De klapsigaar

De waarheid is een kwestie van perspectief. Dat perspectief wordt bepaald door de eigenschappen van de ruimte waarin men zich beweegt, de mensen waarmee – vrijwillig en gedwongen – wordt gecommuniceerd, de informatie die men heeft (of afwijst) en de inzichten (vaak resulterend in tunnelvisie en beperkt vergezicht) die uit die informatie voortvloeit.

Wanneer bewindslieden getoetst worden aan deze relatieve wijsheden, wordt duidelijk waarom het misgaat in Nederland en de Nederlandse samenleving bewust naar de uitgang gedirigeerd wordt. De ‘crises’, zoals de regering de huidige problemen benoemt, zijn bewust gecreëerd en niet spontaan zonder enige voorgeschiedenis of signalen ontstaan. David Icke legde het in één zin krachtig uit: “Schaarste staat gelijk aan afhankelijkheid en controle, daarom nemen WEF gestuurde politici de voedselketen en energievoorziening op de korrel”. Met die uitspraak als leidraad kan de burger die aan het einde van de voedselketen staat, inzien dat hij voor het einde van het jaar frequent zijn heil bij de Voedselbank moet zoeken, zich dagelijks moet wassen met koud water en de verwarming uit of graden kouder moet zetten.

Het “ik vind dat” principe

Binnenhof. Afb: Ferdie de Gier / Flickr.

Doemdenken? Kijk eens naar de “oplossingen” die bewindslieden op tafel gooien om die doemsituatie te voorkomen. Inderdaad geen oplossingen voor de doorsnee burger, wel voor de huidige regering. Wynia legt in zijn laatste column uit wat de belangrijkste oorzaak voor dat denken en doen van bewindslieden is.

Veel beleid komt van elders. Die vaststelling onderstreept dat niet de wensen van de meerderheid van het electoraat sturend zijn voor een regeerperiode van 4 jaar, maar hobby’s, eisen en wensen van een minderheid die de macht heeft of invloed kan en mag uitoefenen op die macht. Beleid kun je het dan ook niet meer noemen, omdat er onder de huidige omstandigheden amper sprake is van het aangeven van richting en verstrekken van middelen waarmee men gestelde doelen (het behouden resp. verbeteren van welzijn en welvaart van de Nederlandse samenleving) wil gaan realiseren binnen de gestelde periode (4 jaar).

Veel beleid komt van elders. Uit buitenlandse kantoren (VN, EU, gestuurd door de denktank van het WEF). Van internationale rechters (Luxemburg, Straatsburg). Steeds vaker uit Nederlandse rechtszalen, omdat rechters op het gebied van klimaat en natuur actiegroepen graag hun zin geven door bijvoorbeeld het klimaat tot mensenrecht te verheffen. Het zijn vaak producten van een lobbyproces of een technocratisch proces; van kleine belangengroepjes met radicale ideeën die zich in de kraag van de macht, nestelen en zich zo verzekeren van belastinggeld en invloed. Kaag is in zekere zin de lange arm van dergelijke pressiegroepen: klimaatactiegroepen, milieugroepen, ontwikkelingshulpgroepen, asiellobby, homolobby, transgenderlobby, verplichte-donor-lobby, levenseindelobby en (etnische) wokelobby. Als ze hun zin niet krijgen via de politiek dan wordt een gelijkgezinde rechter ingeschakeld die vervolgens de politiek dicteert.

Wynia constateert als een van de weinigen dat steden in de Randstad waar onevenredig veel Parlementsleden wonen, het overheidsbeleid sterk kleuren. Ondanks het gegeven dat die steden electoraal bezien een minderheid uitmaken, maken in betrokken gemeentebesturen D66 en Groen Links de dienst uit en gaan soms hand in hand met radicaal-linkse, etnische partijen als Bij1 en Denk.

Rechten van dikwijls minieme minderheden leiden onder de regeringen Rutte tot plichten voor de rest van de samenleving en daardoor brokkelt het draagvlak periodiek en op bepaalde gebieden zelfs definitief af. Omdat steeds meer segmenten zich keren tegen het gevoerde “beleid” probeert de regering met steun van justitie, politie en media het tegenspartellende deel van het electoraat te dwingen om het overheidsnarratief te volgen.

Hefboom constructie

Een groeiend aantal columnisten is ervan overtuigd geraakt dat er een opstand gaande is van de elite tegen het volk. Als gebeurtenissen en ontwikkelingen in dat perspectief worden geplaatst, hebben ze vermoedelijk gelijk. De geestelijke vervuiling van de elitocratie – het ontkennen van feiten en het verkopen van anekdotische informatie en onderbuikgevoelens als feiten – is een andere omschrijving voor desinformatie die verpakt als informatie, de belangrijke katalysator voor het aangaan van het gevecht met de rest van de samenleving is.

De verkiezingen van de achterliggende jaren hebben bevestigd dat een politieke partij niet hoeft te “winnen” noch een Kamermeerderheid hoeft te hebben en een klein draagvlak voldoende is om Nederland de politieke wil van de “overwinnaars” op te leggen. Zelfs met een klein clubje activisten of belanghebbenden kun je vat krijgen op een politieke partij, die als (informele) gedoger of als coalitiepartner van een Kabinet greep krijgt op het overheidsbeleid. Een kleine partij kan als lid of als gedoger van een regeringscoalitie (mede) dicteren hoe een Kamermeerderheid moet stemmen. D66 en GL bewijzen dat bijna wekelijks. Wynia noemt dat de hefboomconstructie.

Wensdenken

Denken en doen van de regering vertaald als beleid, is doorspekt met wensdenken en David Icke heeft uitgelegd waar WEF besmette regeringsleiders mee bezig zijn. De wensgedachte dat zij voor het volk een beter bestuursmodel kan bedenken en doorvoeren. Daarbij wordt vergeten hoe de overbruggingsperiode van oud naar nieuw moet worden ingevuld en op welke manier bedreigingen van die ombouw voorkomen resp. afgewend moeten en kunnen worden. Het onderstreept het onvermogen om proces gericht te denken om te kunnen identificeren wat oorzaak en gevolg is van een verstoring in dat proces.

Een collega kwam met het volgende voorbeeld. Bij zijn bezoek aan de BMW fabriek om een indruk te krijgen hoe zijn nieuwe auto werd gebouwd, wees de woordvoerder op 625 materieelstromen om een voertuig te produceren. 625! Als er een kink in een van die stromingen komt, kan de bouw van de auto niet voltooid worden. Voor veel van die materieelstromen is de fabriek afhankelijk van het buitenland en ook de hoge energieprijzen spelen een rol in productiekosten en verkoopprijs Zelfs een indringende rol in voortgang of (tijdelijk) stoppen zoals het geval is bij Damco Aluminium in het Groningse Farmsum (bij Delfzijl). Die moest in de waakvlam status overgaan. Dat betekent dat personeel, toeleveranciers en de eigen functie als toeleverancier stopt en de ellende is niet te overzien.

Die situatie is ook van toepassing op de woningbouw. Een bewindsman kan wel roepen dat er volgend jaar 100.000, 200.000 of zelfs een miljoen woningen gebouwd gaan worden. Voor het uiten van die wensgedachte had hij eerst de volgende vragen moeten (laten) beantwoorden die zich uitstrekken over ruimtebeslag, materiaalstromen, milieu effect en energieverbruik: “Sluit de vraag naar materialen aan op het aanbod van materialen? Verschilt dit beeld per soort materiaal? In welke fase van de bouw (nieuwbouw, herstel en verbouw of sloop) en bij welke materialen zit de grootste milieu-impact in MKI? Zijn er materialen die veel massa hebben maar weinig milieu-impact? Wat is het energieverbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot in de woning- en utiliteitsbouw? En hoe is de verhouding gebouwgebonden- versus ingebed verbruik? Die vragen kunnen aangevuld worden met: hoe loopt het rode pad; wat betekent het niet bereiken van mijlpalen en tussen doelen voor de woningbouwsamenleving en woningbouwbeleid? Wanneer moet het beleid aangepast resp. omgebogen worden en wat zijn daar de gevolgen van? Na beantwoording van die vragen had de man met het veiligheidshelmpje op kunnen uitspreken wat in de regeerperiode van het huidige Kabinet realiteit is. Maar nee, de man liet opnieuw een paar bombastische teksten uit zijn mond rollen onder het narcistische motto “kijk mij eens goed zijn”.

Het rapport “Materiaalstromen, milieu-impact en energieverbruik in de woning- en utiliteitsbouw; uitgangsituatie en doorkijk naar 2030” (2014) ontdekte in 2014 nogal wat beren op de weg zoals grote discrepantie tussen nieuwbouw en sloop; miljarden nodig voor herstel en verbouw door woningbouwcorporaties en particuliere woningeigenaren (dat is door het Energie akkoord en Klimaat akkoord nog nijpender geworden); herstel en verbouw productie verdubbelt in de periode tot 2030 door toenemende kwaliteitseisen en beleid rond verduurzaming (daar fietst de materiaal -, energie -, CO2 en stikstof uitstoot problemen doorheen). Wat de materieelstromen betreft kwamen de volgende kanttekeningen op papier: aanbod van secundair materiaal uit sloop en herstel en verbouw sluit slechts beperkt aan bij de vraag vanuit de nieuwbouw- en herstel en verbouwopgaven; gerecyclede materialen vinden hun weg beperkt terug naar de woning- en utiliteitsbouw; massa materiaalstromen biedt beperkt inzicht in de milieu-impact van materialen; funderingen en ruwbouw vertegenwoordigen veel massa, installaties relatief veel milieu effecten; herstel en verbouw verantwoordelijk voor circa een derde van de milieueffecten en gebouwgebonden energieverbruik belangrijkste bron CO2 emissies, ingebedde CO2 emissies beslaan 1/5e van het totaal. Vanuit die invalshoek geredeneerd verstoren weer – gerelateerde (lage waterstand rivieren) en milieu effecten en regeringsbesluiten de materiaal aanvoer versterkt door uit de pan rijzende energiekosten dat de bouwwereld aan de wensgedachten van de bewindsman kan beantwoorden.

Ook het tekort aan gespecialiseerd personeel en de prioriteitstelling beïnvloedt het bereiken van de wensgedachte zoals die in juli 2022 door hem warm omarmd werd. Wie gaat die woningen voor de asielzoekers bouwen? Het is op het decadente af. Onmachtige politici laten zich leiden door particulieren, rechters en belangen. Het is dansen op de vulkaan. Als het niet parlementair gaat, dan zal het minder parlementair gaan. ‘Tubbergen’ is een teken aan de wand. ‘Ter Apel’ is een teken aan de wand. De weken van boerenopstanden zijn een teken aan de wand.

Energie

De regering laat niet na om de schuld van de huidige energiecrisis in de schoenen van Moskou te schuiven. Vermoedelijk in de hoop dat het lange termijn geheugen van het gros van de Nederlandse samenleving mild gesteld, nogal mistig is. Misschien denken ze in Den Haag dat de bevolking buiten Den Haag er “geen actieve herinnering meer aan heeft”. Een deel van de bevolking wellicht, maar columnisten als Wynia en Assita Kansko niet. Beiden wijzen er op dat al in 2014 duidelijk werd dat Nederland op een energie crisis afstevende door het beperken van de gaswinning, grotere afhankelijkheid van buitenlandse gas – en olie leveranciers, sluiten van kernreactoren en energieproducenten die op grijze brandstoffen stroom opwekken en de onmogelijkheid dat het gat tussen nu en de wensdekking door groen en hernieuwbaar op korte termijn gesloten zou kunnen worden. Betaalbaar is vanzelfsprekend wensdenken. Idioterie in optima forma.

Slotakkoord

De waarheid is een kwestie van perspectief en het perspectief van de elite verschilt substantieel van die van de Nederlandse samenleving. Staande op de top van de berg ziet die berg er klein uit, staande aan de basis moet een mens opkijkend naar die steenmassa een aantal keren slikken. De berg oplopen gaat langzamer dan van de berg afdalen.

De Nederlandse bevolking werd het laatste decennium met talloze problemen geconfronteerd die grotendeels door onbekwame wensdenkers (een pleonasme) zijn veroorzaakt. Om de bevolking schrik aan te jagen en zich van eigen verantwoording en verantwoordelijkheid te kunnen verschonen, wordt Moskou als belangrijkste schuldige aangewezen. Niets is minder waar: asiel problematiek: eigen schuld; energie probleem: eigen schuld; woningbouw probleem: eigen schuld; groeiende inflatie: eigen schuld; veiligheid probleem: eigen schuld. En zo kan ik doorgaan.

Nederland is het land van de “ik vind dat” wensgedachte, waar de hefboom constructie de machtsverhoudingen bepaalt en verkiezingen een leuke dagvulling waarborgt. Kortom: een mooi land kapot gemaakt door een politieke kaste die alleen problemen genereert en niets oplost en de schuld altijd bij een ander legt.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Een uitstekend en goed te volgen artikel dat voortkomt uit een integer hart en verdwaasd het redigeren toch de juiste plaats krijgt en derhalve de portee een uiteen lopend karakter heeft . Het is ook niet met bij te houden hoe de gespleten persoonlijkheden van de elite ons wil doen geloven “” hoe het moet in de wereld”” , en zij er van uitgaan dat hun denkwijze de juiste is . De ongekende minachting ten aanzien Van de burger , is stuitend. Ik kan mij niet aan de idee onttrekken dat we te maken hebben met criminelen dewelke uit eigenbelang, de massa zo mentaal kan bewerken door hun verbale gave, dat tegenstand minimaal is. Thierry Baudet FvD , ontvouwde de theorie van het flatface en duidde er op dat het een “ strategische “ methode is om de bevolking “” te verdoven” door deze tegen een muur van beton te laten praten . Immers: zij hebben de macht en ze zijn niet van plan de macht te delen met de bevolking . Dat er met ons belastinggeld wordt gesmeten en het “ stikstof-probleem “ tot een religie te verheffen, in de hoop dat de bevolking daarin gaat geloven . Zo zien we dat onze eigen psychologe onze grootste vijand is. Dat rechters het klimaat als een “ mensenrecht” zien, is zo ziek dat het vergeleken kan worden met een dief die de gestolen goederen mag houden . De politieke kaste is zo incompetent en lijdende aan incomprehensie , dat Nederland wel naar de verdommenis moet gaan.

1 jaar geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Is het al, alleen hebben velen het nog niet door. Leest u onze artikelen op http://www.sdnl.nl

Boudica
1 jaar geleden

Ondertussen zitten al die randstedelijke nietsnutten heerlijk ergens 8 weken lang (liefst nog veel langer) te genieten van het geinde belastinggeld. Ze zorgen goed voor zichzelf, de rest kan verrekken.

J.Blaak
1 jaar geleden

Kneuzen kabinet,

1 jaar geleden

Geachte Heer Brantz,

Voor de woningnood hadden wij al in 2002 onze oplossingen naar de Kamerleden en Regering gestuurd en dat tot heden vaak herhaald.

Leest u http://www.sdnl.nl/noodplan.htm en http://www.sdnl.nl/vangnet.htm voor wanneer de huizen weer onder water komen te staan en dat is geen voorspelling maar een vaststaand feit, zeker nu de rente weer hard aan het stijgen is.

Leest u hieronder de column van prof. Ronald Plasterk over: “een opstand gaande is van de elite tegen het volk”.

Voor energie hebben wij in 1996 een brief naar de heer Wim Kok gestuurd, zie de brief op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm.

Citaat uit onze brief van 1996 over aardgas:
Naar onze mening is het voorgestelde beleid alleen maar passend in de doelstellingen van de Gasunie, die met hun kennis en technologie zaken willen bedrijven in Europa. Maar naar onze mening is een veel beter beleid op lange termijn, om ons aardgas gewoon te laten zitten waar de natuur dit voor ons heeft gebracht, nml in de grond van Nederland.

Waarom zouden wij de Gasunie winst op korte termijn laten maken met onze schaarse grondstoffen, wanneer deze grondstoffen op lange termijn van bijzonder belang zijn voor onze nationale industrie en ingezetenen. Mochten concessieovereenkomsten hierbij in de weg staan, dan kunnen deze ook ten dienste van de toekomst worden veranderd.

Naar onze mening is het geformuleerde beleid in deze brief van EZ onaanvaardbaar, en wordt op wat oppervlakkige manier ‘beleid’ gepleegd met iets dat daarvoor niet door kan gaan.

Onze mening is, dat deze export moet worden afgestopt”. Einde citaat.

En onze oplossingen voor rampen, een beter milieu en de droogte te lijf http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm

Zelfs op onze regelmatige verzoeken om prefab huizen te bouwen in Nederland, (zie foto) kregen wij van de verantwoordelijke hotemetoten nooit antwoord, zie foto hieronder.

TER INFO uit 2018:
Woningproblemen oplossen met Prefab huizen, zoals in de bijlage voor betaalbare prijzen. Deze huizen komen uit het buitenland en worden door medewerkers van de fabriek in Nederland geïnstalleerd. Er is geen personeel en er zijn geen bouwmaterialen nodig uit Nederland. Er dienen alleen funderingen te worden aangelegd. De huizen voldoen aan alle bouwvoorschriften in Nederland. Een oplossing voor het (bouw) stikstof probleem.
 
Deze woningen zijn voorzien van een geïntegreerd zonnepanelen dak en energie neutraal zonder gasaansluitingen. Wij werken samen met een bedrijf uit Maastricht.

De Vijfde Berg B.V van de heer G. Leers en er is voldoende expertise om de zonnepanelen daken op deze prefab woningen te installeren. Natuurlijk kunnen er ook in overleg andere woningen gefabriceerd worden. Graag maken wij met u een afspraak om met u te overleggen, hoe u ons behulpzaam kan zijn, voor een deugdelijke financiering, om de bouw van deze energie neutrale woningen in Hollandse stijl te realiseren.

Tevens hebben ook gesproken met diverse makelaars, die gronden in de verkoop hebben in buitengebieden en bij dorp- en stadskernen. Volgens onze huidige minister en regering dienen gemeenten/provincies welwillend te staan voor de bouw van woningen in deze gebieden.
 
Deze huizen kunnen snel gebouwd worden in Nederland. Deze ongeveer 500m3 huizen volledig sleutel klaar, kosten exclusief grond +/- 180.000 euro in een rijtje van 4 of meer. Half vrijstaand met garage +/- 210.000 euro en vrijstaand met garage +/- 230.000 euro, exclusief grond.

De winst op deze woningen is volgens onze berekeningen 50.000 tot 70.000 euro. Als voorbeeld: Zie aquvex stichtingskosten en de verkoopprijs van deze twee woningen in Oud-Vossemeer, Veerstraat 14, (indien de bouwgronden nog beschikbaar zijn), is volgens een geraadpleegde makelaar in de regio Tholen, een verkoopprijs van 296.000 euro per woning haalbaar.
 
Een plan voor prefab-woningen Hollandse stijl, energie neutraal, (zie bijlage schetsontwerp en lay-out). Ook leveren wij kant en klaar huizen zoals u kunt zien op de website: http://www.flexhome-one.nl  en u kunt deze huisjes voor 1 tot meerdere personen bezichtigen in Limburg. Enige van deze kant en klaar huizen zijn momenteel te bezichtigen bij Maastricht.
 
Mijn Aquvex Beheer B.V. is mijn Onroerend Goed B.V. en ik heb op deze B.V. een privé vordering van meer dan 6 miljoen euro, ontstaan door de gedwongen verkopen van mijn O.G. door de hypotheek nemende verzekeraar en mede veroorzaakt door woekerpolissen, http://www.woekerpolis.nl van deze verzekeraar en de afkoop van deze privé polissen. De totale schade was bijna 14 miljoen euro.
 
M.v.g. Paul Quekel, 0624120266
 
Belangrijk is dat er een voorbeeldlocatie gerealiseerd wordt, zodat deze huizen getoond kunnen worden aan vele Gemeenten en Provincies en er honderden gebouwd gaan worden in Nederland.
 
Cc De Vijfde Berg B.V, de heer G. Leers en de heer L. Walpot, architect/bouwconsultant
 
Bijlagen: voorbeelden van de prefab-huizen Hollandse stijl.

Leest u: http://www.telegraaf.nl/watuzegt/1457373450/we-zijn-getuige-van-een-opstand-van-de-elite-tegen-het-volk
 
Een waarheid als een koe.
En laten wij nu een treffende gelijkenis zien van de huidige elite met de edelen uit 1789. Wanneer worden journalisten echt wakken en gaan dat doen waarvoor journalisten nodig zijn, het controleren van de elite en opkomen voor de gewone huis, tuin en keuken burgers?
 
M.v.g. Paul Quekel
 
BCC politici, journalisten, redacties, hoogleraren e.a.
 
Bron Dagblad de Telegraaf.
 
We zijn getuige van een opstand van de elite tegen het volk
file:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif
Door RONALD PLASTERK

Updated Gisteren, 20:51Gisteren, 18:44 in COLUMNS

Bij revoluties keren de massa’s zich tegen de heersende elite. Maar het kan ook andersom, en daar zijn we nu getuige van: een opstand van de elite tegen het volk. Het is interessant dat dit al in 1995 was voorzien door de Amerikaanse historicus Christopher Lasch in zijn boek The revolt of the elites and the betrayal of democracy : de revolutie van de elites en het verraad van de democratie. Mocht de naam Lasch u bekend voorkomen: hij werd eind jaren zeventig beroemd met The culture of narcissism dat een soort cultboek werd, een dikke paarse pocket die je in je rugzak meenam op vakantie.

Lasch is overleden; het werk over de opstand van de elites heeft hij met zijn laatste krachten geschreven in 1995, dus bijna dertig jaar geleden. In het boek signaleert Lasch: ’De elite, die geld en informatie beheerst, die liefdadige instellingen en universiteiten bestuurt, die de culturele producties en het publieke debat in de hand heeft, is zelf het geloof in de westerse beschaving verloren. De elite laat de middenklasse in de steek, verdeelt het land en verraadt de democratie.’

Het zijn grote woorden, maar Lasch verwoordt hoe veel burgers het nu ervaren. Veel mensen zijn dit jaar tijdens de zomervakantie in eigen land gebleven. (Overigens plaatste een prominente GroenLinks-wethouder trots vakantiefoto’s op sociale media van zijn gezinsreis met het vliegtuig naar Amerika. Hij maakte met deze vakantie het door GL bepleite CO2-budget voor honderd huisgezinnen op). Maar wie in eigen land op vakantie was, zag overal omgekeerde vlaggen.

Radicalen
Als je D66 gelooft, vormen de boze boeren een kleine minderheid radicalen, rijke ondernemers met megastallen. Maar in het land van de pannenkoekenhuizen en kinderboerderijen, de kaaswinkeltjes en de dorpspleintjes zie je de omgekeerde vlag bij rijtjeshuizen, en wapperen de rode boerenzakdoeken op e-bikes.

Gewone mensen zijn het vertrouwen in de overheid kwijt. De regeringspartijen zijn de helft van hun kiezers kwijt, hebben minder dan een derde van het electoraat over, terwijl de linkse oppositie daar niet van profiteert; logisch, omdat PvdA en GL de regeringsplannen steunen.

Het verlies van vertrouwen in de overheid door ’de gewone mensen’, zoals de PvdA hen vroeger noemde, of ’de mensen in het land’ zoals ze heetten bij de VVD, is een logisch gevolg van het dedain waarmee de gevestigde partijen de bevolking behandelen.

Boerenrapalje
In NRC, spreekbuis van de elite, schreef journalist Hubert Smeets deze week dat het CDA overbodig is geworden, en gaf daarvoor deze reden: ’Het CDA is niet in staat het boerenrapalje op trekkers te isoleren en eigen klassieke polderclubs als de LTO te disciplineren.’

Dit is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste is in deze optiek de taak van politici niet om het volk te vertegenwoordigen, maar om het volk aan banden te leggen. ’Volksvertegenwoordigen’ wordt als populistisch beschouwd, terwijl je toch zou zeggen dat onze democratie erop gebaseerd is. Maar NRC spreekt volksvertegenwoordigers erop aan dat het hun taak is om hun achterban te disciplineren.

Verder is het woordgebruik opvallend. ’Rapalje’ is een archaïsch woord, synoniem met schorriemorrie, janhagel, gepeupel, crapuul, tuig van de richel. Het wordt eigenlijk nooit in ernst gebruikt, hooguit ironisch. In de boeken van Marten Toonder praat Markies de Canteclaer zo, en die zegt er ’parbleu’ bij. Maar NRC gebruikt het om gewone mensen te beschrijven.

De elite is kosmopolitisch, gaat op vliegvakantie naar de Verenigde Staten en vindt tegelijk dat de andere mensen zouden moeten consuminderen, vindt – zoals Timmermans en zijn ambtenaren zeggen, en in de Volkskrant scribent Schimmelpenninck (parbleu) – dat mensen jarenlang te weinig voor hun energie en eten betaald hebben.

De elite is voor overdracht van macht naar Brussel, vindt het prima dat er steeds meer mensen naar Nederland verhuizen, maar houdt goed in de gaten dat nieuwkomers niet bij hen in de buurt komen wonen maar bij het schorriemorrie. De elite bezoekt culturele evenementen die gesubsidieerd worden door belasting opgebracht door het janhagel, en kijkt neer op André Rieu omdat hij zonder subsidie muziek maakt waar mensen maandenlang voor sparen, en omdat hij iedere avond 12.000 mensen van klassieke muziek laat genieten.

Voor de gek houden
De elite pikt het niet langer naar de pijpen van het electoraat te dansen, en zet alle middelen in om te zeggen: het moet zoals wij bedacht hebben! Als je zegt dat het stikstofbeleid, waar elk huisgezin 4000 euro aan meebetaalt, ondoordacht is, ben je stikstof-ontkenner. Maar je kunt mensen niet allemaal de hele tijd voor de gek houden, en mensen hebben het door. De regering zal waarschijnlijk niet vallen, omdat er na verkiezingen geen meerderheid te behalen is zonder partijen waar het rapalje op stemt.

Maar het beste zou zijn als volksvertegenwoordigers weer het volk gaan vertegenwoordigen: de VVD de ondernemers en middenstanders, het CDA de boeren, burgers en buitenlui, de CU de Urkse en Spakenburgse vissers, en de PvdA de arbeiders.

 

Aquvex Prefab Woning rijtje van 4.jpg
Ronald.Dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Heer Quekel, vergeet U nu zowaar te melden welke groepen uit de bevolking D’66 – ” het beste paard van stal” over wie dit artikel in feite handelt – mag gaan vertegenwoordigen…? Er moet vast nog wel iets te bedenken zijn voor zo een partij wier credo de morbide VN-2030 agenda is waarin het wemelt van propaganda voor perverse sexuele afwijkingen, voornamelijk gericht op weerloze kleine kinderen en zelfs dieren.

Is het toeval dat ik zo regelmatig lees over “me-too” lafbekken, lesbiennes, homofielen en pedofielen die in de rijen van D66 kennelijk goed gedijen, naast hun sindskort kranige “Afghanistan veteraan” ?

Wellicht hebben zij helemaal geen roeping als volksvertegenwoordigers nodig, zij kunnen zichzelf des te beter vertegenwoordigen, zoals zij trouwens al jaren doen…