Nepnieuws bronnen

Nepnieuws. Ongewenste berichtgeving die op gespannen voet staat met klimaat, migratie en veiligheidsbeleid van liberale politici en diens activistische achterban wordt meestal betiteld als nepnieuws. Hoe lang en hoe vaak nemen mediavertegenwoordigers en politici dat woord in de mond als met data te onderbouwen informatie de indrukken van de man en vrouw in de straat bevestigen.

Vooral wanneer het draait om de publicatie van misdaadcijfers en de etnische groepering niet mag worden genoemd die zich heeft bezondigd aan overtredingen van wetten, normen en (on)geschreven gedragsregels. Herhaaldelijk worden argumenten als “om de gevoelens van racisme en discriminatie niet te voeden” of “ om de burgers niet te verontrusten” gebruikt.

Door m.n. te manipuleren met misdaadcijfers probeert de politicratie in West-Europa voortdurend zijn onevenwichtige migratiebeleid te maskeren. Dat gebeurt in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Zweden Spanje en Frankrijk. Om te bewijzen dat het met schendingen door migranten die door politici, politie en media meestal verwarde personen genoemd worden, toch echt wel meevalt. Dat die uitspraken wringen met de dagelijkse realiteit van de doorsnee burger schijnt politicratie en media weinig te boeien. Dat hun wegkijken voor de werkelijkheid de marges voor het plegen van veiligheidsinbreuken worden verruimd, schijnt die twee genoemde categorieën ook al niet te boeien. Op allerlei manieren proberen politiek en activisten de migrant buiten schot te houden. Desondanks kan niet meer voorkomen worden dat steeds meer politiefunctionarissen die direct met de uitwassen van het verdwaalde migratie beleid geconfronteerd worden, hun onvrede in woord en op papier tot uitdrukking brengen.

Hallo, Berlijn hier

In Duitsland is onlangs het verslag “Clankriminalität bekämpfen: strategische Ausrichtung – nachhaltige Erfolge“(15 mei 2019)van de Bundes Deutscher Krimalbeamter (BDK) in handen gekomen van Welt am Sontag. Het verslag moet worden beschouwd als een brandbrief en een noodkreet om hulp. In het 30 pagina dikke rapport staat opgelijnd waar welke bendes de dienst uitmaken. In Berlijn treden 25 familiebendes steeds brutaler op en proberen steeds vaker ambtenaren van de Landeskriminalamtes (LAK) onder zware druk te zetten. Comorra (Napels) en ‘Ndrangheta(Calabrie) methodes worden toegepast om de lokale samenleving te onderdrukken en de politie weg te houden. Die ontwikkelingen zijn ook herkenbaar in Nordrhein Westfalen (NRW) waar 50 lokaal georganiseerde Arabisch-Libanese bendes de dienst willen uitmaken.

De handen van de veiligheidssamenleving zijn gebonden door de wetgeving die meer het belang van de crimineel dan van de samenleving blijkt te behartigen. De lokale bevolking moet voor lief nemen dat de politie niet meer voor vol wordt aangezien en bendes de ruimte gekregen hebben om een parallel samenleving met een parallel justitieel apparaat op te bouwen. Het beheersen van wijken, vaststellen van no-go gebieden en het doorvoeren van eigen gedragsregels zijn herkenbare uitwassen daarvan. Bovendien blijken er ook interrelaties te bestaan tussen bendes in Berlijn en andere steden in Duitsland zoals de Abou-Chaker-Clan die nauwe banden onderhoudt met bendes in NRW. In het verslag staat te lezen dat structurele banden met extreem islamitische organisaties weliswaar niet gevonden zijn, die op individuele basis niet uitgesloten kunnen worden.

De belangrijkste conclusie in het BDK rapport luidt: das Verhalten insbesondere der kriminellen Mitglieder von Großfamilien ist ein Paradebeispiel misslungener Integration…. Lediglich anlässlich bevorstehender Wahlkämpfe würde das Thema aufgegriffen, danach allerdings nicht mehr nachhaltig“, Sinds de introductie van Merkel´s Willkommenbeleid”hebben traditionele politieke partijen hun ogen gesloten voor de onvermijdelijke gevolgen van een niet te controleren migratie tsunami en hebben de burger opgezadeld met groeiende gevoelens van onveiligheid. Binnen de BDK en LAK is steeds vaker te horen dat  “Außer der AfD haben sich alle Partien einmütig für eine Politik des Verdrängens entschieden“. Alleen de AfD heeft zich de laatste twee jaar onttrokken aan de politieke lethargie en herhaaldelijk de vinger op de zere plek gelegd. Merkel c.s. hebben daarop gereageerd door de partij te isoleren en de BND op te dragen diens politici scherp in de gaten te houden. In het oosten van Duitsland waar de AfD de grootste politieke partij dreigt te worden, hebben de burgers het gevoel dat Merkel STASI-achtige praktijken afgestoft heeft en weer heeft ingevoerd.

Van de beschreven ontwikkelingen is in de officiële politie berichtgeving niets terug te vinden en de verantwoordelijke Minister heeft zelfs verklaard dat Duitsland sinds het einde van de Koude Oorlog nooit zo veilig is geweest(sic).

Wij volgen U[1]

Uit de manier waarop de Nederlandse politie met de registratie van strafbare feiten en ongewenste ontwikkelingen op veiligheidsgebied omgaat, blijkt dat Nederland ook op dat gebied braaf in het spoor van Duitsland voorwaarts marcheert.

Het Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico onderzocht tips vanaf de politie werkvloer over manipulatie van cijfers. Vermoedens daarover bestonden al langer. Mede gebaseerd op ervaringen in het buitenland. Niet alleen in Duitsland, ook in Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten zijn de afgelopen jaren politiekorpsen betrapt op het manipuleren van misdaadstatistieken om meer personeel te krijgen of juist een beeld van veiligheid te schetsen. Uit een enquête[2] van Investico onder leden van de Nederlandse Politiebond (NPB) is gebleken dat ook in Nederland de politie regelmatig strafbare feiten buiten de boeken houdt, manipuleert met de registratie van criminaliteit en opgeloste misdaden en angstvallig de etnische afkomst van de dader buiten de boeken houdt. Vooral als het om donkergekleurde personen met een islamitische achtergrond handelt.

Agenten ontmoedigen burgers bij het doen van aangiften, registreren misdrijven als overtredingen en noteren zaken als opgelost terwijl ze dat niet zijn. Het onterecht aanpassen van de maatschappelijke klasse van een misdrijf gebeurt op verzoek of zelfs onder druk van leidinggevenden. Opmerkingen of beklagen worden door de leiding voor kennisgeving aangenomen. Meer dan de helft van de agenten die betrokken zijn bij registratie van criminaliteit, erkent dat steeds vaker misdrijven onterecht onder een andere categorie in de boeken worden gezet. Een op de elf door de politie geregistreerde misdrijven betreft vernieling. Daar kan een ander delict achter schuilgaan. Diefstal of vernieling veranderd in baldadigheid, overlast, of verstoring van de openbare orde. Overtredingen i.p.v. misdrijven, waardoor de dader een boete kan krijgen en een strafblad ontloopt. Mishandeling, bedreiging en huiselijk geweld worden als geen aangifte gedaan wordt, gekwalificeerd als ruzie/twist. Ook met straatroof wordt geknoeid. De definitie van straatroof is diefstal met geweld, maar binnen de politie zelf wordt de omschrijving afwijkend van het wetboek voortdurend aangepast. Straatroof kan worden weggeboekt onder eenvoudige diefstal of zakkenrollerij. 

De vaststelling in officiële politie rapportages en de daarop gebaseerde statistieken van CBS en WODC· dat de criminaliteit in de afgelopen vijf jaar daalde met 30% is volgens de geënquêteerden een keiharde leugen. Meer dan de helft ziet uit eigen waarneming eerder een stijging dan een daling van het aantal misdrijven. Naast het onjuist categoriseren van wetsovertredend gedrag wordt bij de registratie gerommeld met de begripsverwarring rond oplossen en ophelderen. Een misdrijf is opgelost wanneer de politie de vermoedelijke dader heeft gearresteerd en heeft overgedragen aan het OM. De politie en dus CBS en WODC oordelen echter dat een zaak is opgehelderd als een verdachte is verhoord ongeacht of hij als dader of getuige kan resp. moet worden beschouwd, Er wordt vooral gesjoemeld met de cijfers van high impact crimes (HIC) zoals woninginbraak met geweld. Een criminaliteitscategorie waar de samenleving veel last van heeft en dientengevolge politiek uitermate gevoelig ligt. Regelmatig worden die woninginbraken geregistreerd als inbraak in garagebox of in vakantiehuis; twee categorieën die niet als een HIC beschouwd worden en niet zoals de HIC een speerpunt is. Op die manier kan men binnen de afgesproken streefcijfers blijven en kunnen leidinggevenden bij overschrijding van die streefcijfers buiten schot blijven. HIC´s zijn blijkbaar slecht voor de carrièrekansen.

Door de gebrekkige registratiesystemen worden politie functionarissen herhaaldelijk gedwongen aan creatief boekhouden/goochelen te doen en daardoor lijkt het of de criminaliteit vooral in de HIC categorie gedaald is. Instrumenten zijn aanpassen van de maatschappelijke klasse, het onterecht plaatsen in een andere wat de straf betreft mildere categorie, het uitbuiten van de begripsverwarring rondom oplossen en ophelderen en het weglaten van de etnische entiteit en geloofsrichting om beschuldigingen van etnisch profileren, racisme en discriminatie te voorkomen. Niet getreurd, net als in Duitsland putten verantwoordelijke ministers en politieleiding zich uit in loftuitingen over de daling van misdaadcijfers en het effectieve optreden van de politie.

Nepnieuws Informatiebronnen

Net als de conclusie dat PBL en CBS handballen met de berekeningen van de kosteneffecten voor de samenleving van Energieakkoord 2013 en Klimaatakkoord 2018[3] om het lopende overheidsbeleid voor het klimaat te ondersteunen en liefst te versterken, bevestigen de inhoud van het verslag van de BDK en de uitkomst van de Enquête van Investico dat door overheden gesubsidieerde informatie instanties manipuleren met criminaliteitscijfers om het regeringsbeleid te ondersteunen. Zogenaamd om de samenleving niet nodeloos te verontrusten, maar vooral om te voorkomen dat de politie niet kan worden beschuldigd van etnisch profileren, racisme of discriminatie. Door het voortdurend wegkijken en bagatelliseren van wetsovertredingen in volume, inbreuk op de veiligheid en etnische achtergrond van de dader wordt ruimte gegeven aan een grotere repressieve bewegingsvrijheid van criminelen die kan uitmonden in het beheersen van delen van de lokale samenlevingen.

Twee conclusies kunnen getrokken worden. Ten eerste: wegkijken, goedpraten en manipuleren van de realiteit door politicratie, politie en media verruimen de repressieve bewegingsvrijheid van criminelen en criminele organisaties en vergroten de onveiligheid van de samenleving. Ten tweede: informatie uit formele gesubsidieerde instanties en traditionele media die een regeringsbeleid ondersteunt en haaks staat op de dagelijkse ervaringen van de doorsnee burger, is nep nieuws


[1] Zie artikel “De Politie is je beste Vriend

[2] Het onderzoek is in maart 2019 in de Groene Amsterdammer gepubliceerd.

[3] Zie artikel “Het destructieve Klimaatkartel


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
henk
5 jaren geleden

De politie is er niet meer voor de burger maar om de elite te beschermen!