Het manipulerende dashboard

De slagzin van de overheid: “alleen samen krijgen we corona onder controle.” gaat uit van de maakbaarheid van de samenleving en het idee dat we de natuur kunnen bedwingen. Niets is minder waar.
(Shashi Roopram op Twitter)

In de achterliggende maanden heb ik twaalf artikelen gewijd aan de manier waarop Westerse regeringen de effecten van het SARS-COV-2 virus en de COVID-19 ziekte proberen te bestrijden. Uit die twaalf artikelen blijkt dat Westerse regeringen zoals ook het geval is met de aanpak van klimaatverandering en migratie problematiek, de maakbaarheid van de samenleving als vertrekpunt voor de bestrijding van het bovengenoemde virus heeft genomen en daarop naar eigen zeggen beleid heeft geconcipieerd.

Afb: screenshot coronadashboard

Waarschuwingen en adviezen die werden gebaseerd op ervaringen van eerdere pandemieën zoals SARS-3, Mexicaanse/Varkensgriep en de griep golven in de periode 2016-2019 legde de Nederlandse regering naast zich neer. Wat volgde was een beleid van verkeerde keuzes met het aantal besmettingen, dat met de PCR test werd geconstateerd, als uitgangspunt voor het treffen van maatregelen.

De onbetrouwbare PCR test

Diverse onderzoekers[1] hebben vastgesteld dat de PCR-test een onbetrouwbaar instrument is om daarop een antivirusbeleid te baseren.

In november 2020 vonniste het Portugese Beroepshof dat coronatests onbetrouwbaar zijn en verplichte quarantaines op basis van PCR-testresultaten om die reden onwettig zijn. De rechters suggereerden verder dat een gedwongen quarantaine voor gezonde mensen mogelijk in strijd is met hun fundamentele recht op vrijheid. De rechters oordeelden bovendien dat een enkele positieve coronatest niet kan worden gebruikt als doeltreffende diagnose van infectie. Het vonnis werd onderbouwd met de resultaten van de studie van Jafaar c.s. van 20 september 2020[2],

De WHO heeft eind december 2020 zelf toegegeven dat de PCR test vrijwel uitsluitend vals-positieven oplevert[3]. Een bevestiging van beweringen van veel experts dat alleen een PCR-test geen klinische besmettingen kan aantonen. Ondanks 40 WOB verzoeken die wereldwijd door Christine Massey[4] en haar team zijn ingediend, kon geen autoriteit of instantie bewijzen dat het SARS-COV-2 virus daadwerkelijk bestaat. De vraag die aan die 40 werd gesteld was simpel: “bewijs ons dat het SARS-Cov 2 virus is geïsoleerd en het bestaan van het virus objectief kan worden aangetoond”. Geen van de 40 kon die vraag bevestigend onderbouwd door bewijs materiaal beantwoorden.

“De regering bedrijft een
beleid van inventieve armoede”

Het trieste is dat zelfs viroloog Marion Koopmans, die vanaf het begin deel uitmaakt van de coronakern van het Kabinet, eind november 2020 bij NPO Radio-1 toegegeven heeft dat de PCR-test niet kan aantonen of iemand besmet is met het coronavirus (of met wat voor virus dan ook). Dat betekent dat besmettingen die door Kabinet, politici en media worden gemeld, niets meer dan pure onzin zijn, Koopmans en Van Dissel van het RIVM erkennen dat met de test geen onderscheid kan worden gemaakt of iemand ‘besmettelijk’ is, of dat het enkel restjes zijn die nog een tijd lang (weken tot maanden) in je lichaam blijven zitten

Die verkeerde aanpak heeft geresulteerd in autocratische maatregelen die er op gericht zijn om de vrijheid van denken en bewegen van een samenleving steeds verder in te perken. Van dwingende adviezen binnen te blijven en thuis te werken via sluitingen van Horeca en recreatie opties, quarantaines, lockdowns naar de avondklok. Volgens de regering had de volksgezondheid prioriteit en moest na de overwinning op het virus pas gekeken worden naar schade op economisch -, onderwijs – werkgelegenheid gebied en bijkomende psychische en fysieke schade bij de samenleving. De Nederlandse regering bedreef en bedrijft een beleid van inventieve armoede. Beleid zonder het verschaffen van perspectief zonder exit-strategie en gebaseerd op vaststellingen van gisteren.

Het Corona-dashboard uitgelicht

Vandaag (2 februari 2021) kreeg ik het artikel van Patricia de Boer op de website OpinieZ onder ogen. Zij vatte de inhoud van mijn twaalf artikelen op een puntige en heldere manier samen en die informatie mag en moet ik volgers van deze website niet onthouden. De onderstaande tekst in dit artikel is een bijna 100% weergave van de voorstelling van zaken die zij  in haar artikel heeft opgenomen met dien verstande dat ik de volgorde van haar observaties en teksten enigszins heb aangepast;

Onder het mom van transparantie heeft de regering geadviseerd door het OMT, het Coronadashboard (in het artikel vervolgens benoemd als dashboard) (on)bewust onvolledig opgesteld. Door het ontbreken van context wordt het conditioneringsproces van de angstige burger gestimuleerd. Het dashboard werkt dus angst bevorderend. Patricia de Boer onderbouwt haar vaststelling dat het dashboard een manipulatief karakter heeft en dient om het gedrag van de leden van de samenleving te conditioneren. Vervolgens wordt het kaduke karakter van het dashboard puntsgewijs aangetoond: besmettingen, doden, leeftijdscategorieën en risiconiveaus.  

Besmettingen als yardstick voor maatregelen

Over de onbetrouwbaarheid van de PCR-test is uitgebreid verhaald. En dan nog. Zo’n getal krijgt pas betekenis als je weet wat de ziekteratio is die erbij hoort: wie wordt er ziek, waarom en hoe vaak, hoeveel? Een positieve test, zonder klinische diagnose of ziektebeeld, heeft geen enkele waarde anders dan het zaaien van onrust om burgers te conditioneren. Ook met dagelijkse aantallen ziekenhuisopnames kan niets gedaan worden. Pas wanneer duidelijk is of  die met of door COVID-19 opgenomen zijn en of dat weinig is of veel is, kan met die data iets zinnigs gedaan worden. Het merendeel van de samenleving kan zelf geen peil op die aantallen trekken, omdat de informatie m.b.t. aantal ziekenhuis opnames ontbreekt. Bovendien is uitgebreid aangetoond dat data bewust vervuild worden om eigen gelijk te bewijzen of uit financiële motieven. Iedere aan resp. met COVID-19 overleden persoon levert een medische installatie geld op.

Onderzoeken en rechtszaken in de USA hebben uitgewezen dat Corona data uit politieke overwegingen gemanipuleerd kunnen zijn. In de USA is ontdekt dat officiële aantallen sterk overdreven werden en moesten worden bijgesteld. In sommige staten daalde het aantal zelfs met 25%. Vooral overleden personen in verzorging – en verpleeghuizen werden voor het gemak geteld bij het aantal Corona virus doden, terwijl die aan een andere onderliggend medisch manco waren overleden. Waarom zou het in Nederland ook niet zo zijn?  

Het “aantal besmettingen” en het “aantal ziekenhuisopnames per dag (en in grafiek over een periode)” had kunnen zijn: “het percentage ziekenhuisopnames ten opzichte van het totaal aan positieve testen over een periode, en vooral ten opzichte van de geschatte besmettingen”. Het R-getal wordt tenslotte gemodelleerd en breed geaccepteerd en kan hiervoor de basis vormen.

Wanneer het aantal doden in perspectief geplaatst wordt, bijvoorbeeld het aantal coronadoden ten opzichte van het totaal aantal doden per dag en in trend, krijgt de samenleving een beter beeld van de ernst van de situatie. Dat is niet gebeurd, omdat ‘angst voor het virus’ als gedragsaanjager wordt gebruikt. Net als bij ziekenhuisopnames wordt de doorsnee burger de context onthouden en dat blijkt een effectieve manier van sturen op angst. Het is overigens opmerkelijk dat op dit moment op de RIVM-site nog steeds een Infection Fatality Rate (IFR) vermeld wordt van 1,3%, terwijl op basis van diens eigen data de IFR 0,6% is. 

Waarom geen opsplitsing in leeftijdscategorieën?

Wanneer de regering de samenleving inderdaad context zou willen aanbieden, dan moeten dashboard-data in drie leeftijdscategorieën opgesplitst worden: onder de 65, 65-80 en boven de 80. En naar aantal aandoeningen per leeftijdscategorie, opdat duidelijk wordt gemaakt hoe de risico’s verdeeld zijn. Voorbeeld: van de 13.872 coronadoden (status 29/1/21) zijn er slechts 674 overleden onder de 65 jaar. Op een totale omvang van die groep van 6,4 miljoen is dat 0.01% en een geschatte IFR van 0.08%. Hoeveel personen onder de 65 jaar kennen dat IFR-percentage? Als dat zo zou zijn, dan zou het grootste deel zich vermoedelijk niet zo makkelijk fysiek en psychisch laten gijzelen als nu het geval is.

Risiconiveaus

Wat veel verder gaat dan angst aanjagen is de rapportage met betrekking tot de vier risiconiveaus. Nu uitgedrukt als het niveau van besmettingen (lees: positief getesten) per 100.000 inwoners. Los van enige informatie over ziekte of dood. Door sociaal-maatschappelijk beperkende maatregelen te koppelen aan iets wat niets betekent, in combinatie met het (te) laag houden van voldoende adequate coronabedden, is het ideale systeem gevonden om een heel volk permanent te sturen en in vrijheid te beperken.

Angst aanjagen resulteert
in conditioneren

Hoe de ‘teneur van golven en alarmerende cijfers’ vormgegeven werd, konden we horen en zien aan de kernbegrippen en cijfers die over ons uitgestrooid werden. Doden en opnames in plaats van genezingen en ontslagenbesmettingen in plaats van getestenverboden medicaties in plaats van consent based experimenten, vaccinatie-aandrang in plaats van gezond leven-adviezen (“weet u hoeveel kilo die 72% dikke mannen boven de 60 jaar op de IC hadden kunnen afvallen in zes maanden?”).

Mensen zijn simpel te conditioneren. Dat heeft de geschiedenis meerdere keren bevestigd. Uit een onderzoek van M.L.Howe[5] blijkt, dat ongeveer 45% van de mensen ‘unconscious obedient’ is (past zich zonder nadenken aan gezag aan), 40 % is bewuster maar past zich aan op basis van comfort (kiest altijd de makkelijkste weg), terwijl slechts 15% door het potentieel pijnlijke proces van onafhankelijk denken gaat. Meer dan 80% is per definitie volgzaam, niet altijd vanuit een vertrouwen in autoriteit, maar meestal vanwege aangeleerd respect voor gezag. Bijna iedereen in haar of zijn omgeving zegt niet volgzaam te zijn, maar een kritisch denker. Die moeten maar eens goed kijken naar de documentaire The Milgram Experiment of de film The Stanford Prison Project.  Een deel van deze zelfbenoemde kritische denkers bevindt zich in de middengroep, die (soms) wel kritisch is, maar ook volgzaam “omdat er nou eenmaal niets aan te veranderen is, en het zo het snelste over is”.

Het verleden leert dat change comes from disobedience. Volgzaamheid houdt situaties in stand, en kan in geval van misstanden voor maatschappelijk ongewenste soevereiniteitsoverdracht zorgen van burger naar overheid. Dit betekent geen vrijbrief voor, aanmoediging tot of goedkeuring van geweld. Op geen enkele manier. En voor al te enthousiasten: ongehoorzaamheid vraagt ten eerste om een diepe analyse en een zorgvuldige afweging.

Anders en beter

De Nederlandse Samenleving heeft behoefte aan een dashboard dat de burger dient, en niet is ingegeven door vermijden van gezichtsverlies, incompetentie en aansprakelijkheid van degenen die ons in deze oneindige donkere tunnel brachten. Een dashboard dat de maatschappij niet verzwakt, stressed, polariseert en dus steeds zieker maakt. Een dashboard dat op basis van werkelijk transparante communicatie geen valse veiligheid creëert in ruil voor het inleveren van eigen verantwoordelijkheid en het overdragen van persoonlijke soevereiniteit.

We hebben behoefte aan een dashboard dat kracht, houvast, zelfvertrouwen en een echt samen creëert. Door de burger, voor de burger. Want op een overheid die ons angstig in het spookhuis rond blijft rijden zodat niemand meer zijn treintje uit durft te stappen, zitten we niet te wachten.

Patricia de Boer spreekt uit wat het merendeel van de zwijgende meerderheid denkt, maar te bang is om dat helder uit te spreken. Bang om neergezet te worden als corona ontkenner en complotdenker en niet beseft dat juist zij die die termen in de mond nemen de echte ontkenners en complotdenkers zijn.


[1] Center for Evidence-Based Medicine van de Universiteit van Oxford, en de Universiteit van West England; uitvinder van de PCR test, Kary Mullis (1944-2019; Carl Heneghan, directeur van het gezaghebbende Centre of Evidence-Based Medicine.

[2] Zie https://academic.oup.com.

[3] Zie artikel https://www.zerohedge.com/medical/who-finally-admits-pcr-tests-create-false-positives.

[4] Zij is Director of Research and Education aan het Institute for Research in Cognitive Science van de University of Pennsylvania en de Director of PENNlincs.

[5] Hoogleraar Forensische Psychologie, Klinische Psychologische wetenschap aan de Faculteit van Psychologie en Neuro wetenschap.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
3 jaren geleden

als er in zo’n 300 Nederlandse ziekenhuizen rond de 2.500 corona patiënten zijn opgenomen, zijn dit er zo’n 8 per ziekenhuis, volgens Bartjes…

3 jaren geleden

Ik geloof dat het de hoogste tijd is voor ongehoorzaamheid. Er is helemaal geen coronacrisis. We worden van ons leven, en onze vrijheid beroofd, vanwege een smerige agenda. Zie wef, Gates, fauci, Ferguson, Het is allemaal te lezen in het voortreffelijke blad: gezond verstand.