De onzichtbare hand

Behoudend ingestelde landgenoten zien de huidige ontwikkelingen in ons land met lede ogen aan. Waar anderen spreken van vooruitgang, zien zij daarentegen verval en afbraak. De snelheid en ongrijpbare aansturing frustreert de ziel van de conservatief. Hoe is deze neergang te keren als je niet weet wie of wat de bron is?

De ideologie die achter het verval schuilgaat, is beschreven in zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Ze zijn uitgebreid becommentarieerd door voor- en tegenstanders. Ik wil het een geestelijke context geven die onderbelicht is, maar mijns inziens wel reëel.

Transitie

Terwijl behoudende mensen de afbraak van het eigene als groot verlies ervaren, zien anderen dit als voorwaarde voor een betere wereld. Transitie is het toverwoord: onze cultuur, wijze van samenleven, onderwijs, relaties, seksualiteit, alles moet anders. Met succes, want veel mensen bewegen niet alleen mee, ze omarmen het. Het beklijft hen als intrinsieke waarde en krijgt een blijvende plek in de ziel. Filosofieën en religieuze overtuigingen bepalen het praktische verloop van een samenleving. Gedrag komt immers voort uit de ziel. Het is de grond waaruit alles groeit. Was de ziel van onze natie eens vruchtbare aarde, nu is het gifgrond geworden. De transitie is gelukt. Het kon dat toch gebeuren?

Om die transitie te verwezenlijken, moest eerst het ‘oude’ denken van het volk, bestuurders en elites worden afgebroken. Hun ziel moest rijp worden gemaakt om de nieuwe ideologie te kunnen aanvaarden. Waarom kan de voorgestelde transitie in een land als Hongarije vooralsnog niet plaatsvinden? Deze natie houdt iets vast wat Nederland en andere westerse landen lang geleden hebben losgelaten: God en de principes uit de Bijbel. Het conservatisme, met zijn oorspronkelijke christelijke normen en waarden, blijkt het antigif hiertegen. Het zijn zodoende vooral post-christelijke naties waar de transitie succesvol wordt doorgevoerd.

Afgoderij

Alhoewel de nieuwe ideologie transitie voorschrijft aan alles en iedereen, krijgen de natuur, het klimaat, de temperatuur en de zeespiegel juist de ‘opdracht’ constant te blijven. Dat is opvallend en veelzeggend. Toen God nog werd erkend, was Hij de grote Constante. Evenzo de Bijbel, het beschrijft onveranderlijke, universele, tijdloze normen en waarden. Het is het pro-life handboek van een scheppende God. Deze constante Entiteit met zijn onveranderlijke principes gaven onze samenleving houvast en richting. Onze wetgeving werd erop gebaseerd. Toen wij God de deur uitdeden, raakte de samenleving op drift. Als God niet meer de norm is, wie of wat is dan het paslood van de samenleving? En waarop moet onze wetgeving worden gebaseerd nu de grote Constante weg is?

De mens is echter ongeneeslijk godsdienstig en zocht een plaatsvervangende god. De Schepper werd ingeruild voor de schepping: natuur en klimaat. Dat werden de nieuwe goden.[1] Hier zal de hedendaagse mens zich naar richten en dit zal de basis zijn voor nieuwe wetgeving. Een constante vegetatie, constant klimaat, constante temperatuur en dito zeespiegel zijn het nieuwe houvast van de mens die zich heeft bevrijd van de God van de Bijbel. Zonder het te beseffen is hij afgodendienaar geworden. De mens is weer terug bij de aanbidding van moeder aarde.

De volgelingen van moeder aarde zijn bereid de nodige financiële offers te brengen die hun leiders -in feite missionarissen- voorschrijven om de goden gunstig te stemmen: vergroeningsbijdragen, CO2-taks, accijns op brandstof, energiebelasting, klimaattoeslagen, kosten om de woning te verduurzamen, enzovoort. De missionarissen zijn opvallend onbereikbaar voor ratio, met name argumenten die verklaren dat natuur en klimaat altijd variabel zijn geweest, evenals de temperatuur en de zeespiegel. Het wordt weggewuifd met ‘de natuur en het klimaat zijn variabel omdat de mens niet goed voor ze zorgt’. Laatstgenoemde moet zich zodanig gedragen dat de goden constant blijven. Dit is de missie van de mens 2.0.

Terwijl de God van de Bijbel in Zichzelf onveranderlijk is, moeten de nieuwe goden door de mensheid tot constanten worden gemaakt. De ware God heeft geen mensen nodig om te bestaan, maar de nieuwe goden kunnen slechts door menselijk zorg standhouden. Wat een prutsgoden!

Onzichtbare hand

Het bestaan van godsdiensten en afgoderij is psychologisch te verklaren vanuit een menselijke behoefte, maar het is ook anderszins te verklaren. Daarvoor neem ik u mee naar een andere dimensie. In de hemel heeft een opstand plaatsgehad onder aansturing van een hoge engel genaamd Lucifer.[2] Hij kreeg veel engelen aan zijn kant. Het doel van de opstand was God van Zijn troon te stoten om daar zelf plaats te nemen. De coup mislukte. De troon in de hemel was niet in te nemen. Daarom ‘verhuisde’ Lucifer met zijn aanhang naar de aarde om daar zijn troon te vestigen en geen middel wordt geschuwd om dit doel te bereiken.[3] Op aarde heet Lucifer, Satan, duivel of de slang.

Afb: Hippopx

Alle vormen van afgoderij, vervolging, alle martelaren, zijn de successen die hij boekt. De zaken gaan goed, maar zijn verlangen naar aanbidding is onverzadigbaar. Niet een deel van de aarde, ook geen leeuwendeel, maar de hele aarde moet hem aanbidden. Dit is dé drijvende kracht achter het globalisme. Het is de weg waarlangs naties tot afgoderij worden gebracht. Zo vaak vraagt de conservatief zich af of er aansturing is en zo ja, waar vandaan? Wie of wat is toch die onzichtbare hand die alle neuzen dezelfde kant opzet? Er is een top-down structuur, waarvan de top wordt bemand door geestelijke entiteiten die wij niet zien. Daarom lijkt het dat aansturing ontbreekt. Satan staat aan de top, daaronder zijn collega-engelen en een leger demonen. Tezamen inspireren zij mensen uit alle maatschappelijke lagen: koningen, politici, beroemdheden, professoren, arbeiders, studenten, geestelijke leiders. Ja, … ook geestelijke leiders. De duisternis infiltreert met name in christelijke instituten. Die hebben namelijk de potentie te weerhouden omdat het ‘oude’ denken daar nog rondgaat.

Dat geestelijke entiteiten interfereren met de zichtbare wereld is een ontoelaatbaar gedachte voor de moderne mens, toch is het de enige verklaring voor de veelvuldig genoemde onzichtbare hand die overal vergelijkbare processen induceert. Wie overmeesterd is door de onzichtbare hand en het nieuwe denken in zijn ziel heeft vastgezet, is daarmee slaaf geworden van deze entiteiten.[4]

Omkering

Satan haat het leven en de orde die God heeft aangebracht. Hij is de god van de omkering. Als God de mens het mandaat heeft gegeven te heersen over de schepping, laat Satan de schepping heersen over de mens. Als God man en vrouw duidelijk onderscheidt, trekt Satan dat gelijk. Als God het huwelijk heeft ingesteld als meest veilige plek voor kinderen, dan laat de duivel kinderen het liefst opgroeien buiten de bloedband. Als God seks als bekroning op een duurzame relatie instrueert, propageert de tegenstander seks met iedereen. Als God de mens tot nuchterheid en alertheid maant, dan promoot de duivel dronkenschap, drugsgebruik en bedwelming. Als God waarheid spreken beloont, bewierookt de slang de leugenaar. Als God een rustdag vastlegt als noodzakelijke behoefte voor de kwetsbare mens, dan creëert de vijand een 24-uurs economie met tweeverdieners als enige optie om rond te komen. Enzovoort, de lijst is eindeloos.

Satan heeft de mens in zijn fuik gevangen opdat deze niet tot zijn bestemming komt, zich uitput en vooral anti-life is. Zo zijn we van een pro-life cultuur naar een doodscultuur gegaan. Satan is succesvol.

Hoop

Is dit proces nog te keren? Ten diepste is terugkeer naar de God van de Bijbel de enige weg tot herstel. Alhoewel velen deze weg persoonlijk nog zullen inslaan, meen ik dat dit als natie niet meer zal gebeuren. Nederland heeft een duidelijke keus gemaakt en heeft nieuwe goden gekozen. Ons land is op weg naar geïnstitutionaliseerde afgoderij en zal daar wrange vruchten van plukken.

Toch is er hoop, … veel hoop! De coup in de hemel mislukte. Satans heerschappij op aarde zal uiteindelijk ook mislukken. De onzichtbare hand zal door Goddelijke interventie worden gebroken. Dan zal er een vrederijk op aarde aanbreken waar geen plek zal zijn voor Satan en zijn aanhang.[5]

Maar zover is het nog niet. Nu is er vooral werk aan de winkel. Ook al is het verval niet meer te keren, het is wel te vertragen. Het spreken van waarheid ontmaskert de leugen en geeft tijdwinst.[6] Kostbare tijd die gebruikt kan, nee … moet worden om structuren te bouwen die goede mensen met elkaar verbinden opdat zij staande blijven te midden van de puinhopen.

Ook is het prioritiet de ziel te beschermen tegen die onzichtbare hand. Het vasthouden aan Gods principes werkt beslist als een beschermend schild. Toch vermoed ik dat, wanneer afgoderij scherpere contouren krijgt, veel conservatieven de paraplu van Goddelijke bescherming bewust zullen opzoeken en gaan bidden. Nood leert nu eenmaal bidden. Ons geld, ons werk, onze bezittingen, zelfs ons lichaam, alles kunnen de goden afnemen, maar onze ziel is veilig bij God.

‘God zij met ons’. Het stond op de rand van onze gulden/rijksdaalder en op onze huidige nationale twee-euromunt. Dit was de hoop en het geloof van onze voorouders. Uiteindelijk is dat onze enige zekerheid. Afgoderij rukt op, de puinhopen nemen toe, maar GOD IS ERBIJ.


Dit artikel verscheen eerder op www.enoordermeer.nl (juli 2023) | © juli 2023 Sola Scriptura

Esther Noordermeer is auteur/spreker en beheerder van Sola Scriptura

Youtube: @e.noordermeer.nl


Voetnoten:

[1] Romeinen 1:20-25

[2] Jesaja 14:12-14

[3] Openbaring 12:7-12 en 1Petrus 5:8

[4] 2Petrus 2:19b

[5] 2Thessalonicenzen 2:8 en Openbaring 19:20-20:3

[6] Efeze 5:11-13


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
rafi
5 maanden geleden

Uitstekende bijdrage. Niet alleen de juiste diagnose, maar ook de juiste remedie. Ik geloof met haar dat ons landje als geheel niet meer te redden is. Zo triest. Wat mij altijd zo opgevallen is, dat is die tomeloze energie, die onvermoeibare strijdlust van hen, die door de duivel en zijn heir bezeten worden. Ze hebben alles in handen gekregen in maar enkele decennia tijds. Wie had dat gedacht? Op allerlei terreinen heeft satan zijn mannetjes en vrouwtjes neergezet. Zelfs tot in de nog niet zo lang geleden onverdacht orthodoxe kerkjes van wat ooit Klein Rechts heette aan toe. Zelfs in de SGP-burelen is er onrust gekomen. Als het moet, zijn de ten diepste door satans onzichtbare hand geleiden en dus bezetenen tot geweld bereid. Ze mogen straffeloos een congres organiseren met als thema of je eventueel bereid bent tot geweld, zelfs als dat goed is voor 15 jaar celstraf (de straf voor doodslag). Zo worden lui op ideeën gebracht, maar GL-parlementslid, de communiste Suzanne Kröger, vond het wel ‘spannend’ om te bezoeken. Het was enkel door ophef in de maatschappij, niet door het O.M., dat het afgeblazen werd. Maar F.v.D.’er Gideon van Meijeren wordt vervolgd omdat hij volgens het O.M. mensen op het verkeerde idee van het recht van opstand tegen tirannieke regeerders zou brengen, terwijl ons land daaraan n.b. zijn bestaan te danken heeft, en het sluitstuk is van de calvinistische staatkunde.
Zo heerst de duivel met onzichtbare hand over zelfs de wolven in schaapskleren van de C.U.. Een heel grote prestatie van satan, zijn trawanten, en de door hen bezetenen. Maar hun einde zal niet mals zijn. Hun tijd is slechts kort. Ik kijk uit naar Christus’ wederkomst. En tot die tijd gedraag ik mij voor hen zo irritant mogelijk. En dat met genoegen.
Esther Noordermeer staat overigens al lang gewoon bij de StaPal-medewerkers.

5 maanden geleden
Antwoord aan  rafi

Dag Rafi en anderen,
Ik ben geen medewerker, maar zo nu en dan gastauteur.

rafi
5 maanden geleden
Antwoord aan  Esther

Mijn excuses.
‘Esther Noordermeer staat overigens al lang gewoon bij de StaPal-gastauteurs’.
Overigens zou ik zelf graag nog aan de eindeloze lijst van omkeringen er nog twee willen toevoegen. Ten eerste de strijd tegen vlees eten, terwijl God in Gen. 9 het omgekeerde toestaat, nl. zegt dat de mens alles mag eten wat hij wil, zo lang het maar door de mens gedood is (‘niet het bloed’), al wordt in Leviticus ontraden om alles wat kruipt en wemelt, dus insecten, wormen, larven e.d., te eten (behalve sprinkhanen, omdat die planten eten, maar dat is om gezondheidsredenen, geen verbod.
En ten tweede het neomalthusiaanse, eugenetische streven om de wereldbevolking terug te brengen tot hooguit een half miljard. Denk aan de Georgia Guidestones en de Club van Rome. Zo ziet het er concreet uit wanneer de duivel in de Bijbel de mensenmoordenaar van den beginne wordt genoemd. Dit is de diabolische omkering van Gods bevel uit Genesis 9 aan de mens om zich voort te planten ’totdat de aarde van u wemelt’. Het staat er echt. Geen reden tot zorg over de druk op het milieu dus.

ronald.dunki
5 maanden geleden

Eindelijk vers bloed op Sta-Pal… Welkom Esther, er is een taak voor je weggelegd in Sta-Pal’s strijd tegen de morele en maatschappelijke degeneratie door de communistische bierkaai. Dat het communisme de geestelijke leegte die het christendom achterlaat probeert te vullen met een nieuwe onfeilbare leer die de makke schapen instrueert inzake ‘wat’ zij moeten denken, niet inzake ‘hoe’ zij moeten denken is niets nieuws. Het Pauselijk dogma werd ook te vuur en te zwaard afgedwongen en de hedendaagse Sharia variant in de Islam heeft daar ook geen enkele moeite mee. Vraag is of de hedendaagse kiezer de behoefte voelt respectievelijk capabel is om zèlf zijn spiritueel credo te identificeren of het liever aangereikt krijgt door christendom, Karl Marx of Mohammed. Dat laatste slag is in de meerderheid met hun geestelijke luiheid en laat zich graag wijsmaken dat hij/zij op een moreel verheven niveau existeert door het credo van de nieuwe seculiere religie van Karl Marx of Mohamed na te blaten en daarbij een schouderklopje te verwachten ten bewijze dat hij/zij ‘erbij hoort’. Voilà de pedante ‘progressief’ anno 2023.

Dat veilige collectief was één der positieve aspecten van het christendom, maar zodra het ontdaan wordt van de vrijwilligheid van hun deelname kan het héél kwaadaardig worden met corrupte, op wereldse macht beluste Pauzen, Inquisities en brandstapels in het recente verleden maar een nog veel wredere Sharia in het heden en ruim 100 miljoen onschuldigen vermoord in de laatste eeuw door het CPN/PvdA/D66/GL gespuis dat zich nu ongestraft opwerpt als ‘beschermers’ van onze democratie tegen het fascisme. Er is een taak voor jou weggelegd… Succes!