Illegale migratie een mensenrecht?

Het Global Pact for Migration staat in het middelpunt van de belangstelling en een aantal landen heeft zich afgewend van de inhoud. Volgens de UN betreft het een niet-bindende overeenkomst die de samenwerking tussen nieuwe thuislanden en herkomstlanden moet coördineren en intensiveren. Criticasters hebben echter een andere mening over de voorliggende tekst en stellen dat de inhoud niet alleen een uitnodiging is om het herkomstland te verlaten en op weg te gaan naar landen van melk en honing in Europa en Noord Amerika, maar ook een inbreuk betekent op de soevereiniteit van staten.

Ergens in Duitsland

Hoewel in de Merkel regeerperiode over moeilijke zaken in de Bundestag niet wordt gedebatteerd, is voor het Global Pact for Migration blijkbaar een uitzondering gemaakt. Omdat zij bij de laatste verkiezingen bijna over de migratie hindernis waren gestruikeld, konden de traditionele verkalkte politieke partijen er echter niet meer omheen, Er moest wel even gepraat worden over het door de UN de wereld ingeworpen: “Global Pact for Migration”. Zoals werd verwacht, een echt debat werd het niet. Mede omdat m.u.v. de AfD alleen de zogeheten back bencher (de op de laatste rijen zittende parlementariërs) aan het woord kwam. Opnieuw een klap in het gezicht van het electoraat en een minachting van de democratische spelregels in het Parlement. U weet wel die zaal waar afgevaardigden van het volk hun werk moeten doen. Ook nu weer acteerden die afgevaardigden met een hemeltergende arrogantie en bevestigden zij hun minachting voor de kiezer.

Niet de fractievoorzitter van de AfD. Die wees op een zakelijke toon op de tegenstrijdigheden in het Global Compact. Het zou weliswaar niet bindend zijn, maar zinnen starten minstens 45 keer met de zin: “De ondertekenaars verplichten zich…” Het zou de soevereiniteit van de volkeren benadrukken, maar ondertekenaars moeten migratie bevorderen en garanderen. Het verdrag legt uitsluitend de nadruk op de rechten, maar niet op de plichten van migranten zoals de plicht om terug te keren naar het land van herkomst als het beoogde nieuwe thuisland nee verkoopt.

De serieuze waarnemer vraagt zich af wie de bedenker van de in de tekst ruim aanwezige tegenstrijdigheden is geweest. In het “Bericht over de samenwerking met de UN 2016 en 2017 staat: “De Duitse regering zet bovendien politiek, inhoudelijk, personeel en financieel vaart achter het proces van het Global Compact en onderstreept zodoende haar internationale vormgevende rol op het gebied vlucht en migratie. Duitsland heeft door tekstvoorstellen actief mede vormgegeven aan de ontwikkeling van het pact. Het pact is juridisch niet bindend, maar politiek verplichtend ontworpen”. De regering Merkel (Merkel, Maas en Gabriel) heeft dus aan de basis gestaan van die tegenstrijdigheden en is onmiskenbaar trots op die samenzwering tegen het eigen volk.

Intussen in Nederland

Nausicaa Marbe accentueert in haar vrijdag column wat er allemaal rammelt aan de tekst van deze overeenkomst, die vooral bedoeld lijkt te zijn om ontwikkelingslanden en falende staten in Afrika en Midden Oosten te pleasen. Dertien jaar lang is gesleuteld aan de tekst van de overeenkomst en volgens Marbe heeft het resultaat het zelfde karakter als de klimaat overeenkomst van Parijs: een maakbaarheidillusie die handenvol geld gaat kosten. Ook in Nederland gebruiken regeringspartijen misleidende argumenten om het Pact aan de samenleving te verkopen. Argumenten die allang ondergraven zijn door feitelijke ontwikkelingen zoals het sprookje dat migratie wenselijk is om toekomstige problemen op de arbeidsmarkt door de vergrijzing te voorkomen resp. compenseren. Een tekort aan arbeidskrachten vormt de kern van dat argument en Marbe stelt dat komende migratiegolven dat te kort zeker niet gaan oplossen. Die migratiegolven omarmen ongeschoolde arbeidskrachten waarmee het huidige welvaartsniveau niet kan worden gehandhaafd en zeker niet zal worden opgestuwd. De cijfers die Rotterdam onlangs over die kunstpareltjes heeft vrijgegeven onderstreept de juistheid van die stelling nl. vier van de 2430 vluchtelingen in Rotterdam hebben een echte baan[i], de rest – 95% – heeft een uitkering.

Marbe stelt dat de overeenkomst een product is van traag gepruts op het hoogste internationale niveau. Een wereldwijd brevet van onvermogen dat laat zien dat de ondertekenaars niet bij machte zijn om heldere afspraken te maken. Of dat niet willen. Het verdrag is een opsomming van plichten voor staten en van rechten voor migranten en bevestigt de stelling van de AfD dat die bindend is. Misschien niet justitieel, maar wel degelijk uit politiek en moreel opzicht. Dat weerspreekt de vaststelling van de UN ondersteund door de regering Merkel (als mede opsteller niet verrassend) dat het Pact niet bindend is.

Op de website van TPO heeft van Geel de moeite genomen om de 23 doelstellingen die samen 187 verplichtingen omvatten, na te lopen. Op de website opiniez.com heeft Ger Struik een samenvatting van Geels bevindingen neergepend. Ook van Geel stelt vast dat het Pact linksom of rechtsom bindend is. Misschien niet zoals de UN verklaart juridisch bindend en weigerlanden weliswaar niet voor de rechter gesleept kunnen worden, maar landen kunnen zich uit politiek oogpunt gebonden achten aan de overeenkomst. Hoe staat het met de derdenwerking? Kunnen immigranten in Nederland met het verdrag naar de rechter stappen? Welnu, als rechters zoals blijkt uit de Urgenda zaak erin slagen CO2-streefcijfers uit een milieuverdrag tot mensenrecht te promoveren, dan is het een koud kunstje hetzelfde te doen met aanspraken uit een migratieverdrag.

Van Geel constateert ook dat het verdrag aanmerkelijk weinig aandacht schenkt aan de onmiskenbaar negatieve gevolgen van massale migratie. De doorsnee Nederlander moet het in essentie stellen met de dooddoener dat immigratie hem en haar ook voor uitdagingen stelt. Voor het onderscheid tussen legale en illegale migratie hanteert het verdrag de eufemismen reguliere migratie en irreguliere migratie, maar in het verdrag wordt dat onderscheid niet altijd benadrukt. Eigenlijk had het verdrag volgens van Geel gesplitst moeten zijn in een deel legale migratie en een deel illegale migratie, met elk een gescheiden aanpak en een gescheiden normstelling. Dat is bewust niet gebeurd om de manoeuvre ruimte voor beklag advocaten zo groot mogelijk te maken.

Volgens Struik is het verdrag geschreven vanuit de filosofie dat bij het regelen van migratie de belangen van de migrant leidend zijn; migratie, mits goed gemanaged, voor alle betrokkenen landen en bevolkingen louter voordelen brengt; migratie daarom niet moet worden afgeremd maar juist verregaand gefaciliteerd; uitwassen van illegale migratie – mensensmokkel e.d. – moeten worden tegengegaan en dat de beste weg daarheen het legaliseren van illegale migratie is en tenslotte fricties in de ontvangende landen op rekening komen van een vijandige bevolking en niet aan de migranten kunnen worden toegerekend. Vanuit die invalshoek beschouwd zou de vertaling van de titel in het Nederlands moeten luiden “het Globale Pact voor Migratie”.

En in Den Haag?

De regering Rutte draait zich in allerlei bochten om het Pact in een positief en optimistisch jasje te passen. Het pact is volgens de regering bedoeld om migratie in te perken en het terugsturen te bevorderen. Thuislanden kunnen niet weigeren teruggestuurde migranten weer op te nemen. Terugsturen? Hoe passen de mislukte onderhandelingen met Marokko om criminele Marokkanen naar Marokko terug te kruien binnen die context? Als het Pact niet bindend is zoals de houding van Marokko lijkt te bevestigen, waarom moeten instemmers dan een krabbel er onder zetten? En hoe zit het dan met observatie van de AfD dat er wel heel zinnen starten met “verplichten”.

De UN stelt middels het Pact dat de oorzaken van migratie bestreden moeten worden: armoede, gewapende conflicten, klimaatverandering. Alsof Nederland in coalitie verband een wezenlijke bijdrage daaraan kan leveren? Hoe en waarmee? Met geld uit de OSW pot? Geld dat uit de schatkist rechtstreeks naar autocraten en despoten vloeit en geen soelaas biedt voor de armlastige, hongerende en dorstige bewoner zonder zicht op een optimistische toekomst.

Uit de commentaren op de inhoud van dit Globale Pact wordt duidelijk dat de UN en in haar kielzog de EU opnieuw proberen om illegale immigratie als fundamenteel mensenrecht te legaliseren. Bovendien worden alle migranten ongeacht hun intenties op een hoop gegooid. Het onderscheid tussen een economische migrant en een vluchteling verdwijnt, nationale wetgevingen afgestemd op dat onderscheid worden ‘void’ verklaard. Ineens zijn alle migranten allemaal legaal, omdat de UN gestuurd door het onderbuikgevoel dat als een mensenrecht wil erkennen. Grenzen die door nationale wetten worden getrokken vervagen en hebben geen betekenis als het de PC mens uitkomt. Opnieuw een probeersel om het ik voel en dus is het zo boven wetten te stellen, waardoor illegaliteit ineens de nieuwe legaliteit wordt.

Overigens vond de regering het niet nodig om het verdrag voor te leggen aan het Parlement en gelet op de kanttekeningen van AfD, Marbe, van Geel en Struik begrijpt de doorsnee Nederlander dat wel.

—————————————————

[i] De vraag is wat onder een fulltime (of zoals dat tegenwoordig in het Nederlands wordt genoemd voltijd) baan wordt verstaan. Dat wordt uit het bericht niet duidelijk.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
5 jaren geleden

Een ‘pact’ en een ‘international treaty’ zijn -vagelijk- synoniem. De eerste is vrijblijvend(er), terwijl de tweede minutieus op schrift gesteld en bindend is naar internationaal recht en daarom door de 2e Kamer geratificeerd moet worden. Dat is hier niet het geval.

De A.f.D. signaleert heel correct de ‘dikke adder’ onder het gras omdat de extremistisch-linkse-kliek bij de U.N. er wel tien keer het woord ‘bindend’ in heeft geplaatst, terwijl het document expliciet ‘niet bindend’ wordt genoemd. Dat is geen ‘hele dikke adder’ meer, dat is puur links-boerenbedrog….

Gezien die herkomst van dit stuk is er dus geen enkele reden om hieraan ook maar één tel het voordeel van de twijfel te gunnen, integendeel! De achterdeur staat weer eens wagenwijd open voor grof-links-activistisch misbruik!

Niets nieuws onder de zon, want dit is identiek aan Ollongren’s achterbakse gechicaneer over ‘hatespeech’, die van het ene moment op het andere volstrekt arbitrair kan worden uitgebreid tot iedere haar storende vorm van bonafide meningsuiting, zolang de wetgever er heel handig van wordt uitgesloten, zoals ook hier het geval is.

Dit is de SJW/D’66/CDU/SPD op zijn meest doorzichtige en achterbakse toer, dus zodra deze v o l s t r e k t o n g e d e f i n i ë e r d e, maar ‘politiek bindende?!’ subversie van onze nationale souvereiniteit in de praktijk wordt gebracht zijn wij in de aap gelogeerd en staan alle geitenharen sokken op de deur te bonken met hun vriendjes uit ‘Verweggistan’.

Nee, dank u!

r dunki
5 jaren geleden

Een ‘pact’ en een ‘international treaty’ zijn grotendeels, vagelijk synoniem, maar de eerste is vrijblijvender terwijl de tweede minutieus op schrift gesteld en bindend is naar internationaal recht en daarom door de 2e Kamer geratificeerd moet worden. Dat is hier niet het geval.

De AfD signaleert de hele dikke adder onder het gras en, gezien de herkomst van dit stuk is er geen enkele reden om ook maar één voorstander hiervan het voordeel van de twijfel te gunnen, integendeel! Alle deuren en ramen staan wagenwijd open voor grof misbruik!