Prikbord nr 885

Dat Surinamers met een Nederlands paspoort hier een AOW-gat hebben, is op zich al merkwaardig. Zelfs, indien ze in Suriname nooit hebben gewerkt. Volgens de wet is AOW namelijk een uitkering (geworden) en géén inkomensverzekering (‘pensioen’).

Dit betekent dat de AOW-uitkering tenminste het bijstandsniveau dient te hebben, zodat er geen sprake kan zijn van een AOW-gat; ook niet voor immigranten, arbeidsmigranten etc.

Of doen die gewoon een beroep op aanvullende bijstand, terwijl sommige AOW-ers dit hebben ‘vergeten’? En hoe zit het met de opgebouwde rechten van Surinamers zonder NL paspoort als die hun tot hun 65e jaar hebben gewerkt? Toch niet ‘overgedragen’ aan de corrupte regeringen na de onafhankelijkheid, net als naar verluidt destijds met de KNIL-Molukkers en Ambonezen die in Indonesië bleven?

Begroting 2024

De kritiek vanuit de regering op de begrotingsvoorstellen van de Kamer is opvallend om twee redenen: als de Kamer niet zou weten hoe allerlei begrotingsposten tot stand komen en gedekt (moeten) worden, dan is het geen wonder dat telkens de Algemene Rekenkamer de uitgaven moet controleren en misstanden onthullen, omdat de Kamer, de accountants en het Ministerie van Financiën dit kennelijk niet kunnen. Hoe de Kamer haar controletaak serieus neemt, blijft echter een raadsel zolang de rapporten van de Rekenkamer in de onderste la verdwijnen.

Doch ook de regering treft verwijten over haar ongegronde kritiek, waar de ministers zelf met miljarden hun budget overschrijden als iets niet gepland, voorzien of veel duurder blijkt te zijn. Dan geldt het gezegde over de pot en de ketel… waarbij zelfs de Defensiebegroting tot onder de overeengekomen 2%-norm wordt gekort

Bernhard

Het omdopen van straatnamen zal niet het grootste probleem zijn na afsluiting van het onderzoek over het verleden van prins Bernhard. In sommige Oranje-wijken staat al geen ‘prins’ in de naam en het alsnog schrappen daarvan geeft de minste verwarring. Dat is niet onzorgvuldiger dan Christinestraat i.p.v. Christinastraat. Pijnlijker wordt echter de verklaring waarom onze inlichtingendiensten over deze figuur hebben gezwegen(?) of onwetend bleven. Want ook 8 buitenechtelijke kinderen komen niet uit de lucht vallen of allerlei dubieuze contacten om aan geld te komen. De Lockheed-affaire, de stadhoudersbrief, het ‘King Kong’ dossier en de Krooijmans-anekdote (stuur de rekening voor deze Ferrari maar naar Den Haag) zijn zeker niet de enige ‘smetjes’. Desondanks is het niet de moeite waard dit verder te onderzoeken; de echte doofpotten blijven toch dicht en het lidmaatschapsbewijs van de NSDAP illustreert alleen de betrouwbaarheid van de prins en de toenmalige regeringen. Naar het lidmaatschap van de Vrijmetselarij, het deelnemen aan besprekingen van de Bilderberggroep of de Basel-conferenties, de dubieuze contacten met communistische ‘vredesactivisten’ (generaal Von Meyenfeldt) en met Indonesische machthebbers (wapenverkopen) en naar seksueel misbruik in de kerken werd immers nauwelijks onderzoek gedaan, evenals naar het ‘blauwe bloed’ en het vermogen van de koninklijke familie. Het belangrijkste is vooral, dat we ons niet langer laten bedotten door de schone schijn van prinsen en prelaten.

COA

De blunder van het COA om containerwoningen goed te keuren zonder ze te testen op isolatie, verwarming en dakbedekking zal weer veel geld gaan kosten. Bovendien zijn die helemaal niet nodig; in diverse landen worden houten eengezinswoningen geproduceerd, die wel aan de minimale eisen voldoen, goedkoop zijn en in de praktijk getest. Dat daarvoor meer grond nodig is dan voor gestapelde kippenhokken, kan geen enkel probleem zijn. Gewoon met een noodwet de gemeentes dwingen bouwlocaties aan te wijzen; dat is pas een echte spreidingswet. Want de cynische reactie van de gemeente Castricum, dat de situatie nog ‘slechts’ 2 jaar zal duren, belooft niet veel goeds.

Democraten

De afkeer tussen Democraten en Republikeinen in de VS neemt dramatische vormen aan; zeker nu de steun aan Oekraïne steeds meer miljarden kost. Tegelijk kan men daar blij zijn dat de VS nauwelijks last heeft van het vluchtelingenprobleem in oorlogsgebieden, dat verplichtingen met zich brengt. Daar staat tegenover dat de gelukzoekersstroom uit/via Midden-Amerika bijna niet meer te beheersen is; een crisis die in méér landen centraal staat. Wellicht kunnen beide partijen elkaar daarin vinden en niet alleen de grens sluiten, maar bij de VN duidelijk maken dat economische ‘vluchtelingen’ niet onder het Vluchtelingenverdrag vallen. Dit voorkomt ook beelden, zoals hier, van Palestijnen die op straat Hamas toejuichen, waarbij het een raadsel is wie hun verblijf heeft goedgekeurd, net als van oorlogsmisdadigers uit Afrika en het Midden-Oosten.

Extinction Rebellion

De terreurmanagers van XR beroepen zich op de wet – neen, niet de Kinderbeschermingswet of de Wegenverkeerswet – omdat de deelnemende kinderen zijn gerapporteerd, evenals hun onverantwoordelijke ouders. Terwijl de inzet van kinderen – die zeker geen ‘recht’ hebben op illegale demonstraties – kennelijk alleen was bedoeld om het gebruik van waterwerpers te beperken of media-aandacht te trekken. Hoe hypocriet kun je zijn en ook de media moeten zich kapot schamen dat ze de (ontruimings)beelden blijven uitzenden.

Gaza

Welke ‘eigen staat’ wil Hamas dan voor de bewoners van Gaza, want deze terreurorganisatie die geen enkel belang heeft bij vredesbesprekingen, kan niet namens de Palestijnse Autoriteit (Abbas), noch namens de PLO of Hezbollah spreken. Het plan om de Joden in zee te drijven is immers de voornaamste drijfveer, maar zelfs daarna zou het Palestijnse volk nog steeds worden geterroriseerd en geïndoctrineerd door de eigen ‘leiders’ en criminele ‘elites’ die dezelfde belangen hebben als in Libanon.

Dat Iran achter dit streven zit, maakt vrede helemaal illusoir en alle Palestijnse woordvoerders en sympathisanten belachelijk.

Hamas

De terreurorganisatie Hamas heeft weer eens zijn ware gezicht laten zien. Dat Israël hierdoor verrast werd, is echter onbegrijpelijk gezien de reputatie van de Mossad en de CIA. Ook de activisten die graag ‘vriendjes’ met de Palestijnen willen blijven, dienen te beseffen dat ze daarmee Iran een dienst bewijzen. Een staat die terreur tegen de eigen bevolking niet schuwt, zal zeker geen moeite hebben met een oorlog tegen de burgers van Israël. De wraak van Israël voor de oorlogsmisdaden zal dan ook vernietigend zijn; mogelijk ‘met een ’uitrooktactiek’. Eerst de hoofdstad omsingelen, vervolgens elk dorp en (voor)stadje achtereenvolgens omsingelen – waarbij de bejaarden, vrouwen en kinderen mogen vertrekken naar VN-vluchtelingenkampen, en de vernietiging begint als de mannen zich niet overgeven – en tot slot dezelfde procedure met de kern van de hoofdstad waaruit de vluchtelingen naar de resterende lege dorpen en (voor)steden kunnen gaan. Dat wordt inderdaad een lange oorlog, waarbij de Veiligheidsraad vermoedelijk sneller zal reageren dan bij de oorlog in Oekraïne. Want dit gaat ook de VN geld kosten… Israël heeft inmiddels besloten de stroomtoevoer naar Gaza af te sluiten; de ziekenhuizen zullen het met aggregaten moeten redden. Voorts valt te verwachten dat de kust van Gaza volledig wordt geblokkeerd. Het juichen van de Hamas-aanhangers zal dan ook snel verstommen; een waarschuwing voor Hezbollah, waarbij het onbegrijpelijk is dat die tienduizenden raketten op Israël kan richten zonder dat de luchtmacht vroegtijdig heeft ingegrepen.

Nu kan het antwoord alleen (tactische) kernwapens of Amerikaanse vliegdekschepen zijn; met dank aan de VN en alle andere Israël-haters, waarbij het lot van de Palestijnen van ondergeschikt belang is voor hun terreurmanagers.

Kadaster

Aan een strookje grond twee nieuwe perceelnummer toekennen – in overeenstemming met de nieuwe erfscheidingen – moet uiteraard het dubbele kosten.

Want ook een extra streepje op een plattegrond moet

worden ‘ingemeten’; zelfs als dit niet mogelijk is vanwege de bebouwing.

 Het doet denken aan sommige medische facturen en aan een bekeuring voor fout parkeren, zoals in een mij niet bekende ‘overgangszone’ 10 minuten voordat ook daar het vrij parkeren inging. De € 250 (inclusief wielklemkosten) was precies de helft van het vrij besteedbare maandinkomen. Gaaf landje…

Kernenergie

Als Timmermans nu onwaarheden verspreidt over kernenergie, welke leugens hanteerde hij dan als – kennelijk onbetrouwbare – Eurocommissaris? Dezelfde vraag kan over zijn opvolger worden gesteld, die met behulp van een briefje antwoorden moest voorlezen uit de koker van Samsom. Bovendien, als het bouwen van kerncentrales zo lang duurt vanwege de vergunningenprocedure, waarom zijn we daarmee dan niet 10 jaar geleden begonnen? De beslissing tot daadwerkelijk bouwen kan altijd nog. En als de prijs van kernenergie zo hoog is, waarom betalen de Fransen dan niet meer dan wij en kopen we daar atoomstroom? Maar het meest ergerlijke is dat de Duitsers hun kerncentrales hebben gesloten, omdat het Nederlandse en Russische gas zo goedkoop was. Intussen weet men daar niet waar nog windturbines te bouwen zonder de bevolking te schaden. Het zijn kennelijk niet alleen milieu-activisten, maar ook politici die het met de feiten niet zo nauw nemen.

Rijdende Rechter

De uitspraken van mr. Visser zijn vaak leerzaam, maar soms ook tenenkrommend. Kennelijk is dan het beslechten van de burenruzie en daarmee een positief einde van de tv-uitzending belangrijker dan de wet.

Zo werd het recht op overpad bij één der buren vervangen door het recht op een ‘brandgang’ ten koste van de grond van beide buren. Daarmee worden fout gedrag en leugens beloond en tevens ruziezoekers ‘uitgenodigd’ hun ongegronde eisen aan de Rijdende Rechter voor te leggen.

Verkiezingen

In Duitsland zijn verkiezingen gehouden in de deelstaten. Opvallend is dat de ‘groene’ partij enig verlies heeft moeten incasseren, terwijl de AfD enkele percenten heeft gewonnen. Belangrijk is de motivering van de kiezers om op de AfD te stemmen; de partij wil drastische maatregelen tegen immigratie, waar de Duitse regering slechts een voorzichtige koerswijziging toont. Voor die kiezers is kennelijk de toename van de immigratie ‘bedreigender’ dan de onstuitbare klimaatverandering. Het valt niet uit te sluiten dat ze daarin gelijk zullen krijgen.

Verwijten

De verwijten aan Israël door Palestijnen, Hamas-aanhangers/goedpraters en zelfs ‘neutrale’ commentatoren tonen vaak een gebrek aan gezond verstand en feitenkennis. Daarnaast wordt vergeten dat de VN, sommige hulporganisaties, sponsors en Iran een rol spelen bij het instandhouden van de terreur door Hamas, Hezbollah en destijds de PLO van Arafat.

Oorlogsmisdaden

In de strijd tegen terroristen kan geen sprake zijn van oorlogsmisdaden, omdat die niet vallen onder de Conventies van Genève. Zelfs guerrilla’s zijn een grensgeval, maar ook de gewapende verzetsgroepen in WO II voldeden niet aan de criteria voor gerechtvaardigd geweld.

Afb: Fotocollectie Anefo

Bovendien zijn de Conventies al sinds de Eerste Wereldoorlog een dode letter, gezien alle onbestrafte oorlogsmisdaden; vooral tegen burgers. En daarna werd het nog erger tijdens de Japanse veldtocht in China, de burgeroorlog in Spanje, de Duitse moordpartijen, de bombardementen op steden – om overgave af te dwingen (Warschau, Londen, Rotterdam, Coventry, later Grozny) of een ‘einde te maken aan het moreel en de oorlog’ – en tevens op doelen in door de Duitsers bezette gebieden. De atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, de behandeling van (krijgs)gevangenen door de Jappen, de behandeling van Russische en Duitse krijgsgevangenen, de Duitse vernietigingskampen en de bloedige opstand in Nederlands Indië; allemaal oorlogsmisdaden of misdrijven tegen de menselijkheid/mensheid welke voor een groot deel onbestraft bleven. De oorlog in Algerije, in Vietnam, de ANC-misdrijven in Zuid-Afrika en de moordpartijen in Rwanda, Soedan, Mali etc. toonden nieuwe dimensies van geweld en de legitimiteit van terreurbestrijding ‘met alle middelen’. De oorlogen in Tsjetsjenië, Cambodja, Irak, Afghanistan, Bosnië en Oekraïne zijn de bewijzen van het failliet van de Conventies.

