Fraudeonderzoek EU

In het kader van een fraudeonderzoek hebben aanklagers vorige week vrijdag in Brussel 16 huizen doorzocht en beslag gelegd op maar liefst 600.000 euro in contanten. Dat contante geld werd naar verluid aangetroffen bij een lid van het Europees Parlement.

Het Europees Parlement reageerde daarop dit weekend dat het de bevoegdheden en taken van een van zijn ondervoorzitters, de Griekse socialiste Eva Kaili, had opgeschort in het kader van het Belgische onderzoek. Aanklagers zeiden dat ze al maanden vermoedden dat een Golfstaat probeerde de besluitvorming in Brussel te beïnvloeden. Het vermoeden bestaat dat het om de golfstaat Qatar gaat, waar momenteel het (niet onomstreden) wereldkampioenschap voetbal voor landenteams wordt afgewerkt. Bij de toewijzing van dit toernooi zouden officials van de Wereldvoetbalbond FIFA zijn omgekocht met aanzienlijke miljoenen dollars en bovendien zou de bouw van de stadions veelal onder condities van regelrechte slavernij zijn uitgevoerd. Deze laatste praktijk is, evenals omkoping, in Arabische staten vrijwel gemeengoed.

Volgens voorzitter Metsola van de plenaire vergadering van het Europarlement werd “de Europese democratie aangevallen”. Dat is een nogal potsierlijke opmerking en tekenend voor het matige benul van democratie wat onder de Europarlementsleden heerst. Het EU-Parlement en de meeste van de leden hebben zich in het verleden altijd heftig verzet tegen strengere integriteitsregels en een effectief handhavingssysteem. Dat zou de bewegingsruimte voor de Brusselse grootverdieners teveel beperken. Het is nu duidelijk waarvoor die bewegingsruimte wordt benut, want de kans dat dit geval op zichzelf staat en een uitzondering is mag als verwaarloosbaar worden beschouwd. Het Europarlement hangt waarschijnlijk van fraude aan elkaar omdat het hele EU-gebouw op verkeerde fundamenten rust.

Het transparantieregister van de EU zit vol mazen en vrijwillige elementen: de subcommissie mensenrechten van het Parlement was bijvoorbeeld opdrachtgever van Fight Impunity, een NGO o.l.v. ex-parlementariër en eveneens fraudeverdachte Panzeri, om rapporten op te stellen. Deze club stond opmerkelijk genoeg niet vermeld in het z.g. ’transparantieregister’. Op basis van de activiteiten had Panzeri’s NGO Fight Impunity wel in deze databank moeten staan, aldus het registersecretariaat in een e-mail. Maar aangezien zij niet wettelijk verplicht zijn om zich te registreren, is er uiteraard ook geen middel om het overtreden van deze ‘gedragscode’ aan te pakken. Zo kunnen parlementsleden en ex-parlementsleden elkaar keurig een flinke financiële bal toespelen; op kosten van de Europese belastingbetalers. Dat het hier telkens om zeer forse bedragen gaat en buitengewoon geringe inspanningen, hoeft geen betoog. De meeste ‘onderzoeken’ zijn flutonderzoeken, dienen geen enkel zinnig doel en hebben alleen een ronkende naam.

Intussen blijkt het Nederlandse Parlement ook niet brandschoon. Vijftig (ex of huidige) Parlementsleden hebben nog steeds geen opgave gedaan van neveninkomsten. Voor dat vergrijp werd onlangs partijleider Baudet van het FvD nog geschorst in de Kamer. Kamervoorzitter Bergkamp is wel de minst gerede partij om deze zaak aan te pakken; zij slaagt er zelfs niet in om de door haarzelf in gang gezette poging om de Kamer tot een ‘veilige werkomgeving’ te maken, tot een goed einde te brengen. De Telegraaf meldde dat gisteren: de problemen zijn onder haar bewind juist toegenomen.

Er is in ons land en in Europa een teveel aan instituties die beweerdelijk de democratie dienen, maar in werkelijkheid zijn opgetuigd om brekebenen die in een gewone maatschappij geen schijn van kans op enige furore van betekenis maken, levenslang van prachtige salarissen te voorzien. Een blik op de personele samenstelling van het Kabinet bevestigt dat beeld nadrukkelijk.

Nederland heeft in deze EU niets te zoeken. Eerst maar eens democratische orde op zaken stellen in eigen huis.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
corfo
3 maanden geleden

Deze criminele organisatie, de EUSSR, is vast en zeker niet het enige instituut waar grote bedragen aan corrupt geld rondgaan.
Of denkt u dat dergelijk misselijk makend gedrag alleen binnen de EUSSR voorkomt ?

Maurits Campert
3 maanden geleden

Natuurlijk wordt hier en daar wel eens iets afgeschoven. Zouden Pfizer en windmolenfabrikanten Ursula en Franske in de kou laten staan? En hoe zat het ook alweer met ene Nelie S.K. of was het Peper…

Buskens
3 maanden geleden
Antwoord aan  Maurits Campert

Nou, als je dat corpulente lichaam ziet van Franske, dan is een ding zeker en dat is dat hij in ieder geval geen last heeft van de hoge voedselprijzen in tegenstelling tot vele andere Europeanen.

3 maanden geleden

Geachte heer Nijhof,
Het wordt tevens veroorzaakt door de vele lobbyisten die teveel invloed hebben op ambtelijke, politieke en bestuurlijke machthebbers. En zoals nu ook in Brussel blijkt gaat het vaak over zelfverrijking. Hoe dat werkt kunt u lezen op http://www.sdnl.nl/gerdleers.htm. M.v.g. Paul Quekel

3 maanden geleden

Geachte heer Nijhof, weer een uitstekend artikel.

Over fraude en collusie, schrijven wij al vele jaren. Verantwoordelijken verschuilen zich achter onwaarheden en amnesie. Leugens en bedrog van en tot in allerhoogste regionen van de ambtelijke, politieke en bestuurlijke elitaire elite.

Men geeft een lach, doet een plas en alles blijft zoals het was. Het fraude en collusie schandaal in Brussel is slechts het tipje van de zelf verrijkende elitaire elite, dat het eigen belang (lees inkomen en nevenfuncties) hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone huis, tuin en keuken burgers.

Wanneer werpen wij het juk van slapjanussen van ons af en komen weer voor ons zelf op en laten ons niet meer alles welgevallen? Leest u de links over de onbetaalbare zorg en mijn columns over Utopie, Illusie, De Berusting en Milieu op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.

Hier staat ook onze brief uit 1996 aan Wim Kok PvdA over het Nederlandse aardgas. Hoe dat was vanaf 1996 en nu in 2022, 2023 enz. gaat aflopen, kunt vragen aan de Groningers en uw eigen portemonnee.

M.v.g. Paul Quekel

LEEST U: http://www.sdnl.nl/corruptie-in-nederland.htm en http://www.sdnl.nl/corruptie-bouw.htm en http://www.sdnl.nl/veldhuis-corruptie-politie.htm en http://www.sdnl.nl/veldhuis-corruptie-politie-5.htm.

Leest u ook: http://www.sdnl.nl/corruptie.htm.

CITAAT hieruit: “

Na de publicatie in de media worden kamerleden soms heel langzaam wakker.

Bij de SDN weten ze dat allemaal al vele jaren !! Niks nieuws onder de zon !!!

Zouden burgers onverhoopt inspraak krijgen naar het Kamerzetel 151 model,

dan zou veel maatschappelijke rotzooi, corruptie, collusie niet zijn ontstaan !!

Vragen aan de Ministers van Justitie en BZK van de leden Depla en Boelhouwer (PvdA)

 1. Bent u op de hoogte van onderzoek waaruit zou blijken dat volgens stakeholders, cq topfunctionarissen het waarschijnlijk is dat 5.2% van de Nederlandse politici en 3.2% van de ambtenaren corrupt zou zijn?
 2. Is het juist dat het rapport waaruit deze gegevens blijken op uw ministerie(s) circuleert? Zo ja, bent u dan bereid om dit rapport naar de Kamer te sturen[1]?
 3. Deelt u onze mening dat corruptie in het openbaar bestuur zeer schadelijk is voor het aanzien van ons land en voor het vertrouwen van de burgers in hun overheid?
 4. Overweegt u om de Kamer voorstellen te doen om corruptie onder gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders terug te dringen?
 5. Indien vraag 4 positief wordt beantwoord, op welke termijn kunnen wij uw voorstellen verwachten? Indien niet, waarom niet?
 6. Welke inspanningen zouden politieke partijen kunnen leveren aan het terugdringen van corruptie bij hun eigen politici? Bent u van mening dat politieke partijen hier meer aan kunnen doen?
 7. Klopt het dat de onderzoekers concluderen dat overheidsinstanties bij landbouw, milieu, sociale zekerheid en volkshuisvesting onvoldoende aandacht besteden aan anti-corruptiebeleid? Zo ja deelt u die conclusie en op welke termijn kunnen we voorstellen verwachten dat dit wel voldoende is.
 8. Klopt het dat instanties zoals het ministerie van Defensie en de gemeente Amsterdam substantieel meer corruptieonderzoeken doen dan andere overheidsinstanties? Deelt u de conclusie van de onderzoekers dat er geen reden is te veronderstellen dat deze twee organisaties corrupter zijn dan andere overheidsdiensten? Bent u tegen die achtergrond met de leden van de PvdA van mening dat andere overheidsorganisaties actiever corruptie in de eigen organisatie moeten bestrijden? Zo ja welke initiatieven gaat u nemen. Zo nee, kunt u dat dan nader toelichten waarom u dat niet noodzakelijk acht.
 9. Klopt het dat anti-corruptieonderzoek of meldingen van corruptie zelden goed worden geregistreerd? Klopt het dat hierdoor onderzoek naar corruptie in de politiek en bij de overheid moeilijk is? Bent u voornemens hier verandering in aan te brengen?
 10. Het onderzoek vond plaats onder hoge ambtelijke functionarissen en leden van de rechterlijke macht. Overweegt u om voor hen een meldingsplicht in te voeren ten aanzien van corruptie bij ambtenaren en politici? Graag uw antwoord toelichten.
 11. Is het juist dat tussen 1999 en 2003 er 80 corruptieonderzoeken bij defensie zijn gehouden? Waarom is dat nooit in het jaarverslag gemeld? Kunt u een overzicht geven van de aard van deze corruptieonderzoeken? En heeft dit aantal aanleiding gegeven om structurelere maatregelen te nemen bij het Ministerie van Defensie?
 12. Klopt het dat een groot aantal ZBO’s en de provincies Limburg, Overijssel en Flevoland geweigerd hebben ondanks nadrukkelijk verzoek van uw ministerie mee te werken aan dit onderzoek? Deelt u onze opvatting dat directeuren van deze ZBO’s blijkbaar het belang van bestrijden van integriteit en corruptie onderschatten? Deelt u onze opvatting dat leidinggevende het goede voorbeeld moeten geven als het om bevorderen van integriteit en bestrijden van corruptie gaat. Bent u voornemens om de directeuren van de desbetreffende ZBO’s voor een goed gesprek hierover naar Den Haag te roepen?
Buskens
3 maanden geleden

Ja, dat komt ervan als je zo weinig verdient (Europees Parlement) dan ga je andere wegen bewandelen om toch wat meer loon (nog meer) te kunnen genereren.😄🫢