De marathon man

Trots maken aanhangers van de langst zittende Minister-president uit de naoorlogse politieke geschiedenis bekend dat de man al 4311 dagen aan het roer van het staatschip staat. Juichend staan ze aan de politieke zijlijn en beseffen blijkbaar niet hoe belachelijk die juichkreten bij hun electoraat aankomen. Juichen bij een schot in eigen doel lijkt me niet echt een bevestiging van de juiste strategie die wordt gevolgd om tot winst te komen.

Neem nu zo’n Paternotte van D66 die, door het maken van een vergelijking, bevestigt dat hij de geschiedenis niet kent. Hij vergeleek die 4311 dagen man met een begaafde gevechtsicoon die ondanks ongunstige gevechtskrachtverhoudingen toch een klinkende overwinning wist te halen. Dat heeft hem trouwens niet geholpen. Daarna was het na een korte politieke carrière in Carthago, vluchten geblazen om uiteindelijk zelfmoord te plegen, teneinde uit handen van zijn tegenstanders te blijven. Zou Paternotte in zijn misplaatste lofzang op die 4311 dagen man, daarbij stil hebben gestaan? Het is nogal wat: de 4311 dagen man moet voor zijn tegenstanders in Nederland vluchten naar een land waar de westerse wereld geen uitleveringsgedrag heeft en moe van het vluchten om toch uit handen van die vileine tegenstanders te blijven, slaat hij de hand aan zichzelf. Zou Paternotte dat in het verlengde van zijn lofzang bedoeld hebben? Natuurlijk niet. Daarvoor is hij te beperkt in zijn kennis en te begrensd in zijn visie.

Veiligheid belangrijk voor welvaart en welzijn

Die hijgerige aanhangers van de 4311 dagen man beseffen niet of willen niet beseffen dat op het einde van de dag de rekening opgemaakt wordt. In het geval van de 4311 dagen man het beleid dat hij heeft gevoerd in die 4311 dagen. De opdracht van een regering geleid en gestuurd door de Minister-president is geconcentreerd op het behoud en opstuwen van welvaart uitgedrukt in economische groei, beperking van de inflatie, groei van de lonen, spanning op de arbeidsmarkt en beheersing van het prijsniveau en welzijn uitgedrukt in sociale voorzieningen en medische verzorging van de Nederlandse samenleving. Daarbij moet hij manoeuvreren tussen binnenlandse wensen en buitenlandse invloedsfactoren.

De Europese beschaving berust op de waarden rationalisme, humanisme en christendom (uitspraak van Jacques Delors), die een aantal fundamentele politieke beginselen als scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid en non-discriminatie hebben voortgebracht. Bij de politieke speerpunten die uit die waardenbeschrijving ontleend kunnen worden, staat veiligheid boven aan de lijst. Toen de prijzen in die 4311 dagen verdeeld werden, stond veiligheid en in het verlengde daarvan Krijgsmacht, Politie en Justitie niet hoog op het politieke verlanglijstje. Krijgsmacht en Politie zijn lang diep in de orkestbak weggestopt en hebben decennia lijdzaam moeten toezien dat Europa, Klimaat, Energietransitie, Migratie, Corona endemie de belangrijkste rollen op de politieke bühne hebben ingepikt. Door het lang negeren van inbreuken op de veiligheid, hebben politici in feite hoogverraad gepleegd t.o.v. de Nederlandse bevolking.

Toen een bebaarde man in Kiev via de media probeerde hulp te krijgen om zijn in brand staande huis te kunnen behouden en de onveiligheid op straat en huis de pan begon uit te rijzen, kwam een omslag in die benadering. Plotseling werden er – op papier – miljarden beloofd om de effectiviteit en in het verlengde structuur en processen van de genoemde veiligheidspijlers te verbeteren. Het zal echter jaren kosten om die omissies te herstellen. In de tussentijd kan de krijgsmacht nog steeds zijn grondwettelijke taken niet uitvoeren noch de noodzakelijke bijdrage aan de Alliantie leveren en is het binnenlandse veiligheidsapparaat niet in staat om de onveiligheid in de straten van Nederland in termen van beschietingen, aanslagen, molestaties en vernielingen te bestrijden. Bovendien heeft de machteloosheid van politie apparaat en douane – versterkt door het ineffectieve vonnisbeleid van het justitiële apparaat – eraan bijgedragen dat Nederland wereldwijd als een westerse narcostaat wordt beschouwd. Door het beleid van de 4311 dagen man en zijn bewindslieden voelt de doorsnee Nederlander zich onveilig op straat en zelfs in zijn eigen huis. Het gebrek aan veiligheid heeft een negatief effect op het streven naar welvaart en welzijn. Geen resultaat om juichend op de banken te gaan staan.

Migratie, Europa en Oekraïne

Het chaotische migratiebeleid dat niet is toegespitst op de deur naar de Nederlandse huiskamer, maar het verruimen en stofferen van die huiskamer, heeft in die 4311 dagen op diverse gebieden een negatief effect gehad. De ineffectieve en inefficiënte inspanningen van de asielindustrie hebben ongewenste effecten op de criminaliteit op straat; het misbruik en de fraude van sociale voorzieningen; de kwaliteit van het onderwijs; groeiende islamisering en segregatie in de grote steden; groeiende druk op het bestaande woningtekort; daling van de vulling van de staatsschatkist en verhoogde druk op de overheidsfinanciën

Uit de beschikbare officiële data blijkt dat in die 4311 dagen weliswaar 315.000 personen een asielaanvraag hebben ingediend, maar is het onduidelijk hoe groot die immigratiestroom naar Nederland daadwerkelijk is geweest. Volgens de FVD zou die instroom ruim 2,5 miljoen mensen bedragen. Het ballonnetje dat migratie nodig is om gevolgen van de vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt te kunnen voorkomen, is allang doorgeprikt. De vergrijzing zal groeien en het compenseren van de tekorten op de arbeidsmarkt heeft door het binnenhalen van kwaliteitsarme personen vermoedelijk alleen betrekking op de asiel industrie en belangenclubjes die teren op subsidiestromen die verbonden zijn met migratie. Hoe dan ook geen resultaat om trots op te zijn.

In  die 4311 dagen zijn steeds meer bevoegdheden overgeheveld naar Brussel en vooral op het gebied van klimaat resp. energietransitie moet de doorsnee burger op de blaren zitten. Europese regelingen dragen bij aan de groeiende verarming van de Nederlandse midden en laagste klasse van de samenlevingshiërarchie. Alsof dat niet genoeg is hebben de ondoordachte sanctiemaatregelen om de man in het Kremlin te straffen voor de manier waarop hij denkt met gewapend geweld zijn doelen op Oekraïens grondgebied in termen van bufferzone, versoepeling westerse sanctiemaatregelen, erkenning van de annexatie van De Krim en begrensde zelfstandigheid van de Donbas, denazificatie, corruptiebestrijding, warm water havens aan de Zwarte Zee en een op Moskou georiënteerde regering in Kiev, te realiseren een boemerang effect gehad op vooral de kleinste huishoudens.

Die werden geconfronteerd met een geringere of zelfs geen kans op een woning doordat de druk op het bestaande tekort van 400.000 woningen door de voorrang van statushouders en gevluchte Oekraïners groter is geworden en de kansen voor de autochtone belastingbetalende Nederlander tot nul zijn teruggebracht. Door het boemerangeffect en het ondoordachte energietransitiebeleid zijn de kosten van levensonderhoud tot ongewenste piekhoogten gestegen. Mede daardoor is de inflatie in Nederland door de grens van 10% is geschoten. Geen resultaat om trots op te zijn.

De Corona endemie heeft geleid tot ongewenste schendingen van de grondrechten en inbreuken op de Grondwet. De regering heeft waarschuwingen uit de wetenschappelijk hoek in de wind geslagen. Onderbouwde waarschuwingen dat o.m. de PCR test geen COVID-19 besmettingen kan aantonen; mondkapje, 1,5 meter afstand, avondklok, sluiting van scholen, horeca, recreatie parken; thuiswerken; lockdowns de verspreiding van het virus niet kunnen voorkomen en ventilatie wel. Blind gebleven voor die wetenschappelijke adviezen werd een vaccinatieregime afgedwongen en opgedrongen met vaccins die niet volledig getest waren, een beperkte beschermingsgraad en tijd hadden, bijwerkingen zoals hartfalen door onbetrouwbare, frauderende en liegende vaccinfabrikanten in de gesloten lade werden gehouden. Geen resultaat om trots op te zijn.

De rekening

De rekening die aan het einde van de dag wordt opgemaakt is gebaseerd op het resultaat van het beleid dat de 4311 dagen man heeft gevoerd. Wanneer blijkt dat door prijsstijgingen op voedingsmiddelen, exorbitante kosten door het gevoerde energie, migratie, anti-Rusland sanctiebeleid resulterend in een groeiende inflatie en stijgende belastingdruk, 2 tot 4 miljoen huishoudens verarmen en de midden en laagste klasse van de samenlevingshiërarchie in elkaar vloeien, dan is juichen zoals Paternotte doet een belediging, een dikke middelvinger naar het electoraat en de Nederlandse samenleving als geheel. Het getuigt van een onbegrensde domheid, een ongewenste arrogantie en een rudimentair empathisch gevoel voor de medemens.

De Marathon man is kort na het vertrek voor zijn decennia lange politieke race, al op de bips gevallen en heeft alle deelnemers in zijn val meegenomen. Door zijn politieke tekortkomingen zal niemand de finish halen en het toegestroomde publiek is daarvan de dupe.

Geen resultaat dus om trots op te zijn.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 maanden geleden

Heer Brantz, weer een uitstekend artikel. Dank u.

De door Wim Kok ingezette marathon, werd krakkemikkig doorgelopen door J.P. Balkenende en via vele zijpaden naar een vreselijke finish gebracht door M. Rutte.

UIT EIGEN WERK:
Voor uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en mijn columns op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm

Het zijn de bevoorrechten met een baan in de bestuurlijke, publieke, politieke en gerechtelijke sector. Die krijgen uit de ruif van Nederland elke maand hun vaak vorstelijk salaris met pensioenrechten, die liggen niet wakker zoals de oude van dagen, de zieken en de vele eigenaren van MKB-bedrijven die vaak wel slapeloze nachten hebben.

Met vragen zoals: Kan ik de volgende maand nog wel mijn rekeningen betalen? Hebben we nog wel voldoende over om van te leven? Kan ik de salarissen voor mijn personeel en afdrachten van wettelijk opgelegde heffingen betalen? Vindt de Bank en/of Verzekeraar het risico niet te groot worden?

Hoe kunnen we de aangekondigde prijsverhogingen van gas en elektra nog betalen? Wat zijn de autokosten met de afschaffing van het grijze kenteken? Hoe hoog zal volgend jaar de OZB worden? Welke graai- en snaaibelastingen worden nog meer aan ons opgelegd? Hoe pakt de nieuwe zorgverzekering uit?
http://www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm.

Vele vragen blijven over. Waarom eerst beloven? Kwartje van Kok terug, OZB verdwijnt en dat dan gewoon weer terugdraaien? Wie houdt wie voor de gek? Waarom moeten per wet verplicht vanaf 1 januari 2005 alle ondernemers hun belastingen elektronisch aanleveren?

Weer extra kosten voor MKB-bedrijven die al helemaal hor en dol worden van de doorgeslagen regelgeving, opgelegd door ambtelijke regelneven die zich geen voorstelling kunnen maken van wat MKB-ondernemer te zijn in Nederland betekent. Hun betekenis is de “melkkoe tot in het oneindige” voor de eigen publieke ruif!

De oude heer van Overveld uit Eindhoven, die mijn toekomstig personeel testte voor geschiktheid voor ICT, vertelde mij in 1986 dat hij toekomstige belastingambtenaren moest testen op misselijk makende karakter eigenschappen zoals jaloezie, afgunst en achterdocht.

Je zult Nederland mee opgebouwd hebben, als hardwerkende Nederlandse burger en meer dan 40 jaar alle afdrachten betaald hebben, of een hardwerkende MKB-eigenaar zijn, dag en nacht gewerkt hebben met vaak ook de onbetaalde inzet van vrouw en kinderen en niet behoren tot het select gezelschap dat de ruif leeg steelt , dan ben je in Nederland te beklagen want deze deur van solidariteit blijft dicht.

Afgeschermd door:
De Raden van Bestuur van Banken en Verzekeraars.
De vele directies van deze Banken en Verzekeraars.
De top van de ambtenarij gebonden door lobby en eigen persoonlijk belang.
De top van graaiende zakkenvullende directies en Raden van Bestuur van Multinationals

De nevenfuncties van journalisten, advocaten, fiscalisten, accountants, hoogleraren, rechters en raadsheren.
De vele geheime genootschappen.
De verwevenheden van bestuurlijke met publieke, politieke en gerechtelijke macht.

De partij discipline die werkzame oplossingen in de weg staan, met daardoor een lamgeslagen Tweede Kamer, dat als een gekortwiekt vogeltje altijd te pletter valt, of het groen, blauw, rood of welke linkse of rechtse kleur dan ook. Hoofdkleur, nevenkleur of onder kleur, de Nederlandse gewone burgers staan er gekleurd op, namelijk paars, verkleumd van de vreselijke Siberische toestand in Nederland! Doodgevroren in een land van honing en overvloed.

De Eerste Kamer die hetzelfde zingt als het gekortwiekte vogeltje.
De vele commissies, stichtingen, adviesgroepen, raden van toezicht op van alles en nog wat, die met het produceren van rapporten, aanbevelingen, tegenbegrotingen en onderzoeken slechts een enkel doel hebben: “het eigen gelijk en liefs met nog meer subsidie”.

Maar bovenal de onwil om er gezamenlijk de schouders onder te zetten door degenen die van ons een mandaat gekregen hebben. Door ons gekozen zijn! Het zijn de 225 bestuurders van Eerste en Tweede Kamer, die aan de knoppen van de macht zitten. Deze 225 bestuurders die moeten toezien op een transparante en loyale samenleving zodat de gewone huis tuin en keuken burgers niet opnieuw worden gefileerd en de publieke en politieke misstanden moeten betalen.

Afschrikwekkende voorbeelden zijn zeer velen. Miljarden zijn er verkwanseld en verspeeld. Uw geld en mijn geld, dus ons geld! In het casino van de partijbelangen!

Niemand roept de directies van pensioenfondsen en banken ter verantwoording. Niemand roept Zalm ter verantwoording. Niemand klaagt Wim Kok aan. Niemand heeft de moed om zich te verzetten omdat de paarse kolderpolder Nederland heeft opgezadeld met een onbetaalbaar geworden en desastreus bestuurlijk, publiek en politiek wangedrocht dat vertakkingen heeft als een gigantische octopus binnen alle maatschappelijke stromingen en zijn zuignappen heeft vastgezet op al het geld dat van de normale huis tuin en keuken burgers wordt gestolen.

Gestolen met slechts een enkel doel, de continuering van de eigen macht, de eigen portemonnee, het eigen geluk, de eigen doelstellingen, de eigen partij, de eigen victorie en voorspoed van zichzelf tot in het extreme. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken! We hebben nog geen 300.000 leden van politieke partijen en slechts 3% dus ongeveer 9.000 figuurtjes verdelen alle macht en mooie baantjes onder zichzelf en partijgenoten!

Want de Binnenhofhaan heeft al vele malen meer gekraaid dan 3 keer en de zilverlingen zijn al ontelbare keren uitgekeerd als gouden handdrukken, premievrije pensioenen, doorbetaalde salarissen en allerlei te pas en onpas verzonnen baantjes voor de eigen geloofsgenoten, die toch nog even gefêteerd moesten worden na hun wanprestaties, hun missers en het verbrassen van collectief (ons) geld. Het gewone volk en vele MKB-bedrijven zijn ontelbare keren verraden en gegeseld door deze Pontius Pilatussen en dit soort oppassers van de macht.

Er blijft de Nederlandse burgers slechts een ding over, genoeg is genoeg en we stoppen met al die onzin en pleiten voor een nieuwe maatschappij, iedereen een basisinkomen en we schaffen alle subsidies en uitkeringen af. We besparen daardoor al aan miljarden voor de overbodige controleurs, die niet meer nodig zijn om bijvoorbeeld te constateren dat er twee tandenborstel staan op de wastafels van ouden van dagen! (Toegevoegd op 19 nov. 2008 http://www.sdnl.nl/wachtgelden.htm )

Conclusie:
Altijd gaat de elite in Nederland maar verder op de kwalijke gevolgen en nooit met de aanpak van de oorzaken, want pas op in de openbaarheid gekomen gevolgen wordt verbijsterd, bezorgd en onthutst gereageerd door de 225 verantwoordelijken in Eerste en Tweede Kamer. Laat staan dat er een daadwerkelijke aanpak komt om de schuldigen van de vele miljarden kostende oorzaken te vervolgen en te bestraffen.

Een pluk ze wetgeving voor veroorzakers? Die zitten bij de Wereld Bank, of zijn Minister van Staat, of hebben vele dikbetaalde commissarissen functies, of zijn als volstrekt losgeslagen over hun eigen gelijk zoals “wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje, dat gaat naar Europa toe zoete lieve meid?”.
Uiteindelijk bepalen de omroepen en de pers hoever de politiek met rotzooien kan gaan. Stellen zij de grens aan liegen en bedriegen, dan houdt dit en het misbruik van macht vanzelf op.

De media bepalen waarover u mag nadenken. De politiek is een operette van opportuniteit. De media zijn de hoofdschuldigen aan de verwording van onze maatschappij met prulprogramma’s op de buis en een overload van culturele kul. De structurele discussie over het functioneren van de maatschappij ontbreek vrijwel totaal, Met in verkiezingstijd de blik altijd naar voren met schone beloften, maar nooit naar het verleden kijkend en naar de puinhopen van paars, groen, blauw, rood en violet.

M.v.g. Paul Quekel

Citaat uit http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm:

“Oftewel in NAAM VAN DE KONINGIN zijn vele rechten verkwanseld, mensen geestelijk geliquideerd, onmondig gemaakt, en overgeleverd aan de hoon van de registratie journalistiek.

We hebben een wereld gecreëerd waarin iedereen afhankelijk geworden is. Van de vele informatie die over glasvezelkabels als internet bekend geworden is (en nu al de vijfde colonne aan het worden is voor de revolutie van de gewone wereldburger), om deze shit van de Wereld met ongekende snelheden te verspreiden, van voedsel al dan niet gemanipuleerd, van gekocht geluk via onzinnige reclames voor producten die we eigenlijk niet nodig hebben. Vaak geven ze maar een kortstondig geluk van zelfbevrediging.

Als we nu niet gaan ingrijpen dan zal de Wereld vergaan in de chaos van zelfgenoegzaamheid. De weg naar Rome is geplaveid met goede voornemens. De weg van bestuurlijk Nederland en Europa heeft vele dubbele agenda’s en is een glibberige onbegaanbare weg aan het worden. Zakken worden gevuld met niet aflatende Euro’s opgehoest door een Europesche bevolking die zich verbaasd en steun gaat zoeken, steun zoals in Nederland bij een Pim Fortuyn. Een waarlijk groot man, die goed doorhad wat er speelde. Hij is niet meer”.

M.v.g. Paul Quekel

Koddebeier
7 maanden geleden

Het hele kabinet is een incompetent zooitje !!

Jan de Vries
7 maanden geleden

Je schrijft over de groeiende verarming van de Nederlandse midden en laagste klasse van de samenlevingshiërarchie vnl agv VVD en D66 beleid.

Hoe krijgt die overblijvend klasse het dan toch voor elkaar om buiten schot te blijven…?

Boudica
7 maanden geleden
Antwoord aan  Jan de Vries

repressief beleid, vriendjespolitiek, list en bedrog.