De klimaatneuzelaar

De minister van Klimaat en Energie vindt dat zijn typering als klimaatdrammer, een geuzennaam is en is er trots op. Hij beseft niet dat hij niet door zijn doortastend optreden voor de Nederlandse samenleving zo wordt neergezet, maar door zijn onophoudelijke gezeur over groene energie. De Nederlandse samenleving vindt hem een kleine zeikerd, die niet beseft dat die groene energie een grotere CO2 footprint heeft dan de door klimaatactivisten verafschuwde genoemde grijze energie.

De windturbine kort belicht

Als de minister een beetje kon procesdenken dan was hij er allang achtergekomen dat door het bouwen, produceren, in standhouden en afvoeren van windturbines heel wat CO2 wordt uitgestoten. Windturbines hebben een lijvige CO2 footprint door het mijnen en toeleveren van grondstoffen uit vaak verre-landen, het transport om die grondstoffen in Nederland te krijgen, gebruik van schadelijke stoffen voor de samenstelling; het opwekken van energie, in standhouden en afvoeren van windturbine; de aanleg van bovengrondse en vooral de ondergrondse infrastructuur. Over de effecten voor de biodiversiteit past alleen een gepast stilzwijgen.

Verzwegen wordt dat de bouw van windturbines niet goedkoper maar duurder wordt. In het laatste decennium 10% en de prijzen zullen door de groeiende kosten van verschillende deelprocessen alleen maar hoger worden. Om een paar voorbeelden te geven:

  • de installatie van 10 windturbines van 5 MW kost € 1,5 miljoen per megawatt (MW) ergo M€ 75.
  • Wat meer in het vlees snijdt is het gegeven dat 4 MW windvermogen nodig is om 1MW gasvermogen te kunnen compenseren. Een capaciteitsfactor van 4:1.

Ook wordt de informatie onthouden dat de nuttige levensduur (vaak verward met Life of Type of LOT) van windturbines mede door weersinvloeden en constructiefouten korter is dan gepland en zonder opslagbatterijen nog steeds een vangnetstelsel van fossiele energiecentrales onontbeerlijk is en blijft. Windturbines moeten sneller vervangen worden, afvoer en verwerkingkosten moeten worden opgenomen in de exploitatie kosten en de exploitatiekosten van het vangnetstelsel moet in de totale kosten opgenomen worden.

Behalve het wegmoffelen van capaciteitsverschillen en hogere herinvestering – en exploitatie kosten, blijft het op het Ministerie en zeker bij de kleine klimaatdrammer doodstil als de vraag gesteld wordt waarom er wordt gesleuteld aan de afstandnorm tussen urbanisatie en windturbineparken? Het antwoord? Aanhouden van correcte afstandnormen betekent dat in Nederland geen windturbine geplaatst zou kunnen worden. Ook de observatie dat in rij staande windturbines afhankelijk van windrichting en –sterkte, minder stroom produceren, omdat een deel van de windkracht door de buurman wordt weggenomen, is blijkbaar op het Ministerie en zeker bij de minister, een onbekend fenomeen. .

Een aantal van de gesignaleerde problemen ervaar ik op nog geen kilometer van mijn woning. Op een van de schaarse hoogten staan 8 windturbines en onlangs bleek dat die palen die er al zes jaar staan, nog geen KW hebben geleverd. Reden? Het ontbreken van de ondergrondse infrastructuur om de opgewekte stroom van paal naar gebruiker te kunnen transporteren. Duitsers hebben weldegelijk humor.

De reddende batterij?

Onlangs hoorde Jeroen Hetzler de Minister opmerken dat windenergie kon worden opgeslagen in grote accu’s. De minister deed het vervolgens voorkomen of alle problemen van zon en wind energie opgelost zouden zijn, omdat in zijn beleving groene energie in staat zou zijn om net als grijze energie voortdurend in de energiebehoefte van de Nederlandse samenleving kan voorzien. Zoals het gebruikelijk is bij alfa en gamma opgeleide bewindslieden vroeg onze Rob zich niet af welke dimensies (ruimtebeslag in een land waar grond en ruimte in veel opzichten kostbaar is) die accu’s zouden hebben, welke investering – en exploitatiekosten daarmee verbonden zouden zijn, hoelang het zou duren voordat de benodigde batterijen hun opslag en toelevering functie konden uitvoeren en of die accu’s geen negatieve effecten hebben op biodiversiteit in het algemeen en het klimaat en milieu in het bijzonder. De vraag of gelet op de grote afhankelijkheid van wind, die windturbines wel in staat zullen zijn om de batterijen met stroom te kunnen voeden, wordt nooit gesteld en dus niet beantwoord. Juichen terwijl er nog geen doelpunt gescoord is. Beetje dom!

Afb: Onderwijsgek / Wikipedia

Jeroen Hetzler heeft de Minister voorgerekend wat een batterij die stroom kan opslaan kost in geld, tijd, ruimte en inspanningen. Het vertrekpunt is de Natrium-zwavel of NAS batterij die Japan sinds 2016 gebruikt om daarin elektriciteit op te slaan. De batterij blijkt weliswaar zo groot te zijn als een tweeverdiepingen flat, maar gebruikt goedkope grondstoffen, heeft een hoge energiedichtheid, een capaciteit van 2MW, kan 12 Mwh opslaan en heeft een nuttige levensduur van 10 jaar. Voor zijn berekening gebruikte Hetzler de volgende parameters: een week opslagcapaciteit (in Duitsland gaan de rekenmeesters uit van minimaal twee weken) voor stroom dat door zes windturbines geleverd wordt en een gemiddeld rentekosten van 2,5%. Voor die ene week zijn al 200.000 NAS batterijen nodig om doorlopend in de stroom behoefte van huishoudens te kunnen voorzien! De dekking voor winkelcentra, datacentra, ziekenhuizen, energie-intensieve bedrijven, sportverenigingen etc. valt daar buiten. Waar spreken we dan over? Het bouwen van een nieuwe stad met alles er op en er aan?

Wanneer we ervan uitgaan dat een doorsnee gezin van 4 personen een jaarlijks stroomverbruik heeft van bijna 4000 KWh en Nederland naar de 8 miljoen huishoudens kruipt, dan zullen heel wat tweeverdiepingen flats gebouwd moeten worden om naast windturbines en zonnepanelen in de voortdurende behoefte aan elektriciteit voor alle consumenten te kunnen voorzien.. Het is maar de vraag of de benodigde boven en ondergrondse ruimte beschikbaar is, materialen voor de te bouwen boven- en ondergrondse infrastructuur tijdig en in de noodzakelijke aantallen geleverd kunnen worden en de benodigde bouwcapaciteit gereserveerd kan worden. Het is ook de vraag in hoeverre de kosten beïnvloed worden door de groeiende inflatie. Dat opvangstelsel bestaande uit de benodigde hoeveelheid batterijen, kost tijd, enorm veel ruimte en vreet euro’s.

Daar blijft het natuurlijk niet toe beperkt. De batterijen moeten na 10 jaar vervangen worden en dat betekent herinvesteren. Bij die kosten moeten behalve de kosten van het benodigde ruimtebeslag en de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur ook de kostenvervanging van windturbines (LOT 15 jaar) en zonnepanelen (LOT 25 jaar) en de kosten van de inspanningen om te vervangen NAS batterijen, verouderde, beschadigde en niet meer functionerende (delen van ) windturbines en zonnepanelen af te bouwen, af te voeren en te recyclen (als dat mogelijk is) bij geteld worden. Wanneer in het utopische geval de nationale energie behoefte kan worden gedekt door windturbines, zonnepanelen en opvangstelsel van batterijen, komen we op basis van procesdenken uit op astronomische bedragen, waarvan de omvang door de vele onzekerheden niet eenduidig berekend kunnen worden en de huidige schatting zal overtreffen dat de energietransitie tussen de € 1000 en € 1500 miljard zal bedragen.

Het mag wat kosten en kan de ondergang van de Nederlandse economie en in het verlengde het sociaaldemocratische model van de Verzorgingstaat veroorzaken. Het zal betekenen dat de Nederlandse burger kennis maakt met leven in grotten en holen van een van zijn primitieve voorvaderen: de Neanderthaler.

Klimaatdrammer?

Klimaatutopisten vinden het plaatsen van een financieel plaatje bij hun idealen, een vunzige bezigheid. De kosten die de kleine huishoudens gedwongen worden te dragen, komen volgens de politiek voort uit het Energieakkoord van 2003 en het Klimaatakkoord van 2018. Volgens de Algemene Rekenkamer (AR) kost de uitvoering van het Energieakkoord een slordige € 72 miljard; kenners hebben berekend dat de kosten zijn gestegen naar € 100 miljard plus en die stijgen nog steeds voortduurt.

Het klimaat akkoord is samengesteld uit:

  • afkoppeling gasnet: € 450 miljard;
  • subsidie van windturbines en zonnepanelen. Tussen € 12 miljard en € 20 miljard/per jaar;
  • opgedragen verduurzaming van woningen. Bij een vertrekpunt tussen € 20.000 en € 100.000 afhankelijk van ouderdom, locatie en koop of huur, komen de kosten voor 8 miljoen huishoudens tussen € 160 miljard en € 800 miljard;
  • gedwongen overstap op het elektrische platform. Bij een wagenpark van 8 miljoen, een koopbedrag van € 20.000-50.000 per voertuig, komen de investeringskosten op een bedrag van €160 en € 400 miljard. Dit bedrag strekt zich alleen uit over het persoonlijke platform. Openbaar vervoer en vrachtvervoer op land en water zijn voorshands buiten schot gebleven. Ook de vraag of vliegen als grote CO2 uitstoters moet overgaan op elektrische platformen of platformen die gebruik maken van waterstof, is niet beantwoord;
  • rationalisatie van de industrie en agrarische bedrijfstak. Onduidelijk is wat de huidige regering daaronder verstaat. De voortekenen wijzen er echter op dat het zwaartepunt ligt bij het onder dwang doen dalen van de stikstofoxide en ammoniak uitstoot en depositie van en door de agrarische sector. Voor de agrarische sector betekent dat in ieder geval vergroening en de uitkoop van 500 tot 600 piekbelasters, waarbij het onduidelijk blijft hoe vastgesteld gaat worden wie een piekbelaster is en de echte grootste vervuilers buiten schot lijken te blijven

In het bovengenoemde staatje zijn de kosten niet verwerkt die verbonden zijn aan afspraken die gemaakt zijn in Parijs en Katowice (door kenners op een voorzichtige € 20 miljard geraamd ); de Green Deal van de Europese Unie (een luttele kostenpost van € 575 miljard/jaar voor de lidstaten); de aanhoudende exploitatiekosten van fossiele energiecentrales die tekorten van de groene wankelenergie moeten opvangen; de kosten verbonden aan de opslag van groene energie in batterijen; de kosten die gedwongen door de energiecrisis, de bouw van twee kerncentrales met zich mee zal brengen (opstart budget van €5 miljard voor twee kerncentrales die pas in de jaren ’30 kunnen produceren) en de daadwerkelijke kosten van de rationalisatie van agrarische – en industriële sector. De opgenomen bedragen zijn schattingen, die door de huidige energiecrisis, groeiende inflatie en krimpende economie eerder zullen groeien dan dalen. Dat zijn heel wat muntjes.

Minister Jetten. Afb: D66 / wikipedia

Veel van de genoemde kosten zijn niet terug te vinden op de rijksbegroting. Duidelijk is wel dat ruim 70% uit de beurs van de kleine huishoudens getrokken zal worden. Wanneer onze klimaatneuzelaar inderdaad een geuzennaam wil krijgen, , moet hij zich maar eens ingraven in die ruimte en muntjesbrij om de druk op de schouders van die burger substantieel te verlichten. Dan pas kan hij zich presenteren als een held van het volk. Dat doet hij niet, want daarvoor is enerzijds zijn achtergrondkennis en vermogen om door de klimaatmist de juiste contouren te kunnen schetsen onvoldoende, anderzijds is hij het braafste jongetje van het D66 klasje die geen millimeter afwijkt van de gekozen klimaat kompasrichting van D66 en Regering. Het gevolg is dat Robbo die ruimte en muntjesbrij laat voor wat ze zijn en nooit een voorvechter van de zwaksten in de samenleving zal zijn.

Trots op een veronderstelde geuzennaam? De Nederlandse burger wordt op allerlei manieren financieel uitgekleed. Geen wonder dat de aanhang van de klimaatutopisten in de regering voortdurend proberen om het financiële beeld van de klimaatwaanzin buiten discussies en debatten te houden. Om hun hobby’s – het klimaat is niet de enige – te kunnen financieren zal gezien de oplopende inflatie en de krimp van de economie, ongetwijfelde gegrepen worden naar het verhogen van de belastingdruk. Want snijden in de overheidsuitgaven is bij Rutte c.s. not done. Ik vraag me af wanneer we de Nederlandse uitvoering van de bestorming van de Bastille te zien krijgen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Brantz,

Uw artikel dat ik had geplaatst is verwijderd van LinkedIn, de waarheid mag hoe langer hoe meer niet meer worden gezegd in Nederland. Alleen de klimaat idioterie van Rutte IV is leidend geworden. Al meer dan 5000 personen hebben het artikel gelezen, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO:Uw bijdrage is in strijd met ons beleid
Dit is er gebeurdWe hebben geconstateerd dat uw bijdrage niet voldoet aan onze beleidslijnen voor de professionele community inzake misinformatie. Het item is verwijderd en alleen u hebt toegang hiertoe. Controleer uw bijdrage.

