Ideologie als seculiere religie

In zijn nuchtere ‘systemisch terrorisme’ sneed Ton Nijhof aan hoe onwaarachtig het (christelijk) geloof voor hem werd in zijn simpele toetsing ervan aan de realiteit. De essentie van geloof is dat het een filosofische ‘waarheidsgebod’ verhult, omdat het nu eenmaal ‘geloof’ is….  

Zoals Neef Jansen in zijn commentaar aanhaalt ‘is een geloof gevaarlijk als het zichzelf absoluut acht en zich met geweld aan anderen opdringt en als het weigert in te gaan op kritiek en uitnodiging tot deugdelijke discussie. Islam en communisme zijn voorbeelden bij uitstek van dergelijk gevaarlijk geloof’. 
Inderdaad, en het christelijke geloof is nog niet zo heel lang geleden door diezelfde fase van intolerantie, moord en doodslag gegaan, waarmee het voorkwam dat het tegen het licht gehouden kon worden door de (veronderstelde) ‘gelovigen’. Zolang de mensheid bestaat heeft de behoefte bestaan om ‘de zin van het bestaan’ te doorgronden, allerlei goden popten daarbij op als de spreekwoordelijke ‘deus ex machina’ in het ontstaan van religies die deels weer werden afgedankt, deels voortbestaan. De discussie over religie, veelal tegenover atheïsme, focust meestal op de meest fundamentalistische vorm daarvan in kritiek van binnen uit èn van buiten, waarbij atheïsme geadopteerd werd door het communisme en verloederde tot een bot instrument van de communistische beulen.

De instandhouding van de soort

Friedrich Nietzsche (1844 – 1900)

Wat men gelooft en wat men waardevol vindt in de zoektocht naar ‘de zin van het bestaan’ was al in de Griekse oudheid een ‘bone of contention’ in het zoeken naar de waarheid. Religie tendeert het leven na dit leven voorop te stellen en het heden te zien als een voorbereiding daarop terwijl de ontkenning daarvan noodzakelijkerwijze moet leiden tot een vacuüm in die zoektocht naar de waarheid. In dat vacuüm concurreert christendom met ‘nihilisme’ dat ons verblijdt met een plaatsvervangende ‘seculiere religie’, waarover Nietzsche interessante concepten lanceerde maar er niet tijdig uitkwam omdat zijn aardse bestaan tot een einde kwam. Wat zeker is, is dat de mensheid behoefte heeft aan een soort van ‘benchmark’ – zoals religie – waaraan onze impulsen en handelen getoetst kunnen worden, maar nihilisme haalt in die context zowel het christendom als zichzelf onderuit. 

Hoe meer filosofen je leest, des temeer tendeer je ertoe te geloven dat ‘de zin van het bestaan’ best eens gelimiteerd kan zijn tot de simpelste waarheid in ‘de instandhouding van de soort’. Alles wat filosofen daaraan toevoegen, al sinds tientallen eeuwen geleden in het klassieke Griekse drama tot het al even oude idee van ‘progressieve ontwikkeling’ leidde tot een geseculariseerde versie van het geloof van christenen in de voorzienigheid, hetzij in het nu hetzij als het schip met dubbeltjes komt. Dat christelijke geloof bouwde voort op het besef in de Griekse filosofie van de zinloosheid van het bestaan, verhuld onder een theorie van hun ‘ware werkelijkheid’ – ‘hun waarachtigheid’ – leidend tot een moraal die door het christendom werd geradicaliseerd en gepopulariseerd.

Die Götterdämmerung

Eindscene: Walhalla gaat in vlammen op.

Die zoektocht naar ‘waarachtigheid’ is de dubbele bodem voor de eigen ondermijning van het christendom, door alles weer op losse schroeven te zetten en daarvoor in de plaats een seculiere religie te creëren. ‘Die Götterdämmerung’ spreekt niet alleen liefhebbers van Richard Wagner aan, maar tientallen filosofen creëerden hier hun eigen Gordiaanse knoop omdat het nihilisme schatplichtig blijft aan de morele imperatief van het ‘waarheidsgebod’. ‘De dood van God’ betekent dat het geloof moet instorten omdat het zèlf het belang van de waarheid zoekt, maar zoals Ton Nijhof illustreert is de verzoening van geloof en rede een Sisyphus arbeid waar Nietzsche wijst op de ingrijpende gevolgen ervan.

De twijfel of ontmaskering van het bestaan en bestuur van God alles omver zal halen wat op het geloof daaraan was gebaseerd – ‘God is de waarheid’ – vindt zijn terugslag in het fanatieke geloof dat ‘alles bedrieglijk is’. Dat nihilisme betekent niet alleen dat het geloof moet instorten maar dat het ontstane vacuüm opgevuld kan en zal worden, niet noodzakelijkerwijze door religieuze concurrentie, maar veeleer door de meest agressieve, intolerante en gewelddadige atheïsten zoals communisme, het daarop gebaseerde globalisme van de Verenigde Naties en niet te vergeten de funeste islam, die zich met grote ellebogen een weg banen door de – verondersteld vrije – wereld. Het zijn drie levensgevaarlijke ideologieën, seculiere religies, die zich met bot geweld aan de mensheid opdringen en iedere intelligente discussie vermijden.

Het globalistische systemische terrorisme

De islam doet dat door honderden moordaanslagen en grootschalige migratie (een verkapte invasie) ter verwatering van de westerse wereld – met de volledige medeplichtigheid van onze premier Rutte – wiens globalistische medeplichtigen dat ondersteunen door censuur in de media en op het internet. Door hun stuitende ‘cancelling’ praktijken om hun 2030 Agenda van de VN door te drammen, met hun misdadige coronavaccinatiecampagne van kleine kinderen die straks zonder Hugo de Jonge’s ‘volkomen veilige’ vaccinatie niet meer naar school mogen of ongevaccineerde zieken aan wie straks medische verzorging ontzegd zal worden omdat zij zich niet als Rutte’s proefkonijnen aan vaccinatie wagen.

Globalisme als seculiere religie in zijn extreme, ideologische vorm, biedt zo te zien minder voordelen dan het inmiddels vrij gematigde christendom. Dit zijn pure Nazi praktijken van het globalisme die ons egocentrische, hersenloze Kartel en Volksvertegenwoordigers ook eens zouden moeten zien.  (zolang het nog op het internet staat – matig geluid, maar de afschuwelijke beelden spreken voor zich).

Hierin ziet u de hartbrekende, wereldwijde gevolgen ervan, als uw maag niet omkeert van de walgelijke gevolgen van ‘het globalistische systemische terrorisme’.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
2 jaren geleden

Vanwege de groei van de mensheid en de steeds grotere impact van wetenschap en techniek, vanwege ook de steeds grotere macht van banken en ondernemingen, en vanwege de toename van de aantallen miljardairs en miljardairsfamilies en hun eigenaardige hobby’s, is er in toenemende mate behoefte aan een mondiale ethiek, een planetair ingesteld onderscheid in goed en kwaad. Maar dat is er niet. Integendeel, men rotzooit maar wat. Er probeert zich weliswaar een gezonde en gedijende wereldsamenleving te vormen, maar alle krankzinnigheden en seriemoordenaars van het verleden zijn er nog en zijn alive and kicking. Bijvoorbeeld: Gordon Gekko’s greed-is-good kapitalisme, bijvoorbeeld het krankzinnige moordende islamisme, bijvoorbeeld het nog veel gestoorder massamoordend communisme. En wat te denken van de scientology church, enig idee wat dat voor gestoord fascisme is? Die hebben al een oorlogskas van twee miljard dollar. Nou ja, en dan heb je nog de mafia, de cosa nostra, de mexicaanse kettingzaagkartels, en zo meer, gezelligheid kent geen tijd. Het zal er toe leiden dat men om orde vraagt, smeekt, net als in Libanon toen Macron daar langskwam. Te midden van de algehele corrupte gangstergekte en maatschappelijke chaos smeekt men hem om enige normaliteit, dat er bijvoorbeeld weer drinkwater is en electriciteit. Die chaos, dat kan een wereldwijd fenomeen worden, en het is dan nog maar de vraag waar dat precies op uitdraait.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

… waar dat precies op uitdraait? Het staat zwart op wit… De door u gesignaleerde Chaos is de vooropgezette intentie (cfm. Trotski’s ‘permanente revolutie’ concept). Het ‘woke’ nihilisme kent nu eenmaal geen constructieve aspecten, kan alleen maar vernielen.

Hun progressiviteit is pure destructie, goed zichtbaar in bijvoorbeeld
. de EU’s ondermijning van de souvereine rechtstaat middels Corona- en klimaatbedrog,
. ondermijning van de landbouw en veeteelt middels NOx leugens in hun ‘culturele revolutue’,
. de ondermijning van de economie en uitholling van onze pensioenfondsen door door de ECB die de geldpers zo hard mogelijk laat draaien om de globalistische herverdeling te faciliteren en hyperinflatie te veroorzaken,
. Bill Gates’ verliefdheid op genocide via vaccinaties,
. George Soros ondermijning van rechterlijke macht door zijn corrupte hulpjes van D66, etc.

Waarop het uitdraait is ‘het verrijzen van het arbeidersproletariaat als de Marxistische phoenix uit de as van het kapitalisme’ (letterlijk zo beschreven in het Communistisch Manifest = het draaiboek van de 2030 V.N. Agenda).
Tenzij wij daar een stokje voor steken, maar gelobotomiseerde lakeien als Macron en Rutte zijn gedwee en volgzaam in hun overtuiging dat de kiezer er voor hen is, dus laten wij hen nu maar eens duidelijk maken dat zij er voor ons zijn in ons ‘maatschappelijk contract’!

Macron voelt de bui van de komende verkiezingen al hangen en Rutte moet per se héél snel met zijn kwaadaardige heks op het kapitalistische vreugdevuur gepurgeerd, en vooral buiten de formatie gehouden worden. Hij is het grote struikelblok voor de formatie in zijn incestueuze relatie met het communisme.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

P.S: kijkt u hier maar eens waar de communistische motor achter al dit kwaad zetelt: Peking, grootaandeelhouder in de V.N.
.
https://www.americaoutloud.com/chinese-communist-party-influence-in-our-universities-must-stop/

Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Ik zag gisteravond op de Duitse tv een documentaire over Libanon, specifiek Beiroet. Aan het begin van die film wordt getoond hoe Beiroet was in de jaren ’60 vorige eeuw: rijk, vredig, welvarend, christelijk, een stukje Franse Riviera in het Midden-Oosten. Vervolgens komen er beelden van de burgeroorlog. Je ziet hoe de stad gestaag kapot geschoten wordt. Je ziet en hoort over het ineenstorten van alles, vanwege de gekte, de haat, het fanatisme. Helemaal aan het eind verschijnen er mensen die zeggen dat Libanon er niet meer bovenop komt, dat het fascisme regeert, dat de gangsters de macht hebben, dat Iran eigenlijk de baas is. Dit scenario zie ik ook voor Nederland, en voor Zweden, en Frankrijk, Duitsland, Belgie, Italie, de UK, Canada, zelfs delen van de V.S. Het kan zijn dat in de chaos die dan ontstaat, China steeds groter delen van Europa overneemt, en alles aan islam in die betreffende delen uitroeit, en en passant ook alles aan westerse vrijheid uitroeit, en aldus dat krankzinnige Chinese totalitarisme inplant. Futuroloog Adjiedh Bakas heeft al voorspeld dat het zeer wel mogelijk is dat China een stad als Rotterdam opkoopt. Om te beginnen. Het punt is dat er allerlei monsters op de loer liggen, allerlei psychopaten, seriemoordenaars, totalitarismen, die er op uit zijn de moderne liberaal-democratische, vrije en open samenleving te vermoorden en te vervangen door de eigen dystopie en open gekkenhuis. Maar het grootste monster van alles is nog wel de geringe bereidheid van die moderne wereld om zich te doen gelden tegen al die gekten, fascismen en totalitarismen. Wij zijn als verlamd door relativisme, cultuurrelativisme, nihilisme, zelfhaat, weg-met-ons, excessieve tolerantie, enzovoort. Het ontbreekt ons aan motivatie om er te zijn en om al die gekten genadeloos op de bek te slaan. Wij durven dat niet. Hebben er de motivatie niet voor. Bolkestein zei het al eens in ‘Boren in hard hout’: wij zijn zelf onze grootste vijand.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Ik ken het beeldschone en beschaafde ‘goede oude’ Libanon uit eigen ervaring en heb gezien hoe de smeerlap Arafat – de grote vriend van Sigrid Kaag – naar Libanon vluchtte om daar de ondergang van dat prachtige land in te luiden.

Weliswaar werd hij gedeporteerd naar Tunesië, maar het kwaad was al geschied… Hoe wilt u dat ons land daar tegen optreedt als Sigrid Kaag daar de aangewezen minister voor is?

Een dame die er geen been in zag zich te encanailleren met die smeerlap van Arafat en diens vrienden en zelfs de goede smaak had om met één vanhen te trouwen?

Tel uit je ongeluk!

Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Van belang is het om de misdaden van deze mensen duidelijk en goed onderbouwd in beeld te brengen en dit dan in de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek. Bijvoorbeeld prof Michael Ley noemt Angela Merkel een Schwerstverbrecherin die de Duitse cultuur meer schade heeft berokkent dan Adolf H. Hij schrijft er ook heel interessante boeken over. Hij voorziet de noodzaak van een Reconquista.

Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Lezing door Dr. Michael Ley in Wenen: https://www.youtube.com/watch?v=nO4lHp73zYs