Prikbord nr 918

Wat er geheim moest blijven bij de vertrouwelijke informatie aan de Kamer, zal t.z.t. wel blijken. Maar dat de nieuwe(!) Kamer heeft ingestemd met de onderzeebootplannen van een demissionaire staatssecretaris, is opmerkelijk, gezien alle kritiek.

Dit kan het kabinet niet worden verweten, want de Kamer bepaalt en de regering voert uit. Dit geldt ook voor ambtenaren die menen dat zij zich aan hun ambtseed kunnen onttrekken. Wie die eed schendt hoeft geen ontslag te nemen, al dan niet met wachtgeldaanspraken, maar krijgt ontslag resp. een motie van wantrouwen. Dit geldt dus ook voor een minister(-president) die een motie van de Kamer niet uitvoert. Indien Kamerleden echter zelf die regels schenden, ontslag nemen met behoud van wachtgeld, bijbaantjes verzwijgen, toestaan dat Nederlandse EU-politici tonnen wachtgeld én pensioen opstrijken, ambtenaren die zich openlijk uitspreken tegen de democratie niet worden gewaarschuwd, de regering niet controleren, wetten aannemen en plannen goedkeuren zonder de gevolgen te kennen, overleg hebben met lobbyisten, ‘dienstreizen’ maken zonder enig politiek doel etc. Dan wordt het moelijker om (top)ambtenaren, bewindspersonen, leden van de Raad van State, presidenten van De Nederlandse Bank, toezichthouders bij pensioenfondsen en Kinderbescherming (incl. de Kinderombudsman), bestuurders van woningcorporaties en waterschappen een gebrek aan integriteit te verwijten; laat staan te controleren en effectief in te grijpen. En dat gebrek heeft het hele land in zijn greep.

Buitenlandse contacten

Nu een Kamerlid wordt ‘verdacht’ van buitenlandse contacten die hij zou hebben (gehad), begint de oppositie zich te roeren. Merkwaardig in het licht van de contacten van een voormalige functionaris van de inlichtingendienst, premier Rutte (Hongarije, Oekraïne, Turkije), mevr. Kaag, mevr. In ‘t Veld, Denk, Groenlinks, etc. Gaat het hier om de loyaliteit aan Nederland, dan zijn er nog veel meer politici dubieus: in de EU (vooral contacten met de Europese fractie en de eigen NL partij), de dubbele paspoorten, de koehandel over internationale baantjes, de standpunten in de VN en IMF, de relaties met terreurorganisaties of met Turkije, Indonesië, China en Suriname. Destijds ook met Cuba, Moskou, het ANC en Oost-Duitsland. De media smullen hiervan, omdat het een PVV-lid betreft; vooral een teken van hun ‘onafhankelijke’ waarheidsvinding.

Extreem-rechts

In vergelijking met Duitsland waar de burgers de linkse verspillingen, hobby’s en corruptie even beu zijn als in Nederland, is de PVV absoluut niet extreem te noemen; behalve door dagdromers die menen dat linkse partijen ‘democratischer’ zijn en minder ongewenste buitenlanders discrimineren. In Duitsland is echter wel een extreemrechtse partij – de AfD (Alternative für Deutschland) – die beschouwd kan worden als een extremistische reactie op de communistische periode van Oost-Duitsland en zich door Nazi-sympathieën kenmerkt.

Hun overeenkomsten en (financiële) banden met Rusland zijn desondanks opvallend: straatgeweld tegen andersdenkenden, vreemdelingenhaat, Jodenhaat, geweld tegen democratische overheidsorganen en een verlangen naar een ‘glorierijk’ verleden. Zou het kunnen dat Poetin zich bedient van dezelfde methodes om de westerse samenleving te ontwrichten, als extreem-links? Ondermijning, infiltratie, intimidatie en terreur.

Frankrijk

De gok van Macron, dat nieuwe verkiezingen meer steun en bondgenoten opleveren voor zijn Europese en nationale beleid, heeft dezelfde risico’s als de regeringsdeelname van Wilders. De laatste heeft namelijk compromissen moeten accepteren, waardoor de PVV minder ‘aantrekkelijk’ is geworden voor anti-linkse kiezers, anti-EU stemmers en proteststemmers. Bovendien kan de keuze van zijn bewindspersonen tot reuring leiden, evenals zijn anti-Oekraïne houding. Oekraïne ondergaat niet alleen een zuiveringsproces om de overheidscorruptie te verminderen, maar ook een ‘democratiseringsproces’ waarbij de voorwaarden voor een EU-lidmaatschap geleidelijk worden ingevuld. Dat dit allemaal niet zo snel gaat als gewenst, heeft Macron reeds ervaren met de Franse dossiers over de Europese defensie, Oekraïne, pensioenleeftijd, immigratie en corruptie. De macht van de ambtenaren, vakbonden, activisten en boeren is daar tot ondemocratisch niveau gestegen. Wilders zal dit moeten accepteren in de komende jaren, want in ons land komen daar nog de (on)macht van de rechters en de macht van de ‘groene’ elites bij.

Kabinet

Weken lang hebben de media de indruk gewekt dat er niets belangrijkers was voor de Kamer en de burgers dan de samenstelling van het kabinet. Nu de namen bekend zijn, blijken enkele oppositiepartijen niet geïnteresseerd om kennis te maken in een ‘antecedentengesprek’. Zelfs de uitspraak van een toekomstige minister die nu al aankondigt geen veranderingen te willen, die de rechtsstaat (lees: wetten) raken, worden genegeerd. Helaas ook door de coalitiepartijen. Toch een infiltrant binnengehaald?

Herstel rechtsstaat

Het herstel van de rechtsstaat gaat niet lukken met 1,5 miljard erbij, want de rechters hebben gewoon geen tijd. Ook in de gevallen waar geen advocaat aan te pas komt, duurt het bijna een jaar voor de bestuursrechter een zaak in behandeling kan nemen. Dit wordt nog verder getraineerd doordat de overheid geen verdediging voert, maar gewoon een archief verstuurt als ‘verweer’. Ook in de gevallen waarbij het OM de aanklager is, blijven veel zaken – vooral oplichting – op de plank liggen wegens gebrek aan capaciteit. Zelfs als het dossier compleet is kan het jaren duren of wordt er alsnog geseponeerd.. En dan is er ook nog de absurde wetgeving over boetes voor (MKB-)ondernemers die de honderden regeltjes van de wet niet kennen/naleven.

Zo heeft een voedselbezorgbedrijfje (waarvan de eigenaar het Nederlands onvoldoende beheerst) geen enkel financieel belang bij het inzetten van iets te jonge medewerkers. Desondanks kreeg het naar verluidt geen waarschuwing, maar meteen een boete van € 24.000 opgelegd voor twee gevallen, want meedogenloze ambtenaren telden de data als afzonderlijke overtredingen van de leeftijdsgrens van minimaal 16 jaar. De dictatuur van de ‘vierde macht’ heeft dit land overgenomen in alle sectoren, maar daar heeft zelfs de Nationale Ombudsman geen tijd voor.

Hongarije

Orban. Afb: Flickr.

Dat Rutte aan de dictator van Hongarije ‘iets’ heeft toegezegd, kan alleen op een misverstand berusten. Hij is immers nog helemaal niet in functie en bovendien worden dergelijke beslissingen niet door de secretaris-generaal genomen. Dat er nog steeds dictaturen tot de NAVO behoren (Turkije) is niet nieuw, maar dat het hier zou gaan om een geweigerde bijdrage aan de wederopbouw van Oekraïne wel. Wat Orban kennelijk niet wil, is vechten tegen Rusland als Poetin de NAVO wil ‘straffen’ voor de hulp aan Oekraïne.

De voormalige VS-president Trump heeft vergelijkbare uitspraken gedaan en er zijn ook landen die zich onttrekken aan het gemeenschappelijke beleid door wapenleveranties aan Israël te stoppen of door terroristen te financieren of door kernwapens op hun grondgebied te weigeren of door de 2% norm niet na te komen of door zich kwetsbaar te maken voor cyber-aanvallen en sabotage door het hele land te elektrificeren of door een Europese krijgsmacht te willen.

Kamerleden

Dat Kamerleden achteraf (moeten) worden gescreend, omdat partijen dit kennelijk nalaten, heeft weer eens zijn noodzaak bewezen. Desondanks is de linkse verontwaardiging ongegrond; zeker als alle leden met een activistisch verleden, belastingontwijking, verzwegen neveninkomsten, onrechtmatige ‘dienstreizen’, verkeersdelicten, privé bezigheden tijdens werktijd of andere min of meer criminele gedragingen in beschouwing worden genomen. En dan hebben we het nog niet over fraude (jaarrekeningen, gebruik dienstauto, onjuiste declaraties, Amsterdamse politie), corruptie (Rotterdamse haven, Floriade, gif uitstoot Delfzijl, ict-contracten, fosforfabriek Vlissingen, Amsterdams vervoersbedrijf, vuilstort/-verbranding, Zegwaard-schandaal, Chemours-schandaal, biomassa-schandaal, materieelprojecten politie etc.), sabotage (van onderzoeken, besluitvorming, WOO, projecten, Enschede-ramp, Demmink-dossier, bonnetje-affaire, witlakken dossiers), machtsmisbruik, lekken, schending ambtsgeheim, seksuele intimidatie, kinderporno, geldverspilling (zwijggeld, doorbetaling van salaris na ontslag, buitenwettelijke pensioenaanvulling in Tilburg, bezoek aan evenementen/ Olympische Spelen e.d.) en incompetentie in voorgaande overheidsfuncties; ook onder bewindspersonen. De schijnheilige opmerkingen van sommige politici hebben meer met hun verlies aan macht te maken dan met zorgen over integriteit of het landsbelang).

Laurentien-fraude

Indien € 30.000 compensatie per vermeend toeslagenslachtoffer niet voldoende is, hoeveel geld had de Staat in dat geval dan teruggeëist wegens een vermoeden van fraude? En wie niet kan of wil bewijzen dat zijn/haar onterechte schade groter is, heeft er kennelijk niet onder geleden. Anders was er wel een eigen dossier met alle brieven van de Belastingdienst en de antwoorden daarop. Dat de Kamer desondanks de Laurentien-methode goedkeurt, kan aanleiding zijn tot dezelfde soort fraude als in dit en vele andere uitkeringsdossiers. De eerste pogingen zijn al bekend. Bovendien zal deze verspilling van miljarden gefinancierd moeten worden, zodat de Kamer ook even moet aangeven waar het extra geld vandaan moet komen. Mijn voorstel is Ontwikkelingshulp, want die jarenlange fraudes zijn zelfs met de Laurentien-methode niet af te dekken. En ook daarbij schoot het toezicht door de Kamer tekort, zoals uit een Rekenkamer-onderzoek bleek.

Overigens is het onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen kennelijk niet wakker liggen van de extra miljarden, waar Omtzigt in het recente verleden de bodem van de schatkist reeds meende te zien.

Sabotage

De ondermijning van de woningbouwprojecten door politici, (lokale) bestuurders en ambtenaren, is weer eens zichtbaar in de provincie Utrecht. De ‘groene macht’ heeft daar konijnen tot een beschermde diersoort verklaard, omdat hun aantal zou afnemen. Neen, niet wereldwijd, maar toch. Wie dit controleert en waarom dat belangrijker is dan woningen zijn een raadsel. Uiteraard zullen in een steeds voller land bepaalde diersoorten het minder naar hun zin hebben, maar als er een diersoort is die haar populatie snel op peil kan brengen, dan zijn het wel konijnen. De maatregel is derhalve pure sabotage ten nadele van de groeiende populatie aan mensen; zij blijken de bedreigde soort.

Schatkist

De tegenvallers en onbetaalde rekeningen die het laatste kabinet Rutte achterlaat, is mede veroorzaakt door opgeklopte haast om ‘overal’ aan mee te doen, controles te verwaarlozen, verkeerde kostenramingen te accepteren en de samenleving op te zadelen met een onbetaalbare klimaathype. Intussen moesten ook andere zaken gefinancierd worden: de milieusubsidies; de financiële steun aan de Palestijnen, Suriname en de Antillen; de EU-deals; de ruimtevaart; de hyperloop-experimenten; de Oekraïnesteun; de gasimport; de versterking van Defensie en bescherming tegen cyber-war; de immigratie en Oekraïense vluchtelingen; de absurde COA-kosten (tot € 92.000 per jaar); de TerApel-boetes; de advocatuur voor procedures (‘op toevoeging’) tegen de Staat; het koningshuis; de ict-blunders; de gigantische renovatieprojecten; het achterstallig onderhoud aan wegen en bruggen; de spoorwegen; de vervuiling van het oppervlaktewater, van bedrijven- en Defensieterreinen en door Tata Steel; de ambtenarenreductie; de gevangenissen; de energie- en huurtoeslagen; de zorgfraude; de opbouw van de Defensie-industrie en medicijnenproductie; de meerkosten van de onderzeeboten etc. etc. Dat er geen geld meer is voor de kerncentrales, is geen toeval. Zelfs de uitbreiding van het elektriciteitsnet is financieel niet afgedekt. Niet alleen de schatkist is leeg, maar ook de portemonnee van veel burgers. En dan moet het woekerpolis-drama nog in volle omvang toeslaan, evenals de gevolgen van de pensioenherziening, de box3-herziening, de EU-blunders, de toeslagencompensatie en de Groningen-compensatie.

Zelfs indien op ‘leuke dingen’ keihard wordt bezuinigd, zal de nieuwe regering er niet aan ontkomen de staatsschuld drastisch te vergroten. Daarvoor hoeft het rechtse kabinet zich niet te schamen; iedereen weet waar en hoe er door alle ministeries met geld werd gesmeten. De nog te benoemen ministers zullen zich hiervan rekenschap (moeten) geven, in het besef dat de koerswijziging lang zal duren. Doch dit kan hen niet worden verweten; wel de dwarsliggende ambtenaren en Kamerfracties alsmede de wetgeving en verspillingen van de Ruttekabinetten.

Toekomst Gaza

Dat er in de Israëlische regering wordt gedramd over een toekomstplan voor Gaza, is merkwaardig nu de oorlog met Hamas (en Hezbollah) nog lang niet voorbij is. Bovendien is dit een verantwoordelijkheid van de VN, Iran en de Palestijnse Autoriteit, want vanuit Israëlisch perspectief is er geen toekomst meer voor een Palestijns Gaza. Herbouwen daarvan is zinloos, omdat er geen middelen van bestaan beschikbaar zijn.

Het bouwen van steden (‘kampen’) voor de Palestijnen uit Gaza kan het beste worden gedaan in de Palestijnse gebieden op de westelijke Jordaanoever, zodat ze ook fysiek onder de PA vallen, bevoorraad en verzorgd kunnen worden vanuit Jordanië, Libanon, Syrië en Israël (via de nederzettingen) en tevens deel uitmaken van de ‘buffer’ tussen Israël en Hezbollah. Bovendien zal deze ontvolking de (financiële) macht van Hamas en geheime invloed van de VN breken en de uiteindelijke vernietiging van de achtergebleven terroristen mogelijk maken, waarbij het lot van de gijzelaars – waarvan er tenminste 58 nog in leven zouden zijn – nu reeds onzeker is. Dit dilemma is helaas niet op te lossen zonder ingrijpen door de internationale gemeenschap.

Vredesconferentie

Natuurlijk werd Poetin niet uitgenodigd door Zelensky voor diens vredesconferentie en China heeft er ook niets te zoeken, omdat daar niet ‘onderhandeld’ wordt. Daar wordt juist het standpunt bepaald of er onderhandeld wordt en waarover, met welke deelnemers, uitgangspunten en ondersteuning. Tevens welke alternatieven er zijn, welke drukmiddelen en lange-termijn gevolgen. Poetin is zelfs geen ‘onderhandelingspartner’, maar een criminele dictator die niet de gelegenheid moet krijgen om af te tasten hoe Oekraïne en diens bondgenoten ervoor staan of welke landen slappe knieën hebben en te intimideren zijn. Bovendien zou een arrestatiebevel door het Internationale Strafhof daarbij tot gelding kunnen en moeten komen.

Wapenstilstand

Waar de VN zwijgt als het om een wapenstilstand in Oekraïne gaat, lijken nu achter de schermen allerlei opties te circuleren om te voorkomen dat Hamas wordt vernietigd. Blijkbaar heeft Hamas het advies gekregen om een door Israël geaccepteerd voorstel niet af te wijzen. Wat dit uiteindelijk zal inhouden is volstrekt onduidelijk, omdat Hamas nog enkele ‘details’ wil wijzigen. Intussen heeft een Israëlisch team opening van zaken gegeven over de financiering van Hamas. Wellicht is dit een van die ‘details’?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties