Voorspellingen komen vrijwel nooit uit

Jeroen Hetzler[i] komt op 11 augustus 2021 op de website www.climategate.nl met een aantal vaststellingen, dat de moeite waard is om aan een breder publiek door te geven. Teksten en volgorde heb ik naar eigen inzicht aangepast, eigen teksten verwerkt in onderstaande vaststellingen en de tekst over adaptatie heb ik in aangepaste vorm overgenomen van Arjan Duiker, een van de reaguurders op het artikel van Hetzler.

Afb: pixabay
 • In politieke debatten wordt herhaaldelijk verwezen naar de wetenschap. Bedoeld wordt de IPCC voorspellingen en de propaganda berichtgeving van en in de media, waarin consensus en autoriteit argumenten domineren. Hetzler noemt dat een verengt begrip, dat een correcte wetenschapsontwikkeling in de weg staat;
 • Nederland en zelfs Europa is niet de problem-owner/probleem eigenaar, maar manifesteert zich wel als zodanig. De gezamenlijke Europese CO2 uitstoot benadert 6% van het totaal. Is men van mening dat er iets moet gebeuren, dan beginnen met de trap van bovenaf te vegen en voorkomen dat het vuil op de eigen hersenpan valt. Dus beginnen bij China, USA en India: 3 miljard versus 17 miljoen;
 • In Nederland gaat het niet om het bewijsbare gelijk, maar om de overtuiging gecombineerd met het zich goed voelen. CO2 is een gas en een gas verplaatst zich door wind en luchtdrukverschillen, Nederland is geen land onder een stolp. Daarom leidt het in splendid isolation toepassen van veronderstelde effectieve maatregelen in Nederland alleen niet tot de gewenste daling van CO2, Stikstof en fijnstof emissie;
 • Het klimaatbeleid is het resultaat van politiek-idealistisme dat de belangen van het Eco Industrieel complex dient, waarbij de wetenschappelijke component zoek is geraakt. Er is een slaafs politiek-correct denkkader ontstaan rustend op een zichzelf toegedichte morele verhevenheid die de academische vrijheid van denken aantast en (vaak gesubsidieerde) wetenschappers/advies instanties afhankelijk maakt van politiek gewenste “onderzoek” resultaten.
 • De uitspraken van Nijpels c.s. zijn kenmerkend voor lieden die ondoordachte besluiten nemen, gespeend van elk realisme, in strijd met fundamentele burgerrechten, democratische principes, universele rechten van de mens. Hun fanatisme is omgekeerd evenredig aan hun inhoudelijke kennis. Een uitermate geborneerd voorbeeld daarvan is de uitspraak van de Nederlandse klimaat goeroe Nijpels: “de uitvoering van het Klimaat akkoord stuit op allerlei bezwaren, bijvoorbeeld van bewoners die zich beroepen op hun democratische rechten en Europese regels. Die bezwaarprocedures en burger inspraak vertragen de uitvoering”.

Nijpels, de man van een akkoord dat resulteert in verarming van de Nederlandse samenleving. De man met briljante voorstellen als; meer biomassacentrales resulterend in groeiende ecologische treurnis in ver-van-huis gebieden. De man die de ondoordachte gasuitstap toejuicht en daardoor de deur opent voor de import van noodzakelijk veel duurder gas uit andere landen om energietekorten te compenseren. De man die de aanleg adviseerde van kilometers windturbineparken en zonneweiden die cultuur, flora en fauna vernietigen en het geestelijke en fysieke welzijn van omwonenden aantasten. De man die hardnekkig vecht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen en bouw van kerncentrales, terwijl in China, India en Frankrijk de groei van kolen – en kerncentrales niet meer te stoppen is.

 • De Eco elite waar Nijpels lid van is, vertoont dictatoriale trekken en bedient zich van fascistische technieken en tactieken om de grenzen van burgerrechten van niet-volgers en andersdenkenden te decreteren. Bij die inspanningen worden bewust burgerrechten geschonden en door het opdringen van onbetaalbare welvaart schadelijke inferieure middelen als windturbines en zonnepanelen, belastingbetalers financieel benadeeld;
 • Hagoort, de voormalige baas van de NPO bevestigde dat de NPO zich bij klimaat onderwerpen niet houdt aan een objectieve berichtgeving: “de NPO streeft geen objectieve verslaggeving na over het klimaat…weigert programma’s te maken die aan de orde stellen of er wel een klimaat probleem is.” NPO bericht dan ook voortdurend dat het misgaat met het klimaat.

“Een drogreden
waarbij wat nog
bewezen moet worden”

Hagoort bedient zich voortdurend van blind geloof zonder voldoende inhoudelijke kennis. Dat is volgens Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier, met belastinggeld gefinancierde actiejournalistiek. Klachten over het gebrek aan objectieve berichtgeving doet de NPO af met cirkelredeneringen, kringredeneringen of petitio principii. Een drogreden waarbij wat nog bewezen moet worden als juist wordt aangenomen of veronderstelde feiten gebruikt of aangehaald worden, waarvan de spreker, redenaar, deelnemer aan een debat en discussie onjuist veronderstelt dat ze al bestaan of gerealiseerd zijn.

In de tijden van de Sovjet Unie kreeg een dergelijke berichtgeving de term “agitprop” een samentrekking van agitatie en propaganda waarmee leden van Sovjet samenlevingen werden geïnjecteerd met communistische ideologische propaganda, te hersenspoelen om de leden emotioneel over de streep te trekken. Wat het klimaat betreft hanteren NPO en het gros van de traditionele media tegenwoordig dat verderfelijke communistische handwerk.

 • IPCC klimaat modellen zijn een bundeling van voorspellingen. In de achterliggende periode is herhaaldelijk wetenschappelijk bevestigd dat het gros van die vooral apocalyptische voorspellingen niet is uitgekomen Kritische wetenschappers hebben op basis van empirische data en onderbouwde argumenten voortvloeiend uit wetenschappelijke onderzoeken, aangetoond dat de IPCC modellen politieke verhalen zijn, die amper serieus aandacht besteden aan natuurlijke cycli in het klimaat van de aarde;
 • Waar zijn de feiten, bewijzen die de catastrofale opwarming in de voorspellingen van het IPCC aannemelijk maken? Het klimaat panel van de UN is in gebreke gebleven, kan die niet produceren;
 • Klimaatwetenschappers uit IPCC kringen hebben toegegeven dat hun nieuwe generatie klimaat modellen – de CMIP6 modellen – oververhit en veel te alarmerend zijn. Goddard, directeur NASA: “…het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat we niet om die erkenning heen kunnen…je eindigt met cijfers voor zelfs de nabije toekomst die waanzinnig eng en onjuist zijn”. Niet verrassend dat klimaatwetenschappers verbonden aan dat lichaam gas terug moeten nemen en bevestigen dat het IPCC door die twijfelachtige eenzijdige, selectieve “wetenschapsbeoefening” zich al decennia schuldig maakt aan propaganda;
 • Klimaat modellen kunnen nuttig zijn om het complexe klimaatsysteem van de aarde te bestuderen, maar zijn totaal ongeschikt om betrouwbare projecties te maken waarop klimaat beleid kan worden gebaseerd. Klimaatrapporten blijken voorspelbaarder te zijn dan het klimaat zelf;
 • Ondanks al het geschreeuw in geluid en tekst is geen politicus noch een activist en zeker niet een gepolitiseerde rechter in staat om een concept te bedenken dat daadwerkelijk resulteert in klimaat neutraliteit.

In plaats van gebukt te gaan onder de apocalyptische IPCC voorspellingen en mee te gaan huilen met de wolven in het bos, is het beter om zich te concentreren op adaptatie inspanningen zoals:

 • voorkomen van bosbranden door structureel effectief bosbeheer en beperken van urbanisatie in beboste streken;
 • beperken van overstromingen door adequaat waterbeheer en creëren van voldoende “ademruimte” voor waterlopen;
 • dempen van effecten van extreme regenval door waterbassins, riolering, drainage en pompsystemen af te stemmen op extreme wateropvang  gebaseerd op historische data;
 • beperken van schade aan behuizingen door toepassen van juiste bouwtechnieken in waterrijk gebied, afstand te bewaren tot de waterlijn en goed functionerende waarschuwingssystemen incl. informatie en oefenen.

De ellende die bosbranden, overstromingen en extreme regenval in Nederland heeft veroorzaakt, bevestigt dat de overheid, ondanks de ruime ervaringen uit het verleden, tekort is geschoten in de afstemming van welzijn en welvaart aan periodieke natuurlijke extremen.


[i] Afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit Bedrijfskunde / Bosbedrijfseconomie. Bij AMRO-bank AMRO International Banking Course Werkzaam geweest als kredietanalist internationale institutionele leningen (AMRO-bank nu ABN-AMRO), ontwerp en invoer van systemen voor (financiële) managementinformatie (Hoogheemraadschap van Rijnland en TU Delft diverse faculteiten.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties