Poetin goedpratende critici hebben een geloofwaardigheidsprobleem

Het is buiten een en al grauw- en grijsheid: de lucht is donkergrijs, de bakstenen van de huizen zijn grauw, de daken grijs, de trottoirs grijs, de straatklinkers ook al grauw, de boomtakken grijs, de hekken van het speeltuintje grijs, het schoolgebouwtje al even grijs, de auto’s overwegend grijs. Het is om triest van te worden.

Er is momenteel buiten even geen zon te bekennen. Het is echter niet koud voor de tijd van het jaar, het regent nu ook niet, de huizen zijn goed onderhouden, op vele daken liggen zonnepanelen geduldig te wachten op de zon, blauwe, groene en vooral veel zilverkleurige, goed onderhouden, auto’s staan al even geduldig te wachten voor de deuren, het gele klimrek van het speelplaatsje zal zo meteen worden bestormd door de jonge kinderen van het schooltje. Dat alles is niet iets om triest van te worden. Zeker dra het zonnetje voorzichtig doorbreekt en die kinderen over het pleintje hollen en racen is het eerder genieten.

Ingezonden door: Peter van Lenth

Twee beschrijvingen van eenzelfde uitzicht vanachter mijn raam. Beide geldige beschrijvingen? Niet helemaal. In die eerste beschrijving was ik selectief bezig, liet ik sommige details bewust weg en werden andere details bewust negatief beschreven. Je zou kunnen tegenwerpen dat ik in de tweede al even selectief bezig was en bewust positief schreef. Toch is dat niet zo, althans niet in mijn beleving.

Stel, we kijken naar hetzelfde tafereel

Velen zullen, in essentie, eenzelfde beschrijving ervan ophoesten, maar evengoed zullen er twee of meer essentieel van elkaar verschillende beschrijvingen onderscheiden kunnen worden, als de groep maar groot genoeg is. Psychologen zeggen dan dat de ‘perceptie‘ (waarneming) verschilt. Onze zintuigen vormen een cruciale rol in de omgevingsanalyse die onze hersenen, wanneer we wakker zijn, voortdurend maken. Mensen kunnen verschillen in de kwaliteit van hun zintuigen, maar ook als iedereen in een groep mensen over identieke en niet haperende zintuigen beschikt, kan er verschil in perceptie ontstaan doordat de hersenen, veelal op basis van historie, besluiten bepaalde zintuiglijke prikkels tijdelijk te negeren of juist voorrang te geven.

Tot zover de perceptie van taferelen. Maar hoe zit het met de perceptie van wat je leest en ziet verkondigd worden in boek en krant, op radio, tv en sociale media? Hoe zit het met de perceptie (?) van wat je niet met eigen zintuigen hebt waargenomen en waarvoor je afhankelijk bent van wat anderen erover verkondigen? Is daarbij eigenlijk wel sprake van perceptie? Ik denk deels, en deels niet.

Neem een documentaire

Ja, je ziet de beelden met je zintuigen. Je oog ziet een pruilend kindje met snot uit de neus en een vet en gescheurd overhemdje, je oren horen het huilen. Maar het was de documentairemaker die besloot jou uitgerekend dat beeld te tonen. Dat deed die maker op een, naar deze hoopt, indringende wijze. En dat dan ter onderstreping van een ‘boodschap’ die de maker beoogt. Eigenlijk hoopt de maker jou zover te krijgen dat jouw hersenen dezelfde analyse met bijbehorende gevolgtrekking maken als de maker maakte. En jij kijkt naar die docu omdat je òf diep geloof hebt in de integriteit van die maker òf die maker juist niet integer vindt en op zoek bent naar de zwakte in de redenering van die maker òf gewoon aan het zappen was en het welwillend een kansje geeft jou te beïnvloeden.

Integriteit is hier wel een sleutelwoord

Wie als niet-integer wordt beschouwd, wordt niet geloofd, of het moet gaan om iets dat niemand anders tegenspreekt. Wie als integer wordt beschouwd, wordt heel vaak al bij voorbaat geloofd. Een als integer ervaren persoon moet het in de redenering wel heel bont maken, wil je aan het verslag gaan twijfelen. Deze opsplitsing van mensen op basis van integriteit is nauw verwant aan het opdelen in te vertrouwen en te wantrouwen mensen. Dat opdelen is alle millennia van ons bestaan voor ons overleven van cruciaal belang geweest en het werd elke generatie weer van jongs af aan geleerd: Wie je kan vertrouwen en wie je moet wantrouwen, en waarop je moet letten.

Omslagpunten

De omslagpunten zijn niet in precieze jaartallen weer te geven, maar vòòr alle omslagpunten werd alleen de eigen clan geloofd, hoe het narratief (ofwel het subjectieve verhaal) over gebeurtenissen ook was. De vijand kon anders beweren, maar er werd niets van geloofd, zo vermoed ik (want ik was er niet bij). Alleen van min of meer bevriende clans werd nog weleens de versie van een gebeurtenis overwogen. Er kwam een omslagpunt toen clans zich gingen bundelen of werden overwonnen. Vanaf dat moment werd er gepoogd te komen tot eenzelfde narratief binnen dat hele gebied.

Ook religie creëerde omslagpunten: alle katholieken/protestanten/moslims werden geacht elkaar te vertrouwen en anderen juist niet. Gebieden werden landen, landen werden landengroepen. Dat laatste omslagpunt is trouwens van heel recent, van nu, en is nog volop gaande. Eigenlijk speelt het nog niet wereldwijd. Voornamelijk Europa is daarvan het toneel.

Een bijzonder krachtig omslagpunt was de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in 1948. Hoe nobel bedoeld ook, het druist echter in tegen onze ‘natuur’ zoals de mens die alle vorige millennia uitte. Opeens werden we geacht niet meer te beginnen met wantrouwen, maar met vertrouwen in elk ‘medemens’, dus mondiaal. En sinds zeer kort worden uitgerekend, en paradoxaal genoeg, de wantrouwenden weggezet als te wantrouwen mensen.

Wie ooit dacht dat dit nieuwe vertrouwensdenken eindelijk tot echte wereldvrede zou leiden, vanuit het aanvullende idee dat het goede veruit de meeste mensen in echt alle landen heel veel meer aanspreekt dan het foute, zal anno 2023 op zijn minst verbaasd zijn over alle polarisaties. Anderen voelen beter aan waar die polarisaties vandaan komen. Je kan wel met elkaar afspreken dat er voortaan een pakket rechten gaat gelden voor ieder mens op aarde, maar daarmee is nog volstrekt niet geregeld hoe we aankijken tegen gebeurtenissen. En nog steeds koesteren groepen en landen hun eigen versie van gebeurtenissen, hun eigen narratief. En nog steeds is het zo dat wantrouwen gewoon terecht kan zijn, en dat vertrouwen soms gewoon volstrekt naïef is.

Het Westen kent vrijheid van pers

Deze vrijheid is nog niet zo heel oud. Het is een risicovolle keuze geweest ervoor te gaan. Waarom? Deze vrijheid heeft als consequentie dat ook het narratief van de vijanden van Het Westen mag worden gepubliceerd. Die versies van gebeurtenissen komen vervolgens via media tot de westerling. Die in vrijheid levende westerling koestert de vrijheid van pers van harte en denkt, oprecht, kritisch bezig te zijn door die publicaties tot zich te nemen. Het heersende verhaal komt zo onder druk te staan, net als de eensgezindheid in Het Westen. Er wordt tegenwoordig gepoogd lezers en kijkers te overtuigen van het bestaan van cruciale fouten in de vijandige versies, door ‘factchecking’ en bewustmaken van hoe propaganda ons doordesemt met desinformatie net zolang tot we ons keren tegen onze eigen ‘clan’, onze eigen regering, ons eigen land.

Verschil in kritiek

Er is een groot verschil tussen kritiek die zich opbouwt van binnenuit, en kritiek die wordt ingefluisterd door vijand-gezinden (even, omwille van het betoog, negerend dat ook intern vijanden kunnen worden onderscheiden). Die eerste vorm is wat we moeten koesteren, die tweede vorm is een groot probleem. Het is des te meer een probleem geworden sinds vijanden doorkregen hoe ze versies konden bouwen die mooi aansloten op interne kritiek. Juist degenen die van binnenuit kritiek leveren, lopen het risico te menen dat die vijanden eigenlijk hun werkelijke vrienden zijn, vrienden die wèl integer de waarheid zien en die zelfs verbanden weten te leggen waar ze zelf nog niet aan gedacht hadden, zoals dat er wordt samengezworen door zekere westerse elites tegen hun eigen volk.

Die critici menen vaak dat ze als intellectueel goed op de hoogte zijn en bovengemiddeld goed in de gaten hebben wat er werkelijk speelt. Hun boekenkasten staan mogelijk vol met boeken van historici en memoires, ze menen zodoende alles te weten over de oudheid, de wereldoorlogen en wat de nodige wereldleiders in het verholene werkelijk bewoog. Wat ze echter zelf onvoldoende beseffen, en al helemaal niet toegeven, is dat ook zij die boeken wel degelijk hebben geselecteerd op basis van een voorkeur voor zekere auteurs die zij vertrouwen, of in elk geval nog niet wantrouwen. Ze hopen op auteurs die hun eigen narratief van het wereldgebeuren verder kunnen voorzien van stevige pilaren. Vaak beseffen ze dat ze in hun kritiek afwijken van de norm, maar daar gaan ze eerder prat op dan dat het ze aan zichzelf laat twijfelen. Voor de mening van de meerderheid voelen ze feitelijk minachting, onder het motto dat de meerderheid zich onvoldoende wil verdiepen en zich liever als makke schapen laat misleiden door de eigen regerende elite.

Als we bovenstaande toetsen aan hoe er door veel tegenstanders van de militaire en/of morele steun aan Oekraïne wordt gedacht, dan valt iets bijzonders op: De meeste van deze critici laten zich erop voorstaan de democratie te willen beschermen tegen machtsfiguren binnen Het Westen, maar tegelijkertijd spreken zij hun begrip, en sommigen zelfs hun bewondering, uit voor een dictatoriaal machtsfiguur als Poetin. Ook lijken zij er geen moeite mee te hebben het souvereine land Oekraïne, dat overduidelijk voor de weg van de democratie en vrijheid heeft gekozen, aan zijn lot over te laten. Dat doen zij door te volharden in het narratief dat Oekraïne een en al corruptie was én is én blijft, inclusief diens huidige president Zelensky. Alleen al dit deel van het verhaal over dat conflict is onwaar, maar deze critici daarvan overtuigen is een onmogelijkheid, want ze hebben zich ingegraven in hun loopgraven. Het heeft er alle schijn van dat opgeven van dat verhaal voor hun beeld op die oorlog een net even te zware klap zou betekenen. Stel je voor dat je je voegt naar de versie die in Het Vrije Westen de ruime meerderheid heeft verworven… Nee, de gelederen sluiten stuit hen te zeer tegen de borst.

Ook, wie alle jaren iets tegen de NAVO en de VS had, gaat nu niet alsnog overstag. Zulke oude oordelen worden met man en macht verdedigd tot de laatste snik. Het irrationele, maar historisch verklaarbare, idee van ‘de vijand van je vijand is je vriend’ draagt verder bij aan het openstaan voor het narratief van die vijand. Je moet je afvragen hoe zij zich zouden opstellen bij een daadwerkelijke inval alhier door de Russen. Zouden ze zelfs dan aangeboden (al of niet militaire) hulp van bijvoorbeeld de VS afwijzen, onder het mom dat die nòg erger dan de Russen zijn? Of zouden ze zelfs bij het binnenrijden van tanks aan de kant van de weg staan te juichen met de Russische vlag?

Mag je je een voorstander van democratie noemen als je niet bereid bent de Oekraïners ook militair te helpen? Of als je vindt dat de Russen recht hebben op de nodige vazalstaten? Of als je vindt dat de Russen alle recht hebben op welke versie van de waarheid dan ook en dwingend voor te schrijven op alle scholen, ook in die vazalstaten?

Deze critici pleiten vaak voor RealPolitik

Bij RealPolitik verdwijnt het morele oordelen naar het tweede plan. Het is de afgelopen eeuw vooral een doctrine geweest waarin erkend wordt dat de wereld nu eenmaal bestaat uit een aantal invloedssferen en dat die maar beter geaccepteerd kunnen worden. Wat deze critici echter niet zien is dat die decennialange RealPolitik op de lange duur toch niet leidde tot ontspanning tussen die invloedssferen. Sterker, die sferen blijken uiteindelijk toch een keer te botsen, als tectonische platen die tot aardbevingen leiden.

Appeasement en toegeven aan dictators heeft geleid tot heel veel onderdrukking van heel veel volkeren. Dat deerde Kissinger nooit persoonlijk, want al die volkeren leefden ver van zijn bed. En het onze. Op die decennia terugkijkend waren er allerlei momenten dat Het Westen juist niet aan RealPolitik had moeten doen. Het had principiëler moet vasthouden aan morele standpunten. Er is ook teveel handel gedreven met landen waar dictatuur heerste, en heerst. Vijanden zijn er erg rijk van geworden.

Het ziet ernaar uit dat Westerse landen dit keer inzake Oekraïne een betere doorrekening maakten van de langetermijnkosten van RealPolitik: te hoog. Oekraïne vroeg om vrijheid, democratie en souvereiniteit. Het vroeg om aansluiting bij de Vrije Wereld. Dat weigeren zou het geloof in die Westerse waarden te sterk hebben ondermijnd. De geloofwaardigheid was in het geding. Kissinger kreeg dit keer niet zijn zin. Ja, de materiële en immateriële kosten van deze keuze zijn hoog en kritiek op de details is gepast én gewenst, juist binnen een echte democratie. Maar een waar democraat gaat niet ook nog eens zijn begrip of zelfs bewondering uitspreken voor Poetin, wil hij geloofwaardig blijven.

De op de hand van Poetin zijnde critici hebben zodoende een geloofwaardigheidsprobleem. En al hun ‘kritische’ boeken gaan hen daarbij niet helpen. Sluit de gelederen, nu het nog kan.

——————–

NB. Op de site van de auteur Peter van Lenth is een wellicht interessante discussie gestart door Martien Pennings. Daar wordt o.a. ingegaan op het geval dat iemand zichzelf democraat vindt en toch in praktische zin afzijdig wil blijven omdat wordt gemeend dat er sprake is van een conflict tussen twee ondemocratische, dictatoriale en/of corrupte landen, zeker als dat voor het Westen geen al te negatieve gevolgen heeft.


Deel dit:

Post navigation

Abonneer
Laat het weten als er

15 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
23 dagen geleden

….lezenswaardig artikel….Niet gecontroleerd voor versturen

ronald.dunki
23 dagen geleden
Antwoord aan  Rieks

ter info:

Biden pledges end to Nord Stream 2 if Russia invades Ukraine | Reuters
en deze:
Video of Biden Saying He’d ‘End’ Nord Stream Resurfaces After Pipeline Leak (newsweek.com)

Wie anders dan de ‘grootaandeelhouders’ in ‘Rutte’s oorlog’ hebben belang bij de aanslag en hebben die al een jaar tevoren aangekondigd…?

Laatst bewerkt op 23 dagen geleden door ronald.dunki
Rieks
23 dagen geleden

In de Preussische Allgemeine van vandaag staat een lezenswaardig over de Nordstream2 Sabotage. Wie plausibel ist Herschs theorie?

ronald.dunki
23 dagen geleden

Veel gespin, weinig wol luidt de teneur van de reacties op het semi-intellectuele, typische D66 verhaal hierboven, waarover genoeg gezegd is.

Maar vanmorgen ontdekte ik een andere interessante conservatieve website die lezers van Sta-Pal mogelijk ook zal aanspreken. “Nieuw Rechts” heeft de moeite genomen om, over de gehele politieke linie, het ‘ondemocratisch gehalte’ van de hypocriete agitatoren achter dit soort D66 belijdenissen te catalogiseren.

Dat is ontnuchterend, kijkt u maar eens naar: Hoe D66 10 keer de democratie ondermijnde – NieuwRechts.nl (met link voor gratis toegang). Het nefaste D66 partijprogramma kan evident gecondenseerd worden tot één volzin: “democratie is pas volmaakt als niemand meer tegen ons kan stemmen.”

Laatst bewerkt op 23 dagen geleden door ronald.dunki
Rieks
24 dagen geleden

De auteur heeft een lange aanloop (4/5 van de bijdrage) nodig om iets te poneren wat weinig exact is. Lange aanloop waarschijnlijk om enige belezenheid te etaleren maar het houdt weinig verband met zijn algemene beweringen. Heeft Real Politik geleid tot de ineenstorting van het Sovjet Rijk? Er bestaan verschillende theorieën daaromtrent die ik niet zal bespreken. Ik hecht aan de personalistische verklaring: het was de persoon van Gorbatsjov. Wellicht beïnvloed door de politiek onderschatte B acteur Reagan. Net zoals ik denk dat Hitler de verklaring is voor WO2 en de Holocaust. Zeker, hij had vele gewillige beulen zoals Goldhagen beweert maar Hitler was nodig om die te mobiliseren. Net zoals ik denk dat het Mao en Deng Xiao Ping waren die de ontwikkeling van China in hoofdzaak hebben beïnvloed en Castro die van Cuba.

Of Real Politik altijd de juiste benadering is hangt van de situatie en tijd af. Zeker is dat het ontbreken van realisme bij Zelinsky, Ukraine heeft geleid tot de invasie. Het zal hem ongetwijfeld zeer duidelijk zijn gemaakt dat Rusland nooit een NATO lidmaatschap van de Ukraine zou accepteren. En je kunt de wens van een machtige grootmacht niet straffeloos negeren. Het was voorts dom en naïef van Zelinsky om niet in te zien dat de USA met de komst van de Ukraine Rusland verder willen terugdringen, “einkesseln”. Ook de andere NATO partners hadden dit niet door of hadden niet de moed grote broer te weerspreken. De Ukraine betaalt nu de rekening hiervoor. Overigens wordt deze reden i.c. het lidmaatschap van de NATO pas nu in de media enigszins besproken. Na een jaar! Onze Volkskrant kwam niet verder dan Putler en meende dat daarmee alles was verklaard. En ook op de duitse tv werd nooit over de ware reden gesproken. En dat geldt ook voor ons land. Domheid? Denkluiheid? Naïviteit? Bang om uit de pas te lopen?
De Ukraine had voor de inval de vrijheid om handel te drijven met wie men wilde, men had democratie. Idd, behalve lid van de NATO en EU worden. En nu ligt het land in puin. De oplossing? De eerste stap is het vervangen van Zelinsky.

ronald.dunki
23 dagen geleden
Antwoord aan  Rieks

Geheel eens met uw conciese analyse, die spoort met wat ik een jaar gelden op deze pagina’s schreef: https://sta-pal.nl/2022/04/het-recht-van-de-sterkste/

A propos, Zelensky was al immens rijk in de tijd dat hij als acteur de kost verdiende dankzij de productie van TV series die hij voor (héél) goed geld aan Netflix et.al wist te verkopen en hij heeft aanvankelijk weldegelijk de intentie getoond om met Putin aan tafel te schuiven maar werd door de dominante neo-Nazi’s uit Z.W.Ukraïne met moord en doodslag bedreigd als hij dat ook zou doen. Dat dit de westerse oorlogshitsers goed uitkwam hoeft geen betoog.

Tigron
24 dagen geleden

Beste Peter van Lenth,

Na uw verhaal te hebben gelezen moet ik concluderen dat het verre van de realiteit af staat.en een volledig eenzijdige persoonlijke visie weergeeft waarbij de gedachten opkomt van iets als; klok en klepel.

U verzuimd de algehele context te benoemen in uw betoog waardoor er een projectie ontstaat die verre van de realiteit af staat.

Ik ga verder niet inhoudelijk in op uw stuk zoals u dat immers ook niet doet jegens andere reacties.

Ik wil u adviseren om eens diepteonderzoek te doen over de materie waarover u schrijft.
Over een geloofwaardigheids probleem gesproken….

Peter van Lenth
24 dagen geleden

Beste Ronald Dunki, jullie reacties waren van het soort dat vooral niet moet worden beantwoord met inhoudelijkheid. Inhoudelijke discussie vereist dat beide/alle zijden zich aan zekere spelregels houden. Die spelregels werden met voeten getreden, vind ik.
Het valt me sowieso op dat het kamp dat de westerse aanpak hekelt het niet kan laten om echt grof gebekt om zich heen te slaan. Het zal door de frustratie zijn die er volgt als een meerderheid maar niet wil luisteren. Zulke frustratie ervaar ook ik heel veel. Zie mijn website en lees daar de nodige artikelen. Dan zie je hoe ook ik te hoop loop tegen van alles. Maar desondanks probeer ik netjes te blijven in elke discussie. (Dat vond Martien Pennings blijkbaar niet, gezien de block die hij mij gisteren gaf.)
Wie een meer inhoudelijke reactie zoekt, kan terecht op mijn website, waar ik inhoudelijk reageer op Roelf (Jan Wentholt).

Met welgemeende groet, Peter

ronald.dunki
24 dagen geleden

Heer van Lenth, mijn excuses voor de vergissing in uw naam, het was al laat aan het worden…

ronald.dunki
25 dagen geleden

Geachte heer Velth, het feit dat ondergetekende en de heer Blaak ‘op het vrije westen gerichte haat’ door u wordt verweten is weer zo’n typische Freudiaanse projectie: ga vooral niet in op feiten maar plak er zo een generaliserend etiket op, zoals het gekerm over Nazisme, antisemitisme of fascisme danwel vaccinatie-desinformatie of klimaat- danwel stikstof-twijfelaars. Dat komt allemaal uit de hoek van de grootste bedreiging voor niet alleen de Amerikaanse maar de gehele westerse democratie genaamd Barack Obama, de Amerikaanse schaduwpresident en ‘hardcore communist’ die de term ‘science is settled’ debiteerde zonder één rationeel argument en vervolgens alle critici laat ‘cancelen’.

Ik haat de USA geenszins, integendeel, ik heb er jarenlang gewoond en gewerkt en heb daar nog steeds vele vrienden, maar ik heb niets op met Obama’s ‘deep state’ en het militair industriële complex die deze confrontatie bewust gecreëerd hebben om vervolgens de NATO voor het karretje te spannen in een niet NATO-lidstaat onder het motto dat dit een hoger moreel doel zou dienen… Daar zakt je broek toch van af?

In uw morele superioriteit wordt nu uiteraard uw voorspelbare ‘slachtofferrol’ geactiveerd: ‘De minachting en zelfdunk, het denigrerende taalgebruik, de snerende taal, naar mij of naar minimaal de VS. Het zullen je buren maar zijn… Ik ga niet al te inhoudelijk reageren’.  Heer Velth, stelt u zich vooral niet op gelijke hoogte met de USA op, dat doet enigszins megalomaan aan, maar waarom hebt u zo’n moeite om inhoudelijk te reageren op feitelijke kritiek?

Simpel: Omdat uw volledige betoog feitenvrij is doet u het voorkomen alsof ik u, het geboren slachtoffer, groot onrecht aandoe met een ‘ad hominem’ reactie. Mijn reactie is echter inhoudelijk gericht op het loze gebabbel over de quasi idealistische attitude van een stel pure fascisten, èchte fascisten dus niet de D66 versie daarvan

Tot slot een stukje ‘ad hominem’ : Ik stelde al eerder dat u in uw morele gelijk veel te hoog te paard zit door met die moreel superieure wolven mee te huilen in het UkraIense bos, maar Churchill zei al dat de fascisten van de toekomst zich antifascisten zouden noemen. Niet dat ik u een fascist wil noemen, maar u ‘deugt’ stevig en bent een meeloper van die kwaadaardige kliek waarvoor president Eisenhower al waarschuwde, en terecht!

Ik praat een gangster als Poetin niet goed, maar kijkt u eens in de 2e Kamer wie de oorlogshitsers zijn die onze democratie proberen te verkrachten en solidariteit met de NATO preken, Mark Rutte met ‘onze oorlog’ en het duo Kaag en Ollongren voorop. Dan waait uw valse vlag al heel snel weg, maar in uw voorspelbare reactie geeft u er blijk van dat door mij en de heer Blaak geënumereerde feiten er niet toe doen, want u hebt per se gelijk in uw moreel superieure, feitenvrije mening maar bent bang voor een rationele discussie.

Dat komt ons langzamerhand al te bekend voor; ‘I rest my case’ en hoop voor u dat deze oorlog nog vele jaren mag duren. 

Laatst bewerkt op 25 dagen geleden door ronald.dunki
Beheerder
25 dagen geleden

De soep is nog zelden heet als ze gegeten wordt. Van Lenth snijdt een mooi probleem aan, namelijk de manier waarop naar een fenomeen wordt gekeken en vooral welke verbale/schriftelijke begeleiding daarbij wordt gegeven. Vanuit het westerse perspectief, dat zien we dagelijks in de klassieke media en op het overheidsjournaal, deugt er niets van Rusland in het algemeen en Poetin in het bijzonder. Het is echter één en al propaganda.

We hebben net een rapport achter de rug van alweer een enquêtecommissie die van het Nederlandse overheidsbeleid (en de aansturing van n.b. onze premier) die ons laat zien dat we ook onze eigen regering niet meer kunnen vertrouwen.

Ik vrees dat we ook Poetin niet kunnen vertrouwen, noch Zelensky, noch onze eigen premier. We zullen het met ons eigen verstand moeten doen in een wereld waarin we vrijwel continue worden belazerd met meningen en opvattingen, die eigenlijk geen meningen of opvattingen zijn, maar belangen. De kunst is om de belangen van derden te onderscheiden van de realiteit in relatie van wat een relatief onschuldige bevolking op de mouw wordt gespeld door de belanghebbenden.

Wie overigens niet op het aangesneden thema kan blijven en zich een mening over Van Lenth als persoon aan meent te moeten meten; u vergist zich deerlijk.

ronald.dunki
24 dagen geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

Het aangesneden thema luidt toch : Poetin goedpratende critici hebben een geloofwaardigheidsprobleem ? Dat soort generalisering noemt D66 geloof ik ‘het wegzetten van mensen’ en dat laten sommigen zich niet welgevallen… Sta-Pal pretendeert toch geen ‘safe space’ te zijn voor gekwetste huilebalken?

Als de heer van Lenth kaatst mag hij de bal verwachten, met feiten omkleed, maar de typische, feitenvrije slachtoffer reactie zegt genoeg….

Peter van Lenth
25 dagen geleden

Shocking, die twee reacties, van J. Blaak en Ronald Dunki. De minachting en zelfdunk, het denigrerende taalgebruik, de snerende taal, naar mij of naar minimaal de VS. Het zullen je buren maar zijn.
Maar ach, misschien zijn ze uiteindelijk toch wel leuke buren en beperkt hun gesnoef zich tot hier, op Sta-Pal. Je mag het hopen, al is dat laatste ook erg.
Ik ga niet al te inhoudelijk reageren. Ik volsta met te zeggen dat ik hier blijkbaar in het hol van de leeuw mijn artikel liet plaatsen. Toch, als ik kijk op de ‘Over STA PAL’ pagina, dan lees ik als kernwaarden o.a.:

Het behoud en de verdediging van de parlementaire democratie;
De eerbiediging en handhaving van onze rechtsorde;
Een hecht Atlantisch bondgenootschap;

Bij een hecht Atlantisch bondgenootschap veronderstel ik een pro-NAVO standpunt. Deze beide heren zijn echter nòg feller tegen dat bondgenootschap – en in het bijzonder de VS – dan we 50 jaar geleden bij de CPN aantroffen. Het is een en al HAAT, gericht op Het Vrije Westen. Nota bene het gebied in de wereld waar beide heren mogen wonen. Er spreekt een diep dedain voor hun thuisgebied uit hun woorden. Triest, meer dan triest.

J.Blaak
25 dagen geleden

Helaas, een mislukte poging.
Nog net geen leugen, maar minimaal aangepaste waarheid.
Zoveel mogelijk zwart/wit maar geen grijs in 50 tinten.
Je kunt enthousiast zijn bij binnenkomst van Russen en vlaggen zwaaien, maar is dat wel gewenst als de roofkapitalisten van de overzijde van de oceaan hier binnen marcheren? Toch ook niet.
Kijk Iran, Irak, Libie, Jemen, Korea en dichterbij huis Joegoslavië.
De centrale banken van Irak en Libië leeggeplunderd, is gewoon diefstal door een staat!!!
Heer van Lenth hoopt op een sluiten van de gelederen, ik hoop dat het gebeurd als de ogen van velen opengaan en de gelederen sluiten die hij nu als Poetin-sukkeltjes ziet.
Ik ben van een generatie die opgroeide met beter een raket in de tuin dan een rus in de keuken, Ik zou het niet willenomdraaien in de huidige tijd.
Amerikanen zijn oorlogstuig/leugenaars en offeren alles en iedereen op voor hun alleen heerschappij.
Zie het opblazen van de nordstream, met zulke vrienden heeft de hele navo geen vijand meer nodig.
Lees het lijstje wat de chinese ambassadeur bij de VN opsomde inzake bijna tweehonderd onwettige inmenging in binnenlandse aangelegenheden in andere landen, moord op de leiders van Iran en Libië en minstens 50 x op personen/ regeringen die niet naar de pijpen van dit democratiesche satansnest de oren lieten hangen.
Ik hoop dat de uitkomst van dit conflict een wereldwijde vrede brengt, zonder de hegemonie van Amerika en de kontkruipers van Europa voor het tribunaal sleept.

ronald.dunki
25 dagen geleden

Een zweverig verhaal van de heer van Lenth die, op zijn morele ‘high horse’ gezeten, achteloos de complete voorgeschiedenis van het conflict in de Ukraïne negeert en feitenvrij, zonder rationele argumenten zwelgt in zijn modieuze wensdroompje over democratieën en mensenrechten. Daarbij gaat hij gladjes voorbij aan het feit dat de V.N. als de bakermat van de mensenrechten-plaag een endemisch corrupte organisatie zijn die gedomineerd wordt door dictaturen, communistisch China voorop dat als een bijbelse plaag die organisatie volledig subverteert. Het lijkt de EU wel…
 
De simplistische zwart wit redenatie van de heer van Lenth dat Poetin als vijand van onze vrienden ook onze vijand zou zijn is zo oliedom dat alleen een Mark Rutte dat hardop durft te beamen. De simpele nuance ontgaat hem dat Poetin weliswaar een corrupte hork en moordenaar is maar desondanks, net als Gorbachev en Jeltsin al eerder poogden, weldegelijk toenadering tot het westen heeft gezocht maar door de NeoCons en de mafia van het globalisme daarin gesaboteerd werd. Dat Poetin zodoende zich tegenover het globalistische complot opstelde is tegen het zere linkerbeen van de heer van Lenth.

Linkse oorlogshitsers hebben al jaren op de huidige confrontatie aangestuurd – hetgeen van een Donald Trump nooit gezegd kon worden – waarbij de Ukraïense neo-nazi’s instrumenteel waren door acht lange jaren de Russisch sprekende bevolking van de Donbass uit te moorden met welhaast dagelijkse bombardementen. Van Lenth schermt uiteraard graag met ‘morele oordelen’ die het hem mogelijk moeten maken om alle historische feiten onder het kleed te vegen, maar hij zit kennelijk dermate hoog te paard dat hij niet eens ziet of die pure genocide de Ukraïense Nazi’s nu ‘beter’ maakt dan Poetin.

Jammer, maar het feit dat hij vervolgens aankomt met zijn mening van ‘de grote meerderheid’ in het westen inzake dit door het extreem linkse globalisme geënsceneerde conflict, dat angstvallig door de hieraan medeplichtige en moreel verdorven media wordt opgehemeld, is het toppunt van zijn  prepotente attitude jegens ‘andersdenkenden’. Zijn oproep ‘sluit de gelederen’ doet denken aan de wanhoopskreet van mislukte wereldverbeteraars als Frans Timmermans die ten einde raad hun ‘slotargument’ op ons loslaten als zij niets beters weten te verzinnen dan ‘samen komen wij er wel uit..’
 
Dit betoog getuigt van een mijns inziens nogal arrogante aanname dat de lezers van StaPal deze feitenvrije preek van de linkse kerk zullen slikken. Prima dat de heer van Lenth op deze pagina’s publiceert, zelfs leerzaam, omdat dit een mooie gelegenheid is om deze arrogante serie D66 meningen aan de kaak te stellen.

Dat is het voordeel van deze eerlijke, conservatieve site – zolang het nog kan…   
      .