalde dingen sneller, zijn niet gevoelig voor intimidatie door criminelen, maar kunnen menselijk contact niet vervangen en hebben altijd een menselijke component nodig voor onderhoud/reparatie/updates e.d. Bovendien zijn ze kostbaar, zowel in de productie als bij inzet, en niet onkwetsbaar. Wetgeving is wellicht nodig; niet om ons te beschermen tegen kunstmatige intelligentie, maar tegen de makers, blunders van onwetende politici en degenen die – al dan niet opzettelijk – de capaciteiten misbruiken.

OM

Naar verluidt was een argument om de A12-wetsovertreders niet te vervolgen, de onwaarschijnlijkheid dat de rechter veroordelingen zou uitspreken. Geeft het OM hiermee aan dat de rechterlijke macht politiek gekleurd is of is de leiding van het OM zelf op politieke gronden aangesteld?

De ‘waarschuwing’ van onze terreurbestrijders voor complotdenkers doet een beetje komisch aan als de terreur van activisten wordt genegeerd. Of zitten daar teveel bekende namen tussen?

Paniek

Is er ooit een aanslag op een politicus, school, trein, restaurant, vliegtuig, luchthaven of stadion geweest, waarbij de dader vooraf een berichtje stuurde? Waar komen dan die angsthazen vandaan, die meteen een school sluiten of een evenement afzeggen na een mailtje van een gestoorde?

Pensioensprookjes

Hoe is het mogelijk dat minister Schouten en andere politici over onze pensioenen een andere mening hebben dan de deskundigen, zonder te zijn omgekocht? En waarom moeten bijv. 10 miljoen pensioendeelnemers € 50 miljard aftikken voor invoering van het beoogde systeem; dat zou € 5.000 per deelnemer zijn voor wie, wat eigenlijk? De bewering dat betere beleggingsresultaten te verwachten zijn, slaat nergens op. Waarom is dit in het verleden slechts door enkele fondsen ‘bewezen’ en draaide het vooral om de ‘rekenrente’? En beleggingswinsten kun je alleen uitkeren na verkoop van aandelen waarvan de ’nominale ‘opbrengst mede bepaald wordt door de inflatie en kosten. Een opbrengst tussen 5 en 10% per jaar is dus netto nul; met name als de graaicultuur van banken en verzekeraars voortduurt en het land wordt geplunderd door ambtenaren, rechters en (voormalige) politici .

Blijft over de eerdere sprookjes over beleggingen en wettelijke overheidsprojecten, zoals woekerpolissen, biomassacentrales, privatisering zorg en zorgverzekering, privatisering woningcorporaties, ‘privatisering’ NS, afstoten KLM, afstoten energiebedrijven, deelname Euro, ‘redding’ banken, onbetaalbare metro- en renovatieprojecten, verdwenen miljarden bij meerdere ministeries etc. Als er één ding is waarvan politici echt geen verstand hebben, dan is het geld. Tot slot valt te hopen dat straks het persoonlijke pensioenpotje niet als vermogen wordt aangemerkt en dat de rechter een afwijzend oordeel uitspreekt over de aantasting van het eigendomsrecht m.b.t. bestaande/verworven pensioenen.

Timmermans

De recente kritiek op Frans Timmermans (PvdA) doet de vraag rijzen, wie er op het idee zijn gekomen om hem voor te dragen in Brussel als commissaris. Welk uit de hand gelopen machtsspelletje had Den Haag met zijn benoeming op het oog? Of was hij de ‘wolf in schaapskleren’ die zich nu tot de D66-elite kan rekenen, inclusief zijn inkomen van naar verluidt zo’n € 40.000 per maand?

Vakbonden

Onderwijsvakbonden willen naar verluidt méér belastinggeld in de CAO’s; kennelijk is hen ontgaan dat de werkgevers al meer geld hebben gekregen, dat het ziekteverzuim en de wachtgeldontvangers grote aantallen omvatten, dat het ministeriële apparaat (veel) te groot is en dat er HBO-ers zijn, die minder verdienen, maar (veel) meer uren moeten werken. Eerst maar eens onderzoeken waaraan het vele geld wordt besteed en pas dan met nieuwe eisen komen.

VS

Nu de Amerikaanse grens met Mexico weer open is, worden cijfers bekend over het aantal gelukszoekers dat door de Corona-wetgeving tijdelijk werd tegengehouden. Het zou gaan om 2,8 miljoen immigranten uit Midden- en Zuid-Amerika, die allemaal menen recht te hebben op ‘asiel’ in de VS. Het immigratievraagstuk gaat allang niet meer over echte vluchtelingen, maar dat is in Den Haag en Brussel kennelijk nog niet doorgedrongen. Het gaat over vele miljoenen mensen die vinden dat anderen verantwoordelijk zijn voor hun bestaan, hun kinderen en hun financiële problemen. Het illegaal binnendringen van een land zou juist bestraft moeten worden met het vervallen van het recht op eventueel asiel. Doch de EU koestert het tegenstrijdige beleid dat iedereen hier asiel moet kunnen aanvragen, tenzij dit wordt ‘afgekocht’ bij onbetrouwbare doorvoerstaten of bij de corrupte landen van herkomst. Dus dat beweerde ‘vluchtelingenrecht’ bestaat in de praktijk niet; het gaat vooral om gelukszoekers die soms drie of vier maal achtereen proberen vanuit veilige, maar ongastvrije landen, de buitengrenzen van de EU illegaal te passeren en vervolgens niet meer uitgezet (kunnen) worden. Zelfs voor Groot-Brittannië zijn de halfzachte asielafspraken onuitvoerbaar, maar ook daar liggen rechters dwars.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
8 maanden geleden

We zitten weer volop in een Koude Oorlog gestart door de NATO, lees:de VS, en Rusland en China worden tot vijanden verklaard, lees de nieuwe NATO doctrine van Madrid juni vorig jaar. Duitsland verhoogt zijn defensie budget met 100 miljard. Alsof Rusland en China plannen hebben het Westen aan te vallen. Amerika heeft zich gemengd in de verkiezingen in de Ukraine om er een pro westers regime te installeren en dat is gelukt. Ni moet de Ukraine in de NATO om Rusland Azië in te drukken en het land onbetekenend te maken. De reactie van Putin is een antwoord op deze NATO agressie. Ziet het Westen in Europa dat niet?! Misschien niet maar men durft de VS niet te weerspreken.
Voor de VS is politiek in de eerste plaats business, het beschermen en uitbreiden van de VS economische dominantie waar ook ter wereld. Vaak onder dreiging met geweld. China is tot vijand verklaard vanwege zijn enorme productiviteit. De wereld moet Amerikaanse producten kopen en geen Chinese. Europa mocht geen goedkoop gas uit Rusland betrekken want dat was nadelig voor de Amerikaanse economie.

Waarom heeft de VS in 58 landen militaire bases? Vanwege het streven naar dominantie, wat anders, want men heeft militair van niemand iets te vrezen. Nu zelfs binnenkort in Nieuw Guinea. En reken maar niet dat het land daarom heeft gevraagd, het wordt onder druk gezet door de VS. Maar dat horen we natuurlijk niet. Uiteindelijk komt het antwoord van de VS uit de loop van een geweer net als in de strijd van de kolonisten tegen de Indianen. Men nam geen genoegen met de helft van dat grote continent maar wilde alles.

Dat in de VS zovele moorden plaatsvinden is te herleiden tot deze attitude. Een conflict wordt opgelost door je tegenstrever te doden. En die wapens zijn makkelijk te verkrijgen. En dat moet ook vooral zo blijven, maar dat is niet de verklaring van de vele moorden, het begint met de attitude direct naar een wapen te willen grijpen.

Rusland had gekozen voor samenwerking maar werd geconfronteerd met insluiting door steeds meer NATO landen en met grote militaire oefeningen dichtbij de grens. Wij worden gebruikt door de VS in een machtspel en durven geen bezwaar te maken. Van Rusland zelf ging geen enkele dreiging uit. Europa had veel welvarender kunnen zijn maar moet nu vrezen voor welvaartverlies, precies datgene wat Amerika heeft beoogd. We zijn naïef, dom en bang.

We kunnen meer conflicten verwachten want aan de Chinese productie komt geen eind bv in Afrika. En misschien ook omdat niet alle landen, buiten Europa, zich schikken naar de wensen van de VS.

J.Blaak
8 maanden geleden

Kan redelijk mee in het geschetste verhaal.
Jammer de alinea’s betreffende Poetin.
Het narratief is Rusland is slecht en Poetin een schurk.
Meneer Leo Dorresteijn wil ik adviseren de westerse bril af te zetten en gewoon open blik te richten op de feiten zoals ze nu liggen.
De werkelijke oorzaak is het opschuiven van de navo richting de grenzen van Rusland.
In de vorige eeuw pikten de Amerikanen het ook niet dat Chroetsjov taketten wilde plaatsen op Cuba, wat een zelfstandige natie was grenzend aan de Amerikaanse staten.
Daarbij het in 2014 geïnstalleerde pro-amerikaanse stropoppenbewind die genocide plegen op de russisch sprekende bevolking in de Donbass.
Daarvoor heeft Poetin ingegrepen omdat het nazibewind in Kiev op het punt stond de Donbass binnen te trekken en met een legermacht een burgeroorlog te ontketenen

Rieks
8 maanden geleden

Vrijwel elke dag levert bewijs voor het armetierige niveau van onze volksvertegenwoordigers. Nu is er dan het voormalige Groen Links statenlid Fernal dat op Volt heeft gestemd en daar na een dag, met een flutreden, alweer spijt van heeft. Maar ze zit er nog wel vier jaar en zal dan als Volt lid Groen Links steunen
Of ze wordt weer aangenomen door Groen Links want in deze dorpsklucht kan toch alles. Moeten we dit theater nog serieus nemen!?