Prikbord nr 854

Een museum mag wat kosten in dit land, maar 10-16 miljoen euro voor de verplaatsing van het Leer- en schoenenmuseum in Waalwijk, roept toch vragen op. Wat mankeert er aan het oude museum, afgezien van het gebrek aan parkeergelegenheid? En hoe zinvol is deze investering gezien de bezoekersaantallen en de beweerde tekorten in de gemeentelijke financiën?

Incompetentie

Overheidsinstanties worden niet alleen geplaagd door de vele ict-schandalen, maar tevens door verregaande incompetentie – ook bij de advies- en uitvoeringsorganen – en een verstikkende bureaucratie.

Daarbij worden reeds jarenlang de herhaalde signalen van klokkenluiders genegeerd en de Kamer en media voor de gek gehouden. De reacties van minister Weerwind op vragen over de toeslagenaffaire en ruim 2000 (!) uit huis geplaatste kinderen illustreren dat onrecht herstellen een lagere prioriteit heeft dan het deksel op de beerput houden.

Het is ook zichtbaar in de mondkapjesaffaire, de politieschandalen, de geheime gascontracten met het buitenland, de Groningse herstelbetalingen, de dubieuze en onzinnige stikstofdossiers, het onderzoek en de vervolging van witwasbanken, de biomassa- en windturbinedossiers, de lamlendigheid om onze visserij te beschermen tegen Brussel, de (komende) vertragingen in het kerncentralesbesluit, het Schipholdossier, het KLM-dossier, de drugs- en vuurwerkdossiers, het ME- en straattuigdossier, het Defensiedossier, het drinkwaterdossier, de bodemvervuilingsdossiers, het onderzoek naar Buitenlandse Zaken, het immigratiedossier, de zorg- en jeugdzorgdossiers en de ‘besluitvorming’ rond de energieprijzen. Alleen met het Pensioendossier wordt nu haast gemaakt, zodat onwetende Kamerleden hun goedkeuring geven voordat ze beseffen waaraan. Doch dit laatste is bijna normaal bij onze wetgeving.

Innovatiesubsidies

Dat de Amerikaanse overheid miljarden uittrekt om innovatieve bedrijven aan te trekken dan wel concurrerend te maken, heeft in Brussel tot enige bezorgdheid geleid. Waarom eigenlijk? Concurreren met de VS kan alleen aantrekkelijk zijn, indien nieuwe bedrijven hier blijvend gevestigd worden en belasting betalen of veel werkgelegenheid brengen. Het recente verleden leert dat de vestigingsvoorwaarden hier dan zo gunstig (moeten) zijn dat subsidies nooit worden terugbetaald. En met de huidige krappe arbeidsmarkt voor onder meer technisch personeel zit toch niemand te wachten op nieuwe industrieën die gaan bijdragen aan de CO2-uitstoot? Waarom beginnen we niet eerst eens te concurreren met China en India op het gebied van bestaande essentiële producten? Ook daarvoor zijn Europees beleid en financiële middelen nodig om te voorkomen dat alle EU-landen hetzelfde (willen) gaan doen of nalaten. Doch dan niet in de vorm van een gezamenlijke financiering, want dan moeten we ongetwijfeld het aandeel overnemen van landen die niet kunnen meebetalen, maar wel subsidie aanvragen. Die poging om ons aandeel in de gigantische Europese schuldenberg nog groter te maken, zodat een Nexit onmogelijk wordt wegens alle financiële verplichtingen, dient compromisloos te worden bestreden.

Kaag

De wijze waarop minister Kaag geld uitgeeft aan ontwikkelingsprojecten doet vermoeden dat ze tevens minister van Ontwikkelingssamenwerking is.

Of nog steeds de feitelijke minister van Buitenlandse Zaken, gezien de onzichtbaarheid en het gestuntel van Hoekstra?

KNVB

De KNVB beweert (met topvoetbal ?) jaarlijks 2 miljard euro bij te dragen aan de schatkist. Wellicht kan dit gespecificeerd worden, zodat zichtbaar is of er rekening wordt gehouden met de kosten van ME-inzet, de subsidies, de belastingaftrek door sponsorbedrijven (reclame, ‘goede doelen’), de transfer van inkomen naar het buitenland (geldstromen die niet hier worden besteed), het belastingtarief voor voetbalmiljonairs, de (meer)kosten van medische behandelingen, de CO-2 bijdrage door vliegreizen en supportersvervoer, en tot slot de schade – inclusief kosten van rechtszaken – door hooligans.

Medicijnen

Ook Duitsland is (te) afhankelijk geworden van medicijnen uit China en India en is bereid tot 150% van de huidige marktprijzen te betalen voor medicijnen uit andere regio’s. Daarbij wordt onder meer gedacht aan Zuid-Amerika en Australië. De vraag is of tegen die verhoogde kosten toch geen productie in Europa kan plaatsvinden en of er in die verre landen een overproductie bestaat. Want medicijnen ‘wegkopen’ ten koste van de plaatselijke bevolking is niet bepaald ethisch, doch dat woord heeft in Duitsland steeds minder betekenis, net als hier.

Pensioenwet

Valt minister Schouten straks ook onder haar eigen pensioenwet, want naar verluidt bestaat er voor bewindspersonen, parlementariërs, topambtenaren, burgemeesters en andere politieke bestuurders een eigen pensioenfonds. Wordt dat ook ‘ingevaren’ of blijft het nog steeds waardevast?

Stichting Vluchteling

Herhaalde beelden van de ontberingen die de achtergebleven bewoners in Oekraïne lijden, moeten kennelijk ook voor de Stichting Vluchteling nieuwe donaties opleveren. Vreemd, want het gaat hierbij niet om vluchtelingen en er was al een grote tv-actie van de samenwerkende hulporganisaties.

Zijn die miljoenen al op en hoe zit dit met de hulporganisaties van al die andere landen? En waarom bemoeit de stichting zich met taken van het Rode Kruis? Het is al eerder geconcludeerd: we weten veel te weinig van de besteding van hulpgelden en de bedragen die worden ‘achtergehouden’.

Zelfs in Kaboel zitten nog steeds 160 hulporganisaties, maar ooit was dit het 10-voudige ! Allemaal bezig met hetzelfde waardoor aanzienlijke reis- en verblijfskosten ontstaan, inhuur van lokale medewerkers, beveiligers en tolken, transport en verbindingen, vergaderingen en internationale coördinatie, evenals de eigen salarissen en verzekeringen. En dan moet de feitelijke hulpverlening nog beginnen; in Afghanistan zelfs zonder medewerking van de Taliban.

Stroomstoring

De uitleg over een gigantische stroomstoring die miljoenen heeft gekost en nog zal kosten, toont opnieuw aan hoe kwetsbaar Nederland is en wordt, indien alles afhankelijk is van elektriciteit. Terroristische sabotage kan op honderden punten plaatsvinden, evenals overbelasting en kortsluiting. De informatie dat, indien dit op twee plaatsen tegelijk gebeurt, er grote schade ontstaat, had dus geheim moeten blijven. Maar in naïef Nederland wordt alleen geheim gehouden wat de politiek schaadt; niet de samenleving of de veiligheid.

Virtueel geld?

Reeds eerder werden waarschuwingen geuit over het digitaliseren van al het geld. Het onderscheid tussen reëel en virtueel geld wordt dan nog kleiner en daarmee de werking van koersen, inflatie, rentes, leningen, ‘bijdrukken’, schuldsanering en criminele zelfverrijking. Of zoals een Amerikaanse bankier zei: Als ik geld nodig heb, open ik een rekening en zet daar een getal in. Mensen die meenden zonder anderen te schaden te kunnen meedoen aan een piramidespel (Bitcoin) hebben reëel geld betaald, waarvan bijna 2 miljard werd afgeroomd, en kregen daar gebakken lucht voor terug. De waarde is immers ‘wat de gek ervoor geeft’.

China lijkt over onbeperkte westerse valuta te beschikken; komen die alleen uit medicijnenverkoop, elektronica, massaproductie e.d. of ook door ‘hack’-activiteiten waarbij de eigen rekening wordt bijgeplust?

Dat ons geld door inflatie minder waard wordt, dus ook de aflossing van een hypotheek, is duidelijk. Maar waarom stijgen de hypotheekrente en de spaarrente dan veel langzamer? En waar betalen banken hun boetes, bonussen, gebouwen (steeds minder servicepunten) en criminele verliezen van? De FTX-hack kostte het financiële ‘platformbedrijf’ naar verluidt 370 miljoen.

Wellicht geeft het volgende wat meer inzicht: banken mogen naar verluidt doorgaans 10x zoveel geld uitlenen dan hun ‘eigen’ vermogen (van de spaarders en andere tegoeden). Sommige banken zelfs nog meer, maar dat kan fout gaan zoals bij de DSB (die in werkelijkheid toch voldoende gezond blijkt te zijn geweest, ondanks de factuur van tientallen miljoenen van de curatoren).

Dus 90% van de hypotheken en andere leningen worden dan ‘gefinancierd’ met virtueel geld, waarvan de rente en aflossing worden betaald met reëel geld! Het risico is minimaal gezien het onderpand en de bank wordt steeds rijker en kan dus meer uitlenen.

Als er geen onderpand is voor een (bedrijfs)lening, dan is die gebaseerd op ‘vertrouwen’. Namelijk dat de schuldenaar de rente en aflossing kan en zal betalen. Doet hij dit niet – bij faillissement of schuldsanering – dan lijdt de bank doorgaans geen schade, hoogstens gederfde inkomsten: het was immers virtueel geld.

Het is daarom een schande dat hypotheekverstrekkers bij de afwikkeling van een faillissement of schuldsanering meteen na de belastingdienst en de curator aan de beurt zijn.

Verzekeraars zijn echter geen banken en hebben bovendien slechts een beperkt eigen vermogen, bedoeld om schadeclaims af te handelen, tenzij er sprake is van overwinsten zoals bij de zorgverzekeraars. Dit is – volgens deze leek – echter geen probleem om hypotheken te verstrekken (en in het verleden de tussenpersonen royaal te laten meeprofiteren). Immers, een gelijktijdige lening van virtueel geld bij een bank door de verzekeraar is simpel, gezien het onderpand en de buffers van de verzekeraar. Want een bank hoeft niet veel ‘vertrouwen’ te hebben bij het uitlenen van virtueel geld. Wat terugkomt is immers reëel geld dat kan worden toegevoegd aan de reserves. Er ontstaan pas problemen als een deel van het (reële) vermogen verdwijnt, bijv. door foute beleggingen. Doch daarbij zijn vaak de kleine (onwetende) beleggers de dupe en niet de vermogensbeheerders.

Hoe goed het toezicht op maffiose banken werkt, hebben we in Duitsland, Italië, Spanje en Griekenland gezien, alsmede bij de woekerpolissen (naar schatting 30 miljard in Nederland) en het witwassen van vele honderden miljarden. En het toezicht op de toezichthouders (centrale banken) is onder meer zichtbaar bij de ECB en de belastingparadijzen: geen toezicht, want alles is geheim, net als het toezicht op de ABP-miljarden en de absurde bonussen (zwijggeld?). Indien die miljarden bij banken worden ondergebracht, kan het 10-voudige daarvan worden uitgeleend aan overheden, bouwinvesteerders, olie- en gasbedrijven etc. (Kleinere bedrijven willen of kunnen momenteel niet veel investeren door de stikstof-voorwaarden, arbeidsmarkt, rente en de gestegen bedrijfskosten). En als het ABP dan de helft van de opbrengst ontvangt, was de nieuwe pensioenwet niet nodig geweest.

Zelfs de DSB kon uiteindelijke de schuldeisers schadeloos stellen, deels met rente; vermoedelijk doordat er nog steeds leningen met reëel geld werden afgelost. Begrijpt u nu waarom de financiële wereld honderdduizenden werknemers kan betalen en de Bitcoin als een ongewenste concurrent beschouwt, waarvan ook de belastingdienst wil weten wie daar (echt) geld in stoppen? En waarom de banken in feite verplicht hun reserves bij de ECB moeten ‘parkeren’, en niet bij de nationale centrale bank, zodat 8500 miljard euro kon worden ‘uitgeleend’ zonder enige garantie van terugbetaling? Er zijn zelfs aanwijzingen dat banken de aandelen waarin hun cliënten denken te beleggen (deels) niet eens aankopen, maar een fractie ervan in een gezamenlijke ‘pool’ onderbrengen, zodat ze daaruit kunnen putten bij eventuele verkoopopdrachten.

Vredesoverleg

Indien Poetin serieus vredesoverleg wil – en niet een schijnbeweging om een Oekraïens voorjaarsoffensief te voorkomen – dan zou dit in de Veiligheidsraad moeten plaatsvinden. De geloofwaardigheid daarvan en van de gehele VN is echter zo ver gedaald, dat hij zijn minister van Buitenlandse Zaken vermoedelijk niet verder wil blameren of het risico lopen dat de VS alsnog het onderwerp oorlogsmisdaden aan de orde stelt.

VS

President Biden verdient een compliment voor de Amerikaanse steun aan Oekraïne en zijn kritiek op de Europese landen is dan ook zeer terecht. De oorlog is immers een Europese ramp waardoor de NAVO nog niet werd bedreigd totdat Poetin de recente uitspraak deed, dat het een oorlog tegen het Westen is. Waar hij eerst slim de Europese (NAVO-)landen afhankelijk heeft gemaakt van Russische olie- en gasleveringen, valt hij nu in de kuil van zijn eigen retoriek. Want daarmee is niet alleen de uitbreiding van de militaire steun aan Oekraïne gerechtvaardigd, maar ontstaat de noodzaak voor de NAVO om die oorlog te winnen op straffe van het volgende land dat aan de beurt komt. En dan is er keuze genoeg voor Poetin als er nu niet snel wordt gereageerd, doch juist die mogelijkheid heeft de NAVO zichzelf ontnomen door het lidmaatschap van een dictatuur te handhaven, snelle reactie-eenheden (zoals het ARRC) op te heffen en de bewapening te verwaarlozen.

De Russische strijdkrachten mogen dan nog niet erg efficiënt opereren, maar dit is sneller te repareren dan de onmacht van de meeste westerse landen. Dus moeten de Amerikanen, zoals gewoonlijk, weer de kastanjes uit het vuur halen.

Vuurwerk

Als iemand ongelukken met (zwaar) vuurwerk vergelijkt met de kosten van ski-ongevallen, dan gaat dit mank door het gezond verstand en verbod op onveilig vuurwerk. Er is namelijk geen verbod op onveilig skiën, bergbeklimmen, autoracen of duiken. Wel op rijden onder invloed van drugs of alcohol; dan betaalt de verzekering geen schade of erger. En dit zou ook moeten gelden voor de daders bij vuurwerkongelukken, met name bij een verbod. Waarom is de overheid zo bang om beperkingen op te leggen aan gewelddadige ‘voetbalsupporters’, demonstranten, activisten/stakers en straattuig? Het excuus van niet kunnen handhaven is grote onzin, indien er wel jaar in jaar uit ME moet/kan worden ingezet. Het gaat erom dat er arrestaties plaatsvinden en strenge vrijheidsstraffen of boetes; en dat verzekeringen wel uitbetalen aan slachtoffers, maar dit verhalen op de daders. Daarvoor hoeft niet ‘iedereen’ te kunnen worden opgepakt; dat gebeurt ook niet bij inbrekers of belastingontduikers. Maar zelfs een verbod op toeschouwers van een uitspelende voetbalclub gaat de politiek te ver, terwijl de ME absurde uren en dus kosten maakt om zo nodig (niet) in te grijpen.

Die slappe houding is mede oorzaak van het voortduren van voetbalgeweld, intimidatie van bestuurders die maatregelen willen, ‘eisen’ omtrent de privileges van voetbalclubs en profvoetballers, de te lichte straffen bij straatraces en rijden onder invloed, alsmede kosten van ongevallen, subsidies/belastingvoordelen en van straatgeweld. In Duitsland heeft dit geleid tot de Autonomen waar de overheid helemaal geen grip meer op heeft, en de Oost-Europese bendes die ook hier steeds vaker opereren. Inderdaad, bij gebrek aan politiecapaciteit. En dat vakbonden het recht op staking hebben uitgebreid met het ‘recht’ op chaos, sabotage, demonstraties en schade aan de economie is ook onze rechters aan te rekenen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties