Prikbord nr 881

De Belgische regering wil de opvang van asielzoekers beperken door alleenstaande mannen geen rechten meer toe te kennen. Ondanks alle drogredenen dat dit juridisch niet kan, gaat men de confrontatie met de EU aan.

Mocht de rechter dit verbieden dan wordt opnieuw duidelijk dat ook wij het zelfbeschikkingsrecht uit handen hebben gegeven en de inhoud van onze wetten niet meer zelf bepalen, waarbij de juristen van de Staat een kwalijke rol spelen. Zo blijkt het binnenlaten van derdelanders uit Oekraïne zonder een tijdelijke verblijfsvergunning (visum) weer een nieuwe blunder van Den Haag te zijn. In dat geval blijft er slechts de optie open om alle asielverdragen, geheime afspraken en gerelateerde EU-overeenkomsten op te zeggen.
Voor België is uit de EU stappen (nog) geen optie, maar voor Nederland wel.

Corrupt

In Oekraïne is de corrupte minister van Defensie ontslagen, maar wordt kennelijk niet vervolgd. Waarom niet, omdat hij als politicus teveel weet? Voorzichtig zijn met kritiek daarop. Bij de Nederlandse politie is een geval van corruptie door de rechter bestraft met een boete/schadevergoeding van 4 miljoen (belastinggeld?), doch niemand van de politietop is veroordeeld en de hoogste baas gaat op tijd met pensioen.

Bij Chemours in Dordrecht heeft de bedrijfstop de levens en gezondheid van tientallen, misschien wel honderden, mensen op hun geweten, maar niemand voelt zich schuldig, want de pfas-lozingen zijn ‘verminderd’. Huh, dus niet gestopt??? Wie zijn er nu corrupt: de toezichthouders van het ministerie, de criminele directie van het bedrijf, het OM of de rechters?

En dat er voorlopig geen (criminele) resultaten zullen zijn in de Corona-enquête was voorspelbaar, want wat moet je daarna met de blunders en vele verdwenen miljarden bij andere ministeries…

Demonstratierecht

Waar boze boeren die een wezenlijk belang hebben bij het Haagse beleid en demonstranten die de anti-discriminatieregels een aanslag op onze tradities en cultuur vinden, worden getoetst aan de Wegenverkeerswet, mogen de asfaltplakkers die zich klimaatactivisten noemen, rekenen op coulance van de ME, het OM, de rechters en de politiek. Terwijl ze geen enkel belang hebben bij hun absurde eisen en acties; in tegendeel, het zijn de belastingbetalers die binnen de regels van de wet zouden moet demonstreren op toegewezen plaatsen en tijden tegen de klimaatwaanzin.

Derdelanders

De Raad van State is weer eens op de stoel van de wetgever gaan zitten en heeft ‘derdelanders’ uit Oekraïne rechten toegekend. Is dit weer een bevestiging van het slappe asielbeleid, waarbij mensen uit veilige landen die hier niets te zoeken hebben, ten onrechte toch zijn toegelaten? Of een voorbeeld van de macht van asieladvocaten die al tientallen jaren de politiek en de rechtspraak manipuleren?

Duitsland

Een land kan ook te groot zijn voor een verdeling van de (over)bevolking of niet interessant voor gelukszoekers die het liefst in (grote) steden wonen. In Finland is ruimte genoeg voor ‘vluchtelingen’, maar ook die stellen eisen. Zelfs het platteland van Duitsland is te groot doordat het geld voor woningen vooral in de dure steden wordt gespendeerd, met alle problemen vandien. Het jaarlijkse bouwvolume van slechts 400.000 woningen wordt nog niet voor 50% gerealiseerd en woningen voor sociaal zwakke groepen moeten door de overheid worden teruggekocht van investeerders voor soms 4x de prijs waarvoor ze destijds door (corrupte?) politici werden verkocht. Terwijl 11 miljoen Duitsers – al dan niet met gezin – recht hebben op een sociale huurwoning, zijn er slechts 1,1 miljoen beschikbaar.

Intussen loopt het platteland leeg door de vicieuze cirkel dat daar te weinig wordt gebouwd, geen immigranten er willen/kunnen werken (uitgezonderd Chinezen!), geen nieuwe werkgelegenheid wordt aangetrokken, de autokosten steeds hoger worden, het openbaar vervoer, scholen, artsen, ziekenhuizen en winkels verdwijnen, de bevolking vergrijst en de gemeentes verarmen, omdat de deelstaten de dorpen en middelgrote steden zijn ‘vergeten’. Want een belangrijke deel van de inkomsten van een gemeente komt uit bedrijfsbelastingen, dus ook van (wegen)bouw- en toeleveringsbedrijven, energiebedrijven, tankstations en garages. Intussen blijven de grote steden groeien, worden daar de files langer, de huizen duurder en de integratieproblemen groter, net als de criminaliteit. Den Haag zou hier lessen uit moeten trekken, maar maakt dezelfde fouten.

IND

De IND is beslist niet in haar eerste leugen gestikt en probeert het falen bij de uitwijzing van minderjarigen toe te schrijven aan een ‘nieuw immigratiemodel’ in plaats van aan de absurde wetgeving waarop kennelijk geen kritiek mag worden gegeven. Want het vooruitsturen van minderjarigen om door gezinshereniging de hele familie hierheen te krijgen, bestaat al minstens 5 wellicht zelfs 10 jaar. Gewoon onder begeleiding terugbrengen naar het land van herkomst, zodra blijkt dat er geen sprake is van een ‘alleenstaande vluchteling’.

Overigens blijft het onbegrijpelijk dat die minderjarigen geen tijdelijke status krijgen, zoals ooit bedoeld, indien afkomstig uit een veilig land. Door bij twijfelgevallen sneller een afwijzende beschikking te sturen, ze gaan immers toch in beroep, kan de achterstand bij de eerste beoordeling worden ingelopen, doch het lijkt er meer op dat de IND zelf belang heeft bij de politieke druk die ontstaat door de asielchaos. En de media doen de rest, zoals met een man uit Trinidad die kennelijk om geheime redenen hier asiel heeft gekregen in plaats van in Engeland, alleen Engels spreek, maar zich beklaagt over het uitblijven van een beslissing over zijn zoon. Wat die zoon hier zonder verdere familie, vrienden, school en vertrouwde omgeving te zoeken heeft, is een raadsel. Of komt die familie dan ‘vanzelf’ in beeld als nareizenden? Want de asieladvocaten staan niet alleen klaar bij een afwijzing, maar ook bij het claimen van de vermeende wettelijke rechten en dwangsommen bij vertraging e.d.

Kernenergie

De ware aard van Greenpeace komt weer eens naar voren; niet het milieu vormt hun doelstelling, maar activisme tegen de westerse samenleving. Wat daarmee kan worden bereikt, is in Duitsland gebleken: politici die ‘vrijwillig’ afzien van kerncentrales ten koste van het milieu. En jeugd die wordt geïndoctrineerd en getraind in verzet tegen de staat. Extinction Rebellion is slechts een andere naam voor dezelfde beweging die met leugens en misleiding politieke invloed beoogt. Ten gunste van wie eigenlijk? Want de ongemakkelijke werkelijkheid is dat we gewoon kunnen doorgaan met het verbruiken van gas, olie en benzine, omdat het effect daarvan onmeetbaar is; in ieder geval verwaarloosbaar gering.

Ongeloofwaardig

Terwijl autobrandstof steeds duurder wordt ten gunste van de staatskas, wil de Wetenschappelijke Klimaatraad naar verluidt de werkende burger in het openbaar vervoer. Nog afgezien van het ontbrekende MilieuEffectenRapport, lijkt dit meer een ‘politiek’ advies (op verzoek van de NS?) waarmee – terecht – een gebrek aan vertrouwen in de elektrische auto wordt getoond, maar tevens de onkunde over de kosten en betrouwbaarheid van het OV. Intussen heeft de (inter-) nationale milieumaffia ons land in een ijzeren greep; juridisch en financieel. Minister Jetten en minister Van der Wal laten dit onbeschaamd merken.

Afb: Wikimedia-commons / Kerstin Langenberger

Ook het advies uit Wageningen over de stikstofeffecten moet daarom grondig tegen het licht worden gehouden, want zelfs in de ‘wetenschap’ geldt: wie betaalt bepaalt, en dat begint al bij de gehanteerde meetnormen (die er niet zijn). Wat was de aanleiding voor dit rapport; een verzoek van minister Van der Wal die een groter aantal miljarden wil ten koste van het CO2-beleid, waar ze niet meer in gelooft? Of een conclusie in Wageningen dat dit beleid zinloos is en het geld dus beter naar ‘hun’ natuurprojecten kan vloeien?

Hoe ongeloofwaardig het klimaatstreven is, blijkt onder meer ook uit de weerstand van de KLM en de VS tegen minder vliegen, de Duitse gascentrales om kolencentrales te vervangen, de bouw van honderden Chinese kolencentrales, de Europese import van LNG uit Rusland, het varen met cruiseschepen, de verbranding van Italiaans afval in Nederland, het handhaven van de biomassacentrales (m.u.v. Amsterdam?), het kappen van duizenden bomen en het activistische verzet tegen kernenergie. Bij dit laatste wordt (te) vaak het argument van het afval gebruikt alsof die (resterende radioactiviteit) uit een fabriek komt in plaats van mijnen. Bovendien is de ondergrondse opslag ervan tenminste 100 maal veiliger voor de bevolking dan de chemische stoffen die per spoor worden vervoerd, vrijkomen bij industrieën, biomassacentrales, bosbranden, olie- en staalproductie, verbranden van kunststof, slopen van schepen, bij branden en explosies in oorlogsgebieden, en voorts bij het gebruik van tankmunitie, in oppervlaktewater worden geloosd, bij afvalbergen in het grondwater ‘verdwijnen’, in kleding en voedsel worden verwerkt of worden afgevoerd naar Afrikaanse en Aziatische landen.

Rotterdam

Zou er een relatie bestaan tussen de bevolkingssamenstelling van Rotterdam en de criminaliteitscijfers? Of tussen de 1000 bedreigingen per dag aan Wilders en de Haagse toegeeflijkheid tegenover moslimeisen? Of tussen de open grenzen en de vermeende ‘noodzaak’ om steeds meer personen te beveiligen?

Dan heb ik respect voor de rechters die een (buitenlandse) terreurfinancier veroordelen.

Staatssteun

De grootverbruikers van gas (zelfs olie en steenkool) in Nederland genieten een ‘subsidie’ van ruim 37 miljard per jaar door allerlei heffingen alleen aan de andere verbruikers op te leggen. De uitvlucht dat daarmee producten in de winkel goedkoper worden, is een gotspe, omdat veel productie voor de export plaatsvindt en de consument reeds meebetaalt aan deze krankzinnige subsidie die zou (moeten) leiden tot een enorme boete van de EU wegen ongeoorloofde staatssteun/ concurrentievervalsing. Dit laatste zal niet langer worden opgeschort als de Duitse industriële grootverbruikers van stroom het normale tarief moeten gaan betalen. Tot voor kort werd dit veel geringere totaalbedrag daar ook afgewenteld op de andere verbruikers en werd het verbruik zelfs opgevoerd om in aanmerking te komen voor de korting. Intussen willen sommige deskundigen dit voordeel ten koste van de schatkist geen ‘subsidie’ noemen. Wat is het dan; een cadeautje, een bijdrage in de kostprijs of een stimuleringspremie op grootverbruik ?

Hoe is het mogelijk dat de politiek dergelijke wantoestanden heeft goedgekeurd, naast de absurde contracten voor de export van ons gas, ook naar Duitse grootverbruikers? Hoe corrupt is Den Haag eigenlijk?

Toezicht

Hoe slecht het toezicht op de pensioenfondsen is geregeld, kan worden afgelezen uit het volgende berichtje: Bij het grootste Nederlandse pensioenfonds ABP ging het vermogen omlaag van 552 miljard euro eind 2021 naar 459 miljard euro eind vorig jaar. Waar is al dat geld gebleven: 93 miljard in één jaar tijd? In ieder geval niet besteed aan woningbouw, spoorlijnen, veeteelt- en visserijsanering, kerncentrales, Defensie en armoedebestrijding. De politiek moet een antwoord geven op die vraag, maar zelfs de media lijken huiverig om onderzoek te doen naar het leegzuigen van de pensioenreserves en de rol van toezichthouders, accountants en minister van Financiën.

Ook het toezicht op de rapporten van de Jeugdzorg, het PBC/detentie-inrichtingen en de reclassering laat (veel) te wensen over. Vaak waren die op de grens van vervalsing, werden andere rapporten overgeschreven of geciteerd uit oude rapporten die allang vervallen waren. Naar verluidt zijn er nu extra ambtenaren aangesteld om te controleren of rapporten over andere ‘cliënten’ niet uit gemakzucht of met opzet worden gebruikt voor het produceren van een vervalsing met soms grote consequenties.

Verder is het toezicht op de tv-media meer gericht op het uitschakelen van een nieuwkomer zoals ON dan op de kwaliteit van de programma’s met uren geleuter over voetbal, het koningshuis, bekende Nederlanders, mode en de ‘actualiteit’. De kwaliteit van nieuwsberichten is matig, bijna alle praatprogramma’s zoals VI onvoldoende en van lange reclameblokken slecht. Toch lijken veel kijkers daar immuun voor geworden of tevreden met ‘brood en spelen’, ondanks de herhalingen en de overdaad aan ‘goedkope’ (saaie) tijdvulling zoals koken, verbouwen, verhuizen, reizen, eindeloze interviews, mode, krimi’s, dating, smakeloos cabaret en quizzen.

Gelukkig hebben enkele documentaires, talentselecties, buitenlandse series, politieberichtgeving, binnenlands (politiek) nieuws, muziek- en sportprogramma’s nog wel het vereiste niveau, maar of dat bijna een miljard moet kosten?

Uitlachen

Waarom worden klimaatactivisten niet openlijk uitgelachen in de Kamer, de media en bij hun demonstraties? De hele samenleving ontwrichten voor een onmeetbaar verschil in temperatuurstijging, hoe dwaas kun je zijn?

Of is het een teken van het gebrek aan ruggengraat van dezelfde burgers die gedwee elke onzinnige maatregel tijdens de Coronacrisis uitvoerden en nu worden geïntimideerd door de ‘gelovigen’ van de nieuwe religie, waarbij feiten niet tellen; alleen hun drammende oproepen en eisen? De komende verkiezingen zullen het uitwijzen: miljarden verspillende klimaatsprookjes – verwijzend naar dezelfde wetenschap die heeft berekend dat het allemaal geen effect heeft – of gezond verstand.

Universiteiten

Het ondoordachte voorstel om universiteiten en hogescholen te ‘compenseren’ voor het verminderen van het aantal buitenlandse studenten, gaat er kennelijk van uit dat er geen Nederlandse studenten zijn om die plaatsen in te nemen of dat universiteiten geen bedrijven zijn, die zelf met overheidsmaatregelen moeten kunnen omgaan. Misschien moet eerst worden nagegaan waarom studeren in Nederland zo aantrekkelijk is (gemaakt) dat 40% van de studenten in het eerste jaar uit het buitenland afkomstig is; zelfs uit Indonesië. Betalen ze wel het volle pond en zijn er wel zoveel docenten en begeleiders die goed Engels spreken en straks werkloos worden? En tot slot: waar blijven die – ook Chinese – studenten na ontvangst van de bul? Of zijn er bedrijven/overheden die dan belang hebben bij een verblijfsstatus hier?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
5 maanden geleden

Tjonge , tjonge de oprechte verontwaardiging van de heer Dorrestijn terzake corrupte politici , mentaal zieke actievoerders en de wijze waarop in Europa wordt bestuurd . Op zich is de verontwaardiging geen “ nieuw “ fenomeen en durf ik te beweren dat de verontwaardiging inmiddels bij miljoenen mensen in Europa er dagelijkse mee te maken gebben . Het verziekt de rust en het irriterende is dat de machteloosheid toeslaat . In feite zien we dus dat er een beleid ten grondslag ligt dat eigenlijk niet geaccepteerd wordt . Het gehele maatschappelijke leven staat op z’n kop. Immers : Verontwaardiging en irritatie kost veel energie en derhalve “ op den lange duur” de vermoeidheid toeslaat . En juist die vermoeidheid is de basis voor demografische spanningen ,,en daar hebben politici schijt aan zolang hun baantje maar niet op de tocht staat .Daarbij komt dat “” we”” goed moeten begrijpen dat het het “ leven op zich “en de kwaliteit daarvan, geweld wordt aangedaan . . Dat wordt niet goed genoeg begrepen . Het belastinggeld wordt met “ oneigenlijke doelstellingen “ uitgegeven, waarbij de ergernis toeneemt . Immers : Belastinggeld is in feite een deel van de arbeidskrachten dat op een gewelddadige manier van de burger wordt afgenomen . Belasting op “ het leven “ , zoals op water, voeding en voedingsproducten , is absurd te noemen . De voedselbanken is een voorbeeld van het krankzinnige beleid en de “ stikstof hysterie “ is een aanslag op het leven . Maar , super opportunisten en multinationals varen er wel bij : Ook het gehele vluchtelingen beleid is een aanslag op de kwaliteit van leven . 525 mensen op een Km/2 is per definitie onacceptabel omdat alles, zoals huizen , industrie en vervoer er nog bij komt en onverbiddelijk tot meer irritatie zal leiden en ook de kwaliteit van leven duidelijk beïnvloed. De dwangmatigheid waarmede de provincies inzake het asielbeleid, onder druk worden gezet zal uitmonden in totale ontluistering en ernstige rellen . Overbevolking is nu het meest maatschappelijk vernietigend , immers: De noodzakelijke ruimte dat een mens nodig heeft wordt geminimaliseerd , en dat is dodelijk ., De elitaire bende bestaat , mijns inziens , uit psychopaten , mentaal zieke baantjes jagers en ……. Profiteurs . De sociaal-pathologie zal er wel bij varen . Oh, ja …. De windmolens op zee zijn een bedreiging voor het ecosysteem en dat wil men toch juist voorkomen ????