Als u herhaaldelijk content maakt die niet voldoet aan onze beleidslijnen voor de professionele community, kan uw LinkedIn-account worden beperkt.

Bijdrage verwijderd vanwege misinformatie.https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C5103AQG6Axrq5QThng/profile-displayphoto-shrink_100_100/0/1517447174246?e=1671667200&v=beta&t=SmLZAXOFsiQ6kf5i_duu188TapCKRkzcXZT4GUE4z6o
Paul Quekel

KLIMAATNEUZELAAR alias KLIMAATDRAMMER. Leest u over de echte kosten van deze heer R. Jetten D66 en Rutte IV. en wie gaan de honderden miljarden betalen? https://lnkd.in/eMYyjv-i.
https://sta-pal.nl/2022/10/de-klimaatneuzelaar/

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Mooi zo, met die reactie bevestigen ze dat de inhoud van het artikel juist is en het overheid narratief de mensen om de tuin leidt. Dommer kun je niet zijn.

Ronald.Dunki
1 jaar geleden

Het lijkt er eerder op dat de Bastille de Nederlandse samenleving bestormt als wij nu weer zien hoe – in een zogenaamd ‘ingezonden artikel’, notabene in Elsevier! – de nieuwste veer in het achterste van D66 wordt gestoken door een 24 jarig melkmuil dat pretendeert dat rechters een partijverbod op FvD moeten decreteren!

Let wel, de laffe hoofdredacteur en D’66 apostel Arendo Joustra en zijn 5e colonne hebben niet de lef om deze fascistische prietpraat voor eigen rekening te debiteren, maar verschuilen zich achter een jochie dat nog nat achter de oren is… Let op hoe deze lafbekken dit funeste pad verder gaan asfalteren.

Maurits Campert
1 jaar geleden

Een echte vent die Robje…en nog verstand van accu’s ook!

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, hoe anders had Nederland er nu uitgezien wanneer wel aandacht aan onze oplossingen was gegeven, m.v.g. Paul Quekel.

TER INFO:Regeren is vooruitzien maar niet in Nederland.

Oplossingen uit 2007, http://www.sdnl.nl/zondvloed.htm citaat hieruit: “Achter deze dam een kunstmatige delta aanleggen, met eilanden waarop bijvoorbeeld een vliegveld gebouwd kan worden, chemische industrie, olieopslag en veredeling van olie (benzine) kan plaatsvinden.
Verder alle vervuilende industrie met goede afzuiging/schoning van schadelijke stoffen. Een stuk of 5 kerncentrales bouwen. Windmolenparken en zonnecollectorparken hier aanleggen, en daarmee waterstof maken voor schone en duurzame energie.

Maar bovenal het opvangen van rivierwater, dit rivierwater schonen en via pijpleidingen naar Zuid Frankrijk, Spanje en Portugal transporteren. Er liggen al diverse geheime? pijpleidingen van de NAVO die bij oorlog in West Europa voor olietransport bedoeld zijn. Ga die gebruiken want oorlog in West Europa zal hoop ik nooit meer plaatsvinden”.
En oplossingen uit 2001 http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm, citaat hieruit:

“Dan gaat het om een aanpak die daar ver bovenuit gaat en die zich manifesteert in spectaculaire zaken vergelijkbaar met de Zuiderzee- en de Deltawerken, maar qua strekking precies andersom. Niet hoe komt men van het water af, of hoe houdt men het water van het lijf, maar hoe krijgt men de beschikking over water en hoe houdt men het water vast.

De westerse wereld beschikt over de technische mogelijkheden en knowhow projecten te entameren om de watervoorziening in grote delen van de wereld op een substantieel hoger niveau te brengen, en wel in die delen van de wereld die dat het hardste nodig hebben. Irrigatietechnieken, pijpleidingtechnologie, waterzuiveringstechnieken, ontziltingsmethoden, zij zijn allemaal beschikbaar, en wel op een niveau dat een frontale aanval van de droogte in grote delen van de wereld niet allen mogelijk maakt, maar ook vanzelfsprekend”.

Nooit werd er door de politiek gereageerd, met de huidige ellendes tot gevolg!Met verdrietige groet,Paul Quekel 78 jaar met alleen AOW
CC RTLZ, inzake drinkwaterBCC politici, redacteuren, journalisten, hoogleraren e.a.NB onze oplossingen voor de woningnood over zoals u zegt dat er 2 miljoen inwoners in Nederland bijkomen: http://www.sdnl.nl/noodplan.htm en http://www.sdnl.nl/vangnet.htm voor als huizen weer onder water komen te staan en dat is met nu een hypotheekschuld van meer dan 800 miljard euro en het stijgen van de rente meer dan aannemelijk.

TER INFO: Geachte fractie van Leefbaar Rotterdam en geachte heer Aboutaleb,

Opnieuw heb ik mij gestoord aan het optreden van uw Burgemeester Aboutaleb met zijn opmerking tijdens de nieuws uitzending vandaag 5 september 2022: “er is weinig aandacht voor het Afrikaanse contingent, er kwam geen druppel; water uit de kraan”, over de ellende in Afrika.

In het verleden hebben wij veel, heel veel aandacht gevraagd voor Afrika, ook aan de PvdA en uw Burgemeester, -alsook de rest van alle politieke instituties-, en deze aandacht keer op keer gevraagd voor onze oplossingen.

Er is weinig aandacht voor veel Nederlanders die in ernstige financiële problemen zijn gekomen. De heer Aboutaleb zou de column van prof. R. Plasterk zeker 3 keer moeten lezen.

Echte oplossingen worden al decennia lang genegeerd. Zie http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm en http://www.sdnl.nl/zondvloed.htm. Wanneer deze oplossingen waren ingevoerd dan hadden we nu niet zoveel landen met droogte gezeten, waren bij rampen snellere en doeltreffende hulp geweest en was de immigratie stroom veel minder geweest, omdat de oplossingen in de regio werden gerealiseerd.

Leest u ook onze brief aan Wim Kok uit 1996 over het Nederlandse aardgas, http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm (even door scrollen) en u weet waarom wij de hoogste energie kosten hebben van de gehele wereld.

Waarom onbetaalbaar aardgas?
VRAAG: Waarom betalen wij als burgers van Nederland nu in 2022 al meer dan 2,50 euro per kuub aardgas en de prijsstijgingen zijn nog niet ten einde.

Een decennia lang een GAS debacle ingezet door Joop den Uyl, PvdA die ons aardgas verkwanselde aan Italië voor 1,7 eurocent per kuub en door Wim Kok, PvdA die ons aardgas versjacherde voor 4,5 eurocent aan Oost-Europese landen.
 
In1996 hebben wij nog een brief gestuurd naar minister-president Wim Kok om ons gas in de Nederlandse grond te laten zitten, totdat wij als inwoners en bedrijven het zelf nodig hebben. Hoeveel eenvoudiger was nu de energie transitie geweest! Zie http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm even door scrollen.

Er werd niet geluisterd en dit beleid werd gecontinueerd door alle opvolgers, die nooit hebben ingegrepen voor een beter GAS BELEID. Incompetent beleid met zeer ernstige gevolgen, die zichtbaar zijn in Groningen en onze portemonnee.
 
En mede door de verkoop van onze nutsbedrijven aan buitenlandse energiereuzen met privatiseringen en marktwerkingen. Kijkt maar naar radar hoe dat nu voor Nederlandse burgers uitpakt.

Geachte heer prof. Rotmans, n.a.v. uw optreden 10 juni 2022 bij OP1,
Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen: 

Zie ons voorstel al uit 2001 op http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen en mijn column over het milieu uit 2002 onderaan deze webpagina. Ook in die tijd naar de Shell en de politiek gestuurd. Nooit reactie op gehad.

1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontzilting machines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken. Zie bijlage waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Zijn vrouw komt uit Gambia.

Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, nog steeds geen reactie op gehad.
 
De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.
 
Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.
 
En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm. 
 
M.v.g. Paul Quekel, 78 jaar en zeer bezorgd over Nederland.
 
BCC Politici, journalisten, redacties, hoogleraren, e.a.