Een onbetaalbaar deugdoel

Uit Duitse overheidsdocumenten blijkt dat het overgrote deel van de migranten niet vlucht voor geweld en terreur, maar om financieel-economische redenen naar Europa komt.

Een bepaald percentage begrijpt al snel na de instroming dat het een kansloze zaak is en duikt direct na aankomst het criminele circuit in om zich in een parallelle economie een vooraanstaande en vooral financieel lucratieve positie te veroveren. Een ander percentage belijdt de islam en beweert dat de Koran hen verbiedt om te integreren in een Kafir-samenleving en deel te nemen aan het westerse arbeidsproces. Een combinatie gebruikt de argumenten van beide segmenten om de zoete vruchten van de westerse deugmentaliteit te kunnen plukken. Alle drie segmenten hebben een gemeenschappelijk doel: ze komen naar Europa om te kunnen genieten van de verworvenheden van een verzorging en welvaarstaat zonder de verplichting om middels arbeid en een substantiële belastingafdracht, een bijdrage te leveren aan het nationale BBP.

Onbetaalbaar beleid

‘Vluchtelingen’. Afb: pixabay

In 2016 schatte Andrea Nahles, een voormalige SPD-voorzitter en minister van Werkgelegenheid, nog dat slechts 30% van de migranten voldoende kwalificaties (diploma’s, intelligentie, mentaliteit) heeft om effectief deel te kunnen nemen aan het Duitse arbeidsproces. De realiteit blijkt echter nog veel erger. Schattingen in Duitsland lopen nu uiteen van 5% tot maximaal 15%. Het leeuwendeel van alle nieuwkomers verdwijnt dan ook rechtstreeks –en meestal permanent- in de sociale zekerheid en doet steeds vaker een beroep op werkeloosheid -, arbeidsongeschiktheid – en bijstandsuitkeringen; zorg en huurtoelage; ontvangen vaker een onvolledige AOW-uitkering en dragen minder of geen belastingpremie af. Degenen die wel kunnen en willen werken komen doorgaans enkel in de laagstbetaalde banen terecht. Dat is een van de redenen dat Europese multinationals net als in de gastarbeider periode van het vorige millennium, pro-immigratie en globalisering zijn. Het is puur winstbejag geconcentreerd op het drukken van de kosten. Die situatie is in Nederland niet veel anders

De instroom van nieuwkomers en navolgers loopt in Nederland door het deugende migratie – en pamperende asielbeleid driftig uit de hand. In 2022 passeerden bijna 50.000 personen de grenzen van Nederland en die drukken op diverse manieren op het levensgeluk van de Nederlandse bevolking. Een groeiend deel van onze sociale en economische kracht moet worden aangewend om nieuwkomers van geboorte tot de dood door de staat te verzorgen, waardoor in de nabije toekomst de instorting van verzorging en welvaartstaat niet voorkomen kan worden. Bernd Raffelhüschen, woordvoerder van de INSM-lobby van het Instituut van de Duitse Economie in Keulen, waarschuwt dat ieder miljoen jonge ongekwalificeerde en buiten het arbeidsproces bivakkerende migrant met zekerheid tussen de 10% en 20% van het BNP gaat kosten. Wat het effect van een groeiende stroom migranten op het Nederlandse BBP zal zijn, werd en wordt door de regeringen Rutte angstvallig geheim gehouden.

Als er meer geld uit de staatskas stroomt dan er binnenkomt, heeft dat gevolgen voor de samenleving binnen nationale grenzen. De druk die nieuwkomers op de sociale zekerheid leggen wordt met het huidige beleid zó groot, dat werkende Nederlanders weleens kunnen fluiten naar hun pensioenen, toeslagen en uitkeringen. Voor Nederland zal die instorting gezien de huidige instroomgroei over een decennium een feit kunnen zijn. Als die voorstelling van zaken juist is, waarom blijven Nederlandse regeringen een gewogen kosten-batenanalyse voortdurend dwarsbomen?

Taboe

Wat kost asielmigratie, de kosten verbonden met statushouders en niet-westerse immigranten, de Nederlandse schatkist? Het is een vraag waarvan politieke partijen liever wegblijven en Rutte-regeringen al decennia onbeantwoord laten. Voortdurend werd het argument gebruikt dat de overheid geen boekhouding bij zou houden van kosten en opbrengsten van groepen mensen in de samenleving, zoals allochtonen, gehandicapten, 65-plussers of welke categorie dan ook. Een gedeeltelijke leugen want waarom zijn de kosten van ouderenzorg wel in kaart gebracht en was het in de periode van het Nyferrapport al bekend dat die € 28 miljard bedroeg.[i] Ongeveer de helft van het bedrag dat Nederland jaarlijks aan zorg vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige zorg ad € 62 miljard (status 2017) uitgeeft.

Er rust al decennia een taboe op het berekenen en openbaren van de kosten van het immigratie – en asielbeleid. In de jaren ’80 van het vorige millennium maakte

Carlo van Praag[2] op verzoek van Minister Brinkman een berekening van de kosten van immigratie en stelde alleen vast dat die veel geld kost. Hoeveel kon hij toen door het grote aantal verborgen kostenplaatsen, in duidelijke cijfers niet uitdrukken. Een aantal rapporten en proefschriften uit de periode ’80 tot heden, brengt wel de gewenste duidelijkheid en had indien de inhoud in Parlement en media uitvoerig was geëvalueerd en vervolgens op een breed vlak was uitgedragen, de Nederlandse samenleving een evenwichtig beeld kunnen presenteren van de relatie immigratie-verzorgingsstaat. Vermoedelijk was dat niet het doel wat de diverse elkaar opvolgende regeringen nastreefden en leek het hen gemakkelijker om het volk dom te houden. Een brede maatschappelijke discussie is dus niet wat de politiek voor ogen had en heeft.

Het Nyfer rapport

Volgens Dr H. Roodenburg, een voormalige onderzoeker van het CBP, kan het Nyfer rapport (2017) worden beschouwd als een actualisering en verfijning van het CBP-rapport “immigration and the Dutch Economy“ (2003), omdat het dezelfde rekenmethode gebruikt met recentere data, maar wel verschilt door een negatievere prognose van de mate waarin de tweede generatie migrant een deel van de achterstand inhaalt (aanmerkelijk minder dan de CBP-prognose van 50%). De Nyfer organisatie concentreerde zich op effecten die de instroom van niet-westerse immigranten heeft op inkomsten en uitgaven van de overheid, waarbij vooral de integratieproblematiek en de deelname aan het arbeidsproces relevante rollen in de beschouwing spelen. Daarnaast wordt in het rapport uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen van verblijfsduur, levensduur en vulling van schaarse functies op economische ontwikkelingen in het migratieland.

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten afhankelijk zijn van leeftijd van binnenkomst, sociaaleconomische kenmerken, kansen op de arbeidsmarkt, (bereidheid tot een grote mate van) integratie m.n. de wil om een schoolopleiding te voltooien en aan het arbeidsproces deel te nemen; verblijfsduur, mate van gezinsvorming en gezins (beter gesteld familie) hereniging resp. hoogte van retourmigratie[3]. Kortweg; een betere integratie verlaagt de kosten van immigratie. Op basis van de bevindingen raamden de opstellers de kosten van ongeveer 48.600 niet-westerse migranten op een bedrag van meer dan € 7 miljard per jaar.

De opstellers stelden bovendien vast dat het effect van vervolgmigratie in het kader van gezinsvorming en gezinshereniging in de afgelopen decennia door politici sterk onderschat werd resp. wordt; een selectief beleid ontbreekt; het uitzettingsbeleid niet eenduidig en consistent wordt gehanteerd, waardoor met hulp van autochtone structuren uitgeprocedeerde migranten eenvoudig van de overheidsradar kunnen verdwijnen; de aantrekkingskracht van sociale voorzieningen op ongeschoolde laag opgeleiden en daardoor een lage arbeidsparticipatie genegeerd is. Die observaties zijn nog steeds valide en dat betekent dat ondanks allerlei mooie praatjes in vijf jaar niet veel veranderd is.

De uitkomsten van het rapport werden door de traditionele politieke partijen hevig bekritiseerd, want het is volgens die partijen inhumaan om aan immigratie een prijskaartje te hechten. Het kabinet vond die kosten zelfs niet relevant voor de meeste beleidsterreinen.

Roer moet om, instroom indammen

Na eerdere studies in opdracht van de PVV (2017)en FvD (2021) heeft nu JA21 laten uitpluizen wat asielmigranten kosten. In 2021 kwam demograaf Jan van de Beek met een doortimmerde berekening in opdracht van het wetenschappelijke Instituut van het FvD. In dat rapport “Grenzeloze Verzorgingstaat” kwam hij op een jaarlijkse kostenpost van € 20 miljard per jaar. In die berekening waren niet alleen de kosten van opvang, zorg, uitkeringen en onderwijs opgenomen, maar ook de baten aan premies en belastingen, zoals loonbelasting, accijnzen en belasting over belegd pensioenvermogen.

In zijn nieuwe onderzoek, dat alleen over asielmigratie gaat, heeft Van de Beek de kosten berekend over de hele levensloop van asielmigranten in Nederland. Als een vertrekpunt voor zijn calculatie gebruikte hij een jaarlijkse instroom van 20.000 asielmigranten. Een nogal optimistische gedachte gezien de uitstroom van vluchtelingen uit de Oekraïne en de groeiende mensenstroom uit het Midden Oosten en Centraal Afrika naar het Europese continent. In mijn optiek is dan een instroom van 40.000 personen een betere inschatting. Bij gelijkblijvende omstandigheden (die 20.000, maar bij een instroom van 40.000 verandert alles) zouden de kosten ruwweg € 24 miljard euro per jaar bedragen. De kosten van een jonge Eritreeër die nu in een uitkering zit en over veertig jaar een beroep op AOW zou kunnen doen, heeft hij doorberekend naar het heden.

Het houdt niet op met de kosten die verbonden zijn aan de individuele instroom van een migrant. In het verlengde moeten ook de kosten van onderwijs, huisvesting en criminaliteit in de berekening meegenomen worden. Uit demografische data blijkt dat de doorsnee jongere generatie asielmigranten een lagere IQ heeft waardoor de behoefte aan schaars specialistisch onderwijspersoneel zal groeien. Dat heeft twee effecten: beperkte kansen op de arbeidsmarkt en de kosten van onderwijs, zorg en uitkeringen lopen door de onbeheersbare immigratiegroei zo hoog op dat ze onbetaalbaar worden en uitgaven teruggeschroefd moeten worden om de afbraak van de verzorgingstaat te vertragen. Hoe langer en hoe hoger de immigratie groei voortduurt, hoe meer de overheid moet snijden in de kosten en/of hoe hoger de belastingdruk voor de auchtone Nederlander wordt. Hij schetst daarmee een “zelfontkennende voorspelling”; het wordt onbetaalbaar om ieder jaar een groep van 20.000 personen, laat staan van 40.000 personen binnen te laten die weinig bijdragen en veel kosten.

Kritiek die niets opbouwends in zich heeft

Ook dit onderzoek zal de nodige kritiek krijgen, omdat immigratie en asiel gevoelige onderwerpen zijn en deugers niet beticht willen worden van discriminatie en racisme. Een voor mij onbekende Hoogleraar migratiegeschiedenis bijvoorbeeld. Die komt met de kromme vaststelling dat immigratie ook geld oplevert? Door te investeren in asielzoekerscentra die de consumptie en bedrijvigheid zouden stimuleren en dus is immigratie goed voor Nederland? Volgens mij zijn dat kosten die geen revenuen opbrengen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt dat het onderzoek zich beperkt tot de kosten voor de schatkist en niet voor de reële economie die moeilijk te meten zouden zijn? Ook een kanttekening die geen enkel opbouwend aspect in zich heeft en zeker niet bijdraagt aan de beantwoording van de vraag tot hoever moet en kan immigratie gaan zonder aan de gevolgen van de eigen goedheid te overlijden.

Ongetwijfeld komen de mythes die verbonden zijn met immigratie – en asielbeleid weer op tafel. U weet wel het sprookje van het bestrijden van de vergrijzing (het aantal post-actieven versus het aantal actieven) alsof de groeiende migrantenstroom niet gaat vergrijzen en de vraag wie dan het uitgestelde loon betaalt als nieuwlanders tijdens hun veronderstelde actieve arbeidsperiode nauwelijks resp. niets bijdragen aan de vulling van de schatkist. Andere mythes? “Ze doen het werk dat “wij” niet meer willen doen”: de echte reden is het kleine verschil tussen werken en hangen aan het sociale zekerheid infuus. “Voor echte vluchtelingen moet hier altijd plaats zijn”: onder de huidige deugomstandigheden is het ongewenst en vaak onmogelijk om te onderzoeken of en in welke mate een instromende migrant voldoet aan het vluchtelingen criterium. Het blijft natte vinger werk gebaseerd op onderbuikgevoelens. En altijd plaats? Hoe groot de groei ook is? Met het huidige verstikkende stikstofbeleid, een groeiende inflatie? Waar dan?

Het laatste sprookje komt uit de mond van de MP, die twee weken voor een volgende verkiezingsronde plotseling roept dat de instroom moet worden beperkt om de migratieproblematiek beheersbaar te houden. Op donderdag 16 maart 2023 zal hij daar weer geen actieve herinnering aan hebben.


[i] Wet Langdurige Zorg

[2] Tot zijn pensionering adjunct-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

[3] CBS rapport 2008: ruim 45% van de eerste generatie keert terug naar het land van herkomst.


Deel dit:

Post navigation

Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Diogenes
8 maanden geleden

“De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19.

Rieks
8 maanden geleden

De naam van de auteur van het door mij genoemde boek is Jean Raspail. Hij schreef het boek in 1973!!

ronald.dunki
8 maanden geleden
Antwoord aan  Rieks

Uw ‘oude Europa’ is al meer dan een eeuw het doelwit van het Communistisch Manifest, het handboek soldaat voor Kaag en haar schoothondje Mark, die ik al vele jaren geleden op deze pagina’s als sociopaat ontmaskerde. De stap naar psychopaat is een kleine en in: Waarheen wijst premier Rutte’s moreel kompas? (sta-pal.nl) heb ik dat al jaren geleden aangestipt.

In dat communistisch manifest is de doelstelling ‘der Untergang des Abendlandes’, niets meer of minder en verkiezingen zijn er dus om verkracht, liefst afgeschaft te worden net als het referendum. Dat is de communisten van D66 wel toevertrouwd… Enkele uren na de sluiting der stembureaux circuleerde al hun kwaadaardige diskwalificatie van de BBB als: ‘fascisten op klompen’. Hun eerste aanzet om de partij ‘kalt zu stellen’ zodat Rutte – in opdracht van Kaag – gewoon door kan rommelen om “per dossier” op zoek te gaan naar meerderheden.

Rutte ziet in die context niet de minste reden om ook maar iets te veranderen, laat staan op te donderen want hij ziet overal ‘draagvlak’, reden waarom hij lak heeft aan de kiezer. Dat blijkt uit zijn “Dat (draagvlak) is bij BBB, GroenLinks en PvdA, maar er zijn meer partijen.”

Nu eens kijken hoe lang het duurt voordat de BBB volledig gemarginaliseerd is door dit achterbakse stel psychopaten. Twee jaar geleden heb ik, op 2 april 2021, Rutte’s door en door verrotte karakter al tegen het licht gehouden in ‘ de diagnose van een sociopaat ‘. Kijkt u nog maar eens en vervangt u dan in gedachten de naam Rutte door die van Kaag, die dus net zo’n sociopaat is.

Laatst bewerkt op 8 maanden geleden door ronald.dunki
Rieks
8 maanden geleden

Op het moment van verschijnen van deze bijdrage was er in Duitsland, in Berlijn en Halle, een razzia tegen zgn. Schleuserbanden, mensensmokkelaars
Er waren invallen op 20 plekken door 400 agenten met nog aanvulling door GSG troepen. De opbrengst van 5 arrestaties mag dan gerust mager worden genoemd. Ze sluizen vreemdelingen illegaal Duitsland in tegen een bedra van ca. €10000 per persoon. De conclusie dat Duitsland iets onderneemt tegen de toestroom van migranten is maar ten dele waar want nog steeds komen er velen Duitsland binnen. Het gaat hier m.n. om de illegale instroom.
De indamming van de grote stromen lukt vrijwel nergens. Ook de oprichting in 2004 van Frontex, een kustwachtagentschap bedoeld om de buitengrenzen van de EU te bewaken levert vrijwel niets op. Berichten over de vele geslaagde en mislukte overtochten vanuit vooral Libië bewijzen dit. Van vele geslaagde aankomsten horen we niks. Frontex, ca 1500 man sterk lijkt te functioneren als de vele buitenlandmissies van de VN of EU landen: men is aanwezig maar doet weinig of niets.

Het indammen van de asielstromen lukt maar niet omdat het halfhartig gebeurt. M.n. linkse en groene partijen bewijzen wel enige lippendienst aan dit voornemen, om mee te kunnen regeren, maar bedingen in een coalitieaccord “dat er altijd plaats moet zijn voor echte vluchtelingen”. Zie Christen Unie hier. En dan gebeurt er niets want wie is de echte vluchteling? Iedere binnenkomer dus want daar zorgen asieladvocaten en organisaties als VluchtelingenWerk (gesubsidieerd) wel voor. De standaardasielaanvragen liggen hier klaar bij Vluchtelingenwerk met daarin de bekende frases over marteling, vervolging en verkrachting. Ex Kamervoorzitter Arib deed dat werk destijds als vrijwilliger.

Als de echte politieke wil ontbreekt gebeurt er niets en dat is nu de praktijk. Dat dit wel kan bewijzen landen als Bulgarije, Servië en Hongarije. Wanneer komt hier de ommekeer? Er moet hier wat gebeuren want die toevloed zal nooit opdrogen, integendeel. Er wachten nog miljoenen om de tocht te wagen. Als de wal het schip keert luidt een wijsheid. Maar wat is er dan nog over van het Oude Europa? En hoever moet het dan gekomen zijn. Lees eens De ontscheping waarvan de naam van de Franse auteur me is ontchoten.

ronald.dunki
8 maanden geleden

Naast alle financiële sores die Charlef hier schetst speelt ook nog het incompetente, misschien wel criminele, monetaire wanbeleid van de globalisten – in feite pure diefstal van de hardwerkende belastingbetalers – aan beide zijden van de Atlantische Oceaan waardoor ik mij wel eens afvraag of u uw centen niet beter weer in een oude sok kan stoppen? In de USA is vorige week een globalistisch bolwerk genaamd de Silicon Valley Bank omgevallen met nog een tweetal andere banken terwijl diverse kleinere, regionale banken angstig naar lucht happen.

De naam SVB zal u niet veel zeggen maar het is de 16e bank in de USA en in Zürich piept en kraakt de gigant Crédit Suisse al langere tijd, maar dat is meer van structurele aard in de context van een hoogst ongelukkige, slechte timing in een ingrijpende heroriëntering. Hoewel er geen onderlinge relatie bestaat tussen beide debakels stonden onze vaderlandse banken en verzekeraars dinsdag al zwaar onder druk op het Damrak. Wat is er gebeurd, moet u uw centen snel weghalen bij uw bank en verzekeraar terwijl onze pensioenfondsen ook al lang onderhevig zijn aan communistische verkrachting onder leiding van Brussel met hulp van brokkenpiloot Rutte en zelfs de trouweloze vaderlandse ‘woke’ vakbonden?

Door elementaire beunhazerij van een arrogante linkse élite in Silicon Valley heeft de mondiale financiële  sector in de afgelopen dagen liefst US $ 465 miljard aan beurswaarde ingeboet door de angst die ontstond na het omvallen van de Silicon Valley Bank en in Azië kreeg de financiële sector ook een verkoopgolf te verwerken, terwijl op Wall Street deze week kleinere regionale banken zwaar onder druk stonden.

De hoofdschuldige globalisten, te weten de Federal Reserve daar en de ECB in Frankfurt – die de afgelopen jaren met wagonladingen geld drukten voor ‘leuke dingen voor de linkse mensen’ op uw kosten en daarmee de rente op de geldmarkten zelfs in negatief territoir duwden – moeten nu de schade beperken. Hun seniele ‘woke’ stroman Joe Biden heeft de marsorders om beleggers wijs te maken dat het bankensysteem veilig is door nog meer geld te drukken… Die beleggers  zeggen: ‘gekke Henkie’ want nadat de globalisten aan beide zijden van de oceaan de inflatie met hun kwaadaardige energiepolitiek tot in de dubbele cijfers hebben opgejaagd moesten zij de rente wel omhoog brengen om nog erger te voorkomen.
Zo gingen hun incompetente vriendjes in Silicon Valley de mist in door een klassieke ‘mismatch’, resulterend in een ouderwetse ‘bankrun’. Incompetent omdat globalistische bestuurders per definitie nooit een vak geleerd hebben – kijk maar naar toverheks Kaag, Pinokkio en de D66 en andere ministers – maar nooit verantwoording nemen als het fout gaat, zoals Rutte keer op keer bewijst en ook hier het geval is. Wat speelde er bij de SVB?

Met het goedkope, zo niet gratis, geld werden handenvol ‘startups’, vooral in de ‘tech sector’ gefinancierd die de kapitaalinjecties ter waarde van miljarden Dollars van hun financiers bij de SVB parkeerden, tot nader order, maar mogelijk al morgen… Een voorzichtige bankier heeft altijd twee professionele criteria in gedachten, te weten zijn solvabiliteits- en zijn liquiditeits-eisen.  Juist die werden hen noodlottig, want zij begingen een beginnersfout door dat vele geld in langlopende Treasury Bonds te investeren die soms tot 20 jaar doorlopen terwijl hun dagwaarde door de rentestijgingen sterk verminderde. Elke koekebakker die zijn liquiditeiten bewaart in zijn oude sok doet zijn zaakjes beter dan deze élitaire kliek progressieve prutsers in Silicon Valley die niet in de gaten hadden dat de ‘venture capitalisten’ de kraan langzaam dichtdraaiden, reden waarom de ‘startups’ plotseling wel geld moesten opnemen om hun salarissen en energierekeningen te betalen. De koekebakker heeft wellicht nooit van een balans gehoord, maar als die uit balans raakt omdat de kortlopende verplichtingen de langlopende beleggingen met een veelvoud overtreffen is er sprake van een liquiditeitscrisis en als dan de rente verder stijgt en de waarde der ‘Treasury Bonds’ dienovereenkomstig (hard) daalt ontstaat er een enorm zwart gat op een bankbalans waardoor de SVB ook nog eens insolvent werd.

Onvergeeflijk, elke beginneling in het ‘treasurymanagement’, van koekebakker tot huisvrouw, doet dat tien keer beter! In Nederland heeft het kabinet Rutte ook de geldpers op topsnelheid laten draaien om de burgerij ‘te compenseren’ voor de gevolgen van hun zelfgemaakte Coronacrisis, u weet wel van de politiek gemotiveerde lockdowns waarmee de globalisten beoogden om de MKB te slopen, niets anders. Net als hun misdadige recentere verdubbeling der gasprijzen terwijl wij één der grootste gasbellen hebben waaruit héél Groningen de bouw respectievelijk de restauratie van een nieuw, aardbevingbestendig huis kan bekostigen.
En dan kan de staat van de enorme bedragen die daarmee vrijkomen de staatsschuld fluitend afbouwen in plaats van miljarden Coronasteun te doneren aan Italië of Frankrijk. Daar betaalt minstens een kwart van de bevolking geen cent belasting terwijl de Mafia zich blindrijk vreet aan de subsidies van de EU, en in Frankrijk de ‘gilets jaunes’ met 62 jaar gepensioneerd wensen te worden terwijl u tot uw 68e jaar doorploetert om daarvoor te betalen.

De corrupte EU en hun politiek gemotiveerde Euro staan aan de basis van al deze sores, met op de achtergrond de subversieve Verenigde Naties, waaraan Kaag haar twijfelachtige bestaansrecht ontleent, met hun 2030 agenda.
Niets zou mooier zijn dan terug naar de goede oude EEG, een grote bom onder de corrupte Europese Centrale Bank en zowel uit de EU als de VN. Terug naar de souvereine, hardwerkende en welvarende natiestaat die wij ooit waren voordat het globalisme ons arme landje zo treurig verarmde als Charlef hierboven schetst. Zonder de dagelijks toenemende EU-schuldenlast voor alle mediterrane parasieten die van zo’n € 12.000 per Nederlandse burger zo’n tien jaar geleden inmiddels al héél hard naar de € 30.000 p.p. op weg is terwijl wij ons afvragen waar Rutte cum suis het geld aan hebben uitgegeven. 

Navrant dat de Nederlander zo’n sloom, schaapachtig wezen is en dat slechts de boeren, toen het water hen aan de lippen stond, de guts hadden om van zich te laten horen. Hopelijk zullen zij nu ook instrumenteel zij in het schoonvegen van Den Haag… Ere wie ere toekomt !

8 maanden geleden

Frankrijk verklaart de oorlog aan zijn moslims
Europese waarden gelden blijkbaar enkel voor ‘stoute’ landen
COMMENTAAR – 26/11/2020 Othman El Hammouchi –

Hoe zou u reageren als ik u vertelde dat er een land bestond dat van staatswege een vervolgingscampagne was begonnen tegen haar grootste religieuze minderheid? Dat hun vreedzame ngo’s en belangenorganisaties wettelijk verbiedt? Dat hun religieuze leiders verplicht allerhande verklaringen te ondertekenen en zich onder staatstoezicht te plaatsen? Dat hun kinderen op school dwingt om naar vernederende of geseksualiseerde afbeeldingen van hun heilige figuren te kijken. En dat ouders die daarover klagen gerechtelijk vervolgt of deporteert? Dat kritische journalisten die hier in het buitenland over berichten, opbelt en onder druk zet om hun artikels weg te halen?
U zou misschien vermoeden dat het over de Assyriërs in Irak gaat, of de Oeigoeren in China. Welneen: dit zijn precies de maatregelen die de Franse regering neemt in de totale oorlog die ze heeft verklaard aan haar 6 miljoen moslims. De Europese media, ook bij ons, hullen zich in stilzwijgen.
Bloemlezing

Het Collectif Contre l’Islamophobie en France (CCIF) is Frankrijks grootste islamitische belangenorganisatie. Ze houdt onder meer statistieken bij over haatmisdrijven tegen moslims. Op 19 november kreeg de organisatie een brief van de Franse overheid. Daarin werd haar meegedeeld dat ze ontbonden wordt. U leest het goed: Frankrijk wil zonder enige juridische grond een ngo verbieden. Een regelrechte aanslag op de vrijheid van vereniging. Landen als Hongarije en Turkije worden daarvoor al jaren aangevallen door internationale mensenrechtenorganisaties. En dit is slechts het begin van de Franse aanval op de burgerrechten van haar moslimbevolking.
Een dag voordien kondigde president Macron een hele reeks maatregelen aan om ‘islamitisch separatisme’ te bestrijden. Kinderen krijgen nu van de overheid een identificatiecode. Die moet haar toestaan hen te traceren, teneinde te kunnen nagaan of ze op school zitten. Verder komt er een bijna-totaalverbod op thuisonderwijs.
Scheiding van Kerk en Staat gaat in Frankrijk immers maar in één richting

De Franse president heeft ook een ultimatum gesteld aan de Conseil français du culte musulman (CFCM). Dat moet een ‘charter van republikeinse waarden’ aanvaarden en een ‘nationale imamraad’ opzetten. Dit moet bedieners van de islamitische eredienst voorzien van speciale accreditatie. Scheiding van Kerk en Staat gaat in Frankrijk immers maar in één richting. Het onder druk zetten van religieuze leiders om hun mening naar die van de overheid te schikken is een flagrante aanfluiting van de vrije meningsuiting.
Volksvreemde elementen
Op de Franse zender Europe 1 kwam minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin ook uitleggen dat ouders die klagen dat hun kinderen op school cartoons van de profeet te zien krijgen, aangeklaagd of gedeporteerd zullen worden. Kan u zich voorstellen wat de reactie zou zijn als president Erdoğan op televisie kwam vertellen dat kritiek op zijn schoolbeleid juridisch vervolgd zal worden?
Critici van deze maatregelen worden door het Franse establishment weggezet als ‘islamo-gauchistes’. Die term is vergelijkbaar met wat men weleer aanduidde als jüdischer bolschewismus. Hij wordt gebruikt om te insinueren dat inclusieve politici en figuren op links die de vrijheid van moslims verdedigen — om te dragen en eten wat we willen, bijvoorbeeld — samenwerken met ‘volksvreemde’ elementen om het land te ondermijnen. Precies dezelfde beschuldigingen die men communisten en socialisten toewierp vis-a-vis Joden.
Vrijheid van meningsuiting à la française, quoi
Naast verdachtmakingen belt de Franse regering, soms in de gedaante van de president zelf, ook de redacties van buitenlandse publicaties op om te klagen over artikels die zijn beleid bekritiseren. Zo haalde zowel Politico Europe als de Financial Times artikels weg na druk van de overheid. Vrijheid van meningsuiting à la française, quoi. Wederom: wanneer Orban of Erdoğan dergelijke zaken doen, ontploffen de Europese media en leiders haast van verontwaardiging.
De Franse ziekte

Natuurlijk speelt er in deze vervolgingscampagne voor mijnheer Macron een politieke logica mee. Hij is namelijk bang dat zijn uitdaagster Marine Le Pen hem kan betichten van ‘zwakheid’ tegenover de islamitische vijand. Het zou echter een vergissing zijn dit louter tot hedendaagse dynamieken te willen herleiden. De manier waarop de Franse overheid door de meest verregaande en arbitraire staatsdwang een hele religieuze minderheid onder haar totale controle tracht te brengen, ligt in het verlengde van haar geschiedenis.
Frankrijk heeft geen enkele notie van individuele autonomie en vrijheid
Het fundamentele probleem in Frankrijk is niet welke partij of politicus de macht heeft. Het is de aard zelf van de Franse staat: centraal, immens, ongebreideld, arbitrair, bemoeizuchtig. Frankrijk heeft geen enkele notie van individuele autonomie en vrijheid. In haar ogen is iedere citoyen louter een instrument van de overheid. Dat zie je al in de stichtende documenten van de moderne Franse staat. Daar schuilt ook het contrast met de Angelsaksische wereld. Die toont dan ook weinig begrip voor dit Franse autoritarisme.
Neem het voorbeeld van de VS. De uittredende Amerikaanse president is zonder twijfel een wandelende klucht en een kwezelaar. Maar wie de vierjarige termijn van mijnheer Trump ernstig bestudeert, zal zien dat hij de basisrechten van de Amerikaan nauwelijks heeft kunnen schaden. Niet dat hij het niet heeft geprobeerd. Maar vrijwel al zijn pogingen om kritische boeken te onderdrukken, mensen te deporteren of minderheden te discrimineren sneuvelden in de rechtbank of eindigden in een patstelling in het Congress. Ziedaar het genie van de Angelsaksische mixed government en checks and balances.
Europese radiostilte
Als de EU hier niet met klem op reageert, dan is haar morele bankroet compleet. Ze trekt haast dagelijks van leer tegen Hongarije en Polen vanwege hun schendingen van burgerrechten en ondermijning van de rechtsstaat. Maar ze weigert zich uit te spreken wanneer westerse lidstaten gelijkaardige of ergere schendingen begaan. Het wordt steeds duidelijker dat de geroemde ‘Europese waarden’ waarmee de EU zo uitpakt, eerder politieke instrumenten zijn dan onpartijdige waarborgen. Ze gelden alleen voor de ‘stoute’ landen.
In ieder geval is één zaak zeker. De boycot die door vele moslimlanden is gelanceerd tegen Franse goederen, is meer dan ooit gerechtvaardigd. Ja, die landen zijn zelf erg gebrekkig als het op de rechten van (seksuele) minderheden aankomt en verdienen daar snoeiharde kritiek voor. Maar in deze kwestie komen ze op voor de burgerrechten van een aangevallen gemeenschap.
De Franse anti-moslimcampagne stelt de universalistische pretenties van de verdedigers van humanitaire sancties en interventie op de proef. Zullen ze aanvaarden dat derdewereldlanden maatregelen nemen nu een minderheid in een westers land wordt vervolgd?

Dat immigratie ONBETAALBAAR wordt, is al jaren…… bekend, maar de macht van links, ook in Frankrijk, is desastreus en maatschappelijk ontwrichtend.