Verwarde mensen

Dit artikel is een vervolg op het artikel “Verwarde Mannen” van 10 december 2019. De inhoud kan niet meer beperkt worden tot een sekse, omdat een vrouw op de kansel met een verwrongen trek op het gezicht twee klachten voorlas waarmee de Democratische Partij verwacht de zittende en rechtmatig gekozen president uit het Witte Huis te krijgen.

Een nogal povertjes opgedroogde Nancy Pelosi… Afb: Flickr.com

Natuurlijk mochten er geen vragen gesteld worden, want dan konden kritische journalisten (als die aanwezig waren, want ook het journaille dat de presentatie mocht bijwonen werd deels geballoteerd) ter plekke de aanklachten onderuit halen.

De inhoud van dit artikel is toegesneden op de aanklachten machtsmisbruik en belemmering van het Congres en kon pas geschreven worden nadat onderzoekjournalisten de teksten gedetailleerd hadden geëvalueerd. Na bestudering van die evaluaties is de eerste vaststelling dat die in het verlengde liggen van de teksten van John Purley zoals die zijn opgenomen in het artikel “Verwarde Mannen”: er is geen enkel bewijs van een wetoverschrijding of een misdadige activiteit en de beschuldiging dat het Congres door Trump in zijn werkzaamheden is belemmerd, duidt op machtsmisbruik van het Democratische deel van het Huis van Afgevaardigden. Door dat prisma bekeken zou men kunnen stellen dat er niets nieuws onder de zon is, maar een nadere beschouwing van toonzetting middels woordkeuze en strekking gekleurd door emotie en onderbuikgevoelens geeft een gedegen indruk van de manier waarop de Democratische Partij bezig is de Amerikaanse samenleving te dienen. Een tweede vaststelling is het feit dat beide aanklachten frauduleus zijn, omdat ze zijn gebaseerd op valse claims van wetgeving en feiten.

Abuse of power

Op tientallen manieren kunnen de teksten die inhoud geven aan deze eerste aanklacht, worden beschouwd als onjuist en misleidend.

Using the powers of his high office, President Trump Solicited the interference of a foreign government, Ukraine, in the 2020 United States Presidential election. Onjuist.

Trump heeft tijdens zijn twee telefoongesprekken en persoonlijke onderhoud met Zelensky nooit over de verkiezingen in 2020 gesproken noch hem verzocht om zich in de komende verkiezingen te mengen. In 2016 heeft de Democratische Partij (DNC) d.t.v. de toenmalige US Ambassadeur aan Kiyv verzocht om schadelijke informatie over Trump c.s. te verzamelen en op te sturen. De Black Ledger en teksten in het Steele dossier die verwijzen naar de Oekraïne zijn daarvan stoffelijke bewijzen. Een onderzoek van Politico heeft die Kiyv inmenging in de 2016 presidentverkiezingen bevestigd en de juistheid van die conclusie is door geen enkel media orgaan betwist. Vanzelfsprekend heeft Trump Kiyv verzocht om die Oekraïense inmenging in 2016 en de door Biden zelf op video vastgelegd Quid pro Quo uitspraak uit 2014 nader te onderzoeken. De Biden actie heeft geleid tot het ontslag van de toenmalige Oekraïense staatsaanklager Victor Shokin, die een lopend onderzoek aanstuurde tegen Burisma, de oliegigant waar Hunter Biden in de Raad van toezicht zat. Dat onderzoek werd na het ontslag van Shokin door zijn opvolger stilgezet en is pas in april 2019 weer uit de koelkast gehaald. In 2018 volgde een tweede bewijs van een Democratische Quid pro Quo actie toen drie Democratische senatoren een brief op hoge poten stuurden en de medewerking van Kiyv eisten aan het onderzoek van de Mueller Special Counsel op straffe van het niet verlenen van financiële steun. Gezien de Democratische uitleg van inmenging in nationale politieke processen heeft de Democratische Partij Kiyv twee keer gedwongen zich te mengen in een Amerikaanse politiek proces.

He did so through a scheme or course of conduct that included soliciting the Government of Ukraine to publicly announce investigations that would benefit his reelection, harm the election prospects of a political opponent, and influence the 2020 United States Presidential election to his advantage. Onjuist.

Het is een duidelijk bewijs dat paranoia binnen de Democratische Partij hoogtij viert. Trump verzocht om medewerking met de onderzoeken van Barr, Durham en Giuliani en onderstreepte daardoor dat hij een daadwerkelijk onderzoek verlangde en geen papieren schertsvertoning. Van alleen maar een aankondiging was dus geen sprake. De Democraten leggen Sondland, de US ambassadeur bij de EU, woorden in de mond die hij niet heeft uitgesproken. Die bevestigde dat een of meerdere onderzoeken zijn persoonlijke veronderstelling was, omdat Trump in een persoonlijk onderhoud had gezegd tegen een Quid pro Quo te zijn en alleen wilde dat Zelensky zijn belofte inhoud zou geven om de strijd tegen de diepgewortelde corruptie binnen Oekraïense overheidstructuren aan te binden. 

President Trump also sought to pressure the Government of Ukraine to take these steps. Onjuist.

Zelensky heeft meerdere keren bevestigd dat geen enkele druk op hem is uitgeoefend en er geen sprake is van een Quid pro Quo, omdat op het tijdstip van de twee telefoongesprekken in Kiyv onbekend was dat de veiligheidsteun was uitgesteld. Een groot aantal getuigen heeft tijdens de Schiff hoorzitting meerdere keren bevestigd dat van een Quid pro Quo geen sprake was. Kiyv kwam pas in augustus 2019 door een artikel in Politico daarvan op de hoogte.

By conditioning official United States Government acts of significant value to Ukraine on its public announcement of the investigations. Onjuist.

De verstrekking van de veiligheidsteun werd nooit verbonden aan onderzoeken door Kiyv noch door Amerikaanse overheidsfunctionarissen. Dat hebben diverse getuigen tijdens de Schiff hoorzittingen bevestigd.

President Trump engaged in this scheme or course of conduct for corrupt purposes in pursuit of personal political benefit. Onjuist.

Een bewuste onjuiste vertaling van de tekst “do us a favor” waarmee het voor alle getuigen duidelijk was dat de president op Amerika doelde. De juridisch expert Kaplan die de Democraten tijdens de Nadler hoorzittingen hadden opgeroepen, probeerde krampachtig dat we te verbinden met het wij dat Europese koningen en koninginnen plegen te gebruiken. Onderzoeken naar inmenging en corruptie door US en/of Oekraïense personen zijn onderwerpen waarover samenlevingen geïnformeerd moeten worden. Diverse getuigen hebben bevestigd dat Joe Biden verwikkeld was in een conflict of interest wat de relatie tussen Burisma en Hunter Biden betreft en een onderzoek zeker op zijn plaats is. Een hoge functionaris van BuZa had medewerkers van Biden in 2015 daarop gewezen, maar werd afgepoeierd. De Democraten hebben drie jaar lang een schijnvertoning levend gehouden om een verondersteld conflict of interest van Trump te bewijzen. Het schetst de verregaande hypocrisie van de DNC.

 In so doing, President Trump used the powers of the Presidency in a manner that compromised the national security of the United States. Onjuist.

De observatie dat Trump de veiligheid van de USA in gevaar zou hebben gebracht is lachwekend. Alsof de Oekraïne essentieel was voor de veiligheid en soevereiniteit van Continentaal USA. In dat geval had Obama diverse keren met een afzettingsprocedure geconfronteerd moeten worden, omdat hij goede relaties met Moskou belangrijker vond dan het veroordelen van de inval en annexatie van de Krim en de invasie en gewelddadigheden door proxy legertjes van Moskou in de Donbas regio en de verhouding met Moskou daardoor op scherp te zetten. Bovendien is het de verantwoordelijkheid van de president en niet van het Congres om de piketpalen voor het Amerikaanse buitenlandse beleid en het daarvan afgeleide veiligheidbeleid uit te zetten. Zijn beslissingen kunnen en mogen nooit tot een afzettingsprocedure leiden. Trump heeft in tegenstelling tot Obama wel steun in de vorm van militaire middelen en geld aan de Oekraïne verstrekt. Het zijn juist de Democraten die met hun afzettingsinspanningen de ins en outs van het Amerikaanse buitenland en veiligheidbeleid openbaar hebben gemaakt voor vriend en vijand.

…and undermined the integrity of the United States democratic process.. He thus ignored and injured the interests of the Nation. Onjuist.

De echte schending van Amerikaanse democratische processen is de drie jaar durende strijd van de DNC om het resultaat van de 2016 verkiezing te weerleggen. Daar dachten de Democraten in 1998 tijdens de afzetting van Clinton 180 graden anders over. Trump heeft juist het belang van de Amerikaanse samenleving voor ogen gehad met het opdragen van onderzoeken naar corrumptieve handelingen door Amerikaanse staatsburgers en onderzoeken naar buitenlandse en binnenlandse ongewenste inmenging in Amerikaanse politieke processen op te dragen om te voorkomen dat Amerikaanse hulp aan andere landen door hun regeringsleiders voor corrumptieve doeleinden kan worden gebruikt.

President Trump — acting both directly and through his agents Within and outside the United States Government — With the same corrupt motives, conditioned two official acts on the public announcements. that he had requested —  the release of $391 million of United States taxpayer funds and a a head of state meeting at the White House, which the President of Ukraine sought to demonstrate continued United States support for the Government of Ukraine in the face of Russian aggression. Onjuist.

Voor het gebruik van de term motieven grijpen de Democraten tegen de argumenten van eigen en Republikeins e juridische specialisten terug op de afzettingsprocedure van Andrew Johnson waarin werd bepleit dat een president kan worden afgezet wegens “illegitimate motives even if he has otherwise acted lawfully”. Dat argument werd terzijde geschoven, omdat het een niet-legitieme basis voor een afzetting zou zijn.

Het $ 391 miljoen volume is een optelsom van twee aparte programma´s: $250 miljoen van de rekening van MinDef en $141 miljoen van BuZa. De hoorzittingen draaide om dat laatste volume en wat dat volume betreft staat de president in zijn recht om die steun om moverende redenen (in het geval van de Oekraïne, de onzichtbaarheid van de strijd tegen de corruptie) aan te houden. Topfunctionaris van BuZa David Hale verklaarde dat de steun aan de Libanon in die periode ook werd aangehouden en Catherine Croft, een collega van Hale bij BuZa, getuigde dat in 2017 de steun aan de Oekraïne (om een soortgelijke reden als in 2019) aangehouden was. De verstrekking van tactische wapens zoals antitank en luchtverdediging wapens, was niet aangehouden. Het was overigens Trump en niet het Congres die opdracht had gegeven die steun te geven. .

He has also betrayed the Nation by abusing his high office to enlist a foreign power in corrupting democratic elections. Onjuist en meer dan dat.

Het insinueert dat de president verraad heeft gepleegd zonder dat die is verwoord in een apart afzettingsartikel. Het accentueert dat de Democraten na de hoorzittingen met juridische experts hebben beseft dat dit argument zwak en wankel is.

Wherefore President Trump, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to national security and the Constitution if allowed to remain in office. Onjuist.

Dit is een argument om de president uit het ambt te zetten niet om wat hij heeft gedaan, maar wat verondersteld wordt dat hij zou kunnen gaan doen. Een vorm van een pre-emptive impeachement en geheel in strijd met de Afzettingsclausule en juridische basisbeginselen.

President Trump thus warrants impeachment and trial, removal from office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, trust, or profit under the United States.

Gelet op de bovenstaande tegenargumenten is het duidelijk dat de afzettingsprocedure nooit gestart had moeten worden en de president van alles moet worden verschoond.

Belemmering van het Congres

Donald J. Trump has directed the unprecedented, categorical, and indiscriminate defiance of subpoenas issued bythe House of Representatives pursuant to its “sole Power of Impeachment .

Als het niet zo´n serieuze zaak was zou men dat argument als een grote grap kunnen beschouwen. Iedere president wil voorkomen dat het Congres documenten krijgt en getuigen kan oproepen die zijn leven moeilijker kunnen maken dan het al was. Niet alleen Nixon en Clinton die daadwerkelijk aan een afzettingsprocedure werden onderworpen. Ook Obama heeft dagvaardingen van het Congres in het kader van een onderzoek naar Operatie Fast en Furious naast zich neergelegd. De reactie van het Congres was niet mis, immers “….Attorney General Eric Holder was held in contempt of Congress for stonewalling investigations into Operation Fast and Furious, and President Barack Obama further stonewalled the investigations by wrongly asserting executive privilege.” Wat nog nooit is vertoond is de eenpartijdigheid van het onderzoek en het feit dat de Democraten de president een eerlijk proces ontzeggen. Daarom heeft hij zijn medewerking niet willen geven.

President Trump has abused the powers of the Presidency in a manner offensive to, and subversive of, the Constitution,

In tegendeel zelfs. De president heeft op basis van de Amerikaanse Grondwet, de Constitutie, geen andere optie dan de macht en de rechten van de uitvoerende macht te beschermen tegen een buiten zijn bevoegdheden tredende wetgevende macht. De president wilde de zaak voorleggen aan de rechter, maar Democraten bang om in het ongelijk gesteld te worden, wilden niet op gerechtelijke uitspraken wachten, en drukte de zaak versneld door. Dat is niet de fout van de president.

As part of this impeachment inquiry, the Committees undertaking the investigation served subpoenas seeking documents and testimony deemed vital to the inquiry from various Executive Branch agencies and offices, and current and former officials.

Beide commissies weigerden echter om dagvaardingen te verstrekken aan bepaalde kerngetuigen zoals de voormalige NSA, John Bolton. Gezien de status van de Democratische aanloop naar de 2020 verkiezingen, was snelheid het vertrekpunt. De DNC wilde niet de woede van Democratische senatoren op de hals halen die in plaats van deel te nemen aan de diverse verkiezingsrondes, in Washington moesten blijven voor de afzettinginspanningen…

President Trump directed Executive Branch agencies, offices, and officials not to comply with those subpoenas.. Onjuist.

Leden van de uitvoerende macht hebben tegen de wens van de president in toch deelgenomen aan de hoorzittingen. De gedagvaardigden mochten niet hun eigen advocaat meenemen om hen tijdens de hoorzitting bij te staan. Een ongehoorde machtsschending van de wetgevende versus de uitvoerende macht.

 President Trump thus interposed the powers of the Presidency against the lawful subpoenas of the House of Representatives,

Het is onduidelijk of alle dagvaardingen inderdaad de wettelijke toets konden doorstaan. Had Schiff wel de bevoegdheid om telefoon data van Devin Nunes, de vicevoorzitter van de Huis inlichtingen commissie, John Solomon, journalist, Rudy Giuiliani, persoonlijke advocaat van de presidente etc. opvragen. Het is absoluut onduidelijk of Schiff de bevoegdheid had om die dagvaardingen uit te geven, waardoor telefoongegevens en namen met elkaar konden worden verbonden en mocht hij die opnemen in zijn eind rapport voorzien van een tekst dat zij samenzwoeren om inspanningen van de president die een afzetting zouden rechtvaardigen, weg te moffelen.

President Trump abused the power of his high office through the following means by directing the White House to defy a lawful subpoena and by withholding the production of documents sought therein by the Committees. Onjuist.

Hoewel obstruction of Congress in de afzettingsprocedure tegen Nixon is gebruikt, blijft het onduidelijk of het volgens de Amerikaanse wetgeving  een argument is  om een afzetting door te zetten. Daarom wordt de abuse of power opnieuw gebruikt. Turley argumenteerde tijdens de hoorzitting voor de Nadler commissie dat dit argument onterecht en onwettig was opgenomen in de afzettingsartikelen tegen Nixon. Het zou een president het recht ontzeggen om de bevoegdheden van een uitvoerende macht via een rechtszaak te kunnen beschermen. Lawful is een zaak voor een rechtbank die moet dat toetsen aan de inhoud van de wetboeken. Wat  withholding the production of documents sought therein by the Committees. betreft heeft de president det enige relevante documenten aan de openbaarheid prijs gegeven: de teksten van de telefoongesprekken met Zelensky op 21 en 25 juni 2019. Met die daad verraste hij de DNC die de tekst van de informatielekker als spoorboekje wilde gebruiken voor het verzamelen van materiaal om een afzetting te kunnen onderbouwen.

These actions were consistent with President Trump’s previous efforts to undermine United States Government investigations into foreign interference in United States elections.  

Met deze tekst proberen de Democraten alsnog een obstruction of justice in te brengen. Mueller had geweigerd om een vervolging wegens obstruction of justice aan te bevelen en de DOJ/AG Barr en Rosenthal oordeelden dat er te weinig bewijs is om dat door te zetten. De Democraten durfden het niet aan om die als een aparte aanklacht mee te nemen.

…to seize and control the power of impeachment and thus to nullify a vital constitutional safeguard vested solely in the House of Representatives

Het zijn juist de Democraten in het Huis van Afgevaardigden die de macht willen grijpen door de bevoegdheden van de uitvoerende macht en de rechtbank over te nemen en zichzelf de absolute macht toe te eigenen om de privileges van een president te willen beperken.

In all of this, President Trump has acted in a manner contrary to his trust as President and subversive of constitutional government, to the great prejudice of the cause of law and justice, and to the manifest injury of the people of the United States. Onjuist..

De president heeft ondanks de druk van buitenaf en van binnenuit door politieke mede en tegenstanders en de media, zich gehouden aan zijn Oath of Office. Daarentegen heeft het Congres en vooral de leiders van het Huis van Afgevaardigden zich niet aan die eed gehouden door een zeer twijfelachtige afzettingsprocedure door te zetten.

Wherefore, President Trump, by such conduct, has demonstrated that he will remain a threat to the Constitution if allowed to remain in office,

Gelet op de bovenstaande tegenargumenten is het weer duidelijk dat de afzettingsprocedure nooit gestart had moeten worden en de president van alles moet worden verschoond.

Waarde

Waarom dit uitgebreide exposé? Binnenkort zullen de bekende Amerikavolgers en kenners herhaaldelijk gaan benadrukken dat het eindelijk zover is: Trump wordt het WH uitgejaagd en krijgen we weer uiteenzettingen die naar die wens zal worden gecorrigeerd. Niets is minder waar. Uit onderzoeken blijkt dat Trumps waarderingscijfers die van Obama in dezelfde periode van zijn ambtsperiode ver overtreffen. De economie groeit al drie jaar, de werkeloosheid bij Afro-Amerikanen en latinos staat op een historisch laag peil, het gebruik van voedselbonnen is sterk verminderd, lonen zijn gestegen, handelsuitbuiting door China wordt bestreden.

Het merendeel van de Amerikaanse kiezers is moe geworden van de heksenjacht die tegen de president wordt gevoerd. Problemen als illegale migratie, illegaliteit binnen de Amerikaanse samenleving, bescherming tegen de extreme koude, stroomuitval, bosbranden, schuivende aardlagen, daklozen, groeiende vervuiling in de straten van de grote steden, ziektes, muizen en rattenplagen, piekende misdaadcijfers en bendeoorlogen, worden door Democratische gouverneurs, burgemeesters en gemeenteraden al decennialang niet, nauwelijks en zeker niet adequaat aangegrepen, laat staan opgelost. Dat zal nog decennia voortduren als het bestrijden van een door een politieke partij ongewenste president de politieke inspanningen aanstuurt en beheerst. Dat is de erfenis als verwarde mensen het politieke roer van het staatschip in handen proberen te nemen.

Met deze uitleg kan de trouwe Amerikavolger zijn eigen mening vormen of gebruiken voor een verdere verdieping van die mening door argumenten op het internet op te zoeken om het wensdenken van anti-Trumpers op een gewogen manier te kunnen bestrijden.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties