Het Haagse zoet smaakt ranzig

De inkt van mijn vorige artikel over mijn gevoelens voor deze Minister-president was amper opgedroogd of een van mijn favoriete columnisten publiceerde op de website opiniez.com zijn inzichten over de heerlijkheden die drie kabinetten Rutte de Nederlandse samenleving hebben gebracht. Rutger van den Noort fileerde die heerlijkheden en noemde in de zijlijn een andere integere columnist, Syb Winia.

Afb: Michiel Verbeek voor Wikipedia.

Omdat Rutger en Syb de dagelijkse ontwikkelingen en gebeurtenissen serieus en vrij objectief kunnen benaderen, grijp ik vaak terug op de inhoud van hun columns en artikelen. Zo ook nu. In het artikel “Overheid groeide met 25% tijdens acht jaar Rutte” dat als ondertitel “De burger is als makkelijke melkkoe gebruikt” onderbouwt van den Noort de onbehaaglijke onderbuikgevoelens van menig Nederlander. Onderbuikgevoelens die cijfermatig vaak niet hard gemaakt kunnen worden, waardoor die niet als tegenargumenten bij discussies worden gebruikt.

De verkiezingen komen er aan en het handhaven van een meerderheid in de Eerste Kamer is het doel van de huidige coalitie partijen. Zonder die meerderheid wordt het doordrukken van wetten en realiseren van beleidsdoelen een stuk lastiger. Binnen die context moeten de uitspraken van de heren Dijkhoff en Rutte geplaatst worden en ongetwijfeld zullen ze op korte termijn gevolgd worden door meerdere luchtfietsers van diverse politieke kleur. Wanneer de indruk wordt gewekt dat die heren en dames politici zichzelf bossen veren in het achterwerk stoppen, toets hun beloftevolle uitspraken dan aan de bevindingen van Rutger van den Noort en Syb Winia. Bevindingen die aangevuld kunnen worden met de kanttekeningen die Nausicaa Marbe en Leon de Winter in hun eigen columns regelmatig plaatsen over de zegeningen van de eminente politieke leider, zoals Rutte zichzelf graag ziet.

Verheerlijking van eigen prestaties is een van de karakteristieken van een doorgewinterde narcist; het leggen van anderen langs de eigen meetlat is een andere en buiten de echte realiteit staan zoals de doorsnee burger die ervaart, een derde. Wie een inzicht wil hebben in de manier waarop de verschillende auteurs op stapal naar de huidige politieke generatie kijken, kan de artikelen die in de periode 2017-2018 zijn gepubliceerd er nog eens op naslaan. Terug naar van den Noort. In de volgende tekst heb ik een aantal bevindingen van hem samengesteld en ik hoop dat hij het mij niet kwalijk neemt, dat ik die wil delen met de regelmatige bezoeker van stapal.

Daar gaat die. De belangrijkste bevindingen zijn gebaseerd op veranderingen waarmee de Nederlandse bevolking in de periode 2012-2019 door de drie kabinetten van Rutte zijn geconfronteerd zoals:

  • De bevolking is gegroeid met 3,6% of 600.000 personen ( van 16,3 naar 17,3 miljoen). Meer dan 50% van die groei is toe te schrijven aan de binnenkomst van 370.000 migranten.
  • De Nederlandse schatkist die in 2012 gevuld was met € 233 miljard en in 2019 groeide naar € 305 miljard, wordt hoofdzakelijk gevuld door loon en inkomsten belasting (stijging van €43 naar 61 miljard of 42%); BTW (stijging van €41 naar bijna 60 miljard, een stijging van bijna 18%); premies zorgverzekeringswet (nieuw ingesteld van 0 naar € 43 miljard een stijging van 100%), Opmerkelijk is de daling van de gasbaten (van bijna €12 naar 1,7 miljard, een daling van 86%). De vraag is hoe dat gat opgevuld gaat worden. Een andere daling is te vinden bij de afdracht premies werknemersverzekeringen (van € 53 naar 26 miljard een daling van 51%)[1].
  • De uitgaven van de overheid zijn met 25% gegroeid (van ca. € 240 naar ca. €300 miljard). Ook het BBP is met 25% gegroeid (van €650 naar € 800 miljard).
  • Door vergrijzing en groei van de bevolking zijn de sociale verplichtingen gegroeid. De uitgaven voor de sociale zekerheid zijn 16% of bijna € 11 miljard hoger geworden (van 70 miljard naar 81 miljard)[2]. De kosten van de zorgsector zijn gestegen met 6 % of ruim € 4 miljard (€75 naar 81 miljard). Die groei is mede te wijten aan de migratie; ruim 60% is afhankelijk van de ruimhartige toebedeelde sociale zekerheid en vrijwel iedere migrant kan rekenen op gratis medische zorg.
  • De kosten voor onderwijs, cultuur en wetenschappen zijn gestegen met 22% of € 7 miljard (van € 31 naar ruim € 38 miljard). Die toename is deels toe te schrijven aan meer studenten, maar ook aan gestegen loonkosten, de groei van reserves bij onderwijs groeperingen en indexering. Gezien de stijging van loonkosten en de reserves doet de huidige discussie over de gewenste verhoging van de lonen voor leraren merkwaardig aan. Terecht stelt van den Noort de vraag “Waar blijft al dat geld dan, helemaal vanuit het oogpunt van de toenemende digitalisering, waarmee juist kosten bespaard zouden moeten worden?”.
  • Op het gebied van veiligheid zijn positieve veranderingen herkenbaar die de financiële druk op de schatkist verhoogd hebben. Het Defensie budget is 35% gegroeid van € 7 naar € 10 miljard. Opgemerkt moet worden dat die verhoging in stappen tot 2024 zal plaatsvinden en nog kan worden aangepast afhankelijk de kleur van een eventueel ander niet-Rutte kabinet. Bovendien wordt een groot deel van het Defensiebudget opgesoupeerd door personeelskosten van actieven en post-actieven, waardoor een kleiner netto percentage resteert voor het onderhouden en opwaarderen van de slagkracht van de krijgsmacht. De post Justitie en Veiligheid is 10% of € 1 miljard hoger geworden (van €10 naar 11 miljard) Helaas is dat niet te merken aan de grotere veiligheid op de Nederlandse straten en beemden. Geen meer blauw op straat zoals de regeringen Rutte de Nederlandse samenleving heeft beloofd.
  • Gezien de klachten van o.m. het Gemeente overheidsniveau is het opmerkelijk dat de post Gemeente, Provincie en BTW compensatie, 53% gegroeid is: € 11 miljard (van ruim € 21 naar ruim 32 miljard). De groei is deels te verklaren door de verschuiving van WM, Jeugdzorg en de AWBZ naar lokaal niveau. Met enige armslag kan worden vastgesteld dat de luid toegejuichte decentralisatie exercitie in financieel opzicht dramatisch is geweest.
  • Geheel in lijn met Rutte´s uitspraak “we zijn allemaal migranten” waarbij hij vermoedelijk zijn eigen afkomst als maatstaf gebruikt, past Nederland gezien de jaarlijkse aanwas van meer dan 40.000, een ruimhartig migratiebeleid toe. Volgens experts zal de migratie de Nederlandse samenleving in de komende 60 jaar ruim €370 miljard (€6 miljard per jaar) gaan kosten. De aanvullende financiële druk die voor de Nederlandse samenleving zal worden veroorzaakt door UN Global Pact en Marakesh Overeenkomst is nog niet doorberekend. Die kosten zullen groeien.
  • De kosten van het Parijse Klimaat akkoord en de afspraken die in Katowici zijn gemaakt, zijn in Nederland nog niet berekend. Het is voorshands nog steeds onduidelijk met welke extra kosten de eigen huisbezitter rekening moet houden en hoe hoog de kosten zullen zijn die woningcorporaties aan de huurder zullen doorberekenen. Geruststellend maakte de Minister-president na een stevig gesprek tussen de coalitie partners “de klimaatdoelen blijven overeind, maar of ze allemaal letterlijk zullen worden uitgevoerd is niet zeker…in ieder geval moet de burger niet te veel gaan betalen”. Het is nu voor de burger duidelijk: hij wordt gedwongen te betalen voor de door de regering Rutte III gewenste energietransitie en Rutte stelt zelf vast wat hij te veel vindt. Een uitspraak met een zorgelijke strekking.
  • De 1,5% verbetering van de inkomsten uitspraak moet worden afgezet tegen de lage BTW verhoging, verhoging van de afvalstoffen belasting, stijgende kosten voor kinderopvang, ziektekosten verzekering en medicijnen, energietransitie, de veronderstelde kosten voor het energie neutraal maken van woningen en de aanschaf van een elektrisch platform en de uitbreiding van diensten ten faveure van dat platform.
Premier Rutte. Afb: Wikimedia

Gelet op de opgelijnde effecten van het magistrale politieke beleid door drie Rutte kabinetten mag of zelfs moet worden vastgesteld dat uitspraken als “iedere werkende Nederlander gaat er € 1000 op vooruit”, “na het Zuur komt het Zoet” en “iedere Nederlander gaat er netto 1,5% op vooruit” in de categorie Sprookjes van Moeder de Gans geplaatst moeten worden.

Uit het oogpunt van de Haagse politiek gaat het prima met de firma Nederland. Het in 2012 geconstateerd tekort van €20 miljard is in die acht jaar omgebogen naar een overschot van € 10 miljard. Een verbetering van €30 miljard. Kijkend naar de manier waarop dat overschot tot stand is gekomen, blijkt dat niet te zijn gebeurd door het spaarzamere optreden van de drie regeringen Rutte. Nee, er is meer geld uit de zakken van de doorsnee belastingbetaler gezogen. De vraag in hoeverre dat een uitzonderlijke prestatie van die kabinetten is geweest, kan de lezer dan zelf beantwoorden. De firma Nederland is niet de doorsnee Nederlander. Onder die term moet worden verstaan de elitocratie waar de doorsnee Nederlander geen deel van uitmaakt. Die wordt op allerlei mogelijk manieren als melkkoe gebruikt, waarbij vergeten wordt dat die uier zijn maximale productie allang bereikt heeft.  

De meeste uitspraken van politici en teksten in zogenaamde partijprogramma´s moeten gekwalificeerd worden als huichelarij en propaganda. Alleen bedoeld om de doorsnee kiezer om de tuin te leiden en onder valse voorwendsels het eigen politieke huis binnen te halen. Zo moeten de uitspraken van Dijkhoff en Rutte ook benaderd worden. Het wordt echt tijd dat de argeloze doorsnee kiezer wakker wordt en het lijstje van van den Noort gebruikt om in maart 2019 een gewogen keuze te maken. Geen strategische keuzes meer.


[1] Werkgevers waren in 2018 goedkoper uit dan in 2017: op basis van de zogenoemde calculatiepremie van UWV blijkt dat bijna alle premies werknemersverzekeringen in 2018 lager waren dan in 2017. Verwacht wordt dat die in 2019 nog meer zullen dalen.

[2] In 2018 werd bijvoorbeeld € 8 miljard meer aan AOW uitgegeven


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans
5 jaren geleden

Nederland wordt geleid door een stel domoren. Zij berijden alleen maar ideologische stokpaartjes en zijn niet in staat en niet bereid de feitelijke werkelijkheid onder ogen te zien. Zij geloven in de CO2 leugen, zij geloven in de klimaatonzin, zij geloven dat de EU alleen maar zegeningen brengt, idem voor de Euro, zij geloven in de verrijking door migranten, zij geloven dat de islam een vreedzame religie is en zij geloven vooral in de grootheid van zichzelf. Stelletje minkukels! Al deze geloven zijn met objectieve feiten te weerleggen maar dat is voor hen niet belangrijk want zij geloven.
Een geleende uitspraak: als 1 persoon waandenkbeelden heeft noemt men dat krankzinnig, als veel mensen waandenkbeelden hebben noemt men dat religie. Eigen aanvulling: Als de halve wereld waanvoorstellingen heeft noemt men dat klimaat-alarmisme!

5 jaren geleden

Een uitstekend artikel van de heer Brantz. Ik lees ook uit het artikel, dat Mark Rutte eigenlijk een “opmaker ” is van de belastinggelden.
In feite kan hij vergeleken worden met de doelstellingen van de Partij van de Arbeid, van “we zijn allemaal immigranten en dus gelijk”. Grotere onzin bestaat er niet.
Dat de overheid met 25% aan mankracht is gestegen, is exact zoals de P.v.d.A dat graag ziet.
En, dan te bedenken dat er in een manifest van de VVD ooit stond dat:” De VVD streeft naar een kleinere overheid”. Ook dat is dus een leugen. Dat onder de drie kabinetten Rutte er zoveel immigranten naar Nederland zijn gekomen, is typisch een links programma.
De belastingdruk is onder Rutte I,II,en III van 35 naar 39.8% gegaan.
Daarnaast heeft de gehele gemeenschap geleden onder het systeem van protocollen, dat door het management in opgesteld. Mark Rutte heeft per definitie, die lijn doorgetrokken uit het beleid van Wim Kok.
Als Rutte nu vertrekt, en dat kan niet snel genoeg zijn, heeft hij Nederland opgezadeld met een enorme last. Zijn kiezers hebben “kennelijk” een blinddoek opgehad en slechts Ruttes’ mooie praatjes geloofd.
Dat Mark Rutte een pathologische leugenaar is, is ook bewezen. Mr Dr Thierry Baudet heeft dat in de Tweede Kamer duidelijk gedemonstreerd.
Al met al, Nederland is gewoon belazerd………… en dat komt omdat de kiezer helaas niet “snugger” genoeg is dat te beseffen.
We kunnen schrijven wat we willen, maar “we” hebben te maken met mensen die jammer genoeg slechts het “brood en spelen ambiëren” en aan een speen zuigt én voor de TV zit, zoals de cabaretiers van JISKEFET dat heel mooi hebben “geïllustreerd”.
Een andere cabaretier, meester woordkunstenaar, wijlen Fons Jansen, sprak dat de kiezer “politiek bewusteloos is”.
Er kunnen werkelijk schitterende wetenschappelijk rapporten verschijnen………. maar de politiek, waar incompetentie “de hoofdrol” heeft, is er geen kruit gewassen tegen die domheid, zodat mijn statement ;” De DOMHEID is de kurk waarop de politiek drijft”, in waarde én betekenis enorm is toegenomen.
En……….. Mark Rutte heeft die domheid benut. Immers: ” De goden vechten ook niet tegen domheid”.
Ik heb een rapport in huis van drie Hoogleraren, die de protocollen van managers in Ziekenhuizen ernstige bekritiseren en met de conclusie, dat het management, met hun protocollen NIETS positiefs toevoegt aan de medische behandelingen……… slechts het tegendeel is waar, omdat artsen en verplegend personeel ongeveer 40% van hun tijd moeten besteden aan “formalisme”. Het blijkt zelfs deprimerend te werken.
Ook dat zal Rutte een zorg zijn. Hij wenst slechts de macht en met een heerlijk gevoel zijn ego te kunnen strelen én in het Buitenland én werkgevers te kunnen bevoordelen.
Een grote narcist dus. Zijn zelfingenomenheid is Nederland duur komen te staan……..!!!
Verkiezingen en een grote schoonmaak bij de overheid is enige oplossing naar herstel. En……. ook hier heeft Rutte volkomen lak aan: ****” Volgens experts zal de migratie de Nederlandse samenleving in de komende 60 jaar ruim €370 miljard (€6 miljard per jaar) gaan kosten. De aanvullende financiële druk die voor de Nederlandse samenleving zal worden veroorzaakt door UN Global Pact en Marakesh Overeenkomst is nog niet doorberekend. Die kosten zullen groeien. *****
Het beleid van de kabinetten Rutte i,ii en III, zijn méér destructief van aard, de P.v.d.A. zich dat kan voorstellen.
Een ding weet ik zeker………. de hoeveelheid “invectieven” dewelke ik graag zou willen “ventileren”, hebben geen kracht genoeg om Rutte te bewegen…. op te krassen.

5 jaren geleden

Een uitstekend artikel van de heer Brantz. Ik lees ook uit het artikel, dat Mark Rutte eigenlijk een “opmaker ” is van de belastinggelden.
In feite kan hij vergeleken worden met de doelstellingen van de Partij van de Arbeid, van “we zijn allemaal immigranten en dus gelijk”. Grotere onzin bestaat er niet.
Dat de overheid met 25% aan mankracht is gestegen, is exact zoals de P.v.d.A dat graag ziet.
En, dan te bedenken dat er in een manifest van de VVD ooit stond dat:” De VVD streeft naar een kleinere overheid”. Ook dat is dus een leugen. Dat onder de drie kabinetten Rutte er zoveel immigranten naar Nederland zijn gekomen, is typisch een links programma.
De belastingdruk is onder Rutte I,II,en III van 35 naar 39.8% gegaan.
Daarnaast heeft de gehele gemeenschap geleden onder het systeem van protocollen, dat door het management in opgesteld. Mark Rutte heeft per definitie, die lijn doorgetrokken uit het beleid van Wim Kok.
Als Rutte nu vertrekt, en dat kan niet snel genoeg zijn, heeft hij Nederland opgezadeld met een enorme last. Zijn kiezers hebben “kennelijk” een blinddoek opgehad en slechts Ruttes’ mooie praatjes geloofd.
Dat Mark Rutte een pathologische leugenaar is, is ook bewezen. Mr Dr Thierry Baudet heeft dat in de Tweede Kamer duidelijk gedemonstreerd.
Al met al, Nederland is gewoon belazerd………… en dat komt omdat de kiezer helaas niet “snugger” genoeg is dat te beseffen.
We kunnen schrijven wat we willen, maar “we” hebben te maken met mensen die jammer genoeg slechts het “brood en spelen ambiëren” en aan een speen zuigt én voor de TV zit, zoals de cabaretiers van JISKEFET dat heel mooi hebben “geïllustreerd”.
Een andere cabaretier, meester woordkunstenaar, wijlen Fons Jansen, sprak dat de kiezer “politiek bewusteloos is”.
Er kunnen werkelijk schitterende wetenschappelijk rapporten verschijnen………. maar de politiek, waar incompetentie “de hoofdrol” heeft, is er geen kruit gewassen tegen die domheid, zodat mijn statement ;” De DOMHEID is de kurk waarop de politiek drijft”, in waarde én betekenis enorm is toegenomen.
En……….. Mark Rutte heeft die domheid benut. Immers: ” De goden vechten ook niet tegen domheid”.
Ik heb een rapport in huis van drie Hoogleraren, die de protocollen van managers in Ziekenhuizen ernstige bekritiseren en met de conclusie, dat het management, met hun protocollen NIETS positiefs toevoegt aan de medische behandelingen……… slechts het tegendeel is waar, omdat artsen en verplegend personeel ongeveer 40% van hun tijd moeten besteden aan “formalisme”. Het blijkt zelfs deprimerend te werken.
Ook dat zal Rutte een zorg zijn. Hij wenst slechts de macht en met een heerlijk gevoel zijn ego te kunnen strelen én in het Buitenland én werkgevers te kunnen bevoordelen.
Een grote narcist dus. Zijn zelfingenomenheid is Nederland duur komen te staan……..!!!
Verkiezingen en een grote schoonmaak bij de overheid is enige oplossing naar herstel. En……. ook hier heeft Rutte volkomen lak aan: ****” Volgens experts zal de migratie de Nederlandse samenleving in de komende 60 jaar ruim €370 miljard (€6 miljard per jaar) gaan kosten. De aanvullende financiële druk die voor de Nederlandse samenleving zal worden veroorzaakt door UN Global Pact en Marakesh Overeenkomst is nog niet doorberekend. Die kosten zullen groeien. *****
Het beleid van de kabinetten Rutte i,ii en III, zijn méér destructief van aard, de P.v.d.A. zich dat kan voorstellen.
Een ding weet ik zeker………. de hoeveelheid “invectieven” dewelke ik graag zou willen “ventileren”, hebben geen kracht genoeg om Rutte te bewegen…. op te krassen.

Het artikel van de heer Brantz is uitstekend voorzien van argumenten en de link gaf duidelijkheid.