Bezet gebied

Bij gebrek aan een Palestijnse staat, kan er geen sprake zijn van bezet gebied in de juridische betekenis. En zelfs dan heft een oorlog de ‘eigendomsrechten’ op voor de verliezers: Oost-Pruisen is nooit teruggegeven, net als Noord-Ierland, en de Krim is opnieuw bezet. Alleen Nederland heeft een grensstrook aan Duitsland teruggegeven en Israël de Gaza-strook; niet aan de Palestijnen, maar aan Hamas dat ook de eigen inwoners terroriseert.

Toen Israël bereid was tot een 2-statenoplossing van het conflict over grondgebied, weigerden de Palestijnen op het laatste moment om te tekenen. Hun eigen staat zou immers een einde maken aan de drijfveren van de PLO om hun macht uit te breiden, de geldstromen te beheersen (op de buitenlandse rekening van Arafat stond naar verluidt 300 miljoen dollar) en de haat tegen Israël te blijven voeden door indoctrinatie van jongeren.

Overigens is het recht op een eigen staat ook binnen de VN beperkt: Taiwan, Catalonië, Tibet, Nieuw-Guinea, Molukken, Nagorno Karabach etc. etc.

Humanitaire verplichtingen

Waarom zou Israël humanitaire verplichtingen hebben aan de vijand? De internationale gemeenschap, inclusief de EU en Nederland, heeft miljarden in Gaza gepompt, die misbruikt zijn voor wapens en de beloning van Hamas-strijders of hun nabestaanden. Voorts voor de terreurmanagers en hun ‘ambtenaren’, alsmede scholen voor indoctrinatie. Ook het gebrek aan werkgelegenheid in een gebied met een absurde bevolkingsgroei, is geen reden tot verwijten aan Israël, want de hulpgelden hadden niet voor wapens en woningbouw (villa’s) moeten worden bestemd, maar vooral voor energiecentrales, economie en ziekenhuizen.

Fouten van Israël

De fouten van Israël omvatten niet het gebrek aan ‘gelijkwaardigheid’ van de staat met een terroristenbende die gesteund wordt door Iran. Ook niet de humanitaire situatie in de Gaza-strook, maar wel de onderschatting van haat en terreur. Dat ooit 1000 terroristen werden vrijgelaten in ruil voor één gegijzelde soldaat, wordt nu duur betaald met tientallen gegijzelden en was een verkeerd signaal naar de Palestijnen. Dat de Hezbollah in Libanon ongehinderd een strijdmacht kon opbouwen van 40.000 getrainde strijders en tenminste 80.000 raketten, naast drones en helikopters, is een strategische blunder waardoor nu alleen het dreigen met kernwapens Hezbollah in bedwang kan houden. Een massale aanval met raketten en drones kan zelfs de uitwerking hebben van 10 tactische kernwapens.

Ook de grondaanvallen in de Gaza-strook hebben in het verleden niet tot het gewenste doel geleid; wel veel slachtoffers en schade, maar geen uitschakeling van Hamas.

En tot slot de overeenkomst na de ‘mislukte’ opmars naar Beiroet in de Tweede Libanonoorlog (2006), waardoor honderden – wellicht duizenden – terroristen konden vertrekken naar Egypte (? buurland van Gaza), was een verkeerd signaal; ook voor de nabestaanden van gesneuvelde soldaten. Sindsdien zijn de omvang, bewapening en invloed van Hezbollah sterk toegenomen.

Selectieve verontwaardiging

De selectieve verontwaardiging bij bepaalde politici, activisten en commentatoren gaat voorbij aan de middelen en methoden die nodig zijn om terreur te bestrijden zonder te moeten overgaan op de inzet van kernwapens.

Israël zal nu een hoge prijs moeten betalen voor haar fouten en voor de jodenhaat binnen de VN. Helaas geldt dit ook voor de Palestijnse burgers, de gegijzelden en voor de gevangen terroristen die vermoedelijk worden geëxecuteerd in hetzelfde tempo als eventueel de gegijzelden.

Zorggraaiers

Dat toezichthouders in de zorg kennelijk ‘gewend’ zijn geraakt aan de graaicultuur, zou onder meer kunnen blijken aan onderstaand bericht.

Nu in de zestien Zuid-Limburgse gemeenteraden het herstelplan voor jeugdzorginstelling Xonar aan de orde is, worden hier en daar wenkbrauwen gefronst bij het salaris van interim-bestuurder Karel Verweij. In Sittard-Geleen heeft de fractie van GroenLinks/PvdA omtrent het ‘exorbitante’ salaris een motie ingediend.
Een interim-jeugdzorgbestuurder in het Limburgse ‘verdient’ (?) naar verluidt € 348.000 per jaar. Doch de instelling is hulpbehoevend; de gemeentes mogen nu bijdragen. De accountant vond het kennelijk wel goed. Het woordje ‘interim’ was genoeg. Welke kliek ondertekent dit soort contracten met welke prestatievoorwaarden?

ZZP-ers

Alle pogingen om ZZP-ers in een verdomhoekje te plaatsen, zijn tot dusver mislukt. En de nieuwe ontwerp-wet maakt dit niet beter. Want wie in de bouw kan zeggen dat hij zonder aansturing van een opdrachtgever zijn werk doet; dus zelf bepaalt wanneer hij een klus uitvoert zonder rekening te houden met andere deelnemers aan het bouwproces. Zelf bepaalt tegen welke prijs hij (zij) materialen inkoopt en zelf bepaalt welke (buitenlandse) arbeidskrachten hij inschakelt tegen welk uurloon. Zelf kranen inhuurt en steigers of doorwerkt in het weekeinde. Hij wordt immers geselecteerd op de goedgekeurde offerte en plan van aanpak, waarna voortdurende controle en coördinatie volgen. En het is doorgaans de opdrachtgever die de (verlegde) btw afdraagt en eisen stelt aan veiligheid, betrouwbaarheid, tijdschema en vakmanschap. Het aantal rechtszaken bij de bestuursrechter over vermeende schijnzelfstandigheid zal parabolisch toenemen.

Dat opdrachtgevers geen werkgeverspremies afdragen is kennelijk het pijnpunt, maar dit is de wetgever te verwijten en niet de zzp-er die nauwelijks geld overhoudt voor zijn vervoer, verzekeringen en gereedschappen. Bovendien niet wordt betaald voor zijn reisuren, offerte-uren, vakantie, ziekte en boekhouder. Dat het voor de meesten geen vetpot is, blijkt wel uit de onmogelijkheid om arbeidsongeschiktheid te verzekeren of een pensioen op te bouwen. En hoe zit het met de schijnzelfstandigheid van artsen en advocaten – al dan niet in maatschappen of VoF – en (interim-)managers en cursusleiders, bijv. bij peperdure VCA-cursussen of opleidingen voor ambtenaren? Of de auteurs, columnisten en journalisten die vaak voor dezelfde uitgever, krant(en) en tv-station(s) werken? En niet te vergeten de vele adviseurs, accountants en ict-specialisten die de overheid ‘bedienen’? Doen die hun ‘zelfstandige’ werk allemaal zonder aansturing van de opdrachtgevers en zonder (langjarige) contracten??? Het zou een onderzoek waard zijn, zodat meteen het kostenplaatje en de (contractuele) blunders van die ambtenaren zichtbaar worden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
8 maanden geleden

@ “bezet gebied” & “fouten van Israel”

Beide paragrafen lijken mij uiterst relevant want er is na 2005 geen sprake geweest van een feitelijke, noch juridische bezetting. Toch heeft “woke’ de grote mond er vol van samen met Hamas, maar dat is een doekje voor het bloeden wat Israel nu op de agenda heeft geplaatst.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Israel was anno 2023 dermate verwikkeld in een interne cultuuroorlog dat het de externe dreiging uit Gaza onderschatte, mogelijk geheel uit het oog verloor in een fatale overmoed. Die cultuuroorlog gaat over de inperking van de rechterlijke machtsgreep die, als een soort schaduwregering, pretendeert de Knesset buitenspel te mogen zetten. Een fenomeen wat in Nederland ook speelt in de context van Rutte’s streven naar de controlestaat.

 

Israel is de enige democratie in een door de Islam beheerste, zo niet geterroriseerde, regio en heeft de afgelopen driekwart eeuw onder voortdurende dreiging van rabiate vijanden geleefd, reden waarom het geleerd heeft die democratie met hand en tand te verdedigen. Dit in tegenstelling tot Nederland dat in modieuze zelfhaat door de knieën dreigt te gaan voor Rutte’s ‘woke’ staatsgreep. Nadat Joe Biden en zijn ‘woke’ entourage het Arabische terrorisme groen licht gaven door de roemloze aftocht uit Afghanistan muntte zijn bewind ook nog eens uit in zwakte jegens de ‘rogue state’ Iran en stimuleerde een groep als Hamas om te profiteren van zowel het zwakke Amerikaanse buitenlandse beleid als de interne verdeeldheid van Israel.

Amerika’s tanende invloed in de regio is een feit, maar Israel kan zich deze zwakte nauwelijks veroorloven. Dat is het essentiële verschil met de west Europese schijndemocratieën die solidair pretenderen te zijn totdat Israel terugslaat, om dan jammerend Israel een mes in de rug te steken, de EU voorop.  Deze gratuite houding typeert de salonsocialisten, wier vrouwen en kinderen niet ontvoerd en afgeslacht worden, in hun laffe selectieve waarneming van de feiten. Hamas speelt daar cynisch op in door de eigen bevolking bewust op te offeren aan de onvermijdelijke Israelische repressailles, want de salonsocialisten van deze wereld staan vervolgens weer klaar om de buidel te trekken en hun leven als Hollywood sterren voor de komende decennia veilig te stellen ondanks het feit dat hun barbaarse slachtpartijen steeds meer aan het licht komen.

De EU staat desondanks al klaar om Israel het gebruikelijke mes in de rug te steken want Israel mag de watertoevoer niet afsluiten in hun eis tot vrijlating van honderden Israelische gijzelaars, voorzover die nog in leven zijn… Zoals gezegd, Israel onderschatte kennelijk het gevaar omdat in het verleden Hamas zich beperkte tot geïsoleerde aanslagen en af en toe een raket om het lucratieve verdienmodel in stand te houden, maar Hamas doorbrak die equatie in de wetenschap dat Israel blind vertrouwde op de eigen militaire superioriteit na de triomf in de Jom Kippur oorlog. Netanyahu’s plan om Hamas nu tot de laatste man of vrouw uit te roeien is kansloos omdat Hamas na de Israelische terugtrekking uit Gaza in 2005 zich als onkruid onder de bevolking heeft verspreid. Was er maar een bezetting geweest…

Israel heeft door de jaren heen vertrouwd op de luchtmacht of conventionele oorlogvoering, maar heeft geen ervaring in een slopende guerillaoorlog. De daartoe vereiste inzet van grondtroepen in Gaza staat gelijk aan een bloedbad in een gebied dat van huis tot huis veroverd moet worden en waar het wemelt van de onvindbare, mede door Kaag gefinancierde, tunnels.  Wat zonder meer speelt is dat Iran de Israelische toenadering tot hun aartsvijand Saudi Arabië met lede ogen aanzag en daar nu een stokje voor lijkt te kunnen zetten. Dat is een politiek en economisch belangrijk langetermijn doel voor Israel in de regio nadat Donald Trump hun toenadering tot de Emiraten en Bahrain bewerkstelligde. Zijn daarop volgende vredesplan van een kleine vier jaren geleden was voor Israel en de hele wereld acceptabel maar werd door Hamas gesaboteerd omdat daarmee hun lucratieve ‘raison d’être’ verdween.

Dat het ooit zover heeft kunnen komen is mijns inziens grotendeels het gevolg van Israel’s ontruiming van Gaza in 2005, waarmee het deze ellende uiteindelijk over zichzelf heeft afgeroepen. Juist omdat er geen sprake was van enigerlei vorm van bezetting waar ‘woke’ zo de grote mond vol van heeft. Dat Israel nu de toevoer van water, stroom en brandstoffen blokkeert duidt weldegelijk op hun voorbereiding op een uitputtingsslag die Hamas drastisch gaat verzwakken maar niet kan uitroeien, daarvoor heeft hun indoctrinatie van de arme bevolking samen met de primitieve islam te lang de vrije hand gehad, net zoals het bij ons een heidense klus zal worden om de ‘woke’ beweging te neutraliseren.