The genocide of Europe

In zijn boek “Praktischer Idealismus” legt Richard von Coudenhove Kalergi uit (1894-1972, voor dit artikel kortweg Kalergi) dat de burgers van de toekomstige Verenigde Staten van Europa niet de oorspronkelijke bewoners van het oude continent zullen zijn, maar mensen van een nieuw gemengd ras, de producten van een grondige en wijdverspreide rassenvermenging.

Rafelige EU….. Afb: Pixabay.

Hij stelt dat de volkeren van Europa zich genetisch zouden moeten mengen met niet-blanke rassen, om zo een multiraciale populatie te scheppen, die geen helder besef van identiteit en tradities meer heeft en daardoor gemakkelijk te besturen is door een regerende elite.

Kernwoorden

In die hypothese speelt een aantal kernwoorden een sturende rol. Merkwaardig genoeg heeft die alleen betrekking op Europa en het blanke ras en laat vermenging van andere blanke met niet-blanke rassen op andere continenten buiten beschouwing. De vraag waarom welt op. Ten tweede, de hypothese gaat uit van de veronderstelling dat Europa bewoond wordt door echte etniciteiten en pure rassen, terwijl de geschiedenis onderschrijft dat juist in Europa sprake is van hybride, meng, rassen verenigd in meerdere volken. Ten derde, het doel is om alleen in Europa een eigen identiteit met de daarbij behorende tradities en leefbegrenzingen weg te gummen. De vraag waarom rijst opnieuw. Ten vierde, het geheel moet worden geconstrueerd, om het de leidende elite, de elitocratie[1], makkelijker te maken om de betreffende samenlevingen te besturen. Ten vijfde en dat lijkt een discrepantie, Kalergi spreekt over de vorming van de Verenigde Staten van Europa en wekt de indruk dat hij weliswaar de natiestaat wenst te elimineren, maar wil vervangen door een ander bestuursmodel die hij identificeert als een staat. De vraag is dan hoe die er volgens hem in ideologische resp. religieuze zin en bestuurs-opzicht er uit moet zien.

Vragen

Waarom die gepassioneerde focus op het oudste continent en diens elitocratie? Waarom niet de nadruk op rassenvermengingen en het weg gummen van de identiteit, tradities, normen en waarden patronen en leefbegrenzingen van blanke volken op andere continenten benadrukken? Waarom wordt de sterkste westerse democratie, USA, buiten die beschouwing gelaten? Waarom moet een elitocratie het makkelijker gemaakt worden om samenlevingen te besturen? Wie behoren volgens Kalergi tot de nieuwe elitocratie? Welk normen en waarde patroon, welke religie, welke ideologie, bestuursmodel en instituties en vooral welke taal moet die zogenaamde homogene bevolking van gemengd ras, het Euraziatische-negroïde uiterlijk gelijkvormig met de Oude Egyptenaren, bezitten? Hoe denkt Kalergi zijn gewenste gemengde ras te realiseren en hoe denkt hij diens voortbestaan te kunnen waarborgen? Vrijwillig, met dwang? Wie stuurt dat omvolkingsproces? Waarom denkt Kalergi dat Europese samenlevingen zonder slag of stoot bereid zijn om hun huidige levensinvulling in te ruilen voor een andere ongewisse invulling met een onzekere toekomst? Willen die volken van de andere continenten zich wel vermengen met hybride Europese volken? Op deze vragen hebben de aanhangers van het Kalergi plan voor Europa geen of beter gezegd weigeren antwoord te geven.

Volgt de Europese Elitocratie Kalergi?

Kalergi´s ideeën vormen volgens een aantal columnisten de leidende motieven om een Europese eenheid te realiseren. Hoe die eruit ziet, is onduidelijk: een Socialistische unie, Volksrepubliek, Vierde rijk of toch maar de Verenigde Staten van Europa, een federatie van staten?[2] PC politici als Merkel, Macron (of M-kwadraat) en Juncker die een ongezonde hang naar diversiteit[3] hebben, verketteren identiteit en nationalisme lijken een gelijksoortig doel na te streven als Kalergi: vermenging van andere, maar gezien de huidige realiteit, hoofdzakelijk islamitische mens met de (hoewel die niet bestaat) Europeaan, het elimineren van fysieke en psychische begrenzingen. De EU blijkt zich te hebben vastgebeten in de stervensbegeleiding van de natiestaat met zijn gedurende eeuwen gevormde democratisch bestuursmodel en in het verlengde daarvan de zorgvuldig opgebouwde verzorgingstaat. Het globalisme, een wereld zonder grenzen en begrenzen, is de moordenaar van het patriottisme, de aanjager van het populisme[4] en aanjager van de dood van de verzorgingsstaat. Niet verrassend dat bijvoorbeeld Merkel en de voorganger van Juncker de Belg van Rompuy met veel bombarie de prestigieuze prijs van de Coudenhove-Kalergi Foundation uitgereikt gekregen hebben.

De plannen van Kalergi en M-kwadraat stuiten echter op een aantal niet onbelangrijke vermoedelijk onpasseerbare hindernissen. De huidige realiteit onderstreept dat het vooral islamitisch georiënteerde, economische en ruifgraaiende migranten zijn die de weg naar het oude continent hebben ingeslagen. Het is inmiddels ook heel duidelijk geworden dat de beginselen van Allah zoals die in de Koran etc. zijn vastgelegd en islamieten middels de Sharia op het rechte pad houden, verbieden om zich te mengen met ongelijkwaardige – niet-islamitische – volken[5]. Het betekent dat in het theoretisch grenzeloze Europa verschillende parallel samenlevingen en bestuursmodellen zullen ontstaan, waarbij het islamitische model voortdurend zal proberen om afwijkende bestuursmodellen met en zonder geweld te overheersen[6]. De economische en ruifgraaiende migranten komen in dat geval van een koude kermis thuis. Zij zullen worden ingepast in het islamitische model dat hen terugwerpt naar levensomstandigheden die verdacht veel lijken op die in de oorspronkelijke herkomstlanden. Leefomstandigheden die ze wilden ontvluchten. De vraag is dan of een omgekeerde migrantenstroom op gang zal komen nl. van het nieuwe thuisland retour naar de originele herkomstlanden. Mocht het islamitische bestuursmodel op het Europese continent inderdaad de boventoon gaan voeren dan transformeert het welvarende Europa van de Informatie Tijd naar het Europa van de donkere Middeleeuwen. Van een welvarend Europa zal geen sprake meer zijn en de status van veel regio´s zal terugvallen naar die van de oorspronkelijke herkomstlanden in Noord en Midden-Afrika en het Midden-Oosten.

De realiteit haalt die onwaarheden echter sneller in dan ze zijn uitgesproken. Voortdurend bevestigen dagelijkse gebeurtenissen en ontwikkelingen dat de elitocratie er geen notie van heeft, hoe de wereld echt in elkaar steekt en hoe de belangrijkste krachten in het dagelijkse machtsspel er uit zien. Luierend in hun parallelle wereld kijken ze door de roze bril naar het gekrioel buiten hun elitaire stolp en beseffen niet welke vernielende effecten hun voortdurende bemoeizucht veroorzaakt op het dagelijkse leven van de doorsnee burger.

Genocide? Ja, Genocide!

Een artikel op de website http://www.westernspring.co.uk over de Kalergi georiënteerde inspanningen van elitocratieën in Brussel en verschillende Europese hoofdsteden, kreeg de onjuiste titel mee “The Coudenhove-Kalergi plan – The genocide of the Peoples of Europe”[7]. Wanneer we uitgaan van de oorspronkelijke formulering van genocide zoals Raphael Lemkin (1900-1959)[8] die in 1943 aan de internationale samenleving openbaarde, dan slaat genocide op gewelddadige activiteiten gericht tegen een natiestaat en niet tegen een etnische entiteit. In zijn boek “Axis Rule in Occupied Europe” (november 1944) drukt hij genocide In zijn eigen woorden als volgt uit: “genocide is a new term and new conception for destruction of nations”. Volgens Paul Treanor[9] had de term oorspronkelijk een betekenis die als volgt kan worden omschreven: “harsh occupation policies intended to subdue a nation state, weaken its identity, and destroy its own administration”. Pas na WO II kreeg de term genocide een betekenis die daarvoor door Lemkin werd aangeduid met de term etnocide[10] nl. inspanningen gericht op het realiseren van een complete overheersing van een etnische entiteit over (een)andere etnische entiteit(en).

Omdat Kalergi en de wijsheren in Brussel c.s. streven naar het elimineren van de natiestaat, plegen ze in de opvatting van Raphael Lemkin genocide. Volgens mij hebben Merkel, Macron en het gebouw vol Europese warhoofden in Brussel daar niet bij stilgestaan. Hoofdzakelijk omdat ze de oorsprong van de term niet kennen en omdat ze die nog steeds in verband brengen met Ralph Lemkins etnocide. Wrang is het wel. Te moeten vaststellen dat leden van de elitocratie aangevoerd door Merkel en Macron die zich moreel boven het volk verheven voelen, genocide plegen!

Kort door de bocht?

Overdreven? Te kort door de bocht? In de grote steden van Europa is dat proces op een sluipende manier al jaren bezig en zal door het volgen van de door de UN naar voren geschoven Global Pact[11] versneld en geïntensiveerd worden. De grote pleitbezorgers van de Globalisering in Brussel, Parijs en Berlijn ondersteund door elitocratieën in andere Europese hoofdsteden en liberale media organen, proberen de doorsnee Europese burger ervan te overtuigen dat het stimuleren van diversiteit in de toonzetting van positieve discriminatie, afwijzen van onze identiteit en het omarmen van de armzalige migrant uit het Midden Oosten en Afrika een vooruitstrevende en humanitaire daad is. Ook accentueren die discriminatoir acterende wijsheren dat racisme verkeerd is en zij het beste weten hoe het volk zijn leven en vooral zijn dagen moet invullen. Ik zou zeggen “You wish”.

———————————————-

[1] Term van Rutger van den Noort uit zijn 25 november 2018 artikel “Nederland is een Elitocratie geworden” op de website opiniez.nl,

[2] Zie artikel “Wat is dat een verenigd Europa” d.d.28 oktober 2018, YorienvdH op opiniez.com

[3] Zie o.m. artikel “Diversiteit manipulatie

[4] Zie artikel “Aanjager van Populisme”.

[5] Zie artikel “Bijles voor Belangrijke en Bekende Nederlanders”.

[6] Natuurlijke terreinkenmerken zullen de Europese samenleving in diverse leefgemeenschappen verdelen, waardoor er op natuurlijke wijze conflicterende samenlevingen gevormd worden, die net als in het Klassieke Hellas een vruchtbare bodem voor gewapende conflicten zullen zijn.

[7] Die zou moeten luiden “the Genocide of Europe”, omdat de huidige activiteiten van de EU erop gericht zijn om de diverse natiestaten op het Europese continent de nek om te draaien ten faveure van een verenigd Europa, wat die ook moge zijn.

[8] Poolse jurist en linguïst van Joodse afkomst die beschouwd wordt als de geestelijke vader van het begrip genocide. In zijn studie “Axis rule in occupied Europe” waarin hij de uitroeiing van de joden analyseerde als het “systematisch en planmatig vernietigen van een bevolkingsgroep” verbond hij aan die daad de Griekse term genos (volk) en het Latijnse cide van caedere (doden)

[9] O.m. auteur van “The Logic of War in Bosnia”

[10] Zie “La paix blanche: introduction à l’ethnocide”, Robert Jaulin (1928-1996). Afgeleid van het Griekse ethnos (nation) en het Latijnse Cide. Jaulin onderstreept in zijn boek dat niet de middelen maar de doelstelling etnocide bepaald en daar waar genocide de leden van een etnische entiteit fysiek vernietigt, betekent etnocide de vernietiging van de geest van een etnische entiteit.

[11] Zie artikel “de Nachtmerrie van Marakesh”.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
reageerbuis
5 jaren geleden

Schrijver heeft het over elitocratie, waartoe Van Rompuy en Merkel zeker behoren. Coudenhove-Kalergi spreekt over de plutocratie, de echte machthebbers, die de elite als hun marionetten aansturen. De term elitocratie ben ik bij C-K niet tegengekomen.

Benedict Broere
5 jaren geleden

In Noordwest-Europa zien we al jaren samenlevingen die heel gunstig scoren in de Human Development Index, de Social Progress Index, de Innovation Index, de Quality of Life Index, enzovoort, en het lijkt er sterk op dat deze gunstige vorm van bestaan is mogelijk geworden op basis van een mentale software – christendom, rationaliteit, openheid voor wetenschap, vrijheden maar ook onderlinge solidariteit – die vanuit een proces van eeuwen van culturele ontwikkeling tot dit gunstige resultaat heeft geleid. Waarom zien we dan zo veel politici kritiekloos toekijken hoe we via immigratie en demografische groei steeds meer te maken krijgen met een bestaansvorm, de islam, die gegeven bijvoorbeeld de Arab Human Development Reports, sterk negatief is wat betreft emancipatie van vrouwen, openheid voor wetenschap, openheid voor democratische verhoudingen, openheid voor ideeën, enzovoort. Waarom zijn die politici zo stil over een religie en ideologie die zo destructief is jegens andersdenkenden? – De oriëntalist Hans-Peter Raddatz: “In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als Mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71. – Van politici wordt niet verwacht dat ze een soort van genocide plegen op de eigen samenleving en cultuur. Althans in de Preambule van de oprichtingsverklaring van de Verenigde Naties, ondertekend door ook Nederland, zien we de intentie om de eigen samenleving en cultuur te bewaren voor ‘de gesel van de oorlog’. Wij leven evenwel in een tijd van continu berichtgeving over criminaliteit en terreur die op de een of andere manier steeds weer islamgerelateerd zijn. Ook zien we steeds meer ‘populisten’ en ook EU-landen die zich kritisch opstellen jegens die massa-import en groei van de islam. Wil men toewerken naar een Europese Unie en Massamens? Om en passant de Europese cultuur te vernietigen, plus daarmee de welvaart en de gunstige scores wat betreft kwaliteit van leven? Volgens mij faciliteert men dan eerder een nieuwe Honderd-jarige Oorlog, die wordt uitgevochten in de Europese steden en tussen Europese staten. En dit zwaar ten nadele van de gewone mensen, die moeten zien te overleven in de dan algemeen heersende chaos en krankzinnigheid.

Frans
5 jaren geleden

Aan de massa import van de nog wat ondervertegenwoordigde negroïden wordt inmiddels hard gewerkt.
En dat die beoogde verenigde staten van europa geen U.S.EU maar een EU.U.S.S.R moet gaan worden is onderhand ook wel duidelijk.

We zagen twee beren broodjes smeren.
We stonden erbij en keken ernaar…

r dunki
5 jaren geleden

De verknipte Richard Coudenhove Calergi was zelf een halfbloed van Oostenrijks/Japanse afstamming en een leidende vrijmetselaar, een beweging die al (veel te) vaak blijk heeft gegeven van weinig kieskeurige tot volstrekt morbide ideeën.

De aan zijn nalatenschap gewijde CharleMagne prijzen zijn al jaren een zeer betrouwbare barometer die aangeeft welke politici wij moeten mijden als de pest (Merkel 2 x!).