Prikbord nr 864  

Het achterkamertjesgekonkel over de stikstofproblematiek lijkt zich toe te spitsen op het tijdspad. Een volstrekt verkeerde insteek van het CDA als het gaat om de werkelijke discussie: zijn de Natura-2000 gebieden allemaal even relevant voor het vermeende stikstofprobleem in Nederland resp. Europa.

En vervolgens: zijn de meetmethoden en verspreidingsmodellen betrouwbaar genoeg om conclusies te trekken over de stikstofbronnen. Tot slot: als er (ook) sprake is van externe bronnen elders, heeft het dan zin om slechts één plaatselijke bron weg te nemen tegen hoge kosten; vooral in relatie tot de gigantische natuurgebieden elders in de wereld.

Want dat het resultaat van alle peperdure maatregelen twijfelachtig zal zijn in het licht van de beweerde natuurschade, de kosten en van andere bestaande en toekomstige gevolgen, is wel duidelijk. De coalitie moet dus terug naar het bekende achterkamertje om uit te zoeken of het jaartal van D66 wel op tijd de noodzakelijke antwoorden zal leveren.

Asieladvocaat

Een advocaat die zich laat gebruiken om voor een aantal verwende statushouders de ‘gewenste’ woonruimte af te dwingen, moet zich kapot schamen. Het is overigens tekenend voor de mentaliteit van deze ‘asielzoekers’ en van sommige (asiel)advocaten waarop de Orde kennelijk geen vat heeft. En de IND moet zijn huiswerk opnieuw doen, want echte vluchtelingen stellen geen eisen.

Bedelacties

Kennelijk zijn allerlei stichtingen wakker geschud door de opbrengst van de 555-actie voor Turkije. De bedelprogramma’s en deurcollectanten komen voorbij alsof er geen crisis is. Zelfs het Rode Kruis kan het niet laten en bemoeit zich hier met de voedselvoorziening, terwijl vooral de voedselbanken, schoolmaaltijden en maaltijdbonnen suggereren dat we in een derdewereldland leven. Laat er eerst eens rekening en verantwoording worden afgelegd over de miljoenen voor Oekraïne en Turkije/Syrië; niet in een dubieuze jaarrekening, maar in een tv-programma als Zembla. Gewoon cijfers en bewijzen tonen, die niet tot verwarring leiden met wat andere landen (ook) doen, maar verifieerbaar zijn door accountants, FIOD of de Algemene Rekenkamer. Er gaan namelijk ook vele miljoenen belastinggeld naar het Rode Kruis.

Burn-out

Hoe is het mogelijk dat Kamerleden die doorgaans ‘onzichtbaar’ zijn, een burn-out krijgen? Waar zijn ze nog meer mee bezig dan de taak waarvoor ze worden betaald? Een taak waarvoor je moet kunnen lezen en schrijven, sommige ook rekenen, maar die geen verantwoordelijkheid of financiële zorgen of nachtelijke waakuren met zich brengt. Zaken waarmee vele MKB-ers en ZZP-ers al jaren worden geconfronteerd zonder ziek te (mogen) worden; dat kunnen ze zich vaak niet permitteren. Wellicht worden veel kandidaat-Kamerleden uit de verkeerde beroepsgroepen geselecteerd?

Datalek

Hoe is het mogelijk dat een extern onderzoeksbureau toegang heeft tot de computergegevens van een pensioenfonds? Dat de toezichthouder heeft gefaald is duidelijk, maar ook de ict-beveiliger van persoonsgegevens en de functionaris die het contract met het bureau afsloot. Of omvatte de opdracht nog meer dan alleen de klanttevredenheid te onderzoeken? Die zal inmiddels wel nul zijn; reden om aangifte te doen en het contract op te eisen. Intussen blijken er al miljoenen mensen slachtoffer te zijn geworden van diefstal credit-cardgegevens, identiteitsdiefstal, oplichting etc.

Europese Commissie

Eurocommissaris Timmermans zou regelmatig in Den Haag komen; waarvoor eigenlijk? Om zich door D66 of gelieerde ambtenaren te laten influisteren wat er in zijn volgende oekaze moet staan? Of om af te tasten hoe ver hij nog kan gaan voordat dit kabinet wordt vervangen door een regering die zich losmaakt van de EU? Verdere brieven vanuit de Europese Commissie kunnen voortaan meteen in de prullenbak, want de EU is een grote mislukking waarvan zelfs het Euro-systeem faalt en nu de rekening wordt gepresenteerd voor de jarenlange ontkenning van inflatie. Alleen de graaiers in Brussel en Zuid-Europa hebben er profijt van gehad en alle censuurmaatregelen kunnen dit niet langer verhullen.

Fake-onheil

De Nederlandse samenleving wordt steeds meer onder druk gezet met fake-problemen die ‘dringend’ opgelost moeten worden: koste wat kost. Na de pensioenleugens, de zelfbedachte stikstofcrisis, de ‘onhoudbare’ asielzoekersstroom, de zeespiegelstijging, de manipulatie van het grondwaterpeil, de Russische ‘kernwapendreiging’, de brieven uit Brussel, de economische dreiging uit China (terwijl de militaire dreiging wordt genegeerd), de vermeende aantasting van de Wadden en de zeebodem, alsmede de wankele financiële buffers van de graaiende banken, is er nu het vaststaande ‘tekort’ aan drinkwater. In het land van de regen, meren, rivieren en duinwater bevinden zich ongelooflijke voorraden zoet water die dagelijks (kunnen) worden aangevuld. Het is – in combinatie met sprookjes over de verspilling van douche- en waswater – een voorbeeld hoe de burgers worden voorbereid op hogere prijzen waarvan vooral de staatskas zal profiteren. Ten gunste van…? Dat mag u zelf invullen.

Hooligans

Natuurlijk is het hartstikke fout dat voetbalclubs de misdragingen van fans lange tijd hebben gedoogd totdat het de spuigaten uitliep. Doch toen was het te laat, omdat de harde kern in feite een criminele organisatie was geworden. Het intimideren van raadsleden en clubbestuurders, evenals de absurde vechtpartijen met de politie of supporters van andere clubs, zijn – naast het alcoholgebruik en straatgeweld – de gevolgen van een slappe houding van de overheid en de rechters. De ophef over het (toevallig) raak gooien van een aansteker is, in verhouding tot het gebruikte vuurwerk, echter bizar. Zeker in het licht van de acties van demonstranten, stakers, belagers van hulpdiensten, dronken bestuurders en gewelddadige dierenactivisten, die veelal onbestraft blijven. Het zou goed zijn als er eens een onderzoek komt naar de financiën van het tuig: waar betalen die hooligans de toegangskaarten en boetes van? En de activisten hun vrije dagen, transport en boetes? En waarom wordt het voetbalgeweld op het veld getolereerd en krijgt een profvoetballer die de dood van een kind op zijn ‘geweten’ heeft, een flutstraf? Welk voorbeeld krijgt de jeugd die niet alleen messen bij zich hebben, maar ze ook gebruiken, of die zich op school misdragen? En al die criminelen die bij Opsporing verzocht in beeld komen: hebben die geen ouders, collega’s, uitkering verstrekkers, buren, voormalige school ’vrienden’ of gevangenenbewaarders, gemeentelijk dossier met pasfoto of IND-dossier zodat ze herkend (kunnen) worden? Of zijn we zo onverschillig dan wel wantrouwig tegenover de rechtsstaat, dat we liever wegkijken?

Krijgsmacht

Binnenkort kan het Ministerie van Defensie worden samengevoegd met Buitenlandse Zaken, omdat Nederland geen zelfstandige krijgsmacht meer heeft. De Marine – althans, wat daarvan nog inzetbaar is – was al deels samengevoegd met de Belgische vloot, de onderzeebootvervanging wordt vermoedelijk afgeblazen bij gebrek aan geld, gezien de nieuwe bestellingen, en de Luchtmacht kan integreren met de Luftwaffe op dezelfde condities als nu de Landmacht-brigades. De Koninklijke Marechaussee kan worden overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid, artillerieprojectielen kunnen in Duitsland worden aangekocht, raketten in Israël en de VS, en de Haagse staven kunnen grotendeels worden opgeheven.

Daarmee wordt verhuld dat Nederland de krijgsmacht zo lang heeft verwaarloosd dat een wederopbouw bijna onmogelijk dan wel onbetaalbaar is. Want niet alleen honderden tanks zijn verdwenen, maar ook vele afdelingen veld- en luchtdoelartillerie, raketeenheden, radars en andere doelopsporingsmiddelen, munitievoorraden, logistieke capaciteiten, genie-eenheden en vele bataljons pantserinfanterie. Het opschorten van de dienstplicht en het decimeren van de gevechtskracht is een ernstige fout gebleken; ook in Duitsland waar men verwacht niet vóór 2030 terug op het gewenste niveau te zijn. Doch de bedragen die daarmee gemoeid zijn zullen worden aangevochten door de klimaatdrammers, pacifisten en linkse anti-NAVO activisten. Bovendien is de benodigde defensie-industrie dan nog steeds niet op orde, waardoor op vele terreinen de aankopen buiten het eigen land en zelfs buiten de EU moeten plaatsvinden. Het ‘vredesdividend’ uit de 90er jaren zal de Europese NAVO-landen duur te staan komen.

Metsola

De voorzitter van het Europese Parlement, mevr. Metsola, heeft blijk gegeven in een andere wereld te leven dan de mensen die haar salaris betalen. Nederland moet niet moeilijk doen, maar Roemenen en Bulgaren vrij door Europa laten reizen. Ook moeten we dankbaar zijn dat de Europese democratie zoveel geld voor de (milieu)problemen beschikbaar stelt. Ze vergeet kennelijk dat wij dit zelf betalen, net als het leergeld voor het toelaten van frauderende gastarbeiders uit bepaalde landen waar paspoorten gewoon te koop zijn en de communistische corruptie nooit helemaal weg is geweest. Tot slot blijkt is haar respect voor democratie uiterst gering, indien ze Nederland een eigen opinie ontzegt.

Minachting

Staatssecretaris Van Huffelen heeft weer eens duidelijk gemaakt hoe D66 over de belastingbetaler denkt. Gewoon 200 miljoen naar de corrupte Antillen overmaken, zonder enige controle op de besteding, illustreert dat men niets heeft geleerd van de ‘ontwikkelingshulp’ aan Suriname.

Het is toch niet zo dat dit als eis is gesteld voor het bezoek van ons koningspaar? Want dit is nog dommer dan ontwikkelingshulp aan dictaturen.

NAVO-uitbreiding

Een Telegraaf-lezer meent dat de toetreding van Finland tot de NAVO onnodig is en een ‘storm in een glas water’. Tegelijk vindt hij dat Zweden helemaal geen reden heeft om NAVO-lid te worden, want er is geen gemeenschappelijke grens met Rusland. Huh, dus Rusland is toch een mogelijke bedreiging? In ieder geval voor Finland. En als hij even op de kaart had gekeken, dan was hem de maritieme grens opgevallen tussen Kaliningrad en Zweden; alleen ‘gescheiden’ door de Oostzee. Nooit gehoord van onderzeeboten met (nucleaire) raketten, fregatten, kruisvluchtwapens, gevechtsvliegtuigen en drones? Tot slot: zodra Oekraïne zou worden bezet, heeft Polen de wraak van Poetin te duchten en dan geeft een sterk NAVO-land in de regio een geruststellend gevoel.

Onderhandelen

Steeds vaker wordt door commentatoren en deskundigen geconcludeerd dat Oekraïne de strijd moet staken en gaan onderhandelen met Moskou.
Een merkwaardig advies: onderhandelen, waarover dan, en waarom moet Kiev de strijd staken? Bovendien is Poetin niet in oorlog met Oekraïne, maar met de NAVO volgens diens eigen woorden. Wat steekt er achter dergelijke dubieuze adviezen: ontkenning van de misdaden van deze dictator die geen kritiek of feiten kan verdragen en daarom mensen laat opsluiten, vergiftigen of door een vrije val vermoorden. Angst voor diens kernwapendreigement of voor nog meer vluchtelingen? Of ordinair eigenbelang vanwege de goedkope gas- en olieleveringen? Journalisten worden geacht dergelijke vragen te stellen om te voorkomen dat ze een verlengstuk worden van de trollen in het Kremlin.

Onderwijs

Dat een vertegenwoordiger van GroenLinks in het Amsterdamse gemeentebestuur pleit voor meertaligheid in het onderwijs om de eigen cultuur te bevorderen, is niet alleen onbegrijpelijk in het licht van het gejammer over de vermeende (taal)achterstand van leerlingen met een immigratie-achtergrond, maar ook van de druk die nu al ligt op het onderwijspersoneel. Of is het een poging om ‘eigen’ leraren te laten infiltreren in het onderwijs, zoals ze kennelijk zelf bij GroenLinks is binnengedrongen? Want die partij omvat al veel langer méér dan alleen milieudrammers.

Rentmeester

Er zijn landgenoten die zich kennelijk decennialang onwetend hebben gehouden van de groei van allerlei vlees producerende bedrijven, vervuilende industrieën, giftige bodemverontreiniging, uitstoot van vliegverkeer, biomassacentrales, vuilverbranding en van dieselvoertuigen, illegale afvalverwerking en dumping, de bevolking en van dagelijkse reisafstanden door de woningnood. Nu willen ze opeens als ‘goed rentmeester’ ons land met schone lucht, schone grond en zonder natuuraantasting overdragen aan de volgende generatie. Wie dat moeten betalen en wat dit betekent voor de buurlanden, de welvaart, de bevolkingsgroei en de budgets voor defensie, ontwikkelingshulp en armoedebestrijding is geen punt van overweging, noch wat die volgende generaties ermee gaan doen om te overleven.

Schiphol

Hoe kan een rechter nu het aantal vluchten bepalen vanaf een vliegveld dat geen vergunningen heeft? Schiphol moet gewoon doorprocederen tot de Raad van State of het tanken van brandstof weigeren boven een bepaald aantal vluchten. En de omwonenden kunnen zich eveneens collectief tot de rechter wenden; net als de klimaatdrammers. Voorts kan Schiphol de uitspraak gebruiken om de dependance bij Lelystad te openen, want de overlast van vliegverkeer daar is vele malen geringer dan wat de rechter nu heeft besloten. Dit kan meteen worden meegenomen in het ‘verplichte’ overleg met de vliegmaatschappijen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
1 jaar geleden

Asielzoekers
De prognose is dat we dit jaar en de twee jaren erna 76000 per jaar (!) moeten opvangen. En zoals meestal is de schatting te laag. Je zou denken alarmfase rood is aangebroken. En dat Rutte naar de Europese Commissie rijdt om te verklaren dat de limiet is bereikt en dat de aantallen in geen verhouding staan tot het kleine grondgebied met al een bevolking van 440 per km2. Maar dat zal niet gebeuren. Hij zal van de betrokken ministers een plan van aanpak vragen waar we die massa s moeten laten: vakantieparken onteigenen, kampementen in de polders (en begin nu alvast met bouwen hè!), kazernes ombouwen, Ameland moet ontruimd worden. De belangen van Nederland staan op het spel maar onze regeerders zien het simpelweg als een werkprobleem dat om een oplossing vraagt, hier en niet in Brussel. Waarom daar niet het dysfunctioneren van Frontex aan de orde gesteld? Want er komen eerder meer dan minder asielzoekers! Fort Europa werd
ons continent door links wel eens diskwalificerend genoemd. Maar Fort Europa is wel het huis van miljoenen Europeanen. Lees eens De ontscheping, van Jean Raspail en je ziet dat zijn angstaanjagende prognose uit 1973 bewaarheid lijkt te gaan worden.