Wat brengt Brussel ons nu weer?

Heeft iemand ooit gehoord van de Brusselse Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 (HIER)   inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna? Uiteraard niet en of er conform deze richtlijn “meer brandnetels, bramen en grassen in de vaderlandse natuur woekeren dan kwetsbare plantensoorten verdwijnen” kan geen serieus mens “zaken van landsbelang” noemen.

Von der Leyen. Afb: wikimedia-commons – EU

Maar als ambtenaren eenmaal beginnen te schrijven is het hek van de dam en, volgzaam als onze Haagse bestuurders nu eenmaal zijn resulteerde Richtlijn 92/43 op 1 januari 2017 in de Wet Natuurbescherming waarin beschermingsregels voor de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten zijn vervat, nadat Den Haag in 2015 al het Programma Aanpak Stikstof (PAS) begon om de uitstoot van stikstof terug te dringen.  

Als die stikstof zo’n halszaak zou zijn, dan vraag ik mij af waarom wij als enig Europees land een belasting (B.P.M.) op auto’s kennen die op CO² uitstoot gebaseerd is terwijl de erkend schadelijke component in uitlaatgassen de stikstof is? In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) uit 2015 werkten Rijk en provincies samen aan zowel ruimte voor economische ontwikkelingen als aan een sterkere natuur èn minder neerslag van stikstof. Het PAS strekte enerzijds tot herstel en behoud van de in het PAS opgenomen Natura 2000-gebieden en creëerde daarmee tegelijkertijd ook ruimte voor broodnodige economische activiteiten. Een logisch streven naar evenwicht want op basis van het PAS werd, vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden konden zijn. Zo’n toestemming “vooraf” mag plots niet meer, want de Raad van State oordeelde dat deze maatregelen niet vaststaan en nog niet ten uitvoer zijn gebracht. Daarnaast heeft ze geoordeeld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn, omdat niet vooraf is uitgesloten dat de betrokken depositie niet leidt tot aantasting van de natuur. Dat weten wij dan ook weer.

De eerste Wet Natuurbescherming uit 2017 werd gevolgd door de Wet Natuurbescherming van 2019 (geldend van 01-01-2019 t/m 22-07-2019) waarin ik, in vogelvlucht door de tekst bladerend, evenmin als in voormelde, oeverloze EEG richtlijn ook maar de minste referte zie aan wetenschappelijke onderbouwing respectievelijk objectieve, daaruit voortvloeiende, wettelijke criteria voor stikstof uitstoot. Dit alles speelde in het tijdperk van de ‘luchtverontreiniging’ als voorganger van de klimaat religie, dus je mag je afvragen waarom de EU deze richtlijn niet concreter en objectiever maakte aan de hand van bewezen en gepubliceerde wetenschappelijke kwaliteits- en kwantiteitscriteria, maar Artikel 6 van de Richtlijn refereert aan “vogelrichtlijnen” en “habitatrichtlijnen” voor de lidstaten. De ruimte voor de economische activiteiten was niet tot die ivoren toren doorgedrongen.

De Raad van State heeft, na het arrest van het Europese Hof van Justitie d.d. 7.11.2018, waarin het prejudiciële vragen van de R.v.S. beantwoordt over de validiteit van het PAS, besloten dat PAS strijdt met de ‘habitatrichtlijn’ en daarmee ging ook het evenwicht tussen ’ het streven naar een sterkere natuur en minder neerslag van stikstof’ enerzijds en ‘de economische ontwikkeling’ anderzijds overboord omdat de Raad van State acteerde op verzoek van enkele drammerige milieuorganisaties.

Volgens deze vogelliefhebbers en brandnetelhaters zou Nederland al jaren te veel stikstof uitstoten, dus de afdeling bestuursrechtspraak van het D’66 bastion, de Raad van State, heeft de toepassing van de PAS toen maar klakkeloos verboden zonder zich kennelijk in hun ivoren toren te realiseren welke rampzalige stommiteit zij uithaalden. Wat zijn de gevolgen van het verbod?

De bouw van huizen, autowegen, industrie en boerderijen komt stil te liggen, want het verbod dwingt de overheid om, uiterst éénzijdig, de natuur beter te beschermen. Kortom, CHAOS!

Het is aan het kabinet om een nieuw systeem bedenken waarbij rekening wordt gehouden met de reële uitstoot van stikstof, maar wie meet dat, hoe wordt dat gemeten en hoe lang nog voor dit in werking treedt? Dat leidt tot hoofdpijn, want stikstof komt vrij bij onder andere luchtverkeer, wegverkeer, veehouderij en cv-kachels. Minister Schouten wist de 2e Kamer zowaar te informeren dat dit “effect heeft op alle sectoren in geheel Nederland’’. Minister van Nieuwenhuizen voorziet in Oost-Nederland dat de verbreding van de A1 en de N35 spaak loopt en ook de aanleg van bedrijventerreinen en de start van Lelystad Airport kunnen vastlopen. Alles door de brandnetels… Momenteel ‘gaat de regering zich bezinnen’ in de verwachting dat begin volgend jaar uitsluitsel komt! Dit ‘testimonium paupertatis’ van Rutte is tweeërlei: het toont zijn onverantwoordelijk gebrek aan visie en krachtdadig optreden enerzijds en een slaafse houding naar de onnadenkende, ‘progressieve’ bureaucratie van de Raad van State èn de EU in hun ivoren torens.

 Geloof het of niet, maar de EU heeft alleen aan art. 6 van de Richtlijn 92/43 een memorandum (d.d. 21.11.2018) gewijd van niet minder dan 93 pagina’s! Daarin tref ik, bij een – noodgedwongen snelle en oppervlakkige scanning – geen objectieve criteria aan maar slechts onverteerbare, multi interpreteerbare tekst. Op pag. 87 daarvan, in Bijlage III, wordt een aanmeldingsformulier getoond dat na vermelding der eventuele negatieve effecten van een project voor de vogels of de brandnetels de mogelijkheid biedt om onder de kop: ‘Dwingende redenen van openbaar belang’, valide redenen aan te voeren om het plan of project ondanks de negatieve effecten ervan toch uit te voeren, waaronder redenen van sociale of economische aard!

Het feit dat half Nederland in een domino effect begin volgend jaar failliet kan zijn dankzij de ‘progressieve’ ambtenaren en idem milieugroepen is wellicht aanleiding voor Rutte om deze “dwingende redenen van openbaar belang” aan te voeren. Iedere rationeel denkende C.E.O. zal, om dergelijke zwaarwegende redenen, besluiten tot een gefaseerde naleving van dit besluit van de R.v.S. in plaats van de huidige chaos ook maar één dag te tolereren! Waar is hij mee bezig?

Zelfs Rutte moet, voor de verandering, zich toch éénmaal kunnen manifesteren als een rationele en competente CEO die nadenkt over datgene waarmee hij bezig is in plaats van, zoals altijd, politieke opportunisme de voorkeur te geven.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties