Kool en geit

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) waarvan beweerd wordt dat het een zelfstandige organisatie is, wordt voor meer dan 70% (M€ 13,2 van het totale budget van M€18,2) door de overheid gesubsidieerd en dat is terug te lezen in de toon en strekking van onderzoeksverslagen die betrekking hebben over de handel en wandel van de overheid. Ruim 65% van het totale budget zijn personeel – en algemene lasten en slechts 21 % is gereserveerd voor onderzoek. Voor een onderzoekinstantie een nogal scheve verdeling van de binnenkomende baten.

Die “onafhankelijke” onderzoekinstantie heeft onlangs zijn verslag van de overheidsinspanningen tijdens de Corona periode september 2020-juli 2021 gepubliceerd. In dat verslag valt net als de verslagen van het NIOD en de Parlementaire Enquête over Srebrenica op dat er naarstig gezocht wordt naar verzachtende omstandigheden onder het motte “de Regering kon het toen nog niet weten”. Er staan daar heel wat dingen in die de geïnteresseerde burger al in 2020 en 2021 had vastgesteld, maar stekeblinde incompetente bewindslieden zich tot op heden nog niet eigen hebben gemaakt. Er staat ook wel wat onzin in. Wat te denken van de constatering dat “er nog altijd te weinig bekend is over de effecten van ingrijpende coronamaatregelen als de mondkapjes plicht en de avondklok”. Ik kom daar later in deze teksten op terug.

De OVV spreekt

In een zin onderstreept de OVV dat zij de vele onderzoeken over die materie links hebben laten liggen. Er was en is genoeg wetenschappelijke informatie beschikbaar om heldere en eenduidige conclusies te kunnen trekken. Dat heeft de OVV niet gedaan. Alex Starling vatte het wetenschappelijk bewijs rondom het gebruik van niet-medische mondmaskers nog eens venijnig samen. Hij benoemde het gebruik van niet-medische mondmaskers als ’Mask-Mania’ en voegde er meteen de conclusie aan de titel toe: Compulsary facemasks are a case of corona-fuelled panic, not scientifically policy.’.i Veel experts waarschuwden dat deze maskers de ademhaling zouden belemmeren en kiemdragers” kunnen worden.

De OVV gaat verder met het neerpennen van vergoelijkende teksten. Althans het zijn geen teksten waarmee lering getrokken kan worden om het in de nabije toekomst een jas beter te doen dan in de achterliggende twee jaar. De OVV stelt in het verslag dat “de effecten van de ingevoerde maatregelen – lockdown, avondklok die drie maanden duurde, mondkapjes plicht en vaccinatie campagne – waren vooraf onzeker en die onzekerheid bleef aanhouden, omdat het Kabinet de effecten nauwelijks heeft gemonitord en geëvalueerd”. Een voor mij onbegrijpelijke vaststelling, omdat vooraf werd gewaarschuwd voor de ongewenste neveneffecten van maatregelen die de verspreiding van de besmetting niet zouden kunnen vertragen of zelfs stoppen en vervelende, vaak ingrijpende en langdurige medische en sociale gevolgen zouden hebben. .

Ineffectieve en ondoelmatige maatregelen

Noordhoek ontdekte dat in westerse landen de manier om met een pandemie om te gaan helder en eenduidig vastgelegd was in nationale pandemic preparedness handboeken of wetenschappelijke richtlijnen voor de volksgezondheid. Daarin worden bij symptomen slechts twee maatregelen aangeraden: handen wassen en thuis blijven. Verder stond in deze handboeken wat je zeker niet moet doen: geen lockdowns, geen gezonde mensen in quarantaine, geen mondkapjes, geen scholen sluiten, geen avondklokken, geen winkels sluiten en ook geen massale testprogramma’s”. Ik heb in het verslag van de OVV niet kunnen ontdekken of Nederland ook zo’n handboek heeft. In ieder geval is gelet op de maatregelen dat handboek niet gevolgd.

Onderzoekers rondom de medisch statisticus John P. Ioannidis bewezen in een megastudie dat de harde lockdown maatregelen praktisch geen effect op de uitbreiding van het coronavirus hebben gehad. In het onderzoek, gepubliceerd in het vaktijdschrift “European Journal of Clinical Investigation”, vergeleken de onderzoekers het effect van “niet-farmaceutische ingrepen” of ingrepen door de staat zoals sluiting van winkels en bedrijven en uitgaansverboden gedurende de “eerste golf” in het voorjaar van 2020 in tien landen, waaronder de VS, Nederland, Iran, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje, Zuid-Korea en Zweden. De uitkomst is ontluisterend en is een bespotting van de harde lockdown, waarvan veel Europese politici voorstander waren en Nederland nog steeds is.

In negen van de tien onderzochte landen gingen de maatregelen gepaard met een verdere groei van het aantal besmettingen. Het team van Ioannidis stelde vast dat sterfgevallen in verzorgingshuizen, die in verband worden gebracht met corona, in de winter van 2020 in landen met een harde lockdown wezenlijk vaker optraden dan in landen met minder ingrijpende maatregelen. Ze konden geen voordelen als gevolg van uitgaansverboden of winkelsluitingen bewijzen, maar “mochten die onverhoopt toch bestaan dan wegen ze niet op tegen de talrijke schades van deze agressieve maatregelen”. De lockdown-politiek ging gepaard met zware schade zoals onvermijdelijke bijverschijnselen – bijvoorbeeld honger, een toename van drugsafhankelijkheid, uitgestelde operaties, huiselijk geweld, zelfmoorden en economische schade voor de gezondheidsstelsels. Maatschappelijke en sociale schade die een lockdown en een Avondklok onwenselijk maken.

Over de uitvoering van de getroffen maatregelen komt de OVV met de volgende informatie: “ten aanzien van de uitvoering van maatregelen vindt bovendien vaker en intensiever overleg plaats met experts die daarover kennis hebben. Zo denkt de Nationale Politie mee over de randvoorwaarden voor een avondklok en zijn de sociale partners in het onderwijs betrokken bij het opstellen van de richtlijnen voor het organiseren van het onderwijs op afstand” De NCTV die in feite het stuur in handen heeft wordt buiten de Samenvatting gelaten en verderop in het verslag kan de inspanningen van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ook niet vinden. In het overheidsdocument ‘Vervolg covidstaf 3 november [2020] 15.00’, staat dat toenmalig minister Van Ark voor Medische Zorg van de NCTV een lijst met de coronamaatregelen krijgt die zij kan melden aan de fractievoorzitters. Van Ark is een van de voorgangers van de latere brokkenpiloot.

Proefkonijnen

Over de aanloop naar en de van het vaccinatie regiem stelt de OVV: “al tijdens de ontwikkeling monitort het Europees Geneesmiddelen bureau ( EMA) de vorderingen en beoordeelt het tussentijdse testresultaten. Door deze werkwijze, ook wel rolling review genoemd, is het EMA in staat om het proces van vaccinbeoordeling te versnellen. Het resulteert in een snellere toelating tot de Europese markt door de Europese Commissie. Bij elke stap wegen de betrokken partijen, ook Nederland, expliciet af of de te boeken tijdswinst opweegt tegen eventuele veiligheidsrisico’s…..Als vervolgens blijkt dat een hoge vaccinatiegraad niet automatisch betekent dat er geen maatregelen meer nodig zijn, ontstaat bij een deel van de bevolking een gevoel van desillusie. Dit heeft niet bijgedragen aan het draagvlak voor de aanpak van de crisis…” Een tekst om te onderstrepen hoe prima er is samengewerkt op Europees niveau en de rol van Nederland daarbij. Geen woord over de onzekerheid van beschermingsgraad en beschermingstijdsduur.

De OVV heeft het over een hoge beschermingsgraad en vindt een startbescherming van 80% blijkbaar voldoende om de verspreiding van de Covid-19 besmetting te vertragen. De twee herhalingsprikken die daarop moesten volgen, waren al een bevestiging van de in het verloop van weken afnemende bescherming. Geen woord over het feit dat farma fabrikanten de derde testfase hebben moeten afbreken door vervelende de gezondheid aantastende neveneffecten. Geen letter over het feit dat farmagiganten zich onttrokken aan de verplichting om die neveneffecten te melden. Want we hebben zo leuk samengewerkt op Europees niveau. Dat er door de EU veel te veel vaccins zijn aangekocht (10 prikken per persoon!)

Een groot aantal wetenschappers en experts heeft talrijke malen gewaarschuwd voor de vaccinatie met (te) snel ontwikkelde vaccins die een gemankeerde testprocedure hebben doorlopen. Die testprocedure kent vier fases en vaccins kunnen pas op de markt gebracht worden als de derde fase met succes is doorlopen: de fase dat het vaccin is getest op honderden of zelfs duizenden personen. Voor die derde fase is de wereldbevolking misbruikt en hebben veel ellende veroorzaakt.

Wetenschappers waarschuwden dat snel ontwikkelde en onvolledig geteste vaccins volgens geen enkele wetenschappelijke methodologie veilig via zijn. Talrijke onderzoeken ondersteund door praktijkervaringen, bevestigden en bevestigen dat de ontwikkelde vaccinaties slechts deels en tijdelijk beschermen. Bovendien is gebleken dat de vaccins tot ongewenste gezondheidsproblemen hebben geleid en personen door de dalende beschermingsgraad sterker vatbaar zijn geworden voor een besmetting met het Covid-19 virus en vervolgens zelfs overlijden. Farmafabrikanten die hun vaccins op de markt hebben gebracht, hadden vooral euro tekens in hun ogen en waren blijkbaar niet erg geïnteresseerd in effectiviteit en veiligheid van hun vaccins. Overigens hadden de verantwoordelijke politici in Brussel en Den Haag daar ook geen oog voor.

Cosa Nostra

In zijn nieuwste boek, “De gevaarlijkste Dr. op Aarde”, beschrijft Robert F. Kennedy Jr. (1954) het wereldwijde web van corruptie, misleiding en zelfs misdaad dat Big Pharma samen met geheime diensten en het militair-industrieel complex heeft gesponnen. Een web waarin artsen, ziekenhuizen, wetenschappers, universiteiten, overheden, vakbladen en media gevangen zijn geraakt. Allen zijn zij betrokken bij de immorele en nietsontziende structuren die in naam zijn gericht op verbetering van de volksgezondheid. Die echter meer weg hebben van een maffia die letterlijk over lijken gaat en louter belust is op financieel gewin, macht en controle.

Het actief blokkeren van werkzame medicijnen tegen Covid–19. De toediening van nauwelijks geteste vaccins, de bewust misleidende en zelfs valse berichtgeving over de pandemie, de internationale voorbereiding en coördinatie ervan, de mondkapjesgekte, de verzwegen bijwerkingen van de prikken, de maatschappelijke ontwrichting en de schaamteloze zelfverrijking van de superrijken over de ruggen van de bang gemaakte bevolking. Dat alles komt in dit boek voorbij met een gedetailleerde onderbouwing en een uitgebreid voetnotenregister.

Leesvoer voor twee van de verantwoordelijke bewindslieden die op een website werden getypeerd als Hugo de Clown en Mark de Onbetrouwbare.

Doodslag?

De laatste observatie van het OVV: “het valt de Raad ten slotte op dat het kabinet beperkt initiatief heeft genomen om de afzonderlijke maatregelen grondig te (laten) evalueren op hun effecten. Hierdoor is geen inzicht in de mate waarin individuele maatregelen hebben bijgedragen aan het indammen van de pandemie, waardoor het ook in toekomstige situaties onduidelijk blijft of maatregelen zoals mondkapjes, scholensluiting of een avondklok naar verwachting voldoende effect hebben om de inzet ervan opnieuw te overwegen. Het is daarnaast ook wenselijk om meer inzicht te krijgen in de verwachte en onverwachte negatieve neveneffecten van maatregelen, zoals eenzaamheid en huiselijk geweld, om ook die aspecten bij een volgende langdurige (gezondheids)crisis met landelijke impact te kunnen afwegen tegen de verwachte voordelen op gezondheidsgebied”.

Met een beetje fantasie kun je deze tekst vertalen met “ze hebben een beetje aan knoppen zitten draaien zonder te weten noch te beseffen wat de gezondheid gevolgen voor burger en samenleving zouden zijn en ze onder nemen geen initiatieven om een onderzoek te doen naar eigen handelen, daarvan te leren en te vertalen in effectieve maatregelen”. Ook de huidige verantwoordelijke minister weigert die acties te ondernemen. Bij een volgende pandemie worden dezelfde fouten gemaakt ten koste van de zwakkeren van de samenleving. De regering kan zich dan schuldig maken aan doodslag:

Nederland heeft zich in de twee jaar van de COVID-19 endemie uitgeput in vrijheid beperkende maatregelen, maatregelen die de grondrechten/fundamentele rechten van de mens (vrijheid van meningsuiting, recht op privacy, recht op leven, geen marteling, recht op demonstratie en persvrijheid) en de principes van de Grondwet hebben geschonden. In overheidsdocumenten die door de WOB-procedure door de overheid vrijgegeven moesten worden, is helder geworden dat de verantwoordelijke Minister geadviseerd door het OMT en gesteund door het RIVM maatregelen heeft genomen die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn resp. konden worden, grondrechten van de mens en zelfs de Grondwet hebben geschonden en ruimhartig met belastinggeld is gestrooid. Ruim €1 miljard kan het Ministerie niet verantwoorden.

Die conclusies zult U niet lezen in het jaarverslag dat de OVV onlangs heeft gepubliceerd, want ‘brood en woord’ en ‘kool en geit’.


i https://reaction.life/mask-mania-compulsory-facemasks-are-a-case-of-coronavirus-fuelled-panic-not-scientific-policy .


Deel dit:

Post navigation

Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Brantz,
De kool en de geit sparen en wiens brood men eet diens woord men spreekt. M.v.g. Paul Quekel

Al vanaf maart 2020 vragen wij van http://www.sdnl.nl aandacht voor ioniseren en ventileren. Vele mails, brieven gestuurd naar Tweede Kamerleden, Gemeenten en Scholen. Slechts eenmaal werd er positief op gereageerd door Hans Smolders en Wybren van Haga van http://www.bvnl.nl.

Wij zoeken medestanders die een strafklacht willen opstellen en ondersteunen tegen Kamerleden die grof nalatig zijn m.b.t. motie van Van Haga en Smolders. Niet om de domweg die strafklacht door het OM te laten negeren, maar om inspraak te krijgen in de massamedia die gesloten zijn als een oester wanneer het gaat om onderwerpen in deze brief.

Karolinska-rapport, virus-ionisatie, London University rapport, Irsi Caixa rapport

VERDER ONZE POGINGEN om de verantwoordelijke instituties te bewegen andere oplossingen te kiezen dan de in uw genoemde artikel dwangmaatregelen: “geen lockdowns, geen gezonde mensen in quarantaine, geen mondkapjes, geen scholen sluiten, geen avondklokken, geen winkels sluiten en ook geen massale testprogramma’s”. Ik heb in het verslag van de OVV niet kunnen ontdekken of Nederland ook zo’n handboek heeft. In ieder geval is gelet op de maatregelen dat handboek niet gevolgd”.

En zeker geen massale vaccinaties.
Zie: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6877593327068295168/

Ga niet jonge kinderen vaccineren. Niemand in de gehele wereld kan nu antwoord geven op deze 2 vragen: ”Hoe vaak vaccineren, 3, 5, 10, 20,30, 50, of 100 keer? Wat zijn de gevolgen van vaccineren over 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar?.

Corona debat: NU 16.00 uur op 16 juni 2022 een debat over corona besmettingen op NPO politiek.
https://www.tweedekamer.nl/popup/vergaderingen/livedebat/thorbeckezaal

Leest u http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6943208829622857728/ en neem stelling D66. En verbied alle vaccinaties en ga echte oplossingen met ioniseren/ventileren grootschalig inzetten zoals wij van http://www.sdnl.nl al vanaf maart 2020 al aandacht voor vragen.

Ja we zijn voorgelogen door E. Kuipers, leest u ook: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6942079416902533120 m.v.g. Paul Quekel
 
BCC politici, journalisten, redacties, hoogleraren, e.a.
 
Onze oplossingen. Ga ioniseren/ventileren, leest u hierover op http://www.sdnl.nl. Zo voorkomt onze Overheid met haar hotemetoten vele besmettingen en volgende lockdowns.

TER INFO:
Luister u ook naar dr. Marcel Levi. https://lnkd.in/eytWgTVp en dat komt overeen met onze verzoeken voor meer IC capaciteit.

ZIE: https://lnkd.in/eduWF26k met het verzoek om niet met reces te gaan en met het verzoek grootschalig te gaan ventileren en ioniseren.

En https://lnkd.in/eQzcvHMx over onze voorspelling van een volgende lockdown, dat geen voorspelling maar een angstaanjagend echt feit is.
 
En de schrijnende brief van zeer bezorgde ouders op: https://lnkd.in/gtPhxniw zie hiervoor vorige reacties.

Leest u ook:
https://lnkd.in/dHb4vptE
VOOR HET EERST IS IONISATIE GENOEMD IN DE TWEEDE KAMER.

Door de heer W. van Haga van http://www.bvnl.nl. Waarvoor onze dank.

Minister Hugo de Jonge ontraadt de motie hierover.

Hij zei: “Dat doen we al”. Dus wel 55 ionisatie apparaten in de Tweede Kamer, maar niet in de scholen, horeca en andere openbare gebouwen?

En kijkt u ook naar: https://lnkd.in/gNgzSKhj en https://lnkd.in/g9q7YXje

Alle in kennis gestelden zijn wettelijk aanspreekbaar op hun besluitvorming m.b.t. de effecten van het verantwoordelijk stellen van de ECB voor diens nalatigheid en/of incompetentie.
Omdat vanuit veel kanten deze informatie wordt aangeboden aan bestuurders, politici en deskundigen is het zwijgen over oplossingen niet mogelijk. Vandaar die aansprakelijkstelling.
 

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz,
De kool en de geit sparen en wiens brood men eet diens woord men spreekt. M.v.g. Paul Quekel

Al vanaf maart 2020 vragen wij van http://www.sdnl.nl aandacht voor ioniseren en ventileren. Vele mails, brieven gestuurd naar Tweede Kamerleden, Gemeenten en Scholen. Slechts eenmaal werd er positief op gereageerd door Hans Smolders en Wybren van Haga van http://www.bvnl.nl.

Wij zoeken medestanders die een strafklacht willen opstellen en ondersteunen tegen Kamerleden die grof nalatig zijn m.b.t. motie van Van Haga en Smolders. Niet om de domweg die strafklacht door het OM te laten negeren, maar om inspraak te krijgen in de massamedia die gesloten zijn als een oester wanneer het gaat om onderwerpen in deze brief.

Karolinska-rapport, virus-ionisatie, London University rapport, Irsi Caixa rapport

VERDER ONZE POGINGEN om de verantwoordelijke instituties te bewegen andere oplossingen te kiezen dan de in uw genoemde artikel dwangmaatregelen: “geen lockdowns, geen gezonde mensen in quarantaine, geen mondkapjes, geen scholen sluiten, geen avondklokken, geen winkels sluiten en ook geen massale testprogramma’s”. Ik heb in het verslag van de OVV niet kunnen ontdekken of Nederland ook zo’n handboek heeft. In ieder geval is gelet op de maatregelen dat handboek niet gevolgd”.

En zeker geen massale vaccinaties.
Zie: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6877593327068295168/

Ga niet jonge kinderen vaccineren. Niemand in de gehele wereld kan nu antwoord geven op deze 2 vragen: ”Hoe vaak vaccineren, 3, 5, 10, 20,30, 50, of 100 keer? Wat zijn de gevolgen van vaccineren over 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar?.

Corona debat: NU 16.00 uur op 16 juni 2022 een debat over corona besmettingen op NPO politiek.
https://www.tweedekamer.nl/popup/vergaderingen/livedebat/thorbeckezaal

Leest u http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6943208829622857728/ en neem stelling D66. En verbied alle vaccinaties en ga echte oplossingen met ioniseren/ventileren grootschalig inzetten zoals wij van http://www.sdnl.nl al vanaf maart 2020 al aandacht voor vragen.

Ja we zijn voorgelogen door E. Kuipers, leest u ook: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6942079416902533120 m.v.g. Paul Quekel
 
BCC politici, journalisten, redacties, hoogleraren, e.a.
 
Onze oplossingen. Ga ioniseren/ventileren, leest u hierover op http://www.sdnl.nl. Zo voorkomt onze Overheid met haar hotemetoten vele besmettingen en volgende lockdowns.

TER INFO:
Luister u ook naar dr. Marcel Levi. https://lnkd.in/eytWgTVp en dat komt overeen met onze verzoeken voor meer IC capaciteit.

ZIE: https://lnkd.in/eduWF26k met het verzoek om niet met reces te gaan en met het verzoek grootschalig te gaan ventileren en ioniseren.

En https://lnkd.in/eQzcvHMx over onze voorspelling van een volgende lockdown, dat geen voorspelling maar een angstaanjagend echt feit is.
 
En de schrijnende brief van zeer bezorgde ouders op: https://lnkd.in/gtPhxniw zie hiervoor vorige reacties.

Leest u ook:
https://lnkd.in/dHb4vptE
VOOR HET EERST IS IONISATIE GENOEMD IN DE TWEEDE KAMER.

Door de heer W. van Haga van http://www.bvnl.nl. Waarvoor onze dank.

Minister Hugo de Jonge ontraadt de motie hierover.

Hij zei: “Dat doen we al”. Dus wel 55 ionisatie apparaten in de Tweede Kamer, maar niet in de scholen, horeca en andere openbare gebouwen?

En kijkt u ook naar: https://lnkd.in/gNgzSKhj en https://lnkd.in/g9q7YXje

Alle in kennis gestelden zijn wettelijk aanspreekbaar op hun besluitvorming m.b.t. de effecten van het verantwoordelijk stellen van de ECB voor diens nalatigheid en/of incompetentie.
Omdat vanuit veel kanten deze informatie wordt aangeboden aan bestuurders, politici en deskundigen is het zwijgen over oplossingen niet mogelijk. Vandaar die aansprakelijkstelling.
 

Motie van Haga-Smolders over ionisatiesystemen 25295, nr1661 VERWORPEN..png
Laatst bewerkt op 1 jaar geleden door Paul Quekel
Maurits Campert
1 jaar geleden

Meer baantjes voor de losers…