Prikbord nr 914 

Het Internationale Strafhof in Den Haag heeft de grondslagen voor een aanklacht tegen Netanyahu en zijn minister van Defensie geformuleerd, evenals tegen drie Hamas-kopstukken. Waarom nu pas en waarom de Israëlische verantwoordelijken in hetzelfde dossier noemen als de Hamas-terroristen?

Heeft het iets te maken met de mogelijke aanval op Rafah, de Amerikaanse verkiezingen of de ontdekking van 50 tunnels in Gaza?

En wanneer komt er een zelfde aanklacht tegen de terreurmanagers in Iran, Moskou, Jemen en Afghanistan? Of telt alleen de burgerbevolking als Israël er bij betrokken is. Want de dreigende hongersnood in Gaza wordt mede veroorzaakt door Hamas en Egypte, maar Cairo wordt niet aangeklaagd.

Inmiddels heeft de genocide-uitspraak terecht woede en onbegrip veroorzaakt in Israël en onder weldenkende mensen. De arrogantie en wereldvreemdheid van het hof blijkt niet alleen uit het negeren van de houding en rol van Hamas en het lot van de gijzelaars, maar ook uit het buitenbeschouwing laten van de voedseltransporten over zee en via de Egyptische grens. Het stoppen daarvan is kennelijk geen genocide, want daar kunnen de VS en Egypte niets aan doen, omdat Hamas 40% van het voedsel in beslag neemt. En Israël is daar medeverantwoordelijk voor, omdat terreur moet worden uitgeroeid en daarbij ook burgerdoden (kunnen) vallen? Wanneer komt dan de genocide-uitspraak tegen Poetin die met opzet burgerdoelen kiest voor zijn terreuraanvallen?

Boetes

De boetes voor het overtreden van wettelijke regels, hebben in dit land een absurde hoogte bereikt. Niet alleen in het verkeer, de sociale wetgeving en de beschermde diersoorten, maar ook in het bedrijfsleven. Terwijl grote bedrijven jarenlang de milieuwetten konden overtreden, banken criminele organisaties bleken te zijn, ministeries miljarden lieten ‘verdwijnen’, dikke oplichtingsdossiers worden geseponeerd en veroordeelde criminelen met een enkelband ‘gestraft’ worden, worden aan kleine bedrijfjes soms boetes van duizenden zelfs tienduizenden euro’s opgelegd. Bedragen die in geen verhouding staan tot de geringe vergrijpen en fouten die meedogenloos worden afgerekend, zodat de bedrijfswinst van maanden naar de staat gaat zonder dat er een rechter aan te pas komt. Dat mag het slachtoffer dan zelf regelen met wachttijden van maanden. Als er ergens naar de rest van Europa moet worden gekeken, dan graag ook bij deze boetecultuur.

De Oranjezomer (klein leed)

Het praatprogramma van Hélène Hendriks, dat vorig jaar een succes werd, moet geen kopie worden van Vandaag Inside. Het platvloerse past niet bij haar en te veel deelnemers die (bijna) niets te zeggen hebben/krijgen, tasten de spontaniteit aan.

Beter is om een voorbeeld te nemen aan Even tot hier dat in de zomer toch al onderbroken wordt, inclusief de muzikale elementen ervan. En meer (humoristisch) commentaar op nieuws uit het buitenland, is eveneens welkom. Maar alsjeblieft geen voetbal !

IND

Bij de IND werken ruim 5000 medewerkers. Bij een gemiddeld bruto-salaris plus pensioenbijdrage van totaal € 50.000 per jaar, gaat het om tenminste € 250 miljoen aan personeelskosten. Daarbij komen de kosten van het COA, de juridische ondersteuning en rechtszaken, de medische zorg en de bewaking/beveiliging, alsmede de uitzetting van illegalen. Voor de statushouder gevolgd door huisvesting, uitkering, gezinshereniging etc.

In Duitsland dat relatief minder asielaanvragen goedkeurt, is het aantal medewerkers naar verluidt 8.000, terwijl de bevolking ongeveer 5x zo groot is. Heeft Wilders gelijk als hij stelt dat Nederland best 20% ambtenaren kan missen?

NAVO

De versterking van de NAVO is niet alleen nodig vanwege de Russische agressie tegen Oekraïne en de dreiging tegen computersystemen, onderzeese kabels/leidingen, alsmede de bedreiging door Poetin met kernwapens, maar ook om de Baltische lidstaten te beschermen. Duitsland had 100 miljard bestemd om de eigen strijdkrachten op peil te brengen, wat uiteraard ook uitbreiding moet inhouden, net als in Nederland.

Daarom is het verbazingwekkend dat het permanent stationeren van een Duitse brigade in Litouwen tot een kostendiscussie heeft geleid. Alsof het om 10 miljard extra kosten zou gaan, terwijl die kosten alleen bestaan uit de buitenlandtoelage en de reiskosten voor verlof in Duitsland.

De overige kosten: kazernes, woningen, scholen, wapens, oefeningen, etc. moeten ook in Duitsland worden gemaakt, want daar zijn eveneens grote tekorten. Zou dit niet zo zijn, dan kan worden overwogen om opnieuw een Nederlandse brigade in Duitsland te stationeren, zeker indien de Amerikanen eveneens troepen verplaatsen naar het oosten, maar Den Haag verspilt liever 10 miljard aan dubieuze projecten en doelen.

Onafhankelijke journalistiek

D66 beweert dat de krant goedkoper is als de (btw-)subsidies in stand blijven. Kennelijk weet men daar al niet meer wie die subsidies betaalt als elders de belasting wordt verhoogd om alle verspillingen te financieren; ook in de journalistieke –, sport- en cultuursector.

Een Telegraaf-lezer gaat nog verder en meent dat de onafhankelijke journalistiek in gevaar komt als de staatsruif leeg raakt. Welke onafhankelijke journalistiek: die van de regels van de RVD en hoofdredacteuren, die van de politieke keuzes/voorkeuren van de dagbladen en tv-bazen, die van tientallen journalisten die allemaal het zelfde werk doen en nutteloos rondhangen in Den Haag, het kopiëren van ANP-berichten, het selectief negeren van buitenlands nieuws of juist de verspillingen om uitzendingen (‘documentaires’) voor de zieligheidsindustrie te maken? Hoe met belastinggeld wordt gesmeten dan wel de zakken worden gevuld, blijkt niet alleen uit het aantal presentatoren (soms 4 tegelijk !), de onzinnige ‘big brother’ reeksen, de salarissen van vermeende toppers en voetbalcommentators, de reisjes voor de promotie van het koninklijk huis en de lange zomer- dan wel winteronderbrekingen van bepaalde tv-programma’s waarin de betrokken journalisten kennelijk vakantie hebben, gezien de bruine koppen daarna.

Palestijnse Staat

Landen die voorstander zijn van een Palestijnse staat zullen zich rekenschap moeten geven van de rol die de terreurorganisaties daarin gaan spelen – zie het voorbeeld van Gaza – en van de gebrekkige economie die een zelfstandige staat zonder integer bestuur zal kenmerken. Voorbeeld: Libanon. Bovendien zal naar verwachting de grens met Israël dan ook worden gesloten voor Palestijnse arbeiders, medische hulp, energielevering en transporten vanuit/naar havens, terwijl de Israëlische politie en ordetroepen zich terugtrekken in de resterende nederzettingen met kolonisten. Kortom, de nieuwe staat zal zich ‘gedragen’ als een groot vluchtelingenkamp waarvoor de islamitische landen jaarlijks tientallen miljarden moeten opbrengen. Het enige ‘voordeel’ zou zijn dat Palestijnse gelukszoekers straks kunnen worden teruggestuurd naar hun eigen (veilige) land. Of die situatie de gewenste vrede zal dienen, kan worden betwijfeld zo lang de Israël-haat in landen als Iran, Libanon, Qatar, Jemen, Egypte, evenals onder de Palestijnen en kennelijk ook (linkse) Spanjaarden voortduurt. Bovendien wordt door velen terecht geconcludeerd dat dit een beloning is voor de verwerpelijke houding van de VN, de EU en Egypte alsmede voor de terreur door Iran en Hamas.

Overigens, hoe ‘erken’ je een staat die niet bestaat en wanneer worden de vermeende rechten van Oeigoeren, Koerden, Rohingya en de Papoea’s van Nieuw-Guinea, de Molukkers, Ambonezen en andere door Indonesië gekoloniseerde gebieden erkend? En wanneer gaat de VN Taiwan erkennen of moet die bevolking eerst terreuraanhanger worden?

Premier

Als de coalitiepartijen het al niet eens kunnen worden over een ‘overbruggende’ (niet partijgebonden) minister-president, hoe moet het dan met de ‘vakministers’? Aan elke kandidaat zit wel een ‘vlekje’; in ieder geval in de Nederlandse politiek. En het dreigement van de PvdA om een partijlid te royeren bij het aanvaarden van een kabinetsfunctie, toont weer eens aan dat het niet om het landsbelang gaat bij die activistenpartij. Dijsselbloem – PvdA met vlekje – is dus niet ‘geschikt’; ondanks diens internationale ervaring. En de eventuele weigering van Dijkhoff om privé redenen mag in voorkomend geval ook de VVD worden aangerekend.

Mona Keijzer. Afb: scr. youtube

Als er in dit land niemand beschikbaar is, die neutraal en zonder politiek besmet te zijn de functie van premier wil en kan vervullen, dan moet er maar voor de minst slechte kandidaat worden gekozen: Mona Keijzer. Want het overleven van dit kabinet hangt niet alleen van de nieuwe premier af, maar vooral van de partijleiders en van Brussel. Dus heeft Nederland geen diplomaat nodig, die onbenullige briefjes van medeleven naar Iran stuurt, maar een energieke en onbevreesde vechter die haar mannetje staat tegenover de oppositie, de opportunisten, de activisten, de saboteurs, de zakkenvullers, Omtzigt en de EU-maffia.

Rechtsongelijkheid

Het ‘schandaal’ dat een moeder haar dochter – met een bijstandsuitkering – sponsorde met gratis boodschappen zonder dit door te geven aan de overheid, heeft destijds de kranten gehaald. De cadeautjes bij de schuldsanering worden echter normaal gevonden, net als sponsoring door de voedselbank. Nu zijn er zelfs gemeentes die € 150,- per maand extra geven in strijd met de wet. Of geldt die nu even niet? Net als de straffeloosheid van XR-activisten bij overtreding van de Wegenverkeerswet of Hamas-aanhangers die haat mogen zaaien, terwijl anti-moslimuitingen verboden zijn.

En wat te denken van tenminste 70 gewelddadige demonstranten waarvan er slechts 7 bij de rechter werden getoetst aan het snelrecht. De rechter achtte het bewijs nog onvoldoende, waarbij over vergoeding van de schade kennelijk helemaal niet is gesproken. Het failliete ‘snelrecht’ leverde slechts één veroordeling op; een buitenlander. Van de arrestaties wegens huisvredebreuk werd verder niets meer vernomen, dus zal het OM in beroep moeten, want van een universiteit die ‘onderhandelt’ met gemaskerde criminelen kan dat niet worden verwacht.

Sportbudget

De bewering dat de voorgenomen bezuinigingen op het sportbudget de breedtesport schaadt en de Nederlandse trots aantast, lijkt nogal tegenstrijdig. Trots ontstaat vooral door topsport, soms bedreven door multimiljonairs met speciale belastingtarieven en reclamesponsors (met belastingaftrek) en kan zelfs verbonden zijn met het land van herkomst van sommige Nederlanders. Terwijl breedtesport veelal gericht is op amateurs, jeugd en betrokken publiek. Gesteund door vrijwilligers, gemeentelijke subsidies en lokale sponsoring. En juist aan topsport met dure organisaties, faciliteiten, reiskosten, medische kosten, belastingvoordelen en tv-contracten is veel belastinggeld verbonden. De tijd van heilige huisjes waarop niet mag worden bezuinigd, is echt voorbij.

Stemrecht

Pubers die menen dat 16-jarigen voldoende verstand van politiek hebben om te mogen stemmen, bewijzen hiermee juist het tegendeel. Zelfs volwassen studenten blijken niet altijd over gezond verstand te beschikken; laat staan politiek inzicht en kennis van het verleden.

VVD

De EU-fracties en vooral de Commissie blijken geen moeite te hebben met dictaturen; wellicht omdat de ‘democratische’ EU zelf een dictatuur is. Er is zelfs een cordon sanitaire tegen rechtse partijen die door de RE-fractie (Renew Europe) onbeschaamd als ‘extreemrechts’ worden aangeduid. Vooral als ze tegen meer macht voor de EU zijn, zoals de PVV. Of hun zelfbeschikkingsrecht terug willen; een (nationale) verworvenheid die linkse EU-activisten wel aan Palestijnse dictators en terroristen toekennen.

De VVD heeft in die fractie waarin zich ook D66 bevindt, niets meer te zoeken, want de prijs van de EU-voordelen voor enkelen – vooral zakkenvullers en activisten – is veel te hoog geworden. En indien de partij die overstap niet zelf maakt vóór de Europese verkiezingen, dan verdient ze alsnog een afstraffing door de kiezers. Want het machteloze geschreeuw van de Franse fractievoorzitter overtreft de vileine argumenten van Wilders en destijds Farage (Brexit) aanzienlijk in kwetsende draagwijdte.

Walgelijk

Wat een dominee en zijn vrouw jarenlang hebben uitgehaald met tenminste 6 van hun acht kinderen, is sadistisch en te walgelijk voor woorden. Maar in dit land waar de rechtspraak en rechtshandhaving volledig van het padje zijn, komt het OM met een taakstrafeis. Dit is zo mogelijk nog walgelijker; klassenjustitie die zelfs de gang van zaken binnen sommige protestantse kerken (en scholen) overtreft.

De wreedheid in het Britse postkantorenschandaal heeft inmiddels een ‘gezicht’ gekregen, eveneens met religieuze achtergrond. De directeur van de posterijen die de ellende van meer dan 1000 beschuldigden negeerde, blijkt naar verluidt – als ‘bijbaan’ – predikant (voorganger) te zijn geweest tijdens de ongegronde fraudeprocessen.

Helaas hield dit niet zorgvuldigheid, medemenselijkheid en waarheidsvinding in. Ook de zelfdodingen konden haar kennelijk niet aan het twijfelen brengen, doch dit verwijt geldt eveneens de betrokken rechters en officieren van justitie.


Deel dit:
4 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
21 dagen geleden

@ Palestijnse staat.
 
Leo’s conclusie inzake de schijnoplossing is feilloos:   …. de nieuwe staat zal zich ‘gedragen’ als een groot vluchtelingenkamp waarvoor de islamitische landen jaarlijks tientallen miljarden moeten opbrengen.  Gaza is al 4 generaties een tentenkamp dankzij de corrupte PLO en Hamas die hun eigen straatarme Palestijnse stakkers als wisselgeld misbruiken om bij westerse landen aan te kloppen voor financiële steun die overal naar toe gaat, variërend van tunnels tot wapens en vooral privébankrekeningen in veilige landen. De straatarme sloebers in de ‘refugee camps ‘ zijn het bestaansrecht voor die corrupte zakkenvullers in de Hamas top die maar al te bereid zijn om vanuit Qatar hun strijders naar de eeuwige rijstvelden met de duizenden maagden te zenden. Islamitische landen kopen hun ‘schuld’ af maar houden de deur hermetisch dicht terwijl het volledige midden oosten zich suf lacht over de zelfdestructieve westerse wereld die nu weer handig bespeeld wordt door Hamas en de eigen decadente linksradicale bewegingen die onze wereld teisteren met hun nieuwste speeltje, het antisemitisme.
 
 
vraagt u zich wel eens af waar het hedendaagse radicaal-linkse antisemitisme vandaan komt? Ik heb recentelijk tientallen interviews gezien van als studenten vermomde kinderen in de USA èn in diverse Europese landen die net uit school komen en ‘from the river to the sea’ scanderen tot zij schor zijn maar desgevraagd geen idee hebben over welke rivier of welke zee zij het hebben!  U kent ze inmiddels, van kleins af aan geïndoctrineerde, extreem-linkse zelfhatertjes en hun al even domme linksradicale docenten/activisten die Israel willen offeren op het altaar van hun verlossings utopie.

Gaza speelt in die kinderlijke vertoning nauwelijks een rol maar Israel moet hen dienen als het handige ‘sacrificial lamb’ voor de vergiffenis van alle zelfbedachte ‘erfzonden van het moderne kapitalisme’. In 1978 zagen wij hoe Iran van de ene dag op de andere in handen viel van Khomeini, die groen licht kreeg met zijn moorddadige dievenbende van het socialistische Elysée om uit zijn Franse ballingschap naar Iran af te reizen als opvolger van de corrupte Shah die in zijn eigen tyrannie het land rijp voor de islamitische sloop had gemaakt. Die revolutie is de pijler waarop de blinde haat en agressie tegen Israel rust. Die primitieve Jodenhaat komt niet alleen voort uit de Koran, maar ook vanuit het extreem linkse gedachtengoed van decadent-liberale filosofen sinds Karl Marx dat wij ook in onze politiek terugzien, o.a. in het consequente anti-Israel stemgedrag van GL, PvdA en D66 in de 2e Kamer.
 
 
Wat speelt? Geesteszieken waaraan ik al lang geleden refereerde op deze pagina’s: https://sta-pal.nl/2020/04/wat-brengen-filosofen-ons/ waren instrumenteel in het linksradicale gedachtengoed  van psychopaten als Jean Paul Sartre en in 1978 bezocht de Franse filosoof Michel Foucault Iran ‘ om zich in de revolutie te verdiepen ‘. Hij schreef meerdere artikelen om uiteindelijk in de Franse en Italiaanse pers te concluderen ‘ dat het Westen al het kwaad op aarde vertegenwoordigt’ .  De mafkees beargumenteerde dat met de redenering dat ‘ de wens om een niet vervreemde, heldere, overzichtelijke en gebalanceerde samenleving te creëren’, gedurende de laatste twee eeuwen de motor van het westerse industriële kapitalisme is geweest dat resulteert in ‘ de hardste, wildste, meest egoïstische, oneerlijkste en meest onderdrukkende samenleving.’ Hij wilde het liefst die twee eeuwen terug in de tijd gaan, zoals de 2030 Agenda van de VN/EU/WEF nu in feite pretendeert met hun ‘ desindustrialisatie ‘ agenda en alle andere ellende die wij dagelijks vanuit Brussel en Den Haag op ons af zien komen. Maar Foucault zag in de revolutie in Iran ‘nieuwe hoop ontstaan’…  Logisch, want de Islam is een niets ontziende tijdcapsule die naar de vroege middeleeuwen terugvoert, kijk maar hoe arm en achterlijk de Islamitische wereld grotendeels is.
 
 
Vijf en vijftig jaar later zien wij hoe zo’n niwit zijn eigen achterwerk niet eens kon onderscheiden van een groot gat in de grond, maar zijn ‘ maakbaarheids gedachtengoed ‘ en dat van Karl Marx worden dagelijks vertaald in de linksradicale hysterie jegens Israel. Gaza is slechts een ‘ gelukje bij een ongeluk ‘ dat hen goed past maar een oplossing voor deze Gordiaanse knoop valt buiten het kader van hun geborneerde, van haat vervulde denkraampjes. Integendeel, hoe langer dit conflict duurt hoe beter!  

ronald.dunki
23 dagen geleden

Een kleine correctie op de eerste paragraaf inzake het I.C.C. Ik wil hier niet eens ingaan op de twijfelachtige merites van dit verzoek tot rechtsvervolging waarom I.C.C.’s hoofdaanklager Karim Khan vroeg. Dit lijkt meer op egotripperij van deze ‘loose gun’ – van Pakistaanse komaf en muslim – maar voor de goede orde: het is niet het I.C.C. dat om rechtsvervolging vroeg.

Integendeel een panel van drie I.C.C. rechters moet dit voorstel tot rechtsvervolging van Karim Khan beoordelen en daarop beslissen, hetgeen in de practijk vele maanden kan vergen. Israel is niet eens lid van het ICC en Hamas is een illegale internationale terroristische organisatie wier leiders zich in Qatar – ook al geen I.C.C. lid – verschuilen, dus hier wordt weer een typisch globalistisch kaartenhuis gebouwd.

Over de voornoemde merites van deze vertoning moet mij van het hart dat de steun ervoor voornamelijk komt uit het globalistische addernest van de V.N., met name de Hamas liefhebster Francesca Albanese, de “U.N. special rapporteur to the Palestinians”. Deze Italiaanse versie van Sigrid Kaag noemde dit een “historical, historical day”, dus het moge duidelijk zijn uit welke hoek de wind weer waait…