Schokkende bekentenissen van politiek-correcte klimaatprofeten

Eind 2017 werd een VN-klimaatfeestje gevierd in Bonn; VN’s “climate chief” Patricia Espinosa kondigde voor de tiende keer het einde der tijden aan en vroeg en passant om de luttele som van US$ 5.200.000.000.000 voor een ideologische idée-fixe, die in september 2017 al is ontzenuwd, en volmondig erkend door leidende linkse “scientists”! (hierna gespecificeerd).

Afb: Pixabay.

Deze – puur wetenschappelijke – openbaring verwordt nu tot een ideologische halszaak voor de alarmisten, want de linkse pseudo-“science” bleek, zelfs volgens hun eigen “scientists”, niet te kloppen en heeft ook nooit geklopt. Vandaar dat er in Bonn (en in Hilversum) rond de jaarwisseling nog meer lawaai werd geproduceerd over irrelevante hoeveelheden CO² (meer hieronder) om iedere rationele twijfelaar of, erger nog: ’ontkenner’ dermate te intimideren dat hij/zij erkent dat “science is settled” (politiek-correct jargon voor: “geen flauw idee waar wij het over hebben, maar wij willen dit, dus spreek ons vooral niet tegen”).

Hier de objectieve feiten: betrouwbare atmosferische metingen sinds 1870 en meer recente, tot op de decimalen nauwkeurige NASA satellietmetingen wijzen uit dat de atmosfeer over 150 jaren met zo’n 1.6°F ofwel 0,9°C is opgewarmd d.w.z. rond 0,006°C per decennium.

Kortom, de atmosfeer is niet of nauwelijks opgewarmd over 150 jaren, en wie – zelfs met onbegrensde middelen – een mondiale superthermostaat zou kunnen bouwen die gedurende zo’n lange periode het klimaat op zo’n minimale marge vrijwel gelijk zou houden, verdient een Nobelprijs. Die mondiale superthermostaat is de wetenschappelijk onbewezen wensdroom van het fantastische akkoord van Parijs waarmee de wereld nu wordt geterroriseerd o.l.v. de op globale macht beluste socialistische/communistische kliek die, geheel contradictoir aan hun credo, geïnspireerd is door de lachende superkapitalist Al Gore die hier goud aan verdient. Deze opportunist heeft niet eens in de buurt gestaan toen het buskruit werd uitgevonden, maar heeft wel enkele honderden miljoenen dollars aan “zijn klimaathysterie” verdiend door politiekcorrecte zwevers het hoofd op hol te brengen en dagelijks daarop te casseren. Het prototype van een con-man; de politiekcorrecte kliek zit nu te zeveren over een beperking van de illusoire opwarming tot 0,2°C voor een bedrag dat zij niet eens kunnen uitspreken.

Het NOS-Journaal hamert hier methodisch op om “Joe-sixpack” nog verder in slaap te sussen, waarbij geen rationeel onderscheid wordt gemaakt tussen het korte termijn weer en het lange termijn klimaat, maar het wereldnieuws van het demasqué van de klimaatkliek in september 2017 angstvallig wordt verzwegen.

Ook minder wereldschokkende, onwelgevallige anekdotes worden onderdrukt, zoals het bijna uitsterven van hele pinguïn kolonies door de extreme kou en enorme ijs-aanwas in Antarctica, reden waarom de ouders te ver van de oceaan kwamen te zitten om tijdig voedsel te brengen aan hun verhongerende kuikens. Afgelopen voorjaar gingen “klimaatwetenschappers” scheep in Canada op een ijsbreker om een rapport over het alsmaar smeltende ijs te fabriceren, maar zij liepen al meteen muurvast in het aller dikste pakijs dat zich ooit had voorgedaan bij Newfoundland. Deze “klimaatexperts” probeerden er een draai aan te geven door te stellen dat het pakijs veel dunner dan normaal was en daarom zo ver naar het zuiden was geraakt. Helaas voor hen verklaarde daarentegen ”Environment & Climate Change Canada” dat er normaal in deze tijd van het jaar bij Newfoundland nooit veel ijs te bekennen is, laat staan dit enorme ijs-pak waar meerdere ijsbrekers in vastliepen. Zij figureerden in diverse vakbladen, flanerend om hun vastgevroren schip.

Veel belangrijker, maar wat slechts een klein deel van de mensheid weet, is dat de klimaatlobby zich bedient van onbetrouwbare, uit de financiële wereld afkomstige, maar daar wijselijk afgedankte rekenmodellen. Die werden in die kringen als gevaarlijk gezien, maar door de onwetenschappelijke klimaatlobby klakkeloos overgenomen om haar klimaatvoorspellingen te doen! Volstrekt onverantwoordelijk en onwetenschappelijk! Professionele investment advisors durfden deze krakkemikkige modellen niet te gebruiken i.v.m. eventuele processen voor schadevergoeding. Kortom, welke “science is settled”, zoals de activist Obama, de N.Y.T. en de NOS zo graag pretenderen?

Rationelere wetenschappers, die erop wezen dat de klimaatlobby slechts ideologische “claptrap” verkocht, werden op gewetenloze wijze werkeloos gemaakt, hun reputatie bezoedeld en hun onderzoekingen uit wetenschappelijke publicaties geweerd om hen volledig kapot te maken. Op basis van ideologie werd wereldwijde “science” gecreëerd, totdat, kort na het akkoord van Parijs, die zeepbel barstte, in september j.l., en leidende “klimaatwetenschappers” noodgedwongen overstag gingen en erkenden dat hun modellen van geen kanten klopten.

De mainstream media, met name de NOS, hebben dit wereldschokkende nieuws krampachtig genegeerd, maar op 19-09-2017 verscheen in de krant Nyheter een opzienbarend artikel van de leidende klimaatwetenschapper Glen Peters. Hij had, met vele anderen in het Parijse akkoord, volkomen ten onrechte gepretendeerd dat binnen 5 jaar het CO² niveau en daarmee de opwarming van de dampkring dermate hoog zouden zijn dat de wereld, weer eens, zou vergaan. Dit was gebaseerd op voornoemde gecompromitteerde financiële rekenmodellen die, zoals te verwachten, er zo ontzettend naast zitten dat de voor hun linkse profetie van de Götterdämmerung vereiste hoeveelheid CO² vandaag de dag niet eens bestaat, zelfs doodgewoon niet hard genoeg aangesleept zou kunnen worden om die dwaze voorspellingen ook maar in de verste verte waar te maken…. Dit enorme boerenbedrog ligt naakt op tafel in deze en een aantal hieronder geciteerde publicaties, maar in de mainstream pers heerste slechts oorverdovende stilte of men probeerde de aandacht af te leiden met irrelevante verhalen over CO² toename, de NOS voorop.

Glen Peters was zo eerlijk om te bekennen dat, gezien de in feite niet bestaande opwarming in de laatste 150 jaar, het daarom ondenkbaar is dat wij over 5 jaar op zijn voorspelde 1,5°C relatieve opwarming zouden kunnen komen. Vandaar dat de VN in Bonn en het NOS-Journaal rond de jaarwisseling plots “geweldige CO² toenames” signaleerden… Pure manipulatie! Peters heeft deze prijzenswaardige integriteit opgebracht en verwees daarbij naar een artikel van 19-09-2017 in “The Times”, waarin zelfs andere – eveneens klimaat-alarmistische – wetenschappers de integriteit konden opbrengen om ook, zij het knarsetandend, toe te geven dat zij zich deerlijk vergisten in hun “wetenschappelijke” prognoses. In Nature Geoscience kwam in september de leidende onheilsprofeet Richard Miller tot dezelfde epifanie. … Eerlijke conclusie van Peters: “We don’t understand the climate system”.

Een der hoofdschuldigen in deze globale farce is de IPCC, een gepolitiseerde VN-club die met ons aller centen smijt om linkse “wetenschappers” te verwennen. Glen Peters heeft verklaard dat deze charlatans hun – zwaar gemanipuleerde – metingen nota bene pas vanaf 2015 laten beginnen i.p.v. 1870 en daarbij komt dat NASA, één der hoofdleveranciers der meetdata, zijn ‘pure’ satellietdata te kwader trouw aanlengt met onbetrouwbare handmatige metingen, net zo lang tot er een stijgende trend in de atmosfeer lijkt op te treden, terwijl de satellietmetingen aangeven dat de atmosfeer de laatste 21 jaar licht afkoelt. IPCC beperkt zich bovendien slechts tot “antropogene opwarming”, maar laat veel belangrijker natuurlijke fenomenen, zoals vulkanen en variaties in zonneactiviteit, volledig buiten beschouwing. Allemaal toegankelijke feiten, zelfs voor de onwillige linkse pers.

Glen Peters spreekt daarom nu ook grote twijfels uit over de nalatigheid (zo niet opzet?), waarmee de IPCC haar Parijse “carbon budgets” heeft opgesteld en spreekt de hoop uit dat “science” voldoende zal vorderen om dit gebroddel alsnog recht te zetten… Onzin! Gewone eerlijkheid en goede trouw zouden eerder zo’n wonder verrichten, want het failliete akkoord van Parijs stoelt daarop. Nu wierp China, ‘s werelds top-vervuiler, zich op als de voortrekker op klimaatgebied – de vos in het kippenhok! Wil iemand hier nog serieus praten over “Science” of liever ordinair, miljarden verslindend gepolitiseerd boerenbedrog? De NOS-baas Rutte heeft er geen moeite mee…

Geschrokken alarmisten beschrijven deze ontwikkeling als adembenemend, want de wetenschappers die hier publiekelijk op hun schreden terugkomen, zijn stuk voor stuk geen klimaatsceptici. Integendeel, zij waren de motor achter het – zoals nu blijkt frauduleuze – akkoord van Parijs. Een complete afgang dus. In het voornoemde artikel in “The Times”, waaraan ik al refereerde, erkent Michael Grubb, een arrogante professor internationale energie- en klimaatverandering aan de universiteit van London doodleuk: “When the facts change, I change my mind, as Keynes said”. Triest voor deze arrogante leugenaar is dat die feiten nooit zijn veranderd, maar zijn rekenmodellen zijn een joke, dus zijn daarop gebaseerde pseudo-“science” eveneens.

Een andere linkse coryfee genaamd Myles Allen, “professor geosystem science” aan de Universiteit van Oxford en medeauteur van dat artikel, zei heel eerlijk: “We haven’t seen that rapid acceleration in warming after 2000 that we see in the models – lees: politically-correct models. We haven’t seen that in the observations.” Dus een absolute discrepantie tussen zijn malafide prognose en harde feiten! Allen vervolgde: ….” that the group of about a dozen computer models, produced by government research institutes and universities around the world, had been assembled a decade ago, so it’s not that surprising that it’s starting to divert a little bit from observations”. Wat een brutaliteit voor zo´n arrogant iemand die zo hoog van de ivoren toren blies! Tot slot had hij de lef om te stellen: …” that too many of the models used were on the hot side”. D.w.z. dat – zoals ik al stelde – die al eerder onbetrouwbaar gebleken rekenmodellen nergens voor deugen. Navrant dat Allen zich nu moeiteloos schaarde bij zijn altijd al correcte critici die hij jarenlang hel en verdoemenis toewenste als “science deniers”. Dit is geen wetenschap, maar een brutale gotspe!

De “Global Warming Climate Change Foundation” noemt dit een “landmark” in de geschiedenis van de klimaat bangmakerij: “It’s the first official confirmation we’ve had that CO2 is not as big a driver of climate change as the computer models have claimed; and it’s the first official admission that the planet is not warming dangerously.” Dringt dit ooit door tot het Binnenhof? Leidende klimaatalarmisten maken hier een ‘volte-face’ van 180°, maar Rutte creëert een klimaatminister en de NOS is nergens te bekennen….

Samen met de politiek gemotiveerde klimaatkliek, die weet dat zij op heterdaad betrapt is, maar niet van opgeven weet, schreeuwt het lokale sufferdje genaamd NOS-Journaal dagelijks van de daken over de enorm toegenomen hoeveelheden CO² in de dampkring. Maar die CO² – als natuurlijk en voor de natuur onmisbaar drijfgas – vinden wij in de atmosfeer sinds miljarden jaren. Het bedraagt ongeveer 0,037 % van de dampkring, dus geen enkel politiek gedreven CO² stijgingspercentage maakt enig statistisch verschil, ondanks alle pretentie in het akkoord van Parijs, en al helemaal niet als de hiervoor door mij geciteerde linkse wetenschappers er zelf al niet meer naar talen. Ondertussen krijgt Nederland een minister voor Klimaat, die zichzelf al zo’n brevet van onvermogen heeft gegeven, dat wij in ieder geval zeker weten dat hij de juiste keuze is.

In 2015 publiceerde “The Guardian” een artikel van de klimaatscepticus Paul Heywood onder de kop: “The fiddling with temperature data is the biggest science scandal ever”. Heywood heeft al jarenlang nauwgezet gecontroleerd hoe wereldwijde temperatuurmetingen te kwader trouw gemanipuleerd zijn door officiële instanties, van Antarctisch Latijns Amerika tot afgelegen Arctische stations, reden waarom het kleine beetje opwarming sinds 1870 in feite “puur natuur” blijkt te zijn, waarbij bijvoorbeeld alleen al el Niño een enorme invloed had. “Antropogene opwarming”? Aan mijn hoela…

De hier gepresenteerde feiten kon ik eenvoudig uit de geciteerde kranten en wetenschappelijke pers halen, dus à fortiori geldt dit voor het communistische bolwerk Hilversum, maar dat heeft geen enkele interesse in het objectieve verslaan van het nieuws. Nee, het wil zèlf het nieuws zijn en dat kan zolang de zwijgende meerderheid zich door de geschreven pers en/of de NOS laat bedonderen en hoofdschuddend nog maar een biertje neemt om naar de volgende spelletjesshow te gaan kijken.

Rutte vindt dit niet voor niets zo’n prachtig land, zolang hij maar zijn gang kan gaan…. Heeft iemand ooit één van deze “pseudowetenschappelijke” charlatans spijt horen betuigen over de onmetelijke schade die zij hebben aangericht en blijven aanrichten?

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

Ik had het gezien Hein, (die “0-toets” blijft soms hinderlijk plakken…) maar het was er al uit, dus ik hoopte maar dat niemand het zou opmerken…

Hein
5 jaren geleden

Goed stuk dat aan alle kranten (in iets verkorte vorm) zou moeten worden aangeboden en naar alle 1e en 2e kamerleden gezonden zou moeten worden.
Wel met een kleine correctie: Alinea2, 0,06 grC ipv 0,006 gr C per decennium.