Politieke correctheid verbinding tussen Benghazi en Deep State

Optisch lijkt er geen verband te bestaan tussen de Deep State en Benghazi. De Deep State een intern gerichte structuur, een schaduw regering, wiens acties kunnen leiden tot de val van een democratisch gekozen bestuurder of regeringsleider.

De beide hoofdrolspelers. Afb: Lawrence Jackson, Off. White House Photo.

Bij de Deep State ontwikkeling spelen Obama adepten een belangrijke rol en blijken ondanks de wisseling van de wacht diep in inlichtingen wereld en bestuurslagen geworteld te zijn. Benghazi, een extern georiënteerd incident, dat door de aanloop naar de Amerikaanse president verkiezing ondanks de beschikbare inlichtingen gebagatelliseerd werd door de Obama regering. Weliswaar werd het imago van de USA in het buitenland ernstig beschadigd, maar de herverkiezing van Obama was gered. Bij beide ontwikkelingen speelden en spelen Obama adepten met het handboek van Salinsky in de hand, een sturende en ontwrichtende rol. Maar er is nog een overeenkomst.

Benghazi revisited.

Iedereen die dacht een mening te kunnen hebben, heeft wel iets op papier gezet over Benghazi op 11 september 2012, Desondanks blijven nog veel vragen onbeantwoord. Waarom werden tegen beter weten in inlichtingen over een gerichte terroristische aanval onder de mat geschoven? Waarom werden diverse verzoeken uit Benghazi om de beveiliging van het consulaat aan te trekken genegeerd resp. werd te laat gereageerd? Waarom kreeg de Quick Reaction Force geen opdracht om Amerikaans staatsburgers in Benghazi uit hun ellende te halen? Waarom is een video waarin beledigingen aan het adres van de Islam werden gericht, als oorzaak naar voren geschoven? Waarom bleven Obama, Clinton en Rice (toentertijd US Ambassadeur bij de UN) heel lang volharden in hun voor de islam beledigende video uitspraak? Waar was Obama die avond? Vier Amerikaanse staatsburgers vermoord door nietsontziende islamitische extremisten en in Washington was het in de dagen daarna gewoon weer  “business as usual”.

Waar was Obama tijdens de Benghazi aanslag? Tot de dag van vandaag is die vraag niet beantwoord en voor het antwoord is toch geen complexe zoektocht nodig. De gangen van de POTUS worden tot op de minuut bijgehouden door een beroepsfunctionaris van het Nationale Archief in de Outer Oval: de National Diarist. De voor Benghazi in het leven geroepen Speciale Onderzoeks commissie  kan die functionaris oproepen zoals bij de Monika Lewinsky affaire is gebeurd. Het is opvallend dat Amerika wel op de hoogte werd gesteld van Obama´s whereabouts bij de Osama Bin Laden operatie en er zelfs een foto werd verstrekt waarop hij te zien is met sleutelfiguren van zijn regering. Op de vraag waar hij tijdens Benghazi was, bleef het akelig stil in het Witte Huis. Ruim baan voor het gerucht dat hij een voorbereiding voor een televisie debat met zijn Republikeinse tegenstander veel belangrijker vond.

Over de status van de beveiliging van de tijdelijke ambassade in Benghazi is vijf jaar later door een interview met Jerry Torres, een voormalige Groene baret en nu CEO van Torres Advanced Enterprise Solutions[i], meer bekend geworden. Uit zijn initiële verkenningen in de lente van 2012 was hem duidelijk geworden dat er heel wat schortte aan die beveiliging. Tijdens die verkenning werd hem duidelijk dat er steeds meer extremistische groeperingen de regio binnenkwamen, die vrijwel allemaal een greep naar de regionale macht wilden doen en de aanwezigheid van westerse diplomaten als een belangrijke hindernis voor dat streven beschouwden. Zijn ervaringen heeft hij gedeeld met functionarissen van BuZa. Vermoedelijk is die zorgelijke schets van de veiligheidsituatie in en om Benghazi de reden geweest dat niet zijn organisaties,  maar de kleine, onervaren The Blue Mountain Group uit Wales in augustus 2012 de opdracht kreeg. Die organisatie zonder ervaring in beveiligingstaken in een risico volle omgeving, huurde met toestemming van BuZa ongewapende functionarissen in om de beveiliging in Benghazi voor hun rekening te nemen. Een catastrofe op beveiligingsgebied kondigde zich in augustus aan. Pas in 2013 begreep Torres waarom die beveiligers ongewapend zouden moeten zijn.

De verantwoordelijke uitvoerder op BuZa, Visintainer, informeerde hem in Rosslyn Virginia, dat volgens haar “guards should not be armed at U.S. embassies…. they weren’t required in Benghazi”. Vragen over de status van de beveiliging in Benghazi moesten in die trant beantwoord worden. Ook door Torres of experts van zijn organisatie. Gelet op de berichten die de toenmalige Ambassadeur naar BuZa via het diplomatieke kanaal had gestuurd, een nogal opmerkelijk verzoek Beter gezegd opdracht. Ambassadeur Stevens had in augustus BuZa geïnformeerd dat Benghazi overspoeld werd door extremistische groeperingen en gezien de status van de beveiliging zou in voorkomend geval een gecoördineerde aanval op het consulaat niet afgeslagen kunnen worden. Die uitspraak van de BuZa functionaris was gezien het verzoek van BuZa aan Torres om eind augustus de beveiliging over te nemen, des te merkwaardiger. Dat verzoek kon worden opgevat als een admission of the mistake of choosing the wrong company, maar kwam door de benodigde minimale voorbereidingstijd van drie weken, te laat om de beveiliging in  Benghazi op de Libische realiteit af te kunnen stemmen.

Uit het Torres interview wordt een aantal dingen duidelijk: BuZa was op de hoogte van extremistische intenties; wist dat de beveiliging te zwak was om een aanslag af te kunnen wijzen; nam geen adequate militaire maatregelen om een aanslag te kunnen verijdelen; wist dat de aanslag een voorbereide en gecoördineerde aanval door islamitische extremisten was. Torres is ervan overtuigd dat given that the politics has been taken out of the Benghazi situation, now that there’s no longer a candidate or anything related to it, a change of administrations, that actually, we have an opportunity here to fix the problems that made it happen.” Hij begrijpt dan ook niet dat personen op het Ministerie van BuZa die mede verantwoordelijk zijn voor het Benghazi debacle, nog steeds in functie zijn. Ondanks de wisseling van de acht in het Witte Huis. Vier mensen zijn vermoord en niemand is aan zijn jasje getrokken.

Deep State.

Volgens de New York Times (NYT) heeft Obama gezworen om zijn opvolger te vuur en te zwaard te bestrijden en schijnt ergens in Washington DC een soort commandopost te hebben ingericht van waaruit hij een leger van 30.000 agitatoren zou aansturen om dat doel te bereiken. Volgens de NYT zou hij hebben benadrukt “I won´t stop. In fact I will be right there with you, as a citizen, for all my days remain“. Die informatie wordt min of meer bevestigd door de goed ingevoerde Lou Dobbs van Fox nieuws, die ook beweert dat Obama een schaduwregering zou hebben samengesteld om het beleid van Trump te frustreren. Ook hij spreekt van een adepten leger dat kritiekloos Obama´s woorden als een spons opzuigt en bereid is om Amerika breed te demonstreren en te protesteren tegen het beleid van zijn opvolger. Daarbij zou hij de principes van Alinsky als handleiding gebruiken om de USA een ander gezicht te geven. Het is bekend dat Obama in de achterliggende periode geprobeerd heeft om de USA te transformeren in een verzorgingsstaat naar Europees model. Een samenlevingsmodel dat al ver over zijn versheiddatum heen is, waar meer geld uit de schatkist stroomt dan er in komt

Er gaan geruchten dat de Berkely rellen in opdracht van Obama zijn gevoerd en het valt op dat Obama de destructieve acties van de Antifa beweging en inspanningen om op diverse campussen de vrijheid van meningsuiting een privilege van de links georiënteerde mens te maken, op geen enkele manier veroordeeld heeft. Daarentegen heeft hij zich diverse keren in negatieve zin uitgesproken over decreten van de zittende POTUS, die een aanslag op zijn nalatenschap betekenden.

De vraag is of die aanwijzingen hard genoeg zijn om vast te stellen of inderdaad een schaduw regering aangestuurd door Obama bestaat. Of is zoals veel links georiënteerde denkers met klem beweren, sprake van een door de conservatieven aangestuurde complot theorie? Binnen welk kader moeten door Soros gesponsorde anti-Trump acties van Vrouwenorganisaties, Antifa, BLM, Black Panthers, diverse Colleges en Universiteiten geplaatst worden? Wie stuurt de acties aan om de korte geschiedenis van de USA om zeep te helpen en waarom wordt steeds weer ras en huidskleur gebruikt om destructieve inspanningen te rechtvaardigen?

Vragen die herhaaldelijk omzeild worden, antwoorden uitblijven, het geruchtencircuit weer op gang komt en het publiek getrakteerd wordt op een nieuwe golf aan nepnieuws..

Is Policor wel een Nederlandse uitvinding?

 Wat die twee onderwerpen ook met elkaar verbindt is het denken en handelen vanuit een policor instelling. Obama onderstreepte acht jaar lang zich op de moral highground te bewegen. Vanuit die opstelling keek hij herhaaldelijk neer op personen die het waagden om kritiek op zijn woorden, daden en decreten te hebben en verweet hen racisme of zelfs fascistische trekjes te vertonen. Vooral de conservatieve mens moest het in zijn ogen regelmatig ontgelden en in zijn onmetelijke arrogantie, besefte hij niet aan selectieve uitsluiting van personen en groeperingen te doen en bewust hun grondrechten te begrenzen. Daarmee wist bij hele hordes zand in de ogen te strooien en zijn echte bedoelingen in de stijl van Salinsky te camoufleren. Helaas heeft de realiteit hem ingehaald en wordt zijn erfenis stap voor stap uitgehold.

Het is met Obama als vertrekpunt een misvatting te stellen dat het policor denken en doen niet is geworteld in het wezen van de links georiënteerde Amerikaanse mens. Bij Democratische politici en hun aanhangers zijn verse sporen van het policor denken en doen herkenbaar. Tegenwoordig hebben uit aversie tegen de POTUS, ook Republikeinen als McCain de stap naar de linkerkant van het politieke gangpad gemaakt en minachten daardoor hun electoraat.

Bij de Policor mens begint het met een vermeende morele superioriteit, die tot uiting komt in het aanpraten van schuldgevoelens bij de mens met een niet-zwarte huidskleur (het strekt zich verder uit dan alleen de mens met een blanke huid) overgaand in een gemaakte afkeer van de eigen cultuur, eigen identiteit. Opmerkelijk is ook een selectieve toepassing van tolerantie herkenbaar, waarbij de ander altijd een structureel gebrek aan tolerantie wordt verweten In het verlengde daarvan streeft men ernaar om grondrechten van personen en groepen te beperken die niet tot hun morele incrowd behoren, Liefst te ontzeggen. Ook in de Amerikaanse politiek wordt het cordon sanitaire beginsel regelmatige toegepast.

Afwijkend van het Europese en het Nederlandse model wordt het multiculti wensdenken in de USA nog niet beschouwd als de enige route naar het linkse paradijs.

Ontwikkeling van Mistvorming denken.

Wanneer politici zich gaan bemoeien met veiligheid en stabiliteit en bij hun denken en doen het eigen of partij belang de boventoon laten voeren, worden gebeurtenissen en ontwikkelingen gepolitiseerd met het risico dat het westerse thuis als een kaartenhuis in elkaar kan storten. De discussies – beter gezegd het gebrek daaraan – over belangrijke zaken als Deep State en Benghazi, bevestigen dat getornd wordt aan de pijlers van een democratisch staatsbestel. Iemand wordt snel complotdenken, racisme, discriminatie, respectloos handelen verweten als diens uitspraak of mening tegendradig is aan die van de policor mens. De tolerantie ontbreekt om respect te kunnen opbrengen voor een mening die niet spoort met de eigen mening. In de USA lijken zich antifascistisch noemende bewegingen geschikte instrumenten om policor principes van de morele incrowd te implementeren in de Amerikaanse samenleving. De minderheid als sturende roerganger van het staatsschip om de eigen geschiedenis te herschrijven. Inspanningen waarvoor potentaten als Poetin en Erdogan verketterd worden.

In Nederland wordt ietwat besmuikt gesproken over de Deep State in de USA, waarbij de betrokken figuren voorbij gaan aan ontwikkelingen binnen de Nederlandse samenleving. Kunnen we in Nederland geen deep state invloeden ontdekken? Wat te denken van de rol van Banken, Milieu en Asielindustrie en hun invloed op het politieke beleid en verdeling van het BNP? Wat te denken van de beïnvloeding van activisten en actiegroepen op de rechtsuitspraak, waardoor die steeds meer op de stoel van de wetgever gaat zitten. Regelmatig kan men zich afvragen waar het beleid nu eigenlijk wordt vastgesteld.

————————————————-

[i] Torres Advanced Enterprise Solutions, en organisatie die zorg draagt voor de veiligheid van Amerikaanse ambassades in instabiele en onveilige regio´s.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Obama had de mond er vol van dat hij een ‘liberaal’ zou zijn, maar zijn subversieve’ Deep state’ is slechts een decadent liberale (verloederde) élite die de absolute macht wil usurperen op weg naar hun ‘Big Brother’s Utopia’. De onscrupuleuze activist Obama schuwde geen middel, variërend van het domme veroorzaken van een onnodige golf van geweld in de Islamitische wereld die Europa nu bedreigt, tot machtsmisbruik op het binnenlandse front, zoals het jarenlange machtsmisbruik door de I.R.S.in een heksenjacht op conservatieve belastingbetalers;Obama bleek keer op keer volstrekt immoreel.

Jihad is een fundamentele doctrine van de Islam die in de westerse wereld niet voldoende belicht kan worden omdat alles wat er aan ’decadente liberalen’ als Obama en zijn ‘Deep State’ los rondloopt de Islam niet wil zien voor wat hij is. Zij weten het heus wel, maar het past niet in hun ideologische kraam.
Het gevaar van een vijand die je niet kent is exponentiëel groter dan dat van een jou bekende vijand, maar het gevaar dat de grote leugen van de decadente Obama inhoudt – ‘de Islam is een vredelievende religie’ – betekent dat alle lichten op rood moeten staan omdat deze verraderlijke, zogenaamde ‘leider van de vrije wereld’ de deur bewust openzette voor het grootste gevaar dat ons sinds eeuwen bedreigt.
Wij hebben in Egypte gezien hoe een verdwaasde Obama de fundamentalistische Muslim Brotherhood aan de macht hielp en Libie/Benghazi en Syrie komen ook uit Obama’s koker.

Toen Trump aan het bewind kwam stelde hij Generaal Mike Flynn aan als N.S.A., een man die weinig kieskeurig stond tegenover Turkije door zijn commerciële banden, maar een potentiële bedreiging voor alles wat het decadent liberale Deep State dierbaar was, variërend van Islam, lucratieve banden met Saudi en Qatar en Obama’s oliedomme accoord met de rabiate Iraanse ayatollahs die carte blanche kregen om de ontwikkeling van kernwapens te blijven nastreven terwijl zij even vijandig bleven jegens het vrije westen en de USA in het bijzonder.
‘Deep State’ greep hun kans en zag kans om Flynn snel beentje te lichten, waarna zij ook nog eens hun eigen man – de o.a. door de rancuneuze John McKain warm aanbevolen Generaal H.R. McMaster, die zijn laatste 2 sterren van Obama kreeg en in feite al Obama’s voornoemde ideologische leugens koestert – op de N.S.A. stoel kregen.

Of Obama momenteel werkelijk een schaduw-regering organiseert die Trump stap voor stap saboteert lijkt ver gezocht, maar gezien de chaos in het W.H. best aannemelijk, maar dat kan ook een reflectie zijn van Trump’s grote, licht ontvlambare ego dat iedere organisatie en management op voorhand frustreert, zelfs met de sterke hand van ex-Generaal/Chief of Staff Kelly.

Recentelijk heeft McMaster een ‘zuivering’ van de NSA staf doorgevoerd waarbij conservatieve tegenstanders van al Obama’s hierboven genoemde rampen-legacy eraan moesten geloven ten gunste van de ’Deep State’, o.a. Derek Harvey die een lijst had opgesteld van Obama getrouwen waaronder – zeerzeker – de NSA-Deputy Ben Rhodes die instrumenteel was in de demonisering van Mike Flynn en jarenlang ‘twee-handen-op-een-buik’ was met Susan Rice, maar er nog steeds prinsheerlijk zit!

McMaster, die nog steeds glashard aan Israel refereert als ‘de bezettende macht’, heeft zelfs onder Trump’s neus een groep van diens oude getrouwen – nog daterend uit de Reagan en Bush teams – ontslagen ten gunste van Obama gezinden, dus wellicht moet Trump eens wat minder tijd verdoen met naar zichzelf op TV kijken en boos tweeten als hij daar niet goed voor de dag komt.
Hij heeft een unieke kans om een historische omslag te leiden in de huidige ‘culture-war’, maar na maandenlange praatjes over ‘draining the swamp’ zit hij hierbij met open ogen te snurken terwijl de ‘Deep State’ hem coûte que coûte onderuit wil halen en nu laat hij ook nog eens de hele corrupte I.R.S. top ontsnappen na jarenlang machtsmisbruik tegen conservatieve belastingbetalende ondernemers.

Trump is er kennelijk, helaas, vooral voor Trump. Soms vraag ik mij wel eens af of het niet beter zou zijn als hij net zo gewiekst was als Obama..