Prikbord nr 892

De reden dat projectontwikkelaars stoppen met bouwen wordt niet alleen veroorzaakt door de stikstofregels of het graaibeleid van gemeentes of de ‘verdubbelde’ kosten van bouwmaterialen of door strenge/ongegronde hypotheekvoorwaarden, maar ook door de absurde kosten van een bouwperceel.

Zelfs in het buitengebied is meer dan € 200.000 en ook 300.000 ‘normaal’. Daar komen het regionale gebrek aan bouwvakkers bij en problemen met aansluiting op het stroomnet dan wel riool. Hoe heeft het zover kunnen komen dat een heel ministerie vol ambtenaren, evenals de provinciebestuurders, hebben toegekeken hoe activisten en gemeentebesturen de woningmarkt hebben verziekt en de bank voor de VNG wel dubieuze activiteiten in het buitenland financiert, maar geen ‘concurrent’ wil worden van de graaiende grondmaffia en hypotheekverstrekkers? Alleen corruptie kan de verklaring niet zijn, want ook het ABP doet te weinig voor de woningmarkt terwijl een onverklaarbaar beleggingsverlies van bijna 100 miljard(!) in 2022 wordt verhuld. Of is dat wel ontstaan door corruptie?

Corona

Het onderzoek naar de bijwerkingen van vaccinaties tegen Corona, is niet geruststellend. Vooral, omdat het kennelijk door de critici wordt gedaan in plaats van de overheid en het EMA. Dit maakt het onderzoek naar medicijnen nog urgenter, met name als long Covid-patiënten nu ongeneeslijk lijken te zijn en steeds meer mensen afhaken voor de vervolg-prikken. In het kader van de falende bestaanszekerheid, het gebrek aan transparantie bij de overheid en de gesignaleerde oversterfte, is dit een onvermijdelijke ontwikkeling. De vraag is welke antwoorden, capaciteiten, voorbereidingen en ervaringslessen er nu wel beschikbaar zijn bij een volgende pandemie.

EU-lek

Anonieme EU-functionarissen hebben tegenover journalisten verklaard dat Hongarije belangrijke veranderingen heeft doorgevoerd, zodat er nu 10 miljard kan worden vrijgegeven. Waarom geloof ik daar helemaal niets van?

Overigens blijkt in Bulgarije – net als in andere EU-landen – de corruptie aanzienlijk te zijn toegenomen en de kwaliteit van het (lands)bestuur sterk afgenomen.        

Grondwet

Er wordt hier niet voor de eerste keer op gewezen, maar de Islam is in strijd met de Nederlandse grondwet. De vraag hierbij is, wat een grondwettelijk rechtscollege – zoals in Duitsland – zou hebben gevonden van deze strijdigheid in relatie tot de vrijheid van godsdienst? Dit laat zich nauwelijks beantwoorden in het licht van recente uitspraken van de Raad van State, de merkwaardige interpretaties van discriminatie en de kernmerken van orthodox-christelijke religies. Blijft over het recht om tegen een bepaalde of alle godsdiensten te zijn, want de vrijheid van godsdienst beperkt niet de vrijheid om te eisen dat alle burgers in Nederland gelijk worden behandeld d.w.z. zonder bijzondere rechten toe te kennen of misstanden te gedogen in strijd met de wetten. Waar dit bij bijv. Oekraïense vluchtelingen of illegalen of activisten of politieke partijen of bankmanagers of advocaten of notarissen wel het geval is, dient dit te worden getoetst door de hoogste rechter en niet door ‘eigen’ tuchtcolleges/beroepsgroepen, de Nederlandse Bank, de media, de  ‘politieke’ Raad van State of door (gesubsidieerde) belangengroepen. Helaas wordt ook bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een ‘selectiebeleid’ gevoerd om de Staat te beschermen tegen een veroordeling. Een onwelgevallig dossier wordt dan terzijde gelegd.

Klein leed

AI kan wellicht de klantenservice vervangen, zodra computers brieven en e-mails kunnen lezen. Want – net als bij een grote bank – worden klachten bij een landelijk dagblad kennelijk niet meer door mensen gelezen. Hoewel een bekende schreef dat hij het bezorgklachtformulier niet via internet kon invullen, omdat hij digibeet is, kreeg hij de geruststellende mededeling dat hem de digitale versie van die dag gratis wordt aangeboden…

Klimaatconferentie

Na de geslaagde poging om te bewijzen dat de geïndustrialiseerde landen schuldig zijn aan de klimaatverandering, is nu de fase aangebroken van herstelbetalingen aan landen die daarvan ‘slachtoffer’ zijn. Daarvoor is een fonds opgericht, dat gevuld moet worden met honderden miljarden. Maar omdat dit uit dezelfde potten moet komen als de onvoorstelbare bedragen voor zinloze klimaatmaatregelen, komt de internationale gemeenschap niet verder dan honderden miljoenen. Het zal dus niet lang duren voordat wordt toegegeven dat het klimaat veranderen onmogelijk is, zodat het geld kan doorstromen naar corrupte landen en de klimaatmaffia. Westerse bedrijven staan reeds klaar om daarvan een graantje mee te pikken, zodat ook die landen kunnen industrialiseren. Intussen beginnen steeds meer mensen dit door te krijgen, waardoor de activisten zich nu op de jeugd richten. Scholen moeten hier in hun lessen de klimaatverandering opnemen, waarbij uiteraard de  westerse landen de schuldigen zijn. De 70.000 ‘deelnemers’ aan de conferentie in Dubai zijn daarbij de nuttige idioten die de Grote Leugen in stand willen houden, terwijl de grens van 1,5 graden temperatuurstijging al is bereikt. Zolang het geld maar niet naar Oekraïne of de NAVO of kerncentrales of de bestrijding van terrorisme gaat. Dus wel naar de wederopbouw van Gaza, want het Westen is (te) eenvoudig manipuleerbaar waar het ongegronde schuldgevoelens betreft.

Ministersploeg

De presentatie door de rijksoverheid van de samenstelling van het huidige kabinet, vermeldt geen partijen. Daardoor is niet snel een overzicht te maken van de partij(en) die de minst ervaren, kundige of  betrouwbare bewindspersonen hebben geleverd. En nu zou een rechtse coalitie problemen hebben om geschikte kandidaten voor het volgende kabinet te vinden? Kan het nog slechter dan?

Oekraïne

Niet alleen de oorlog in Gaza bewijst dat een terroristische dictatuur de vernietiging van het eigen land, welvaart, bestuur, democratie en internationale respect kan veroorzaken. Ook de Russische terreuroorlog tegen Oekraïne heeft die kenmerken. Daarbij blijkt dat de defensieve kracht van een land nog steeds door drie componenten wordt bepaald: de bewapening, het moreel (ook van de bevolking) en het economische uithoudingsvermogen. Oekraïne heeft inmiddels zoveel offers gebracht, dat het Westen zich moet schamen voor het gebrek aan daadkracht dat zich begint af te tekenen. Dat de VN een volstrekt onbetrouwbare organisatie is, was reeds langer bekend. Maar nu blijken ook de EU, VS, NAVO en Groot-Brittannië te aarzelen met het risico dat de fouten tegenover nazi-Duitsland, Indonesië, Irak en Iran worden herhaald. Indien het voor troepen sturen reeds te laat is, dan moet Oekraïne in ieder geval alle benodigde middelen krijgen om een rechtvaardige vrede af te dwingen.

Ondermijning

De ondermijning van de rechtstaat komt niet uit de PVV die slechts de gevolgen benoemt en de gewenste tegenmaatregelen, maar uit de EU-wetgeving en censuur, uit de vluchtelingenverdragen die worden misbruikt – zelfs voor klimaatvluchtelingen en smokkelhelpers (die ook door het Vaticaan worden gefinancierd) en de activisten, uit de corruptie van hoog tot laag, uit de ‘polderwetgeving’ zonder handhaving, uit de vele misstanden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, uit de gedoog- en drugscultuur, en uit de belangengroepen waaronder elites die steeds meer macht én immuniteit nastreven.

Onderwijsbedrog

Scholen die op 4 dagen lesgeven en dit een ‘oplossing’ noemen, plegen structureel bedrog. Zelfs indien ze niet voor 5 dagen worden betaald, dan is het nog steeds doorschuiven van de problemen naar de ouders en het vervolgonderwijs.  Scholen die leerlingen met een te laag (lees)niveau toch een voldoende geven, plegen bedrog; net als met het manipuleren van examencijfers en herexamens. Scholen die het extra geld voor onderwijspersoneel, onderhoud en veiligheid op de bank zetten, plegen bedrog; net als fusiescholen met een overdaad aan management.

En onderwijsinspecteurs die wegkijken – ook bij het daadwerkelijke aantal leerlingen – plegen eveneens bedrog; net als leerkrachten die zich ziek melden met geen andere reden dan dat ze er geen zin meer in hebben.

En schoolbesturen die dan meewerken aan ‘afkeuring’ (wachtgeld, vroegpensioen e.d.), terwijl ze de veiligheid en schooldiscipline hadden moeten verbeteren, …. inderdaad.

Tunesië

Waarom moeten Nederlandse bewindspersonen nog steeds een gelukszoekersovereenkomst sluiten met een dictatuur in Noord-Afrika?

Italië heeft er kennelijk voor gekozen om de instroom door te sturen naar het noorden en een effectieve asielminister een andere functie te geven. Maar een demissionaire staatssecretaris die al vele maanden faalt met een aanpassing/opzegging van de EU-regels, moet gewoon opstappen, want Tunesië is geen buurland en een overeenkomst met een dictatuur is zeker in strijd met onze rechtstaat. En als de EU geen maatregelen wil, dan moet Nederland eens beginnen de grenzen te sluiten, de subsidies voor malafide vluchtelingenhelpers in te trekken en illegalen op te sluiten, want nood breekt wet. Als er iets duidelijk maakt dat we onze autonomie en welvaart hebben weggegeven aan Brussel en aan de asielprofiteurs, ten koste van de eigen burgers, dan is het wel het vluchtelingendossier. En dat onze wetten niet gewijzigd kunnen worden, is een uitvlucht van degenen die geen oplossing willen. Andere (EU-)landen hebben het voorbeeld al gegeven, bijv. door de opvang te wijzigen, de Dublin-afspraken te negeren, de landen van herkomst onder druk te zetten en grensbewaking te organiseren. En terecht, gezien de ‘vluchtverhalen’, smokkelroutes en criminaliteit van de gelukszoekers en illegalen. Helaas hebben we te veel gevangenissen afgestoten om ook nog criminele immigranten op te kunnen sluiten, maar dat was boos opzet van bepaalde partijen (in strijd met de grondwet die ook positieve discriminatie verbiedt) en laat zich dus eenvoudig terugdraaien. Want een hotel vestigen in de koepelgevangenis van Arnhem, is een bewijs van sabotage van de rechtstaat.

VVD-achterban

Naar verluidt heeft de VVD-achterban zich laten geruststellen omtrent de houding van de partijtop tegenover de PVV. Toch benieuwd welke argumenten hierbij de doorslag hebben gegeven; dezelfde die tot samenwerking met D66 en CDA hebben geleid? En welke partijen hebben zetels verloren; allemaal vanwege het landsbelang?

VVD-beleid

Mevr. Yesilgöz richt zich in een paginagrote advertentie (de Telegraaf) tot de VVD-kiezer. De rest van Nederland doet er kennelijk niet toe. Het zal wel aan mijn gebrek aan VVD-achtergrond liggen, maar ik begrijp er niets van. Wil ze hiermee haar kiezers geruststellen, dat er niets zal wijzigen in het beleid van de afgelopen 13 jaren(?), want degenen die de VVD niet meer vertrouwen hebben uiteraard op een andere partij gestemd. Of geeft ze aan dat ze bij het gedogen van een PVV-kabinet alleen zal instemmen met nieuwe wetten die ‘passen’ in de VVD-belangen. Anders gezegd: indien er echte veranderingen komen, haakt de VVD af. Want het partijbelang gaat nog steeds boven het landsbelang. Zelfs voor een partijleider die premier had willen worden en politiek verantwoordelijk is voor de misstanden bij Justitieambtenaren, de politie, de detentie-inrichtingen, de terreur door activisten, de asielprocedures, de kinderrechtspraak, de curatoren etc. etc.

VS-waarschuwing

De Amerikaanse minister van Defensie heeft een – al dan niet terechte – waarschuwing gegeven over de strategische gevolgen van onnodige burgerdoden in Gaza. Een merkwaardig initiatief gelet op de slachtoffers van Amerikaanse ‘interventies’ in Vietnam, Afghanistan en Syrië. Bovendien zou die waarschuwing Hamas moeten gelden, omdat de groei van de terreureenheden en hun bewapening, inclusief Hezbollah, juist plaatsvond in een periode van relatieve rust en met geld van de VS, VN, Iran en mogelijk Qatar. Doch de belangen van Hamas hebben met militaire strategie weinig te maken en evenmin met het aantal eigen slachtoffers; zelfs niet met een zelfstandige staat. In dat geval zou Hamas namelijk overbodig worden of de bestaande dictatuur (willen) voortzetten, zoals tot dusver vooral de Gazanen hebben ervaren. Sommige Palestijnen geven inmiddels de voorkeur aan het Israëlische bestuur, net als zwarte Zuid-Afrikanen hun oordeel over de Apartheid hebben herzien. Dus waar blijven de Amerikaanse – en VN-druk op Hamas om alle gijzelaars vrij te laten? En waarom is er nauwelijks internationale druk op Poetin die op grote schaal burgerdoelen laat vernietigen; zelfs zonder enige militaire noodzaak?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties