Prikbord nr 880

Wie op de ABP-website zoekt naar (globale) informatie over het toekomstige nabestaandenpensioen, wordt verwezen naar zijn eigen account. Vervolgens blijkt er in het account niets te staan en wordt er verwezen naar een telefoonnummer. Daar wordt echter niet opgenomen, maar de verbinding verbroken.

Armoede

Een instituut voor armoede en budgettering, een hoogleraar en een minister voor armoede, een sociaal planbureau, de jeugdzorg en de gemeentelijke instanties. Allemaal deskundigen die zich bezighouden met het inkomen van de ‘kwetsbare groepen’, zonder een duidelijke analyse van de oorzaken van die kwetsbaarheid. En zoals vaak in dit land; hoe meer rapporten er worden geschreven en hoe meer ambtenaren, toezichthouders en (gesubsidieerde) stichtingen zich ergens mee bezig houden, hoe minder er gebeurt.

Cynisch beschouwd is het hun ‘verdienmodel’, indien de problemen niet worden opgelost, net als bij het lerarentekort en de asielindustrie. En dan hebben we het nog niet over de functionarissen van de schuldsanering, de incassobureaus, de curatoren en de bewindvoerders.

Schrijnend is dan dat de Kamer heeft ingestemd met een energietransitie die ons vele malen meer gaat kosten dan de ruim 30 miljard van Jetten, doch geen enkel effect heeft op het klimaat. Dat de natuur van de postzegel Nederland belangrijker is dan de burgers en dat we niet meer in staat zijn onze welvaart, leefstijl, cultuur, scholing en gezondheidszorg op niveau te houden, terwijl het graaien door ‘elites’ nauwelijks aandacht krijgt, net als de absurde groei van het aantal ambtenaren, adviseurs, woordvoerders, ict- en pr-medewerkers en van buitenlandse studenten/gastarbeiders.

De verspillingen bij veel ministeries hebben een geschiedenis van tientallen jaren, ondanks signalen van de Algemene Rekenkamer, maar de daders achten zich even onschendbaar als de Landsadvocaat, de topambtenaren en het UWV. Gedetineerden worden beroofd van hun AOW, particuliere beleggers van hun vermogen, ondervoede kinderen van hun gezondheid, ouders van hun kinderen, boeren van hun bedrijf en belastingbetalers door de EU. Burgers worden vergiftigd door industriële uitstoot en grondwater-besmetting, terwijl de politieke aandacht (en veel geld) aan een paar plantjes en overbodige dieren wordt besteed. Werkers in de gezondheids- en bejaardenzorg werden blootgesteld aan Corona-besmetting, terwijl bestaande medicijnen werden verboden.

Doch wie de schandalen naar buiten brengt wordt genegeerd, bespot, geïntimideerd, door politie, belastingdienst of inlichtingendienst gevolgd en zo mogelijk door de rechter aangepakt. Daardoor is de gemiddelde Nederlander niet meer in staat of bereid de Bastille te bestormen, maar toont dezelfde berusting als Russen die beseffen wat een dictatuur betekent. Nieuwe partijen die dit niet onderkennen, zullen de verwachtingen niet kunnen waarmaken; en die het wel onderkennen, zullen genadeloos worden aangepakt, te beginnen door de media.

Begrotingstekort

Om het begrotingstekort van een miljard te dichten hoopt het kabinet op ‘meevallers’. Waarom niet stoppen met allerlei verspillingen waaraan inmiddels tientallen miljarden zijn uitgegeven zonder behoorlijke administratie en verantwoorden? Gaat het hier om geheime bestedingen voor Buitenlandse Zaken, Afghanistan, Palestijnse Autoriteit, Suriname, Antillen, EU, VN, IMF, ECB, wachtgelden/pensioenen, koningshuis, meer ambtenaren, inlichtingendienst, innovatie of asielzoekers? Want of alle bedragen van dit laatste bekend worden gemaakt, valt te betwijfelen, zoals de bijdragen aan Griekenland, Italië, Turkije en Tunesië alsmede aan Frontex. De (gemeentelijke) kosten van opvang, huisvesting, inburgering en gezinshereniging. De kosten van asieladvocaten, rechters, KMar en uitzettingen. De kosten van ‘afkoop’ bij vrijwillige uitzetting/ terugkeer naar land van herkomst. De kosten van extra politie, criminaliteit en detentie. De kosten van vrij OV, medische zorg, scholen en uitkeringen. De kosten van onderzoek/verificatie in landen van herkomst, andere EU-landen en van het IND. En de gerelateerde subsidies voor hulporganisaties, maatschappelijk werk en kinderbescherming.

Defensiebudget

Het is helemaal niet verwonderlijk dat linkse partijen het defensiebudget in de Grondwet willen vastleggen, want dit biedt mogelijkheden om ook andere budgets te verankeren. Bovendien kan het budget dan niet ‘zomaar’ worden verhoogd, ondanks de enorme inhaalslag die bij Defensie nodig is.

Zelfs de steun aan de oorlog in Oekraïne komt hiermee onder ‘controle’, want de Grondwet is immers heilig verklaard – ondanks de fouten en tegenstrijdigheden erin – zodat kritische partijen en burgers eenvoudig (kunnen) worden ‘gecanceld’.

Duitsland

De economie van Duitsland hapert; naar verluidt door een gebrek aan geschoold personeel. Waar is de tijd gebleven dat onder meer bouwvakkers elke week de grens over gingen om tegen een beter loon in Duitsland te werken…

En technisch personeel uit onze autofabrieken zou kunnen overwegen in Duitsland te gaan wonen, net als destijds duizenden militairen die er goede ervaringen en herinnering hebben opgedaan. En waarom niet in Duitsland gaan studeren als hier een studentenkamer ruim € 700 kost, indien überhaupt beschikbaar. Of zien onze studenten op tegen de hogere normen daar? Voor de Duitse problemen zijn echter geen praktische oplossingen bruikbaar, want ze worden veroorzaakt door de politieke cultuur waarin activistische elites ongestraft de ene blunder na de andere begaan. (Daardoor zullen ook Nederlanders er snel kunnen wennen).

Zoals de verwaarlozing en schandalen bij Defensie, de open grenzen van Merkel, het afdanken van alle kerncentrales, de onbestrafte corruptie- en bouwschandalen, de ‘terreur’ van de Autonomen, Oost-Europese bendes met een staatsinkomen (voor asielzoekers), de EU-fondsen voor graailanden, het loslaten van de begrotingsnorm (3% budgettekort), de ontbrekende controle op de ECB, de belangenverstrengeling met criminele autofabrikanten, de spionage-/afluisterschandalen en de absurde (internationale) afspraken over klimaatdoelen. Waar de kosten van te dikke mensen met suikerziekte wel worden doorgerekend (63 miljard per jaar, inclusief ziekengeld bij werkverzuim), heb ik nog niets gelezen over het aantal milligraden waarmee Duitsland de opwarming afremt en de kosten daarvan. Is ook een beetje pijnlijk als er (bruin)kolen- en gascentrales nodig zijn om de kernenergie te vervangen, de uitstoot van auto’s werd verdoezeld, het aantal vliegvelden is uitgebreid, grote cruiseschepen worden gebouwd en bepaalde streken afhankelijk zijn van veel buitenlandse toeristen.

Hypocriet

Terwijl de politiek en de media heel goed weten dat er Russische olie via India naar West-Europa komt, maakt men zich druk over de koffie van DE.

Men kan zich beter richten op de handhaving van sancties die de inkomsten van de Russische regering en maffia betreffen, inclusief bij de NL banken, Europese gascontracten, wapenleveringen en auto-onderdelen.

Japan-China

Japan gaat het verdunde koelwater van de ‘verdronken’ kerncentrale in Fukushima afvoeren naar de oceaan. De radioactiviteit daarvan is zo laag, dat het Atoomagentschap dit naar verluidt heeft goedgekeurd. Peking heeft hiertegen bezwaar gemaakt; kennelijk bij gebrek aan vertrouwen in de deskundigen. Begrijpelijk, nadat ze zelf hebben ervaren hoe gemakkelijk de WHO te misleiden was bij de Corona-besmetting. Maar de boycot van Japanse vis is desondanks volstrekt absurd, omdat de Chinese vis uit dezelfde zee komt of nog erger uit chemisch vervuilde Chinese kustwateren. En het gevaar daarvan is wél bewezen.

Lampedusa

Het bewijs dat de Europese asielafspraken steeds meer gelukszoekers aantrekken, is op Lampedusa geleverd. Sinds ze meteen worden overgebracht naar het vaste land van Italië, en van daar naar …. (de rest van de EU), groeit hun aantal drastisch. Terwijl het toch niet moeilijk kan zijn om een eiland te verdedigen tegen binnendringers of deze juist het asielrecht te ontzeggen, waardoor arrestatie en opsluiting mogelijk worden.

Want waar eigen burgers van EU-landen een menswaardig bestaan wordt ontzegd, wordt deze humanitaire plicht van nationale regeringen misbruikt voor nep-vluchtelingen. De schade/kosten belopen inmiddels tientallen miljarden per jaar, doch daarover zwijgt Brussel.

Leraren

Het lesgeven halveren en voor de overige uren ouders en vrijwilligers inschakelen (Tel. 21/8), is een noodoplossing die snel in de prullenbak moet verdwijnen. Met het geld dat scholen nu overhouden bij gebrek aan gekwalificeerde docenten, zou ook op voormalige beroepsmilitairen een beroep gedaan kunnen worden. Op voorwaarde dat de bureaucratie vanuit het ministerie wordt ‘geneutraliseerd’. Die ervaren instructeurs en deels wetenschappelijk opgeleiden hebben vaak bijzondere kennis/ervaring waarmee ze nog 10 jaar – zeker in de lagere klassen, ook van het hoger onderwijs – vakdocenten parttime kunnen vervangen. Talen, rekenen/ wiskunde, maatschappijleer, juridische zaken, aardrijkskunde, sport, sociale vaardigheden, discussie-/analyseprojecten, computers, tekenen/cultuur, organisatieleer/groepsdynamiek, autotechniek, presentatie/hulpmiddelen, beroepskeuze/solliciteren, communicatie/administratie etc. Bovendien zijn ze gewend aandacht te geven aan discipline, motivatie en pestgedrag, evenals aan het beoordelen van leerlingen. Zelfs de toekomstige ZZP-ers kunnen profiteren van hun kennis en vaardigheden waarin de bestaande opleidingen niet voorzien. Doch de eisen die aan ‘zij-instromers’ worden gesteld, wekken dat indruk dat de managers helemaal niet geïnteresseerd zijn in een oplossing, maar vooral in (meer) geld dat vervolgens niet wordt uitgegeven aan leraren, dus aan verbetering van het onderwijs. De minister heeft iets uit te leggen aan de Kamer die al jaren passief is en gesteund moet worden door honderden ambtenaren, adviesorganen en wetenschappelijke partijbureaus. Meer Kamerleden en (splinter)partijen verandert daar niets aan; in tegendeel. Ook de opvattingen van ‘theoretische’ onderwijsdeskundigen die zij-instromers afwijzen en pleiten voor (nog) meer geld, zijn minder relevant dan de oplossingen van ervaringsdeskundigen: minder bureaucratie, management en bemoeizucht vanuit Den Haag.

NSC

Als Omtzigt bij gebrek aan ervaren politici de problemen van dit land langs de weg van geleidelijkheid wil oplossen, dan verkijkt hij zich op de samenhang daarvan en op de urgentie van een totaal andere koers.

Bovendien wordt zijn verkiezingsprogramma vermoedelijk een samenraapsel van allerlei lange-termijndoelstellingen, waar de kiezer juist crisismanagement verwacht. En, indien het juist is dat hij nog geen betere kandidaten heeft dan roeptoeters die ‘hun stinkende best gaan doen’, terwijl er ook nog geen verkiezingsprogramma zou zijn – laat staan een partijprogramma – dan staat het lot van zijn partij vast. De media zijn al begonnen…

Uittocht

Nu de falende politiek in vele opzichten wordt ontmaskerd, is de Haagse uittocht begonnen. Geen zin in puinruimen en opnieuw beginnen; ook Hoekstra niet, die (tijdelijk) de Brusselse slangenkuil verkiest boven steun aan een nieuw kabinet en een nieuwe fractieleider. Misschien kan hij de schade van Timmermans (en Kaag) beperken zodat de klimaatmiljarden een betere bestemming krijgen. Doch zijn optreden als minister van Buitenlandse Zaken heeft niet de indruk gewekt dat hij opgewassen is tegen de internationale milieumaffia. Of is dit ook niet de bedoeling?

Verenigde Staten in boeken

Wie meent om voor de geschiedenis van de VS vooral te zijn aangewezen op Engelstalige boeken, vergist zich. Er zijn tientallen boeken van Nederlandse auteurs gepubliceerd, naast vertalingen, die de geschiedenis, cultuur, sport, politiek en historische figuren als onderwerp hebben.

Zowel de recente gebeurtenissen, oorlogen, uitvindingen, politici en leefstijl als de immigratie, Burgeroorlog, rassendiscriminatie, ontberingen, geloof, filmindustrie, stedenbouw en industriële ontwikkeling komen daarin aan de orde. Teveel om allemaal te kunnen lezen, maar genoeg om te begrijpen waarom Amerikanen zo trots zijn op hun land, vlag en geschiedenis.

Verspillingsproject

Nederland houdt een internationaal congres voor bibliothecarissen met 3000 deelnemers. Wat is het doel hiervan en wie betaalt dit? Prinses Laurentien werd ‘ingehuurd’ om dit uit te leggen, want staatssecretaris Uslu lijkt – gezien haar toespraak – nog nooit in een bibliotheek te zijn geweest. En wat is de beruchte ‘footprint’ van dit onzinnige project; had er niet eerst goedkeuring moeten komen op basis van een MilieuEffecten-Rapport? Of wordt hier gewoon budget verspild door een land dat helemaal niets te bieden heeft op het gebied van educatie en daarin zeker geen rol vervult bij de inburgering van immigranten; zelfs niet tijdens voorleesmiddagen.

De enige verklaring luidt vermoedelijk: zelfpromotie op basis van ‘adviezen’ van belanghebbenden. En ook dat is onbegrijpelijk, gezien de kosten.

Waardeloze verkiezingsprogramma’s

Het bewijs dat verkiezingsprogramma’s alleen bedoeld zijn om kiezers te lokken, wordt weer eens geleverd. Het is helemaal niet de opzet om er een partij- of coalitieprogramma van te maken, dus doorrekenen is inderdaad niet nodig of gewenst. Ook de klimaatdoelstellingen zijn nooit doorgerekend; anders waren de miljarden gereserveerd voor de gevolgen van de klimaat-verandering en niet voor enkele verwaarloosbare oorzaken. Zo wil men houtkachels verbieden, terwijl bosbranden, biomassacentrales en afvalverbranders ‘terecht’ worden genegeerd; zelfs de absurde kosten ervan.

Hoeveel houtkachels bevinden zich eigenlijk in Azië, Afrika, Oost-Europa, Noord-/Zuid-/Midden-Amerika en Noord-Europa?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties