Prikbord nr 856

Zo lang het gebruik van lachgas niet verboden is, hoeft de politie bij een aanrijding niet naar bewijs te zoeken. Dit betekent dat ook de verzekeraar van de dader gewoon moet uitbetalen.

Mocht dit niet zo zijn, dan kan het slachtoffer de Staat aansprakelijk stellen, indien op de dader niets te verhalen valt. Want een verbod dient niet afhankelijk te zijn van het kunnen handhaven: kijk maar naar drugs, vuurwerk, afvalhout stoken, pinpasoplichting, koperdiefstal, overlast/winkeldiefstal illegalen, kraakverbod, auto- en fietsendiefstallen, voetbalgeweld, witwassen etc.

ASML

De Nederlandse fabrikant van machines voor de productie van computerchips wil aan China blijven leveren. Naar verluidt zorgt dit voor duizenden arbeidsplaatsen. Dat de Amerikaanse president dit geen goed idee vindt, laat zich raden; ook uit militaire overwegingen. Maar belangrijker is: waarom niet alleen leveren aan westerse landen en op voorwaarde dat de chips niet naar China (en Iran, Rusland, Noord-Korea) gaan? Of blijven we dezelfde fouten maken als met Rusland, terwijl we niet eens de mensen hebben om die extra (technische) vacatures te vullen?

Arbeidsinspectie

Reeds 50 jaar geleden had de Arbeidsinspectie geen beste reputatie; daarna kwamen er de absurde boetes bij kleine overtredingen, net als door de Voedsel- en Warenautoriteit. Op deze wijze werden kleine ondernemers geïntimideerd, terwijl grote ondernemingen dagen vooraf werden gewaarschuwd als er een inspectie kwam. Klagers stonden dan voor gek, want ‘er was niets aan de hand’. Bij de bagagemedewerkers van Schiphol kwam er helemaal geen inspectie, 12 jaar lang, kennelijk omdat er niets te verbloemen valt. En het toezicht op de Arbeidsinspectie faalde eveneens, indien het waar is dat er al die jaren fouten zaten in het meldingssysteem (of de klachtenafhandeling?). Vindt u het gek dat ik denk dat grote bedrijven die ’onaangekondigde’ inspecties gewoon afkopen, tenzij ook de Voedsel- en Warenautoriteit erbij betrokken is (slachterijen e.d.)?

Discriminatie

De zoveelste vage discriminatiewetgeving is aangenomen en zal weer tot nieuwe rechtszaken leiden. In het verleden wist de rechter al niet beter dan dat rassendiscriminatie ook betrekking heeft op nationaliteit of achternaam. Terwijl het gaat om gelijke behandeling in gelijke gevallen.

Wie bepaalt dit in de praktijk? Bij de politie en andere openbare functies wordt iemand met een hoofddoek terecht niet als een gelijk geval beschouwd op grond van de functie-eisen, maar bij een supermarkt wel.

Nu zou het onder meer gaan om discriminatie van gehandicapten; merkwaardig, want de benaming zegt al dat ze iets niet kunnen. Net zoals de meeste vrouwen bepaalde taken in het leger niet (aan)kunnen en de meeste mannen niet geschikt zijn voor bejaardenverpleger of kinderdagverblijven, doch dit zijn geen fysieke gebreken. En vallen psychische tekortkomingen of een gebrek aan taalvaardigheid of obesitas hier ook onder?

Wat wordt hier dan wel mee beoogd: piloten met één oog, soldaten in een rolstoel, politieagenten met één been en tolken met een stotterprobleempje? Er bestaan nagenoeg geen gelijke gevallen in relatie tot niet-gehandicapten. Dus waar gaat dit over en wat wil men kunnen afdwingen zonder aanvullende regels en jurisprudentie? Bij werkgevers komt een extra probleem aan de orde: indien een handicap een onvoorziene invloed heeft op de arbeidsprestatie of de beschikbaarheid, moet er dan toch 2 jaren worden doorbetaald? Gezien de rechterlijke uitspraken bij arbeidsgeschillen zullen werkgevers helaas zeer voorzichtig (moeten) zijn.

Zoals de doorgeslagen privacy-wetgeving andere wetten (immigratie, belastingen, criminaliteitsbestrijding, uitkeringen) ontkracht, zo lijkt ook het discriminatie-artikel in de Grondwet vooral politieke doelen te dienen zonder acht te slaan op de uitvoerbaarheid, relevantie en het ontrechten van anderen.

Discussie

De (politieke) meningen lopen in dit land zover uiteen, dat het weinig zinvol is om door discussie een compromis te zoeken zolang er ook, of vooral, financiële belangen in het geding zijn. Bepaalde groepen willen helemaal geen echte oplossingen voor de problemen van de samenleving en streeft ernaar die nog groter te maken. Het is hun verdienmodel, baanzekerheid of subsidiegrond; en overbodig worden gemaakt is voor hen bedreigend zolang er geen ander baantje in het vooruitzicht wordt gesteld. Dus zitten we nu opgescheept met 30 jaar pappen-en-nathouden, geheime rapporten, onbegrijpelijke besluiten, incompetente bestuurders en een gigantische bureaucratie.

Dit land verdient beter: geen dictaten van de EU, maar eigen democratische besluiten op grond van meerderheid zonder inmenging van praatgroepen die streven naar onuitvoerbaarheid van wetten en juridisch onhoudbare schijnoplossingen.

Geschiedenisles

Een Telegraaf-lezer meent dat de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geëindigd door onderhandelen. Niets is minder waar; een wapenstilstand werd pas bereikt nadat een van de partijen de oorlog had verloren, en tegen Japan was daar zelfs de atoombom voor nodig. Als er met de Russen onderhandeld kan worden, zal dit slechts dienen om hun aansprakelijkheid en dus schadevergoeding en veroordeling voor oorlogsmisdaden te reduceren of zelfs te vermijden.

Gezinshereniging

Uit een tv-programma zou blijken dat bij gelukszoekers uit Eritrea niet alleen sprake is van gezinshereniging, maar van hele families. Degenen die hier reeds aanwezig zijn, betalen de mensensmokkelaars om verkrachting, gevangenschap en geweld door deze beesten te voorkomen. Het nareizen heeft dus ernstige gevolgen voor de slachtoffers en dient daarom te worden beëindigd, zodat ook het aantal (vooruitgestuurde) minderjarige immigranten – die niet worden teruggestuurd – zal afnemen.

Hardleers

Een soort tv-kok die de presentatrice van een kinderprogramma omhelst en probeert te kussen in plaats van de gevraagde high five, is kennelijk hardleers. Net als de regisseur die het gewoon uitzendt. Wat is er (te) moeilijk aan het begrip ‘grensoverschrijdend‘?

Kazerne

Door de stikstofnormen kan er kennelijk geen kazerne worden gebouwd op gronden die door de boeren moeten worden ontruimd. Maar wat is er mis met de zandgronden in Brabant of de Achterhoek in plaats van vruchtbare grond in de Flevopolder of met de locatie van de oude kazerne bij Nunspeet of de geplande locatie van de Marinierskazerne bij Vlissingen of een afgedankt vliegveld (Twente)? Men zal immers ook rekening moeten houden met oefen- en schietterreinen, de verhuizing van honderden gezinnen, scholen, kinderopvang en vervoersmogelijkheden, evenals met een arbeidsmarkt voor de echtgenotes. Want van één (militair) inkomen is het moeilijk rondkomen en contracten voor onbepaalde tijd zijn schaars.

Mediafatsoen

De toezichthouder heeft programma’s van Ongehoord Nederland bestempeld als onder de maat. Welke maat is dit eigenlijk, gezien de voor- en nagesprekken van voetbalwedstrijden, de Inside/Offside-uitzendingen, de priet-praat van RTL Boulevard en de herhalingen van (buitenlandse) series?

Of gaat het alleen over de staatstelevisie (publieke omroepen) waarin honderden miljoenen belastinggeld verdwijnen, terwijl ook de kwaliteit van de – eveneens betaalde – reclameblokken om te janken is. Dan graag tevens fatsoen achter de camera’s en vooral in de salarissen.

Oorlog

Een Telegraaf-lezer stelt dat een oorlog alleen maar verliezers kent. Geldt dit ook voor de 80-jarige oorlog of de Eerste en Tweede Wereldoorlog? Overigens staat hij in die mening niet alleen ten aanzien van de oorlog in Oekraïne, omdat sommigen niet (willen) begrijpen dat een oorlog winnen offers kost. We zullen daarom alles moeten doen om Oekraïne te steunen, zodat er geen NAVO-troepen nodig zijn, want dan worden de offers zeer groot en niet alleen in mensenlevens.

Segers

Dat de intelligente politicus Segers de Kamer verlaat voordat in de komende PS-verkiezingen wordt afgerekend met de regeringspartijen, is – ondanks de overvloedige complimenten – geen verlies voor de coalitie. Zijn bijna religieuze standpunten in het immigratiedossier en over bijzondere scholen blokkeerden het gezond verstand en echte oplossingen, waarbij de werkelijke aard van de toestroom van gelukszoekers werd genegeerd. Doch dat hij ook het partijleiderschap neerlegt is wel degelijk een verlies voor de CU en onnodig, indien het naar verluidt alleen zou gaan om meer tijd aan zijn gezin te besteden en niet om zijn tolerante houding tegenover (onbeperkte) immigratie. Die luxe is voor weinig leidinggevenden in het bedrijfsleven, de krijgsmacht en de (zee)transportwereld weggelegd.

SIRE

Nu het effect van de term populisme is uitgewerkt om gefundeerde kritiek van de burgers te weerleggen, lees: af te kappen, heeft het ‘onafhankelijke’ voorlichtingsorgaan SIRE een nieuwe campagne bedacht. Namelijk, het bestrijden van polarisatie. Uit een van de eerste voorbeelden – over blanke discriminatie – blijkt meteen al wat de grachtengordelactivisten beogen: een pseudo-communisme waarbij de idealisten (of elites?) bepalen wie er vrijheid van meningsuiting genieten. Kennelijk moeten de realisten voortaan zwijgen om niet te worden beschuldigd van polarisatie. En complotdenkers zijn volgens minister Kaag zelfs een bedreiging voor de democratie, terwijl het toch eenvoudig zou moeten zijn om hun opvattingen onderuit te halen. Doch daar beginnen juist de problemen, zoals vele columnisten en andere auteurs hebben aangetoond. En dan durft Kaag in een reclamespotje te roepen: ‘Houd nooit je mond; laat je stem horen’.

Status

Peter Siebelt heeft het voorspeld in zijn boek De Vierde Wereldoorlog: de naïviteit van de Europese landen ten aanzien van oorlogsmisdadigers, terroristen, asielzoekers met valse paspoorten en ondergedoken criminelen. De ontdekking van een kopstuk van de IS doet vele vragen rijzen, die ik niet zal herhalen met uitzondering van: hoeveel statushouders hier zijn eerst in andere landen afgewezen en vervolgens doorgereisd naar Nederland? En hoe worden we daarover geïnformeerd?

Het is in ieder geval duidelijk waarom hier slechts 20% van de asielaanvragen wordt afgewezen, terwijl elders in Europa 50% normaal is. Daar komt nog bij dat statushouders in bepaalde gemeenten onvoorstelbare privileges genieten, waar Nederlanders slechts van kunnen dromen. Het actuele rapport van de Algemene Rekenkamer over de kosten van immigratie en illegalen zal hiermee vermoedelijk geen rekening houden. Daarnaast zijn er veel juridische en maatschappelijke kosten zoals onder meer het programma Opsporing Verzocht laat zien. Terwijl staatssecretaris Van der Burg (VVD) blijkbaar denkt dat het alleen over reserve-opvangplaatsen/-bedden gaat in plaats van de feitelijke behoefte op grond van de instroom. Bagatellisering of onwetendheid? In ieder geval geen bewijs dat hij het rapport serieus neemt, doch dat geldt al jaren voor de VVD en zijn voorgangers Harbers en Broekers-Knol.

Taalonderwijs

Iedere volwassene weet dat Nederlands een moeilijke taal is, met veel woorden die meerdere betekenissen hebben en, omgekeerd, meerdere termen voor hetzelfde begrip. Tevens dat men een taal niet leert door analyse, waarvan het meeste weer wordt vergeten, maar vooral door luisteren en (voor)lezen. Het zou goed zijn om die analyse met bijbehorend jargon tot het uiterste te beperken, zodat meer leerlingen plezier krijgen in taallessen en belangstelling voor vreemde talen in plaats van straattaal. Dit vergroot niet alleen de toegankelijkheid van landen, literatuur, toespraken, handleidingen en tv-films, maar ook van buitenlandse nieuwsuitzendingen en geschiedenisboeken. Daarnaast draagt het bij tot de communicatie met buitenlanders in het algemeen, en immigranten/asielzoekers/ gastarbeiders, vrachtwagenchauffeurs, gedetineerden, studenten etc. in het bijzonder. Niet onbelangrijk voor (gemeente- en belasting)ambtenaren, politie, douane, horecapersoneel, journalisten, justitiemedewerkers en militairen. Een herwaardering van het taalonderwijs en specifieke nascholing lijken gewenst, zo niet noodzakelijk.

Tanks

Minister Ollongren heeft er, naar verluidt, mee ingestemd om NAVO-tanks aan Oekraïne te leveren. Beetje goedkoop als je geen Nederlandse tanks hebt en nauwelijks artillerie. Ook de Patriot-eenheid in Roemenië staat er voor joker, omdat die geen raket zal afvuren zolang niet zelf aangevallen. Doch als dit drones zijn wordt zelfs dan niet gevuurd??? Bovendien vertrekt die eenheid in juni, juist als het erom gaat spannen.

Nederland zou een groot aantal tanks van Russische makelij in Polen moeten kopen en aan Oekraïne schenken. Wellicht kan daarmee nog steeds ook Russische munitie worden gebruikt en kan Polen dan Duitse tanks bestellen. Want Duitsland heeft een probleem: indien de Amerikanen geen tanks leveren, wil kanselier Scholz (SPD) ook niet. Kennelijk begrijpt hij niet wat het voor Europa betekent als Oekraïne de oorlog verliest, net als de bezwaarmakers tegen de levering van een Nederlands Patriot-systeem.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
1 jaar geleden

Naar mijn bescheiden mening is Dhr Dorrestijn niet op de hoogte van de verliezen die Oekraïne te verwerken krijgt, zowel in manschappen als materieel.
Het westen gaat niet winnen in Oekraïne, tenzij ze een derde wereldoorlog willen riskeren.
Ook dan is de overwinning niet zeker, alleen een verwoeste onleefbare planeet blijft er over.
De dommige politici verlengen met hun wapens en ons gestolen belastinggelden alleen het lijden van de gewone man/vrouw in de straat.
De wapens komen illegaal op de criminele markten en de gelden verdwijnen in verkeerde diepe zakken van een clown en zijn circus.