Prikbord nr 863

Sommige politici en media hebben de aanval op de BBB geopend; niet zo demoniserend als bij Pim Fortuyn, want dat zou teveel opvallen. Maar even venijnig door allerlei tekortkomingen en het activisme in de gevestigde partijen ook aan de BBB te verwijten.

De onbeschaamde afkeer van democratie valt daarbij wel op: de partij zou geen ervaren bestuurders en een beperkt programma hebben, onder invloed staan van sponsors, ‘wilde’ (ongeleide) demonstraties steunen, de nieuwe zetels niet kunnen vullen met kwaliteit en geen overkoepelende politieke visie hebben.

Partijen die suggereren dit allemaal wel te hebben geregeld, zouden eens naar zichzelf moeten kijken, naar het functioneren van hun vertegenwoordigers, naar de schandalen, naar de activisten die hun partij hebben overgenomen, naar de partijbaronnen, naar de tolerantie tegenover illegale demonstraties, naar de eigen bewindspersonen en de politieke ‘visie’ van regeerakkoorden, evenals naar de resultaten van deze coalitie en de verkiezingen. De BBB heeft in ieder geval het gezond verstand weer ingevoerd en de mogelijkheid geboden van individuele opvattingen bij (hoofdelijke) stemmingen; daarmee kunnen uiteindelijk ook de infiltranten met een eigen agenda worden herkend.

Achternaam

Is het opnemen van 2 achternamen in de achternaam van een kind geen flauwekul? Zodra 2 mensen met elk dubbele achternaam kinderen krijgen, zal er toch geschrapt moeten worden in de gecombineerde achternaam daarvan, neem ik aan. En kinderen uit één gezin, met verschillende achternaamcombinaties, hebben dan geen famlienaam meer. Bovendien kan die dubbele achternaam niet meer worden gewijzigd, zodat bonuskinderen straks niet meer hun achternaam kunnen aanpassen. Wat een ‘verbetering’; vooral indien in bepaalde families de buitenlandse achternamen voorrang (moeten) krijgen vanwege dat tweede paspoort.

Activisten

Vroeger waren ‘activisten’ vooral vakbondsbestuurders en -leden die bereid waren tot demonstraties en zelfs stakingen. Politiek activisme vond men alleen in ‘religiegebonden’ en communistische partijen. Sindsdien is er veel veranderd door activisme onder rechters, advocaten, politici, ambtenaren, gesponsorde of gesubsidieerde stichtingen, media (en journalistieke opleidingen), universitaire functionarissen, alsmede – nog steeds – vakbonden en wereldverbeteraars. Waar dit toe kan leiden is zichtbaar in het verdwijnen van de Duitse kerncentrales, de huidige klimaat- en milieuverdwazing, de hulporganisaties voor (illegale) asiel- en gelukszoekers, de illegale wegblokkades, de uitspraken van de Raad van State, de onderwerping aan de EU en de VN, het fake-nieuws en de bedreigingen van politici. De (internationale) lijst is nog veel langer met onder meer de chaos in Frankrijk, de terreur van de IRA, RAF, ANC en moslim-strijders, de islamisering van Europa, de verwaarlozing van de Europese defensie, de ‘ongehoorzame’ steden in de VS, het misbruik van ontwikkelingshulp door internationale organisaties en de steun aan Palestijnse dictators en terreurbewegingen.

Asieldwang

Bij de commotie rond de wet op de (initiële) huisvesting van asielzoekers, dreigen vier zaken weer op de achtergrond te raken: de beloofde beperking van de instroom (het tegendeel is waar), de uitzetting van veiligelanders, van volwassen alleenreizenden – waarvan het wettelijke verblijf als minderjarige is geëindigd – en illegalen, en voorts de huisvesting van statushouders alsmede de toetsing binnen de 5 jaar van de voorlopige status. Er is zelfs geen capaciteit of voornemen om de nieuwkomers beter te screenen, terwijl de misdaadcijfers blijven stijgen. Het lijkt wel of de dwangwet met opzet zo krakkemikkig is, om de chaos nog verder te vergroten en daarmee het rookgordijn voor de misstanden. Het gelijk van Wilders wordt in ieder geval weer eens aangetoond en activisten die zich beroepen op wetten, moeten die wetten eens goed lezen, inclusief Dublin-overeenkomst, sobere opvang (NIET van illegalen en gelukszoekers) en vertrek-/uitzettingsregels. Miljarden per jaar is een absurde aanslag op onze welvaart en draagkracht, en lost bovendien niets op.

Bachmoet

De oorlogssituatie rond het Oekraïense stadje Bakhmut (Bachmoet) heeft zich eerder in de geschiedenis voorgedaan: Passendale, Caen, Monte Cassino, Kapelsche Veer, Hürtgenwald om er een paar te noemen. Een aanvallende vijand die steeds meer troepen inzet om een bepaald (onbelangrijk) steunpunt of gebied in handen te krijgen, tegen een verdediger in het reeds verwoeste gebied, die de tegenstander steeds opnieuw verliezen toebrengt; daarmee de opmars vertraagt en verwoesting van andere gebieden voorkomt.

Het is te hopen dat de Wagner-bendes daar volledig worden weggevaagd en hun oorlogsmisdaden worden gewroken. Voor de Oekraïense soldaten een versterking van hun motivatie en moreel om het vol te blijven houden, zolang als nodig is.

Banken

De bewering dat ons geld ‘veilig’ is bij Nederlandse banken, suggereert dat daar geen criminelen werken. Een misvatting zoals uit de recente geschiedenis blijkt. Deutsche Bank heeft inmiddels 10% waarde verloren en dit is nog maar het begin. Bovendien zouden pensioenfondsen dan alleen in die vermeend gezonde banken beleggen of in woningbouw, LNG-schepen/-terminals, thoriumcentrales, gaswinning op zee, mijnbouw (schaarse metalen), elektriciteitsmaatschappijen, waterstoffabrieken (NIET op zee) en zonneparken. Doch helaas werken daar dezelfde soort mensen als bij banken en verzekeraars: bonusgraaiers met schimmige belangen. Waarschuwingen van de Nederlandse Bank of oud-president Wellink helpen evenmin; die hadden we veel eerder moeten krijgen, vóórdat we de Euro kozen of de overheid privatiseerden. En het toezicht door de DNB laat te wensen over, net als de politieke standpunten van de huidige president Knot.

Beveiliging

De fysieke beveiliging van politici, rechters, advocaten, kroongetuigen en het koningshuis gaat de krachten van de politie te boven. Bovendien is het een kostbare zaak en nagenoeg nooit waterdicht; zeker niet wat de familieleden betreft. Daarom is het onbegrijpelijk dat er nog zoveel capaciteit wordt verspild aan voetbalwedstrijden en activistische demonstraties, zonder serieuze straffen op te leggen. En als er toch bijna niemand gearresteerd mag worden of bij gebrek aan identiteitsbewijs weer wordt losgelaten, kan de ontruiming van een verboden gebied voortaan meteen beginnen en niet pas na uren waarin de media hun sensatiehonger kunnen stillen. Een uitzendverbod is kennelijk nog niet haalbaar. Ook de straffen voor bedreiging en erger moeten uit preventie-oogpunt worden verzwaard door ze te koppelen aan terreur. Tot slot moeten er meer of betere contracten komen voor jonge militairen die de dienst hebben verlaten en nog een aantal jaren als (persoons)beveiliger willen werken.

Big Brother

Wat voor zin heeft de registratie van binnengekomen ‘waardevolle’ goederen door kringloopwinkels die daar meestal niets voor betalen.

Gestolen goederen moet het OM op Marktplaats zoeken, maar niet als heling door medewerkers van de kringloopwinkels. Sterker nog, indien een dief zo kostbaarheden wil ‘witwassen’, zal hij/zij de kringloopprijs moeten betalen, al dan niet met hulp van een medewerker. Dus dan moet de koper ook worden geregistreerd op grond van een identiteitsbewijs? En bij welke goederen/bedragen is een inkoop resp. verkoop verdacht?

Duitse woningbouw

Ondanks de leegstand op het platteland, is er ook in Duitsland woningnood. De verantwoordelijke minister wil daarom 400.000 woningen per jaar gaan bouwen. In werkelijkheid is de bouw bijna tot stilstand gekomen; neen, niet door stikstofregels – er is daar natuur genoeg en de regels zijn veel ruimer dan hier – en ook niet door de gewenste afstand tot windturbines (1000 mtr), maar vooral door ambtelijke bureaucratie bij het verlenen van vergunningen en het toewijzen van subsidies. Daarnaast is er nog een probleem: nieuwbouw is onbetaalbaar geworden door kwaliteitseisen (milieu) en (materiaal)kosten, en de huur ook.

Correctie: In een voorgaand Prikbord is ten onrechte beweerd dat in Duitsland een complete warmtepompinstallatie tenminste € 15.000 kost (ongeveer € 24.000 – 40% overheidssubsidie). Dit moet echter zijn € 24000 (€ 40.000 – 40%).

Door huurdempingsmaatregelen zijn veel bouwprojecten gestopt/ uitgesteld, maar ook eigen bouw is – met name voor starters – nauwelijks mogelijk. Hypotheekverstrekkers eisen namelijk 20% eigen geld, terwijl subsidie alleen wordt goedgekeurd, indien aan hoge kwaliteits- en milieu-eisen wordt voldaan. Daardoor worden de bouwkosten al gauw € 100.000 hoger. Bij een huis van totaal € 500.000(!) is dit dus precies het vereiste spaarbedrag, terwijl de rente ook is gestegen. Dus nog 10 jaar doorsparen en geen kinderen of een hoge hypotheekschuld accepteren of genoegen nemen met een klein stukje grond, zonder tuin. Bei uns ist nicht alles besser. En dan hebben we het nog niet over de notaris die 10 maanden(!) nodig heeft voor een koop-/hypotheekakte of de ambtenaren die in de zomer de ‘warmtelekkage’ van de gevels en daken komt fotograferen of de bank die van iedere ‘verdachte’ overboeking (naar een EU-land) van meer dan € 100 schriftelijke verantwoording vraagt. Dergelijke absurde omstandigheden zijn ook daar mede oorzaak van te veel ambtenaren en te weinig arbeidskrachten.

Huisdierrouw

Vrije dagen omdat een huisdier is overleden, lijkt het meest absurde voorstel op dit gebied. Er bestaat al een reeks van betaalde verlofdagen, zonder dat er sprake is van ziekte. Als iemand door verdriet te ziek is om te werken, moet hij/zij dit gewoon melden, want anderen draaien mogelijk op voor diens werkzaamheden. En verder zijn er voldoende vakantiedagen beschikbaar om aan privé-gebeurtenissen te besteden.

Indonesië

Corruptie is in Indonesië sinds de onafhankelijkheid wijdverbreid; net als in de meeste ontwikkelings- en moslimlanden, dictaturen en maffialanden. Dank zij de (sociale) media worden er vooral criminelen bij de overheid ontmaskerd door hun leefstijl en bezit. Met name belastingambtenaren blijken hierin onbeschaamd te zijn. En wat doet de regering? Die geeft het advies om discreter te zijn; kennelijk beducht dat ook de ‘cliënten’ van die rijke ambtenaren bekend worden. Overigens werd jaren geleden al berekend dat van alle ontwikkelingshulp tenminste 100 miljard dollar was weggesluisd, terwijl hulp in natura (rijst) op de havenkades stond weg te rotten.

Klimaatrapport

De VN heeft in het nieuwe klimaatrapport kennelijk geconstateerd dat de klimaatdoelen onbetaalbaar zijn; in ieder geval voor de ‘arme’ en corrupte landen. Dus moeten die financieel worden geholpen door de ‘rijke’ (westerse) landen. Waarom eigenlijk? Omdat ze niets doen aan de bevolkingsgroei of geen elektrische auto’s kunnen betalen of vervuilende energiecentrales (moeten) handhaven of bosbranden en giftige mijnbouw negeren of anders gewoon hun burgers tot economische vluchtelingen maken?

En wat doen de rijke landen die geen enkel belang hebben bij het stoppen met fossiele brandstoffen of landen die de westerse landen zullen chanteren, zoals nu al met de Amazonebossen en de Chinese kolencentrales? En waarvan moeten die zgn. rijke landen hun eigen klimaatprojecten betalen als hun economie en welvaart zijn gedecimeerd?

Milieudefensie

Nu de Amsterdamse AVR-vuilverbranding duizenden tonnen Italiaans afval gaat verwerken, waarvan nauwelijks gecontroleerd kan worden wat er wordt ‘bijgemengd’ door de maffia die de vuilnisafvoer van grote steden in handen heeft, zal Milieudefensie of een andere klimaatdrammer ongetwijfeld weer doorprocederen tot de Raad van State vanwege de CO2-uitstoot en milieu-effecten.

Benieuwd met welke politieke uitspraak die dan zal komen.

Munitie

Het gebruik van Britse munitie waarin verarmd uranium is verwerkt, levert allerlei reacties op. Wellicht uit dezelfde hoek waar kerncentrales onbespreekbaar zijn danwel uit een Russische trollenfabriek. Bewijzen voor het risico – zoals na de oorlog in Irak – zijn er nauwelijks of worden verzwegen. Bovendien mag worden verwacht dat er in de verwoeste oorlogszone van Oekraïne weinig mensen zullen terugkeren, net als in Tsjernobyl. Destijds werd de hangar op Schiphol, waar de resten van het Israëlische vliegtuig lagen opgeslagen, dat in de Bijlmer neerstortte, afgebroken. Doch het vermoeden dat dit te maken had met de onverklaarbare ziektegevallen onder brandweerlieden en bewoners, werd genegeerd Naar verluidt kregen huisartsen ‘instructies’; wellicht ook bij de kankergevallen in Delfzijl, Vlissingen, Velzen, Apeldoorn, Geleen (DSM), Budel, de vervuiling nabij Rotterdam en in bepaalde nieuwbouwwoningen (VINEX). Eerder was al sprake van het gebruik van giftige verf, ziekteverwekkende conserveermiddelen, asbest en geïmpregneerd (tuin)hout, voorts de DES- en Softenonmoeders, de gifbelten van het Volgermeer, Lekkerkerk, Alphen a/d Rijn en tientallen andere plaatsen etc. Mogelijk was men in Den Haag misleid door de geringe gevolgen van de Tsjernobyl-stofwolk – groente wassen en moestuin omspitten – maar dat was een eenmalige besmetting. Of het Oekraïense tarwe besmet kan raken met licht-radioactief stof en wat de gevolgen daarvan zijn, is onbekend. Doch over de besmettingen in Hiroshima en Nagasaki – en de wijde omgeving daarvan – hoort men weinig meer.

Een ‘schone’ oorlog bestaat niet en ook slachtoffers na afloop zullen er altijd zijn: vluchtelingen, psychiatrische en PTSS-patiënten, ontvoerde kinderen, gedwongen verhuizingen, wezen, weduwen, armoede, honger, verminkten, gehandicapten, mishandelde krijgsgevangenen en zelfmoorden.

Radioactieve besmetting

Dictator Poetin is boos over het mogelijke gebruik van projectielen met verarmd uranium door Oekraïne; kennelijk bang dat de bezette gebieden worden ‘besmet’. Nog afgezien van de Russische munitie, ook tegen burgerdoelen, is nu zijn ‘tegenmaatregel’ het dreigen met kernwapens.

Doch de besmetting daardoor is niet alleen duizenden malen groter, maar bovendien een risico voor zijn ‘bevrijde’ gebieden en eigen troepen, evenals voor Wit-Rusland. Want dan mag tenminste conventioneel ingrijpen door de NAVO worden verwacht en worden tevens zijn verkapte ‘bondgenoten’ binnen de NAVO ontmaskerd.

Twijfel aan het verstand van deze oorlogsmisdadiger lijkt steeds meer gerechtvaardigd.

Woningnood

De dwangwet voor asielopvang heeft twee belangrijke voordelen: het samenhokken in achterstandswijken van grote steden wordt gereduceerd en de spreiding zorgt voor meer (gedwongen) aandacht voor integratie en arbeidsparticipatie. Bijkomende voordelen zijn dat niet alleen linkse bestuurders van grote steden beslissen, dat de (gesubsidieerde) huren lager kunnen zijn en dat er geen grote plaatselijke tekorten ontstaan aan faciliteiten zoals scholen, artsen-/ouderenzorg en politiezorg.

Indien het project slaagt, dan zouden Duitsland en Frankrijk daarvan kunnen leren. In Duitsland staan op het platteland 600.000 bewoonbare huizen leeg en nog eens 400.000 ‘opknappers’. Wellicht ook een optie voor Nederlanders die nu naar Zweden of Tsjechië trekken?

Zorg

De herhaalde(?) tv-uitzending van Zembla over de huisartsenzorg was, zoals gewoonlijk, leerzaam. Vooral de uitspraken van toenmalig minister Schippers. Iemand met zoveel zorgblunders op haar naam zou niet mogen terugkeren in de politiek. Dit geldt ook voor Hoogervorst, Klink en De Jonge; terwijl de huidige minister Kuipers (D66) volstrekt ongeschikt lijkt voor de functie. Want er zijn veel meer problemen in de zorg en ook het CAO-voorstel is onder de maat.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
10 maanden geleden

Laat mij deze ruimte eens misbruiken door het te hebben over Nieuw Zeeland, maar toch ook over ons. De nieuwe premier van dat land, de linkse Hipkins, kreeg op een persconferenties de vraag een definitie te geven van vrouw. Hij zei dat niet te kunnen, hij had de vraag niet verwacht en zich dus niet kunnen voorbereiden
Nieuw Zeeland, ver van ons bed? Ja maar ik denk dar er ook hier in het westen legio politici zijn die deze definitie niet kunnen, beter:durven geven. En die angsthazen dragen verantwoordelijkheid! Overigens, op die persconferentie zat zijn vrouw naast hem….
En naar dat land wilde ik vroeger emigreren. Woke, dat wij ons laten zeggen hoe we moeten praten. Maar vele politici en media volgen gedwee als waren zij gehypnotiseerd door deze zeloten. Waarom worden wij bestraft met deze gekte, wat hebben wij misdaan?

Rieks
10 maanden geleden

Dorrestijn weet veel van veel onderwerpen maar heeft geen oog voor het grote plaatje inzake de Ukraine. Het kleine plaatje kennen we van onze media en van onze regeringen: agressor Rusland valt autonoom land binnen en zaait dood en verderf. De redenen die Rusland heeft worden ons – nog steeds – onthouden. Zie ook link van Wim Heb soms de indruk dat men de reden niet eens kent. Soms meent men in alle ernst (!) dat Putin het oude Sovjet Rijk wil herstellen. Het grote plaatje: Warschau Pact heft zich op maar NATO niet doch breidt zich steeds verder oostwaarts uit, breekt beloftes aan Rusland, massa-oefeningen dicht aan grens met Rusland, plaatsen van ABM lanceerinstallaties in Polen en Roemenië en nu Ukraine verleid lid te worden. De USA spelen een cynisch machtspel met Europa en de Ukraine. We hebben dat niet eens door want wij zien de USA als de “good guy”. We sluiten onze ogen voor de Nordstream2 Sabotage mogelijk onder dwang van Big Brother. Amerika kan zijn gang gaan en wij riskeren door deze Europese naïviteit een oorlog. Een oorlog ontstaat zelden door een enkel voorval zoals de aanslag door Gavrilo Prinzip maar er spelen altijd meerdere krachten.

Wim
10 maanden geleden

Wat een eenzijdige kijk op het volstrekt ontspoorde Oekraineconflict. Niets over een door de VS aangestuurde coup in 2014 waarbij een onder auspicien van de OVSE gekozen regering werd verjaagd. Niets over 8 jaar agressie tegen dat deel van de eigen bevolking dat zich maar had te schikken . Gevolg zeker 14.000 doden , verwoesting en 1,5 miljoen
vluchtelingen naar Rusland. Niets over de Biden kliek en hun banden met het corrupte Oekraine. Niets over de talloze gewelddadige regime changes en pogingen daartoe door de VS. enz. enz.
En al helemaal niets over de bedriegerij met de Minsk Akkoorden waarbij Rusland willens en wetens voor de gek werd gehouden.
Ondertussen keren steeds meer landen zich van het onbetrouwbare westen met neo kolonistische allures af.
Overigens, dat opblazen van Nord Stream II is zeker door de kabouters gedaan?

Wim
10 maanden geleden
Antwoord aan  Wim
Buskens
10 maanden geleden
Antwoord aan  Wim

Helemaal eens!!! 200%. Gelukkig ook nog mensen die niet zo hypocriet wauwelen. Van dat laatste soort hebben we er meer dan genoeg!