Paniekbeleid

Maandag j.l. maakten de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Raad van Openbaar Bestuur hun onderzoeksresultaten naar de zin en onzin van het door de regeringen Rutte gevoerde immigratiebeleid. Of zoiets. De eindconclusie luidt:

“De crisis met de asielopvang is door het kabinet zelf veroorzaakt. Er is een chronisch gebrek aan vooruitzien en krampachtig vasthouden aan een bepaalde financiering. De taakverdeling tussen Rijk, gemeenten en uitvoerders werkt niet. Daardoor zakt de kwaliteit van de opvang door een humanitaire ondergrens en brokkelt het maatschappelijk draagvlak af”.

De AVV en ROB oordelen dus dat het de opvolgende regeringen Rutte ontbrak resp. ontbreekt aan visie, inventiviteit, creativiteit en onderscheidingsvermogen. Een bevestiging van de decennia heersende mening binnen de Nederlandse samenleving dat de regering vooral de demografische effecten buiten beschouwing heeft gelaten en zich niets aan heeft getrokken van adviezen van experts en het afkalvende draagvlak binnen de Nederlandse samenleving. Kort gesteld ze wisten het altijd beter en nu blijkt dat ze het niet beter wisten en weten. Sterker nog: in Den Haag worden de signalen van voortschrijdende incompetentie steeds scherper.

Deelconclusies

De bovengenoemde combinatie trok een aantal deelconclusies en de zes deelconclusies op een rij gezet luiden:

  • Het is al zeven jaar crisis in de asielopvang. Het kabinet moet asielmigratie niet als crisis behandelen, maar als maatschappelijk probleem.
  • Het is een crisis die gecreëerd en in stand gehouden wordt door een chronisch gebrek aan voorbereiding en een krampachtig vasthouden aan een financieringssystematiek en een bestuurlijke inrichting die niet werken.
  • Voortdurend wordt de eerstvolgende plotselinge toename van het aantal asielzoekers afgewacht. Vervolgens komen er paniekmaatregelen om de crisis te bezweren.
  • Door dat paniekbeleid krijgen kansrijke asielzoekers in Nederland een valse start, is er wrevel tussen Rijk en gemeenten en is er steeds minder maatschappelijke steun voor opvang van vluchtelingen.
  • Uitvoeringsorganisaties als het COA, verantwoordelijk voor de opvang, en immigratiedienst IND, worden gefinancierd op basis van het verwachte aantal asielzoekers en het aantal opvangplekken dat in gebruik is. Gevolg is dat de organisaties telkens moeten op- en afschalen en steevast onderbezet zijn als de nood aan de man is. Bovendien is de opvang afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten. Daardoor duurt het vaak veel te lang om opvanglocaties te vinden die voor langere tijd beschikbaar zijn.
  • Zeven op de tien burgers zijn tegen de komst van een groot asielzoekerscentrum. In het geval van een kleinschalig centrum zijn er echter slechts drie op de tien tegen.

Adviezen

De combinatie had nog een tweetal adviezen voor de dames en heren in Den Haag, waarvan nu al kan worden gesteld dat die geen wortel zullen schieten in de Haagse schrale aarde.

  • Verzorg een stabiele financiering voor IND en COA op basis van het aantal beschikbare bedden, plus een buffer aan opvangplekken. Gemeenten moeten capaciteit aan noodopvang achter de hand houden. Dat is goedkoper dan telkens op- en afschalen. In periodes met lagere instroom zou de buffer kunnen worden ingezet voor andere doelgroepen die snel onderdak nodig hebben, zoals zogeheten spoedzoekers. Asielzoekers moeten naar rato van het aantal inwoners evenredig verdeeld worden over gemeentes.
  • Creëer kleinere asielopvangcentra en bij de opvang moet een scherp onderscheid gemaakt worden tussen asielzoekers die grote kans hebben te mogen blijven en kansarme asielzoekers uit bijvoorbeeld veilige landen. Die laatste groep moet niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, maar onder die van de overheid.

Kosten

Het COA deed een paar dagen geleden ook een duit in het zakje en wreef nog wat kostenzout in de Haagse open wonden. Die meldde dat alleen de opvang van immigranten in 2021 al een bedrag van € 706 miljoen heeft gekost en dat betekende bijna € 28.000 per immigrant per jaar. Alleen de opvang en dan zijn de kosten die verbonden zijn aan de Life of Type van een nieuwkomer nog niet kaart gebracht.

De onderzoekers van het Nyfer-organisatie concentreerde zich op effecten die de instroom van niet-westerse migranten heeft op inkomsten en uitgaven van de overheid, waarbij vooral de integratie problematiek en de deelname aan het arbeidsproces relevante rollen in de beschouwing spelen. Daarnaast wordt in het rapport uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van verblijfsduur, levensduur en vulling van schaarse functies op de economische ontwikkelingen in het migratieland.

De opstellers van het Nyfer rapport constateerden in 2010 dat niet-westerse moslimimmigranten meer gebruik maken van collectieve voorzieningen en vaker een beroep doen op werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en bijstandsuitkeringen; een groter beroep doen op zorg en huurtoeslag; minder gebruik maken van kinderopvang; vaker een onvolledige AOW-uitkering ontvangen. Ze blijken oververtegenwoordigd te zijn in het criminele circuit en ze dragen minder of zelfs geen belasting premies af. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten afhankelijk zijn van leeftijd van binnenkomst, sociaaleconomische kenmerken en kansen op de arbeidsmarkt, (bereidheid tot een grote mate van) integratie m.n. de wil om een schoolopleiding te voltooien en aan het arbeidsproces deel te nemen; verblijfsduur, mate van gezinsvorming en gezin (beter gesteld familie) hereniging resp. hoogte van retourmigratie.

Kortweg; een betere integratie verlaagt de kosten van migratie. Wat de kennismigratie betreft luidt de conclusie dat die alleen goed is als een migrant iets toevoegt wat op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is dan wel ontbreekt in termen van vaardigheid, kennis en menselijk kapitaal. Volgens UNHCR telde Nederland eind 2020 78.911 vluchtelingen[1] en 11.892 mensen in afwachting van een beslissing op hun asielverzoek: bijna 91.000 mensen die geld kosten en de schatkist niet vullen. Dat aantal is inmiddels meer dan 100.000 geworden en kruipt door de groeiende migratiestroom uit de Oekraïne en andere gebieden naar de 120.000. Wanneer Regering en Parlement in gebreke blijven om op korte termijn een werkend en werkbaar restrictief migratiebeleid door te voeren, zullen de kosten alleen maar stijgen en kan binnenkort de grens €20 miljard overschreden worden. Dat zijn alarmerende getallen en die eisen dat regering en Parlement eindelijk een keer serieus met de migratieproblematiek aan de slag moet gaan door beschikbare rapporten en studies te bestuderen en op hun merites te waarderen om een evenwichtig en bruikbaar beleid te kunnen concipiëren. Een migratiebeleid waarbij welvaart en welzijn van de doorsnee Nederlander prioriteit moet hebben en te allen tijde behouden blijft.

En in Den Haag…

Wat was de verhelderende reactie uit Den Haag? De Minister komt met de gedachte om o.m. werkeloze jongeren uit de Franse banlieues, uit probleemwijken, een kans op de Nederlandse arbeidsmarkt te geven om ze op de goede weg te helpen. Ze drukte het als volgt uit: “ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken”. Is er iemand in Den Haag die de minister kan uitleggen waarom die banlieues in Frankrijk als probleemwijken beschouwd worden? Dat ze dumpplaatsen zijn voor alles wat in Frankrijk verkeerd gaat, alles wat niet tot het veronderstelde mooie Frankrijk behoort. Werkeloosheid, armoede, uitzichtloosheid, religieus extremisme en enorme harde criminaliteit. Dat wil de minister dus in Nederland binnenhalen. Ooit gehoord van de wijk Molenbeek in Brussel?

De laatste maanden is bevestigd dat Nederland bestuurd wordt door een stelletje incompetente personen die dat voortdurend in beeld en geluid bewijzen: volksgezondheidbeleid en vooral het coronabeleid, stikstofbeleid, immigratiebeleid, criminaliteitsbeleid, energietransitiebeleid, woningbeleid, sanctiebeleid, financieel en economisch beleid. Zet er maar de term beleid achter en klaar is kees.

Bij het Ruttekorps is beleid vooral wanbeleid resp. paniekbeleid.


[1] Personen met een vluchtelingenstatus (a-grond), personen die bescherming krijgen op subsidiaire (b-grond) of humanitaire gronden (zie uitleg over Beschermingsgronden Vreemdelingenwet 2000, p. 14) en nareizigers, gezinsleden die binnen de nareis termijn van drie maanden zijn herenigd met een familielid met een asielvergunning.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Peter
2 jaren geleden

De miskleunen van Rutte en de door hem ingestelde kabinetten, nemen een steeds grotere proportie aan.
Mark Rutte is hier hoofdzakelijk voor verantwoordelijk.
Zijn steeds belachelijker wordende gelobby om zijn eigen positie te kunnen behouden, zorgen ervoor dat NL in een permanente crisis gebracht wordt.
wanneer is dit afgelopen?

mgjb
2 jaren geleden

Charles, zeer duidelijk verhaal, geheel mee eens en dank voor het uitzoeken. Toch gaat er weinig veranderen want onze zieligheidsindustrie is een dermate grote sector die veel stemmen kan leveren en dus ontzien gaat worden. In afrika en rusland heet dat fraude en stemmen kopen, hier heet het democratie. Het blijft hetzelfde.

Maar daar wordt niet eens over gepraat in dat woke Den Haag. SMSjes en genderneutrale toiletten, een vraag aan een anorexische en gestresste juf stellen zijn veel belangrijker dan alle andere zaken. Migratie, inflatie, energiearmoede zijn natuurverschijnselen, daar is niks tegen te doen dus die worden niet besproken.

Het is reeds eerder op deze site gezegd, we hebben niet te weinig opvangplekken, we hebben teveel migranten. Links beleid leidt altijd tot armoede en vervolgens tot nog meer links beleid om de problemen te herstellen. Lukt nooit.

2 jaren geleden

De vele miljarden voor de asielindustrie zijn voornamelijk de kosten voor de asieladvocaten, de asielpsychologen, de asielpsychiaters, de asielambtenaren, de asielhulpverleners, de asiel toeleveranciers, het COA en nog vele meer die een goed inkomen krijgen uit deze miljarden pot. Toen Rita Verdonk de instroom indamde waren vele in de asielindustrie erg boos, hun inkomen droogde op.

Hoe het zo is gekomen, citaat uit: http://www.sdnl.nl/woekerpolis-waarschuwing-2002.htm

—– Original Message —– 
From: P. Quekel sr.
To: Voorzitter@tweedekamer.nl
Sent: Monday, May 05, 2008 11:29 AM
Subject: De echte waarheid of is het P(ra)VDA en CDA (Christus Deed Anders) Liegen als geloofsovertuiging?
 
Geachte Tweede Kamerleden, Statenleden van Noord-Brabant, Tilburgse Raadsleden, Spokespersonen Regering, EU Leden, journalisten, e.a.,
 
TER INFORMATIE;
 LeugenkabinetDit kabinet zal de geschiedenis in gaan als de leugenaars van Balkenende. Niet alleen over de economie of het generaal-pardon, maar ook over de woningbouw, de achterstandswijken, de Europese grondwet, de ‘noodzaak’ van immigratie, de milieuprojecten, het openbaar vervoer, de vliegbelasting, de controle op banken, de ambtenarenreductie, de belastingverlaging, de bestrijding van de bureaucratie en de graaicultuur, de staatsschuld,(de kosten van) het koningshuis, de terreurdreiging, de misdragingen van Herfkens, Ter Horst en Bos, de woekerpolissen, de vermiste miljarden (BuZa, ABP, Parmalat, hogescholen, universiteiten, gemeenten), de energie- en autokosten, de resultaten in Afghanistan en vooral over de oncontroleerbare ontwikkelingshulp.

Die kost ons namelijk geen 5 miljard maar 15 miljard per jaar, inbegrepen de rente over de voorgaande decennia, de geldstromen van lagere overheden en particuliere/gesubsidieerde organisaties, evenals de miljardenkosten van het asiel- en humanitaire beleid. 
Waalwijk, L.J.J. Dorrestijn
 
en ik voeg er aan toe wie loog G. Wilders of Hirsch Ballin over Fitna? Lees wie vermoorde van Traa? Overigens heeft Rutte ongelijk. W. Bos is een excellent opvolger van Wim Kok en Gerrit Zalm, de slechtste ministers aller tijden. Waarom? Lees http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm m.vr.gr. Paul Quekel senior
 
PvdA, VVD en CDA regenten die nooit geleerd hebben in de spiegel te kijken van het eigen ongelijk omdat deze spiegels meestal reflecties weerkaatsten van onkunde en een mistig en vertroebeld beeld teruggaven over de eigen kunde, lees http://www.sdnl.nl/buitenhof.htm en over wat dit soort bestuurders verder allemaal veroorzaakt hebben het navolgende:
 
http://www.courtwatch.nl en http://www.leoverhoef.nl over fraude en de vele misstanden veroorzaakt door het kostbanencircus van Nederland  http://www.sdnl.nl/wachtgelden.htm

DEN HAAG –  Het argument van het kabinet dat belastingverhogingen op verpakking, diesel en vliegreizen goed zijn voor het milieu, zijn ‘een leugen’. VVD-leider Mark Rutte zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

Volgens het kabinet zouden de hogere belastingen leiden tot minder milieu-onvriendelijk gedrag bij consumenten. Maar tegelijk boekt het kabinet de opbrengt van de lastenstijgingen in. Dat bewijst voor Rutte dat die alleen maar bedoeld zijn om de schatkist te spekken. Wanneer zou dit zijn vastgesteld? Ik bedoel dat hogere verpakkingslasten de mensen bewegen tot milieu vriendelijker gedrag?…………… Dus, als ik het goed heb, moet een duurder blikje rond mijn biertje mij er toe brengen dat ik het licht in mijn huis eerder uitknip, of zo? Gek, maar ik zie het verband niet zo gauw.
Rutte verwacht dat de hogere lasten de belastingmoraal van de burger zullen aantasten. ‘Burgers gaan zoeken naar gaten om de belastingdruk te ontduiken.’    Dit is dus wat ik al tijden beweer, de Nederlandse overheid criminaliseert zijn eigen burgers op grote schaal! Door de belastingdruk zo krankzinnig hoog op te schroeven, is belastingontduiking in Nederland Volkssport nummer 1 geworden.

Let op ik heb het over witte boordencriminaliteit bedrijven. Daar krijg je in Nederland uitsluitend bewonderende vragen over, op bruiloften en partijen! De Nederlandse overheid corrumpeert de morele standaard van de bevolking! 

Daarnaast wakkeren de extra lasten de inflatie aan, wat slecht is voor de economie, aldus de VVD-leider.
Zaterdag werd bekend dat Albert Heijn de verpakkingsbelasting zal doorberekenen aan de consument. Andere supermarktketens zullen dat voorbeeld waarschijnlijk volgen. Consumenten zijn daardoor naar schatting 1 procent meer kwijt voor hun boodschappen. De opbrengst van 240 miljoen wil de kabinet voor bijna de helft doorsluizen naar het gemeentelijke afvalfonds. Maar Rutte constateert dat dat niet gepaard gaat met een verlaging van de gemeentelijke afvalstoffenheffingen. Nee, natuurlijk niet. Naar goed Nederlands gebruik gaan ook die heffingen omhoog! Terwijl er van het gros van de bestaande heffingen al geen ros klopt op Gemeentelijk niveau!

De VVD-leider vindt dat het kabinet de lasten niet moet verhogen, maar juist fors verlagen, zoals ook in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat. Hij noemde PvdA’er Wouter Bos ‘een van de slechtste ministers van Financiën in jaren’.
Zaterdag bleek dat de SP ook moeite heeft met de verpakkingsbelasting. Tweede Kamerlid Ronald van Raak zei in het radioprogramma TROS Kamerbreed dat het kabinet beter regels kan stellen om de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen. PvdA-kamerlid Diederik Samsom noemt dit ‘een mooi staaltje van opportunisme’, omdat de SP de verpakkingsbelasting eerder steunde.