De makke van een zesjescultuur

Herhaaldelijk vraag ik me af waarom de bevolking gestraft moet worden met allerlei zesjes op overheidposities. Waarom leven die zesjes met het idee dat het gros van de bevolking is samengesteld uit mensen met een primaten IQ, dat allerlei bizarre uitspraken uit een overheidmond “in awe” absorbeer?

Neem nu die twee Utrechtse wethouders die proberen een zinvolle onderbouwing te geven aan de beslissing van de Gemeenteraad, om statushouders gedurende zes weken lang een voorkeurspositie te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen binnen de Utrechtse gemeentegrens.

Die twee wethouders komen met argumenten als: radicale tijden vragen om een radicale oplossing (De Vries)… de wachtlijst voor statushouders moet leeg en het met voorrang huisvesten van deze mensen is daarvoor een duurzame oplossing….het doet even zeer, maar daarna kunnen we snel weer overgaan naar normaal. Er is een doorbraak nodig om ervoor te zorgen dat statushouders kunnen doorstromen vanuit een AZC naar een eigen woning (Streefland)”. Ik vraag me af of die twee hun eigen teksten teruglezen om vast te stellen of de boodschap die ze willen uitdragen niet op een andere manier geïnterpreteerd zou kunnen worden. Of ze niet lopen te bazelen. Een van de basisprincipes van communicatie: de ontvanger begrijpt de inhoud van het bericht, precies zoals de zender die bedoeld had.

Afb: Anthony Easton / Flickr

De wethouder voor Wonen spreekt over radicale tijden en hij bedoelt vermoedelijk asielzoekers die op het gazon van het AZC in Ter Apel moeten slapen. Je kunt die radicaliteit ook voorkomen door de toestroom af te stoppen. Als ontvanger van zijn woorden moet je je ook afvragen in hoeverre een tijdelijke voorkeur een radicale oplossing is? Het besluit lost niets op, want het probleem blijft bestaan. In de geest van de regering in Den Haag wordt de zaak weer opgeschoven. Die wethouder raaskalt maar wat, hopend dat het domme plebs er in trapt.

De wethouder van Asiel en Beschermd Wonen (wat is het verschil in het takenpakket van de twee wethouders en kan dat niet door één wethouder gedaan worden?) maakt het nog bonter. De wachtlijst voor statushouders moet leeg, m.a.w. Ter Apel moet op korte termijn leeggekruid worden en dat zou een duurzame oplossing bieden? Als je 490 mensen uit Ter Apel haalt zijn die opengevallen plekken door de honderd die buiten moeten slapen en de toeloop van 1000 per week in een zucht weer gevuld. Het voorkeur geven van statushouders gedurende zes weken is door het tijdelijke karakter en de voortdurende toestroom niet duurzaam en levert per saldo – 490 van de 14.000 statushouders – niets op. Is geen oplossing. Wat verstaan de wethouder onder “weer overgaan naar normaal”? Het nieuwe normaal van de regering zoals die tijdens de coronaperiode is gerealiseerd of het gegeven dat woningzoekende Utrechters weer jaren moeten wachten op een sociale woning, omdat de bouw weer op slot zit?

Het houdt niet op met het maken van nutteloze uitspraken en het doen van loze beloftes. De gemeente wil versneld 2500 tijdelijke woningen bouwen en de doorsnee Nederlander die de perikelen in de bouwwereld volgt, vermoedt dat ook de gemeente Utrecht net als het overheidsbolwerk in Den Haag in een eigen gecreëerde droomwereld leeft. Onzekere investeringen; geen geschikte locaties want de boeren zijn nog niet uitgekocht en de ruil van groen tegen cement is nog niet van start gegaan; te weinig adequaat personeel; stokkende materiaaluitlevering; klimaatmaatregelen die hindernissen in de besluitvorming en uitvoering opwerpen en een complexe bureaucratie. Er is ook nog het kleine probleem van de aansluiting op nutsvoorzieningen. Het aspect versneld wordt dus niet bepaald door de gemeente maar door de randvoorwaarden om die tijdelijke woningen ergens neer te zetten en bewoonbaar te maken. Ook hier weer de accentuering van het tijdelijke karakter. Hoe moet men dat tijdelijke vertalen? In weken, maanden, jaren, decennia. Wat gebeurt er daarna met die tijdelijke woningen en de locatie waar ze op geplaatst zijn, met de aansluitingen op de nutsvoorzieningen? Is er ook zo iets als een afbouw – en afvoerplan voor materiaal?

De Gemeente Utrecht presenteert zich als voorvechter van de arme asielzoeker en is discriminatoir bezig naar het deel van haar inwoners dat al jaren, sommigen zelfs een decennium, wacht op een dak boven zijn hoofd. Die jaren aan het lijntje gehouden werden en worden, omdat de bouw op slot zit en woningbouw in de gewenste aantallen, maten en volume niet mogelijk is om die problematiek op te lossen. Hoewel dat segment om moverende redenen (financieel, ruimte, gezondheid) snakt naar een sociale huurwoning, zijn zij niet de kwetsbare groep die direct geholpen moet worden. Het zijn statushouders die volgens CBS informatie voor 67% is samengesteld uit mannen, jongeren. Een segment dat, zo heeft de ervaring uit de achterliggende decennia geleerd, zeker niet van plan is om de Utrechts kas met afdrachten voor de gemeentelijke belastingen te spekken.

Communicatie. Het is en blijft moeilijk om helder uit te leggen waarom een besluit is genomen. Vooral als je die uitleg doet in lijn met het overheidsnarratief in het gebruikelijke gladjanusjargon. Haagse domheid is besmettelijk. Zeker in een zesjes cultuur.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Judge Bean
1 jaar geleden

Het mag wettelijk gezien gewoon niet. Zie art. 1 van de Grondwet.

1 jaar geleden

“Neem nu die twee Utrechtse wethouders die proberen een zinvolle onderbouwing te geven aan de beslissing van de Gemeenteraad, om statushouders gedurende zes weken lang een voorkeurspositie te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen binnen de Utrechtse gemeentegrens.”
Aldus DE HEER BRANTZ.

Ik heb de uitzending gezien ter zake de beslissing om “statushouders” gedurende zes (6) weken voorrang te geven een woning toe te wijzen. “”
NATUURLIJK WAS HET ALWEER DE PARTIJ VAN DE ARBEID in Utrecht waar de Sharon Dijksma P.v.d.A., de scepter zwaait als Burgermeester.

Dat mijn haren “”recht overeind gaan staan”” zal ook U niet verbazen. Het is dan zo DUIDELIJK hoe gestoord de Gem. raad in Utrecht wel is.

Het doet er niet toe welk cijfer men toekent aan iemand die “per definitie” ONGESCHIKT IS EEN STAD TE LEIDEN. De uitwerking is altijd dat hun Gevoelsleven ( het affect) niet door hen te beheersen is én dat de ratio is uitgebannen. Het natuurlijk zelfbehoud in noodzaak is een NATUURLIJK fenomeen………. en ook dat wordt niet begrepen.

Maar wat ze ZEKER niet begrijpen is…… ” Natu’ram expel’las furca tamen us’que recu’ret”” ( al drijf je de natuur er met een hooivork uit, toch zal zij terugkeren)…… dat wil zeggen dat de natuur boven de leer gaat.!!

Met andere woorden: De natuurlijke verhoudingen en de meest natuurlijk verlangens blijven sterk en zijn onuitroeibaar. En……. dat is impliciet de redelijkheid en billijkheid, zoals dat ook in de wet staat.

Om de ” statushouders voorrang te geven op huisvesting is niet alleen een oorlogsverklaring aan de eigen bevolking, het is een meest zieke beslissing op grond van de ongeschiktheid.

Immers:” Zoals de her Brantz betoogde, :”””De wethouder voor Wonen spreekt over radicale tijden en hij bedoelt vermoedelijk asielzoekers die op het gazon van het AZC in Ter Apel moeten slapen. Je kunt die radicaliteit ook voorkomen door de toestroom af te stoppen. Als ontvanger van zijn woorden moet je je ook afvragen in hoeverre een tijdelijke voorkeur een radicale oplossing is?

Er is geen TIJDELIJKE oplossing omdat “MEN” vergeet dat de autochtone bevolking meer rechten heeft en er een ” onvergeeflijke inbreuk is gemaakt op de rechten van de echte Nederlander.

Het gelijkheidsbeginsel, waarbij de Partij van de Arbeid dat als een religie beleid, bestaat niet………… en ook dat wordt niet begrepen omdat hun gevoelsleven dat niet toestaat. “””De bestuurlijk ongeschiktheid spat er van alle kanten af. “””

Prof dr. Desmet, psycholoog, psychiater, zei toch ook zeer terecht;’ Dat, als de massa, ( bevolking ) onjuiste beslissingen accepteert, dat… DAT ….levensgevaarlijk is. “” Het wordt dan ” Pseudologia fantastica”. Ziekelijk zucht om leugens en/of verzinsels te vertellen.

Paul Quekel
1 jaar geleden

Heer Brantz, leest u de voorspellingen en columns van wijlen prof. dr. Bob Smalhout op: http://www.sdnl.nl/smalhout.htm dit was pas visie ipv hoe M. Rutte en c.s. nu Nederland naar de afgrond leiden!

Nederland is barstensvol
door BOB SMALHOUT

AMSTERDAM, zaterdag 31 mei 2003

Nederland is barstensvol!

Koningin Juliana zei het al in haar troonrede van 1950, toen ons land nog geen tien miljoen inwoners telde. Zij herhaalde dat in 1979: “Nederland is vol, ten dele overvol.” Zij werd daarin bijgevallen door vele vooraanstaande Nederlanders zoals de econoom prof. dr. Jan Pen en oud-ministerpresident dr. Jelle Zijlstra, die in 1997 nog schreef: “Nederland is vol, vol, vol”.

Deze mening wordt ook gedeeld door vele buitenlandse experts. Zo verbaasde de Britse hoogleraar in de planologie prof. Barrie Needham zich reeds in 1997 over het enorme tempo waarmee in Nederland de open ruimte verdwijnt. Hij was verbijsterd dat dit alles zonder noemenswaardig protest van de burgers gebeurde. Hij had verwacht dat iedere overweging om nóg weer een hectare grond vol te bouwen, fel zou worden bestreden. Dat bleek dus niet zo te zijn.

Vinex-wijken
Nederland is dus barstensvol en dreigt door de massale bebouwing langzaam onder asfalt, beton en Vinexwijken te verdwijnen. Ons land is met ruim 470 inwoners per vierkante kilometer drieënhalf maal zo dichtbevolkt als de rest van Europa. Na Bangladesh en Taiwan is Nederland zelfs het volste land ter wereld. Zo hebben de Verenigde Staten bijvoorbeeld slechts 29 inwoners per km², Canada 3, Australië 2. Toch heeft Nederland, in verhouding tot grootte en bevolkingsdichtheid, in relatief korte tijd honderdmaal meer immigranten opgenomen dan die zojuist genoemde klassieke immigratielanden. Zo groeide onze bevolking van 5 miljoen inwoners in nog geen 100 jaar tijd tot de ruim 16 miljoen die er thans wonen en tot de 18 miljoen die er mogelijk over 50 jaar zullen zijn.

Hoewel dit berust op reeds lang bekende wetenschappelijke gegevens, was het tot begin vorig jaar levensgevaarlijk om er in het openbaar iets over te zeggen. Het heeft in feite Pim Fortuyn het leven gekost. Maar het was jarenlang politiek niet correct om te zeggen dat Nederland vol was. Want onze enorme bevolkingsgroei is vooral ontstaan door de instroom van ongeveer 3 miljoen immigranten. Die kwamen voor het grootste deel uit niet-westerse landen. En wie daar wat van zei, werd door onze linkse politici alsmede de rood georiënteerde media onmiddellijk uitgemaakt voor racist, rechts-extremist, xenofoob of fascist.

Boerenstand
Het is verbazingwekkend om te zien hoe tot op de dag van heden allerlei roze-rode zweverige idealisten, tegen ieder bewijsmateriaal in, durven vol te houden dat er nog miljoenen asielzoekers bij kunnen. Zo komen ze zelfs met rekensommen hoeveel bouwgrond er wel niet beschikbaar komt als onze hele boerenstand wordt opgeheven. En men vergeet daarbij hoe het juist de boerenstand is geweest die Nederland vorm en karakter heeft gegeven en die dorpen heeft gebouwd die tot ons cultuurbezit zijn uitgegroeid. Een rijke bron van gegevens hierover is het boek van de diplomaat jhr. C. van Nispen tot Sevenaer, getiteld De dans om het gouden kalf. Index van een uitzichtloze situatie (ISBN 90 6881 114 2).

Door zijn overbevolking heeft Nederland de komende jaren nog eens 340.000 hectare grond nodig voor het bouwen van huizen en de bijbehorende infrastructuur. Dat is een gebied zo groot als de hele provincie Zuid-Holland. En de overheid denkt dat voor elkaar te krijgen door de boerenstand praktisch uit te roeien.

Zo vinden onze hoogste ambtenaren dat het landbouwareaal tot 2030 met minstens 300.000 hectare kan inkrimpen. Tegen die tijd, en dat is al over 27 jaar, zal bijna 20 procent van de Nederlandse bodem bebouwd en geasfalteerd zijn. Hoeveel dat is, wordt duidelijk in vergelijking met Engeland waar slechts 10 procent, met Denemarken waar slechts 9 procent en met de Verenigde Staten waar slechts één procent bebouwd blijkt te zijn!

Tegen die tijd zullen er grote bebouwde stroken of corridors zijn waar nauwelijks nog natuur over is en waar de monotone en gruwelijk lelijke Vinex-wijken aaneengegroeid zijn en de vroegere dorpen en plaatsen in elkaar gaan overlopen. Dat is nu al te zien in de westelijke Veluwestrook. Daar groeien Amersfoort, Harderwijk, Ermelo, Putten, Voorthuizen, Barneveld, Lunteren, Ede, Bennekom en Apeldoorn al bijna aan elkaar vast.

Neurocity
Er wonen daar ruim 600.000 mensen. Liefelijke landschappen, pittoreske dorpen, prachtige boerderijen, schitterende boomgaarden, welige weiden en vruchtbare akkers verdwijnen in een noodvaart onder het zand, het beton en het asfalt van de projectontwikkelaars die zich gesteund weten door de overheid die er ook nog dik aan verdient. Onze randstad wordt in dat toekomstbeeld de “Neurocity” genoemd. De “N” staat voor Nederland en “euro” betekent Europa. Maar de veronderstelling ligt voor de hand dat er ook het woord “neurose” voor te lezen is. En dat is een zenuwziekte. Uit enquêtes is gebleken dat de gemiddelde Nederlander eigenlijk heel traditionele wooneisen stelt.

Geen moderne fratsen. Een gezellig huis in een leuke buurt die er uitziet zoals heel vroeger op de platen van Jetses, die voor 1960 in alle schoolklassen hingen. De meeste Vinex-huizen echter zien er afschuwelijk uit, zijn te klein (breedte maximaal 5,40), staan op een miniem lapje grond (120 m²) en zijn veel te duur omdat de gemeenten aan de grond veel geld verdienen. De koper betaalt het 20- tot 40-voudige voor wat de gemeente er zelf voor betaald heeft. De boeren zijn eigenlijk nog de enige remmende factor. Ze worden dan ook door de overheid weggetreiterd via wurgende milieumaatregelen en de terroristische aanpak van politiek opgeblazen epidemieën zoals de recente varkenspest, de mond- en klauwzeer en de vogelpest.

Gootsteen
Door dit alles dreigt Nederland geen dichtbevolkt land meer te zijn, maar eerder een dunbevolkte stad te worden. Waar straks alles wat zweemt naar Hollandse traditie, historie, landschap en sfeer zal zijn verdwenen. Al jaren geleden gingen er onder verontruste bestuurders stemmen op dit tij te keren, met als doel ons land mooi en leefbaar te houden. Maar zolang er door de overheid geen einde gemaakt wordt aan de ongeremde bevolkingstoename die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door immigratie, is het dweilen met de kraan open. Of, om nog eenmaal Pim Fortuyn te citeren: “Bijna vijf eeuwen van natievorming en een duizendjarige ontwikkeling zijn door de kabinetten van Den Uyl tot en met Kok op een achtermiddag door de gootsteen gespoeld.”
31 mei 2003

Hans
1 jaar geleden

Ook in een zesjescultuur doet het kabinet Rutte-Al Qaq niet best. Frauderend en spiekend bij ideologisch gelijkgestemde *wetenschappelijke” adviseurs scoort dit kabinet alleen maar dikke onvoldoendes. En ook die onvoldoendes zijn niet verdiend, fraude en spieken zou moeten worden gesanctioneerd met uitsluiting, een dikke nul.