De nachtmerrie van Marakesh

Op de website doorbraak.be vragen columnisten zich af waarom politici zich afzijdig lijken te houden van een inhoudelijke discussie over de tekst van het UN Pakt en gelet op de commentaren van kenners is dat zeker een merkwaardige omissie. Desondanks toch verklaarbaar. Wanneer een regering aanvankelijk zonder de tekst te hebben bestudeerd, het Pakt enthousiast heeft omarmd en vervolgens door echte kenners op de consequenties wordt gewezen, is een openbare inhoudelijke discussie wel het laatste waar zo´n regering op zit te wachten. Bang om van volksverlakkerij en intensieve onkunde te worden beschuldigd. Gelukkig dat experts zich daardoor niet laten ontmoedigen en de publieke opinie blijven voeden met haarscherpe analyses.

Een gluiperige tekst

De fractievoorzitter van de AfD was het al opgevallen dat er heel wat addertjes onder het gras in de tekst zaten en verwende de leden in de Bondsdag met een aantal vragen. Waarom het Pakt ondertekenen als die niet bindend is? Waarom staan er zoveel bepalingen in die starten met de zinsnede “ondertekenaars verplichten zich….Waarom wordt in het Pakt zo sterk de nadruk gelegd op de rechten van de migrant en worden verplichtingen angstvallig verzwegen? Vermoedelijk hadden slechts enkele leden de moeite genomen de inhoud van het Pakt grondig te bestuderen en dus werden zijn vragen niet beantwoord. De reden? De Duitse regering had geholpen bij de samenstelling van de tekst. Daarom wel vragen, maar geen antwoorden. Stilte in de Bondsdag en bij de Bondsregering.

Oorspronkelijke afbeelding: Pixabay

In Nederland hebben o.m. Nausicaa Marbe, en van Geel zich over de tekst gebogen en hun visie op de inhoud vastgelegd in de Telegraaf (Marbe) en op de website tpo.nl (Struik). Nausicaa Marbe stelde in haar column vast dat er heel wat aan de tekst rammelde, waarbij zij het gevoel had dat het Pakt vooral bedoeld is om ontwikkelingslanden en falende staten in Afrika en Midden Oosten te pleasen. Van Geel stelt vast dat het Pakt linksom of rechtsom bindend is. Misschien niet zoals de UN verklaart juridisch bindend en weigerlanden weliswaar niet voor de rechter gesleept kunnen worden, maar landen kunnen zich uit politiek oogpunt gebonden achten aan de overeenkomst. Hij constateert ook dat het verdrag aanmerkelijk weinig aandacht schenkt aan de onmiskenbaar negatieve gevolgen van massale migratie en stelde zich de vraag: “hoe  staat het met de derdenwerking? Kunnen immigranten in Nederland met het verdrag naar de rechter stappen? Ook op het Binnenhof een serene stilte; niemand die met een antwoord kwam.

In België hebben de columnisten Rik Van Cauwelaert, Jean Marie Dedecker, Mark Elchardus, Herman Matthijs en Armand Vervaeck zich met groot enthousiasme op de tekst van het Pakt geworpen. Allen kwamen met de eensluidende conclusie: het pact bevat op zijn minst zeer gevaarlijke (soft law) aspecten. In België heeft net als in Nederland en Duitsland geen enkele journalist puntige vragen over de inhoud van het Pakt aan de verantwoordelijke politici gesteld. Kwade tongen beweren dat de media, net zoals tijdens de migratiecrisis (omdat de meerderheid van de mensenkaravaan asielzoekers/migranten zijn en niet om veiligheidsredenen het herkomstland hebben verlaten) bewust al bezig is met het respecteren van Artikel 33c van het Pakt. Daarover verderop in de tekst meer.

Armand Vervaeck heeft niet alleen de 23 bepalingen van het Pakt bestudeerd, maar heeft ook de effecten van de uitspraken van UN gezant Louise Arbour in zijn beschouwing op de website doorbraak.be opgenomen. Hij onderstreept dat de opstellers van het Pakt er van meet af aan van overtuigd zijn geweest dat niet alle landen blij zouden zijn met de inhoud. In de beginparagrafen maken de opstellers zoals de AfD al heeft geconcludeerd duidelijk dat het Paktt juridisch niet bindend zou zijn. Over de vraag in hoeverre hier sprake is van volksverlakkerij heeft de AfD zich kristalhelder uitgesproken. In artikel 41 staat “we (de ondertekenden staten) committ to fulfil the objectives and commitments outlined in the Global Impact….we will implement the Global Impact within our own countries..” Echt vrijblijvende uitnodigingen.

Vervaeck gaat in zijn evaluatie van het Pakt achtereenvolgend in op de volgende artikelen:

  • artikel 21. i: versoepeling gezinshereniging. De huidige, door de EU opgelegde regeling is zeer royaal en is er mede de oorzaak van dat in de grote Europese steden een stijgend aantal armen leeft. België probeert door het opleggen van een inschrijvingsbelasting al jaren de gezinshereniging onaantrekkelijker te maken. Acceptatie van dit beginsel zet alles op losse schroeven.
  • artikel 22.i: gelijke arbeidsvoorwaarden migranten: Het pakt eist dat arbeidsmigranten dezelfde arbeidsrechten- en bescherming ontvangen als werknemers die tijdens hun actieve arbeidsleven bijdragen betaald hebben. Een vorm van sociale discriminatie en het invoeren van een ongelijkheidprincipe
  • artikel 23.h/i: meer rechten voor illegale migranten: illegale migranten moeten meer rechten krijgen en zelfs in aanmerking komen om gelegaliseerd te worden. Bovendien moet men hen duidelijk maken waar ze allemaal recht op hebben en op welke wijze ze tegen hun behandeling kunnen procederen.
  • artikel 27.f: illegaliteit is niet meer strafbaar: De ondertekenende landen moeten hun wetgeving herzien en zo mogelijk straffen voor illegaliteit uit het strafboek halen.
  • artikel 31.b: illegalen hebben recht op basisvoorzieningen: Wat onder basisvoorzieningen moet verstaan worden is onduidelijk, maar huisvesting met bad, bed en brood (zoals asielzoekers vandaag ontvangen) lijken een minimum. Ook moet volgens dit artikel de privacy van de illegale migrant gerespecteerd Het uitlezen
    van GSM’s is dus niet langer aanvaardbaar.
  • artikel 33.c.: media mogen migratie uitsluitend positief belichten: De UN roept op om de vrijheid van meningsuiting in te perken; regeringen moeten negatieve berichtgeving censureren en media zelfs bestraffen.

Het zijn een paar artikelen en uit de teksten spreekt een morele verplichting met zelfs juridische effecten. Van die gepropageerde vrijblijvendheid blijkt in ieder geval uit deze teksten niets. Het Global Pact heeft een discriminerend karakter gericht tegen westerse samenlevingen die grote inspanningen moeten leveren om de in eeuwen bereikte en opgebouwde verworvenheden in stand te houden. In veel Europese landen gesymboliseerd door de welvaart of verzorgingsstaat,.

Veel illegale migranten zijn afkomstig uit staten waar de islam het dagelijkse leven stuurt en bepaalt. Giovanni Sartori (1924-2017) een Florentijn die als een der grootste experts van de internationale politieke wetenschap beschouwd wordt, heeft jarenlang de ontwikkelingen in en van islam en Europa gevolgd en bestudeerd. Hij stelde in 2016 het streven van een multiculturele samenleving met een substantiële moslim gemeenschap, is mislukt. Een moslim gemeenschap die trouw is aan een theocratisch monotheïsme dat geen politieke naast de religieuze macht aanvaardt, kan niet vreedzaam integreren met de westelijke democratische samenleving. Volgens hem en veel andere experts is de vrije samenleving van het Westen op democratie gebaseerd, op de volkssoevereiniteit en die spoort niet met een islam die zich baseert op de soevereiniteit van Allah. De historie bevestigt dat vanaf de opmars van de islam in 652 geen gevallen bekend zijn waarin de integratie van islamieten binnen een niet islamitische samenleving geslaagd is. Het Global Pact vergroot de problemen die moslim migranten in westerse samenlevingen al hebben veroorzaakt en geresulteerd hebben in kosten die de nationale schatkisten uitrijzen en de lang gekoesterde welvaart en verzorgingsstaat aan het wankelen brengen.

Arbour

Arbour kwam met de volgende verhelderende uitspraak over het illegaal verder leven na afloop van een toeristen – en studentenvisum, waarbij ze negeert dat illegaliteit in westerse landen strafbaar is. Haar verklaring over het onschuldige karakter van deze groep illegalen luidt als volgt:

Een van de bijdragen van het Global Pact is het creeren of herstellen van een correct vertoog van migratie en migranten. Men beseft bijvoorbeeld niet dat een meerderheid van de mensen die zich irregulier op nationaal grondgebied bevinden het land op perfect legale wijze binnen is gekomen: ze blijven langer dan hun visum toelaat of ze zoeken werk, ook al kwamen ze met een toersieten – of studenten visum….dat zijn geen mensen die grenzen bestormen en doorbreken, of die betrokken zijn bij mensensmokkel of andere criminaliteit. Als meer mensen dat zouden beseffen, maak ik me sterk dat het makkelijker zou worden om uit te leggen dat deze migranten op dezelfde manier als andere burgers toegang zouden moeten hebben tot gezondheidszorg of dat hun kinderen recht op onderwijs hebben. Niemand is gediend met het toenemen van overdraagbare ziekten of met een generatie analfabeten”.

Niet alleen spreekt uit de tekst een grenzenloze irritante naïviteit door te stellen dat die categorie illegalen absoluut ongevaarlijk zou zijn, maar ook corrigeert zij net als veel Policor politici  naar de gewenste oplossing toe. Omdat ze mogelijk overdraagbare ziekten hebben (en dat is juist, want de pokken, tbc en mogelijk malaria en HIV rukken in verschillende westerse landen zorgenbarend op) dan wel analfabeet zijn. Het zijn zo erkent Arbour niet die kanspareltjes die de politiek al een decennium lang beweert. Sterker ze zijn kansloos op de arbeidsmarkt en moeten en willen levenslang leven op kosten van de gemeenschap gesymboliseerd door gratis uitkering, huisvesting, onderwijs en medisch zorg.

Opvallend is dat Arbour in haar uitspraak zich niet afvraagt hoe die analfabetische met een mogelijke overdraagbare ziekte besmette migrant in het bezit kan komen van een studenten of toeristen visum, waarvoor een normaal mens een formulier moet invullen en in voorkomend geval een doktersverklaring moet kunnen overleggen. Wanneer Arbour beweert dat het ongevaarlijke mensen zijn, dan moet ze nog maar eens de achtergrond bestuderen van aanslagplegers van aanslagen op het WTC, 9/11, Boston marathon, Madrid, meerdere aanslagen in Parijs, Londen, Moskou en Sint Petersburg.

Een nachtmerrie

Er zijn genoeg argumenten om niet in de val te trappen die de inhoud van het Global Pact zet. Uit de commentaren op de inhoud wordt duidelijk dat de UN en in haar kielzog de EU opnieuw proberen om illegale migratie als fundamenteel mensenrecht te legaliseren. Bovendien worden alle migranten ongeacht hun intenties op een hoop gegooid. Het onderscheid tussen een economische migrant en een vluchteling verdwijnt, nationale wetgevingen afgestemd op dat onderscheid worden void verklaard. Het Pact is een discriminatoir document, dat de problematiek voor westerse samenlevingen onwenselijk verzwaard en de verarming van die samenlevingen vergroot. Bovendien wordt een van de belangrijkste mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, voor westerse samenlevingen beperkt en getransformeerd in een monopolie voor de mondige illegale migrant.

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
reageerbuis
5 jaren geleden

Ja en Rutte is lid van de loge Pan Europa, die in 1947 door Coudenhove Kalergi is opgericht, dus tekenen!!!

Frans
5 jaren geleden

Het is simpelweg, opnieuw, het Koudenhoven Kalergi plan.
Noem mij maar een complot denker.
Omdat ik zo dom ben te denken dat één plus één twee is…