Vaccins in strijd met de Code van Neurenberg

Er was eens een idioot die de ingrediënten van drie experimentele Corona vaccins vergeleek met de inhoud van een frikadel, reden waarom het leerzaam is om de ingrediënten (van het vaccin) eens nader te bekijken (bron: de website van de CDC, het Amerikaanse RIVM equivalent).

De hamvraag is of die ingrediënten gecategoriseerd worden als goedaardig of als gif? Denkt u dan aan fenoxyethanol, formaldehyde, Tween 80, kaliumfosfaat, kwik, aluminium, natriumfosfaat, sorbitol, etc. die stuk voor stuk zwaar giftig zijn. Als u uw buurman met dit spul zou injecteren zou u zonder enige twijfel kwalificeren voor een strafklacht voor (poging tot) moord. Dit spul wordt namelijk gebruikt in meststoffen en pesticiden… Of om de hartfunctie te stoppen… Of om een lijk te conserveren…

Moet Pinokkio nu hangen?

Bij nadere inspectie der Coronavaccins komen wij deze waslijst tegen, voor u en uw kinderen:

* Formaldehyde/Formalin – Zeer toxisch systematisch gif en kankerverwekkend

*  Hexadecyltrimethylammoniumbromide – veroorzaakt schade aan de lever, het cardiovasculaire systeem en het centrale zenuwstelsel. Het kan effecten op de voortplanting en geboorteafwijkingen veroorzaken.

* Aluminiumhydroxide, aluminiumfosfaat en aluminiumzouten – Neurotoxine. Brengen risico mee voor langdurige hersenontsteking/zwelling, neurologische aandoeningen, auto-immuunziekte, Alzheimer, dementie, en autisme. Het dringt door in de hersenen waar het voor onbepaalde tijd blijft bestaan.

* Thimerosal (kwik) – Neurotoxine. Veroorzaakt celbeschadiging, vermindert de oxidatie-reductie activiteit, cellulaire degeneratie en celdood. Wordt in verband gebracht met neurologische aandoeningen, Alzheimer, dementie en autisme.

* Polysorbaat 80 & 20 – overschrijdt de bloed-hersenbarrière en draagt aluminium, thimerosal en virussen met zich mee, waardoor het de hersenen kan binnendringen.

* Glutaraldehyde – Giftige chemische stof die wordt gebruikt als ontsmettingsmiddel voor hittegevoelige medische apparatuur.

* Serum van runderfoetussen – Geoogst van foetussen van runderen (koeien) die van drachtige koeien worden afgenomen voordat zij worden geslacht.

* Menselijke Diploïde Fibroblast Cellen – geaborteerde foetale cellen. Vreemd DNA heeft de mogelijkheid tot interactie met ons eigen DNA.

* Afrikaanse Groene Aap Niercellen – Kunnen drager zijn van het SV-40 kanker-veroorzakende virus dat al ongeveer 30 miljoen Amerikanen heeft besmet.

* Aceton – Kan nier-, lever-, en zenuwschade veroorzaken.

* E.Coli – Geloof het of niet!

* DNA van varkens Circovirus type-1

* Menselijke embryonale longcelculturen (van geaborteerde foetussen)

Nogmaals, voor de fans van Hugo de Jonge en andere dorpsgekken; deze ingrediënten staan letterlijk op CDC-site en er zijn duizenden ‘peer reviewed studies’ die biologische gevolgen van deze troep voor uw lichaam hebben geëvalueerd, in het bijzonder indien geïnjecteerd.

Daarom heeft een grote groep wetenschappers en artsen op 1 maart jl. een open brief gezonden aan de EMA (Europees Geneesmiddelen Agentschap) met het verzoek de vergunning voor alle experimentele vaccins in te trekken. Daarin worden ernstige, vaak dodelijke potentiële gevolgen van de COVID-19-vaccintechnologie gedetailleerd en gewaarschuwd voor mogelijke auto-immuunreacties, bloedstollingafwijkingen, beroertes en inwendige bloedingen, “ook in de hersenen, het ruggenmerg en het hart”.  De betrokken hoogleraren, wetenschappers en artsen – die u met naam en kwalificaties op de ingevoegde website terugvindt – vragen bewijs “dat ieder geschetst medisch gevaar is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat ze door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij mensen. Mocht al dit bewijs niet beschikbaar zijn, dan eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA”.

Hun brief luidt:
“Als artsen en wetenschappers zijn wij in beginsel voorstander van het gebruik van nieuwe medische interventies die op passende wijze worden ontwikkeld en toegepast, nadat de patiënt daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Dit standpunt geldt op dezelfde wijze voor vaccins als voor therapeutica. We merken op dat er een breed scala aan bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er vanuit de hele wereld talloze berichten in de media over verzorgingstehuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners door COVID-19 zijn getroffen. Hoewel wij erkennen dat deze voorvallen stuk voor stuk ongelukkige toevalligheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat er onvoldoende onderzoek is gedaan en nog steeds wordt gedaan naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden onder deze omstandigheden, en vooral omdat er geen post-mortem onderzoek is verricht”.

“Wij vragen ons met name af of kardinale kwesties in verband met de veiligheid van de vaccins naar behoren zijn behandeld voordat zij door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werden goedgekeurd.
Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoorden te geven op de volgende vragen:

1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins de bloedbaan zullen bereiken en zich door het lichaam zullen verspreiden [1]. Wij verzoeken om bewijs dat deze mogelijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

2. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat de vaccins in de circulatie ingesloten zullen blijven en door endotheelcellen zullen worden opgenomen. Er is reden om aan te nemen dat dit vooral zal gebeuren op plaatsen met een trage bloedstroom, d.w.z. in kleine vaten en haarvaten [2]. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA zijn goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

3. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat tijdens de expressie van de nucleïnezuren van de vaccins, van het spike-eiwit afgeleide peptiden via de MHC I – route aan het luminale oppervlak van de cellen zullen worden gepresenteerd. Veel gezonde personen hebben CD8-lymfocyten die dergelijke peptiden herkennen, hetgeen het gevolg kan zijn van een vroegere COVID-infectie, maar ook van kruisreacties met andere soorten Coronavirus [3; 4] [5]. Wij moeten aannemen dat deze lymfocyten een aanval zullen uitvoeren op de betreffende cellen. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

4. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat op talloze plaatsen in het lichaam endotheelschade zal optreden, met als gevolg het op gang brengen van bloedstolling via activering van bloedplaatjes. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

5. Indien dergelijk bewijs niet voorhanden is, moet worden verwacht dat dit zal leiden tot een daling van het aantal bloedplaatjes, het verschijnen van D-dimeren in het bloed, en tot talloze ischemische laesies in het hele lichaam, waaronder in de hersenen, het ruggenmerg en het hart. In het kielzog van dit nieuwe type DIC-syndroom kunnen bloedingsstoornissen optreden, waaronder overvloedige bloedingen en hemorragische beroerten. Wij verzoeken om bewijs dat al deze mogelijkheden in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins zijn uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

6. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bindt zich aan de ACE2-receptor op bloedplaatjes, wat leidt tot hun activering [6]. Trombocytopenie is gemeld in ernstige gevallen van SARS-CoV-2-infectie [7]. Trombocytopenie is ook gemeld bij gevaccineerde personen [8]. Wij verzoeken om bewijs dat het potentiële gevaar van activering van de bloedplaatjes, die ook zou leiden tot gedissemineerde intravasculaire stolling (DIC), bij alle drie de vaccins was uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens werden goedgekeurd.

7. De wereldwijde verspreiding van SARS-CoV-2 veroorzaakte een ziektepandemie die gepaard ging met vele sterfgevallen. Tegen de tijd dat de goedkeuring van de vaccins werd overwogen, dreigden de gezondheidsstelsels van de meeste landen echter niet langer te worden overrompeld, omdat een steeds groter deel van de wereld al was geïnfecteerd en het ergste van de pandemie al was afgenomen. Bijgevolg eisen wij afdoend bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het ogenblik dat het EMA een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen verleende aan de fabrikanten van de drie vaccins, ter rechtvaardiging van de goedkeuring van die vaccins voor gebruik bij de mens door het EMA, naar verluidt wegens een dergelijke noodsituatie”.

Hun slotalinea luidt:
“Indien al deze bewijzen niet beschikbaar zijn, eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA”.

De uitsmijter zit in de laatste zin:
“Er bestaat ernstige bezorgdheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke hierboven zijn uiteengezet, dat de goedkeuring van de COVID-19-vaccins door het EMA voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins ‘experimenten op mensen’ vormde en nog steeds vormt, hetgeen in strijd was en is met de Code van Neurenberg”.

Is het dan geen ongelooflijke gotspe dat de zeldzaam onverantwoordelijke sociopaat Mark Rutte om te beginnen Covid 19 wettelijk gelijkstelt aan Ebola en bovendien de drie betreffende vaccins al voor het zomerreces door de volstrekt kritiekloze, nutteloze 2e Kamer loodste?  Hoe verhoudt Mark Rutte’s criminele wangedrag zich tot de Code van Neurenberg?
Moet  Pinokkio nu hangen?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jo Daenen
2 jaren geleden

Ongelooflijk is dat, hoe covidioten, die nauwelijks het verschil weten tussen een virus, een faag of een bacterie, met de grootste onzin komen aandraven over een materie waar ze werkelijk niets van af weten. Zij zijn zich er niet eens van bewust hoe belachelijk zij zichzelf maken. Dat is natuurlijk geen probleem want oplichters hebben als eerste stelregel: “Wanneer de toehoorder niet kan of niet wil controleren wat ik uitkraam, dan spreek ik de waarheid.” Het is blijkbaar bij de schrijvelaar niet eens meer uit zijn geheugen opgedoken, dat een van de GROTE VOORGANGERS ooit de optie van het injecteren van bleekwater als remedie tegen Covid19 voorstelde om zich dan denigrerend uit te laten over vaccinatie. Toegegeven, bleekwater stond wél NIET op de CDC-site!!!
Evenmin als laborante Judy Mikovits, ben ik een specialist daarin maar als nieuwsgierige linkse ben ik wél gaan controleren wat de stadscovidioten schrijvelen maar ik doe dat, in tegenstelling met haar, wél met bronvermelding.
Het spike-eiwit van SARS speelt een grote rol in de nefaste werking van het virus en is de sleutel voor de ontwikkeling van vaccins. Er moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de talrijke ontwikkelde vaccins en dat zijn er al een 150-tal in plaats van drie. Een bevinding van 1 maart, zonder jaartal !!?? is dus al hopeloos verouderd. De goede resultaten van vaccinatie, met bijzonder weinig nevenschade, bewezen intussen het verwaarloosbare probleem dat die hypocritische amateur-artsen hadden aangekaart.
Zware endotheelschade is er sowieso bij een besmetting door Covid19, dus een verwaarloosbaar effect in die zin, ingevolge vaccinatie, die zware schade door ziekte zal voorkomen, is geen punt.

https://cvgk.nl/2021/01/21/endotheeldisfunctie-bij-covid-19/

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20202909_hgr-9579_bloed_en_covid_19_vweb.pdf

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/neuraxisblokkade_en_antistolling/samenvatting_stollingssysteem.html

https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/2020-04HSR_Langdurige%20COVID_Synthese.pdf

Nog een bemerking bij de inconsequentie in de rangen van de covidioten: Men stoort zich aan het gebruik van o.a. aluminium en sorbitol, die “zwaar giftig” worden genoemd, in een totaal irrelevante lijst van producten die her en der worden gebezigd bij de aanmaak van medicatie maar waarvan uiteindelijk in vaccins geen spoor wordt teruggevonden. Sorbitol is minder schadelijk dan suiker!.
Anderzijds komt een andere idioot aandraven met Ivermectine als medicatie. Ivermectine is een veterinair anti-worm, -teek en -mijt middel bij runderen, varkens, honden, katten en gevogelte. Een vergelijkbaar middel, Fipronil, veroorzaakte een schandaal in België omdat het werd teruggevonden in eieren voor consumptie. (20 miljoen € schade)
De betrouwbaarheid van een vaccin is tienduizend maal hoger dan die van een veterinair anti-worm middel, waarvan men heeft gemerkt dat het een positief effect had bij primaire varkens- en vogelgriep maar dat kon ook voortkomen uit verhoging van de weerstand door het doden van interne en externe parasieten bij kippen en varkens.

https://www.vetcompendium.be/nl/node/5581

Dat bewijst de beunhazerij van de schrijvelaars: een Trump-niveau.

Verspreiding van Nep-wetenschap en rechts-anarchistische onzin zou, niet in Neurenberg maar in Straatsburg behandeld moeten worden.

mgjb
2 jaren geleden

Hoewel ik zeer sceptisch tegenover onze overheid sta en met plezier diverse contributies op deze site lees (en waar ik het vaak mee eens ben) moet ik toch even waarschuwen dat dit verhaal een beetje over de top gaat.
Zojuist even gekeken op de CDC site.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
Maar ik vond niks van dit alles. Ongetwijfeld zijn al die stoffen ooit getest op dieren en mensen. Maar uitkijken met ‘giftige’ stoffen. Alles is giftig of niks is giftig. Het gaat om de concentratie. Paracelsus heeft dat lang geleden reeds uitgelegd.

En ik weet dat er een groep artsen is die zorgen hebben. En daarsta ik ook geheel achter. Maar onze overheid (en de meeste westerse overheden) zorgen dat tegengeluiden niet aan de bak komen. Dat is overigens van alle tijden, alleen is het nu wat sneller bekend en hebben we meer technologische middelen om tegenstanders in te kapselen. Propaganda en hersenspoeling gaat 100x zo snel als 40 jaar geleden. De leugens zijn het zelfde.

Chapeau voor deze website, uitkijken dat je het de tegenstander niet te gemakkelijk maakt om als wappie of boze boomer weggezet te worden.

Er wordt momenteel door de overheid geld verbrand door de emotie en de media te volgen, zowel bij Covid als de klimaat waanzin. De wal gaat het schip keren maar dan zou het best te laat kunnen zijn en blijven we verarmd achter in een landschap dat totaal naar de kloten is geholpen.
Ik hoop het niet meer mee te maken.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  mgjb

@ mgjb: ‘… over the top..’

Ik appreciëer uw voorzichtigheid, maar mijn data zijn authentiek. Mocht u e.e.a. alsnog willen naslaan, probeert u dat dan via deze CDC site:

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

en dan volgt u (onderaan) hun doorverwijzing naar het Institute for Vaccine Safety, beginnend met Moderna en Pfizer, voor de actuele ‘gifmengerij’ :

http://www.vaccinesafety.edu/ components-Excipients.htm.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  mgjb

sorry, er ging wat fout met de onderste sitelink:

https://www.vaccinesafety.edu/components-Excipients.htm

waar u de correcte samenstellingen der vaccins vindt.

mgjb
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Dank!

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  mgjb

 Antwoord aan  mgjb
@ mgjb: ‘… over the top..’
Ik appreciëer uw voorzichtigheid, maar mijn data zijn authentiek. Mocht u e.e.a. alsnog willen naslaan, probeert u dat dan via deze CDC site:

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf

en dan volgt u (onderaan) hun doorverwijzing naar het Institute for Vaccine Safety, beginnend met Moderna en Pfizer, voor de actuele ‘gifmengerij’ :

http://www.vaccinesafety.edu/ components-Excipients.htm.

Buskens
2 jaren geleden

Nou, pfffff, ”t is nogal wat zeg. Als dat echt zo is dan zijn we wel in een klap van de overbevolking af. Cruyff zou zeggen” zo heb ieder nadeel z’ ’n voordeel. ” en Rutte en de Jonge kunnen niet ter verantwoording geroepen worden want dan zijn zij er ook niet meer. Wat een toestand zeg!