Migratie, een probleem voor de realist, een zegen voor de optimist

Het artikel “Leo Lucassen gooit met modder naar Jan van de Beek” met de subtitel “Migratiewetenschap mag alleen politiek-correct zijn” op de website opiniez.com is geconcentreerd op de manier waarop de heer Lucassen meent de uitkomsten van de migratie-analyses van Van de Beek (wiskundige en cultureel antropoloog) en Latten (oud CBS-directeur en bijzonder hoogleraar sociale demografie) te moeten aanvallen. Het schijnt dat die uitkomsten in goede aarde zijn gevallen in de Tweede Kamer en dat lijkt Lucassen tegen de borst te stuiten.

Oorspronkelijke afbeelding: Pixabay

Nu gaat dit artikel niet over de manier waarop Lucassen van de Beek aanvalt, dat kan worden gelezen in het zeer toegankelijke artikel van Robert Bor. Een aantal zinsneden die Bor opneemt in het artikel prikkelde mijn belangstelling in de vier scenario´s die van de Beek op zijn website  http://www.demo-demo.nl heeft uitgewerkt. Bor onderstreept dat “Van de Beek zich zorgen maakt om concurrerende rechtssystemen en conflicterende waardensystemen… groepen die cultureel dichter bij de Nederlandse cultuur staan, integreren makkelijker…groepen die zich actief verzetten tegen integratie, hun eigen waarden hanteren of zelfs bewust op zelf-segregatie aansturen, zullen zeer moeizaam of helemaal niet integreren”. Omdat in diverse artikelen op Sta-pal herhaaldelijk benadrukt is dat personen uit een tribale samenleving moeilijk of niet passen in een democratische samenleving naar westers model, kan een uitstapje naar de gedachtewereld van Van de Beek een verrijking zijn voor personen die het gedachtegoed van de Homo Correcticus niet willen resp. kunnen delen.

Van de Beek presenteert cijfers en prognoses op het gebied van immigratie en integratie en meetbare data passen niet in het politiek-correcte narratief. Data weerspreken over het algemeen het goede gevoel en het goed-zijn dat politiek-correct denkende en handelende mensen voortdurend nastreven. Omdat van de Beek zijn vaststellingen baseert op harde data, is hij volgens Robert Bor “een prooidier geworden voor de handhavers van het politiek-correcte verhaal”.

Beschrijving scenario’s

Van de Beek gebruikt voor zijn scenario´s een standaardscenario of basismodel dat is gebaseerd op de CBS Bevolkingsprognose 2014–2060. Aangezien een prognose in veel gevallen de zienswijze van de prognosemaker reflecteert, laat het ruimte voor andere inzichten die ook die data als vertrekpunt gebruiken. Van de Beek poneert op zijn website dientengevolge vier scenario´s, toetst die aan de inzichten zoals die in politieke reclamefolders (sommigen noemen dat partijprogramma´s) beschreven staan en maakt een indeling. De vier scenario´s dragen de titels begrensd, mainstream, ruimhartig en onbegrensd. Hij omschrijft die vier scenario´s als volgt:

Begrensd: het aantal asielzoekers is op nul gesteld en de (primaire) immigratie in het algemeen en (primaire) immigratie van moslims in het bijzonder wordt sterk gereduceerd. In dit scenario worden jaarlijks 20.000 op kwaliteit geselecteerde arbeidsmigranten in Nederland opgenomen die voor het merendeel afkomstig zijn uit westerse landen en voor het overige vooral uit Oost- en Zuid-Azië en in mindere mate Latijns-Amerika. Het scenario is toegesneden op landen waar het rechtssysteem, door het door religie en ideologie waarde en normenstelsel, niet botsen met die van Nederland en daardoor de verwachting hoog is dat de gewenste integratie soepeler en sneller zal verlopen. In dit scenario bepaalt Nederland de instroom in volume en kwaliteit en laat zich niet sturen door dictaten uit Brussel.  De consequentie is dat Nederland uit de EU moet stappen en afhankelijk van de stappen die Oost-Europese staten zullen doen, is de verwachting dat de instroom van Oost-Europese landen zal dalen.

Mainstream: hoewel dit scenario sterk lijkt op de CBS-prognose, wijkt het scenario door twee aanpassingen af van het basismodel: het aantal asielmigranten bedraagt op termijn niet 8.000 (CBS prognose) maar 15.000 personen en het aantal immigranten uit Oost-Europa groeit wat langer door dan in de CBS-prognose voordat de groei afvlakt. Dit scenario heeft het huidige muddling through migratiebeleid (wie kent dat niet) van de regering als vertrekpunt. Het asielzoekersvolume is in dit scenario hoger ingeschat dan in de CBS-benadering, omdat een migratietrendbreuk niet verwacht wordt. Het gemiddeld asielzoekersvolume bedroeg in de periode 1987-2016 22.000. Wanneer ongeveer twee derde als vluchteling erkend wordt, betekent dat (zonder gezinshereniging) een instroom van circa 15.000 personen per jaar. De instroom van immigranten uit Oost-Europa groeit sinds de instelling van het vrije personenverkeer in 2007 structureel.

Ruimhartig. het aantal asielmigranten bedraagt 50.000 personen per jaar. De groei van het aantal asielzoekers houdt gelijke tred met de gewogen gemiddelde bevolkingsgroei in de herkomstgebieden. Bovendien wordt verondersteld dat ook de arbeid- en studiegerelateerde migratie iets harder toeneemt dan in het mainstreamscenario en de arbeidsmigratie uit Oost-Europa iets hoger uitkomt. Wanneer wordt uitgegaan van het Merkel beleid (iedereen is welkom en in lijn met het vluchtelingenrecht wordt geen bovengrens gesteld), dan is de instroom in principe onbegrensd. Politici zijn erg terughoudendheid in het noemen van aantallen. Samson is de enige geweest die een getal heeft verbonden aan de instroom van vluchtelingen (30.000 mensen met een Turks paspoort resp. Turkse afkomst). Volgens Van de Beek is dat 50.000, waarbij hij incalculeert de opwaartse trend in de herkomstlanden en normaanpassingen uit Brussel

Onbegrensd: dit scenario is gelijk aan scenario Ruimhartig, maar dan met 200.000[i] asielmigranten per jaar. Het aantal is gebaseerd op de uitspraak van Samsom dat “Nederland 200.000 asielzoekers per jaar aankan”, waarbij het volgens van de Beek onduidelijk is of dat per jaar is of zich over een bepaalde periode uitstrekt.

In de beschrijving van de scenario´s ontbreekt deels de categorisering die de UN in zijn Migration Report2018 wel heeft aangebracht. Van de Beek legt uit waarom de twee laatste scenario´s zijn gebaseerd op uitspraken van Samson. Omdat volgens hem geen harde onderbouwing te vinden is, lijkt het of de fundering van die twee scenario´s op het gebruikelijke drijfzand rust. Binnen dat kader is het problematisch om de vluchtelingeninstroom te kwantificeren en moet worden uitgegaan waartoe Nederland in materieel opzicht (infrastructureel en financieel) in staat is resp. bereid is op te nemen. Tot nu toe is de politiek niet bereid geweest om die onderbouwing te geven.

Effect op de bevolkingsgroei

Wanneer het effect van de vier scenario´s op de bevolkingsgroei in de periode 2020-2060 wordt bekeken, kan de volgende grafiek worden opgesteld:

Bron: van de Beek, website http://www.demo-demo.nl

Indeling op basis van partijbenaderingen

Uitgaande van de inhoudelijke beschrijving van de scenario´s getoetst aan de beschikbare versies van de partijprogramma´s komt van de Beek tot de volgende indeling:

Bron: van de Beek, website http://www.demo-demo.nl

 

Kritiek is goed, maar wel opbouwend

Van de Beek staat niet alleen in zijn vaststellingen dat de Nederlandse welvaart, welvaartsstaat en sociale vrede bedreigd wordt door een massale, ongecontroleerde instroom van kansarme niet-westerse migranten en vertegenwoordigers van etnische entiteiten die zich niet niet of nauwelijks identificeren met Nederland en met de Nederlandse normen en waarden. Sterker, die conflicteren met de Nederlandse verworvenheden die het product zijn van een eeuwenlange culturele ontwikkeling die gepaard is gegaan met regelmatig vallen en opstaan. Van de Beek heeft het bij het rechte einde als hij opmerkt dat Nederland bestaat bij de gratie van het feit dat de meerderheid van de bevolking zich met Nederland identificeert en de normen en waarden deelt die vastgelegd zijn in geschreven en ongeschreven regels.

Toch zijn er in Nederland segmenten die het prima lijken te vinden dat mensen binnenstromen die noch de wil noch de kwaliteit hebben om de welvaart en de levenskwaliteit van de Nederlandse samenleving op peil te houden en te verbeteren. Die met de toevoeging “zolang het maar niet in mijn lokale levensruimte gebeurt”, het acceptabel vinden dat de Nederlandse verworvenheden ondergraven worden dan wel vervangen worden door tribale verworvenheden. Het is opmerkelijk dat  hoogopgeleide, kosmopolitisch ingestelde mensen aan de linkerzijde van het politieke spectrum en mensen die gepassioneerd naastenliefde prediken, niet kunnen of willen inzien dat migratie zoals die zich in de achterliggende jaren heeft ontwikkeld tot de huidige massa-migratie, onherroepelijk zal leiden tot verschraling van de Nederlandse welvaart en ernstige destabilisering van de sociale vrede. Het resulteert in verwoesting van hun eigen levensruimte.

Om moverende redenen kan men het niet eens zijn met de manier waarop van de Beek zijn zorgen de over migratie op zijn website tot uitdrukking brengt. Maar om die onvrede tot uiting te brengen zoals Lucassen dat deed en doet, is weinig opbouwend. Blijkbaar heeft Lucassen het gevoel dat er geen migratieprobleem bestaat en er dus niets op te lossen is. Totdat het migratieprobleem zijn eigen wereld op zijn kop zet, maar dan is het te laat. Voor hem en de rest van Nederland.

————————————————

[i] 200.000 is gebaseerd op de 1 miljoen migranten die in 2015 Duitsland zijn binnen getrokken. Het Duitse bevolkingsvolume is ongveer vijf keer zo groot als dat van Nederland en de 200.000 in de Nederlandse context is gelijk aan de 1 miljoen in de Duitse context.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
5 jaren geleden

In de PREAMBULE van de oprichtingsverklaring van de Verenigde Naties, ondertekend door ook Nederland, staat de intentie de eigen samenleving en cultuur te bewaren voor ‘de gesel van de oorlog’. Tegenwoordig zien we dat de heersende politiek een religie importeert en faciliteert zich te vestigen in Nederland, een religie die sterk politiek en totalitair van aard is, en die is ingericht op het mensen hersenspoelen tot het exploiteren, onderwerpen en uiteindelijk vernietigen van o.a. de moderne westerse cultuur van Nederland. Het lijkt mij te verwachten dat over niet al te lange tijd de belangrijkste spelers in die politiek zullen worden opgepakt, aangeklaagd en veroordeeld wegens poging tot moord op de samenleving en cultuur van Nederland. Gebeurt dat niet, dan komt dat waarschijnlijk omdat ondertussen die geïmporteerde ideologie dermate veel macht en invloed heeft gekregen, dat het redden van de moderne westerse cultuur van Nederland niet meer mogelijk is. Nederland zal dan onherkenbaar veranderen, verarmen, dysfunctioneel worden, zakken in alle lijstjes als die van Human Development Index, Social Progress Index, Innovation Index, Freedom of Press Index, enzovoort. Politici die dit op hun CV gedogen, inclusief wetenschappers die dit alles wegrelativeren, zijn criminelen.

r dunki
5 jaren geleden

Adagia:

1) “je kunt geen welvaartsstaat hebben met open grenzen”

2) “Leo Lucassen is geen objectieve wetenschapper maar het typische voorbeeld van een in het onderwijs geïnfiltreerde Gramsci-activist”.