Boerenbedrog

Klimaatjunks verdienen kapitalen. De Groene Industrie die zich in leven houdt m.b.v. subsidies die door de belastingbetaler opgebracht moeten worden, is miljarden business. In de klimaatindustrie werd drie jaar geleden een geld volume rondgepompt van rond de $1500 miljard en dat volume is door de klimaat overeenkomsten van Parijs (2016) en Katowici (2018) procentueel gegroeid. De manier waarop die Groene Industrie te werk gaat, is vergelijkbaar met de handelwijze van de Zieligheid Industrie. Geldgraaiers aan de top, manipuleren van informatie, lobbyen bij naïeve politici, veel beloven en criticasters die hun klimaat Utopia bestrijden, worden keihard buiten spel gezet.

Hoewel politici, activisten en commerciële bedrijven ondersteund door de media blijven hameren op de overheersende invloed van de mens op het klimaat, zijn de echte kenners, de wetenschappers, het er over eens dat er meerdere factoren zijn die een indringend effect hebben op regionale klimaatkarakteristieken. Er is dus meer dan alleen maar de mens. Drie voor het grote publiek (deels) onbekende invloedsfactoren die tot de categorie meer worden gerekend worden hieronder verklaard:

 • De invloed van de zon die volgens onderzoekers zich nu in een periode van lage activiteit bevindt. Ook genoemd Koude Zon (weinig zonnevlekken). Een groot aantal wetenschappers en onderzoekers van zonactiviteiten verwacht dat een global cooling periode aanstaande is.
 • Waterdamp, een volkomen onzichtbare substantie in de lucht, is de belangrijkste component van broeikasgas. Er is daarvan veel en het heeft een grillig karakter. Waterdamp wordt door National Oceanographic and Atmospheric Authority (NOAA)[1] als een wild card bij de opwarming van de aarde beschouwd.
 • Atmosferische schommelingen, (ESON; NAO[2],PDO[3], AMO[4], AO[5], IOD[6]) die een cyclisch karakter hebben en interacteren met andere veranderende ontwikkelingen op aarde zoals El Nino (El Niño Southern Oscillation ENSO) en La Nina.[7] Die atmosferische schommelingen hebben met elkaar gemeen dat ze duidelijk zichtbaar zijn in serieuze waarnemingen van het klimaat in de wereld. De meeste van deze duidelijk waarneembare schommelingen hebben niet of nauwelijks invloed op de gemiddelde wereldtemperatuur. Voor zover die invloed er wel is, zoals bij de ENSO en PDO, dragen ze niet bij aan opwarming of afkoeling op lange termijn. Er bestaan nu eenmaal geen eenrichtingsoscillaties.

Het lijkt me nogal een hele klus om het tijdelijke of permanente, het structurele of spontane effect van die invloedfactoren vast te stellen en die af te zetten tegen de veronderstelde invloed van de mens op weer en klimaat. Te vaak constateert de belastingbetaler dat politici en activisten druk bezig zijn met het in elkaar sleutelen van een kunstmatig mondiaal klimaatmozaïek om de druk op de westerse belastingbetaler te verhogen. In Nederland doen politici het voorkomen of de invloed van buurlanden bij de grenspalen ophouden en Nederland onder een klimaatstolp leeft. Nederlandse politici, hun experts en activisten hadden Svante Arrhenius´ hypothese[8] en resultaten van zijn vervolgonderzoeken over Global Warming beter moeten bestuderen.

Grijze versus groene stroom

In politieke discussies draait het hoofdzakelijk om het terugdringen van de CO2 emissie en dientengevolge een noodzakelijke energietransitie van fossiel naar duurzaam. De vraag of en in hoeverre de groene energie inderdaad duurzaam is en voldoet aan de politieke criteria (duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar) die Den Haag daarvoor heeft gesteld en of de transitie resulteert in de gewenste beperking van de CO2 uitstoot wordt wijselijk niet gesteld. Dus krijgt de doorsnee burger daar geen antwoord op.

Afb: pxhere

Duurzaam is een eigenschap van een systeem dat productief en divers is, hulpbronnen in stand blijven en geen schade aan het milieu toebrengt. Onder duurzame energie zou men verstaan energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Hoewel hernieuwbaar als een synoniem van duurzaamheid wordt gepresenteerd, is de uitleg in nuance toch anders. Voor hernieuwbare energie luidt de uitleg: energie die kan worden verbruikt en zonder belasting voor het milieu kan worden vernieuwd zoals hernieuwbare energie uit biomassa.

Het is zelfs voor de leek duidelijk geworden dat wind en zon in Nederland door weerskenmerken regelmatig geplaagd worden door onderbrekingen waardoor de dagelijkse energie behoefte niet alleen door zwaaipalen en zonnepanelen gedekt kan worden. Vanuit die invalshoek beschouwd zijn die energie opwekkers niet duurzaam. Door de afkoppeling van het gas en de geplande sluiting van kolen – en gascentrales ontstaat een gat in de stroomlevering. In Nederland is dat ongeveer 68%. Dat gat moet binnen het sluiting tijdschema voor beide grijze stroom leveranciers, gedicht worden door groene energie. De dagelijkse propaganda verkoopt het sprookje dat de groene energie Nederland breed ongeveer 9% van de energie behoefte dekt; kenners houden het op 1,5%. Het is een niet te beantwoorden vraag hoelang het duurt voordat het gat door Groene energie gedicht kan worden. In die tussenperiode blijft een deel van de grijze stroomleveranciers en hun CO2 uitstoot in functie.

De energie uit natuurlijke bronnen wind, zon, water en aardwarmte betitelen als groene, hernieuwbare of duurzame energie, is niet wat de termen de consument willen doen geloven. Zon, wind, water en aardwarmte blijken amper hernieuwbaar noch door de noodzaak van een vangnet betrouwbaar te zijn. Er kleven nog meer nadelen aan die bejubelde energiesoorten. Tot op heden zijn drie kostenplaatsen angstvallig buiten de discussie gehouden:

 • de schade die vooral water – en land windturbine parken veroorzaken aan het ecosysteem (verandering van stromingpatronen, invloed van geluidgolven op het gedrag van oppervlakte – en onderwater samenleving; ronddraaiende turbine bladen op vliegende fauna),
 • kosten van landschapsvervuiling (geluidsoverlast) en
 • ongevallen risico (kans op elektrocutie, valgevaar, beknelling, brandgevaar, vallende rotorbladen, ijsafzetting en erosie).

Omdat Nederland in tegenstelling tot bijvoorbeeld China, Frankrijk en de USA zijn kerncentrales gaat sluiten en groene energie de dagelijkse behoefte van de doorsnee burger niet volledig kan dekken, zijn kolen en gas centrales onontbeerlijk. Dat betekent dat de CO2 emissie niet wordt beperkt tot het door de elitocratie gewenste niveau. Bovendien overwegen kolencentrales over te stappen van kolen op brandhout, waardoor de boskap in Canada, Scandinavische landen, het Amazone gebied en de bossen van Borneo en Kalimantan wordt gestimuleerd. Los van de schade aan het milieu in de genoemde gebieden, is die optie volkomen onrendabel en gebruikt ook nog een boekhoudkundig truckje om aan te tonen dat die overgang CO2 neutraal zou zijn. De CO2 die vrijkomt bij de houtverbranding wordt vooraf verdisconteerd met de CO2-opname van een boom die nog gepland moet worden. Hout groeit natuurlijk niet zo snel als het wordt verbrand en resulteert bovendien tot een hogere CO2 uitstoot. Kortom, milieu en klimaat technisch geen briljante stap.

Door die onzekerheden in duurzaamheid, betrouwbaarheid en de schade aan het ecosysteem, blijkt de Algemene Rekenkamer niet in staat te zijn om te berekenen wat de beleidsrichtlijn 14% duurzame energie in 2020 kost. Desondanks blijkt Nederland (elitocratie en niet de belastingbetaler) inmiddels €37,7 miljard aan subsidies toegezegd te hebben om het percentage duurzame energie met 1,43% te doen stijgen naar 6,15% in 2020. De Nederlandse belastingbetaler zal daarvoor gedurende 15 jaar voor 1,43% extra duurzame energie uit eigen beurs moeten betalen. Kortom het criterium betaalbaarheid is op zijn mildst uitgedrukt in limbo. Daarover later meer.

De schone rendabele warmtepomp?

De warmtepomp en het daarvoor benodigde stelsel is een tweede onderwerp waarover de elitocratie zich zit te verkneukelen. Een warmtepomp verwarmt tot 55 graden, waardoor voor het badwater een boiler nodig is dat verbonden is aan zonnepanelen. De woning moet o.m. stevig geïsoleerd zijn en vloerverwarming bezitten. Een gemiddeld huishouden van 4 personen in een geïsoleerde tussenwoning van 150 m2 heeft een jaarlijks elektriciteitsverbruik van ca. 4.120kWh [informatie CBS]. Een warmtepomp voegt daar een elektriciteitsverbruik van ca. 4.850kWh aan toe. Het stroomverbruik stijgt voor het gemiddelde huishouden meer dan 100%. Dat verhoogde verbruik moet ook worden gecompenseerd. Aanvankelijk door Grijze en later, veel later door Groene energie. Klimaatkneuzen in Den Haag e.o. beweren dat het extra verbruik door het plaatsen van zonnepanelen gedekt kan worden. Dat is een illusie. Op een doorsnee dak kunnen maximaal 17 panelen geplaatst worden, die afhankelijk van het aantal zonnedagen en zonne-intensiteit op die dagen[9], ongeveer 3800Kwh per jaar kunnen opwekken. Dus moet ongeveer 1050 Kwh door grijze stroomopwekkers gedekt worden.

Warmtepomp. Afb: Joeke-Remkus de Vries op Flickr.

8 miljoen huishoudens moeten volgens de coalitie voorzien worden van een warmtepomp. Gaat men uit van 180 rendabele werkbare dagen in de bouw; een uitvoeringstijd van 20 jaar (3600 werkbare dagen), dan moeten bijna 2000 warmtepompen per dag aangelegd worden om die klus in 20 jaar afgerond te hebben. Uitgangspunt is dat één dag nodig is voor de aansluiting van een warmtepomp. En dat is zeker niet het geval. Door de veel grotere belasting per huishouden van het net, zal dit op alle plekken waar warmtepompen worden geïntroduceerd ook dubbel zo zwaar uitgevoerd moeten worden!

Het elektrische platform

De Tafel Mobiliteit dwingt de doorsnee Nederlander om zijn benzine resp. diesel auto te vervangen door een elektrische uitvoering. De vraag of dat haalbaar is, wordt niet beantwoord. Er kleeft een viertal problemen aan die eis:

 • Allereerst het volume autobezitters. Op dit moment is het gezien de stand van de technologie bij lange niet haalbaar om het huidige volume van 8,4 miljoen geregistreerde auto’s in Nederland (bron: CBS) in de nabije toekomst te vervangen. Bovendien kan dat volume nog groeien. Volgens statistica.com zijn er wereldwijd 1,9 miljoen elektrische auto’s in omloop. Volgens EV-volumes.com werden er wereldwijd 783,000 elektrische auto’s van alle types in 2018 geproduceerd. Dus het kan wel even duren voordat het wagenpark in Nederland is vervangen. Als inderdaad het merendeel van het autopark elektrisch is moet gelet op de laadtijd rekening gehouden worden met een piekbehoefte ´s avonds. De huidige energie infrastructuur zoals transformatiehuisjes kan zo´n piek zeker als de warmtepomp aanslaat, niet aan.
 • Ten tweede gelet op de actieradius, de behoefte aan elektriciteit vertaald in toelevering van elektriciteit naar en de behoefte en verspreiding van oplaadmogelijkheden.
 • Ten derde: het schaarse lithium voor accu’s[10]. Er is een eindig aanbod, winning en productie slecht voor het milieu, gewicht is hoog, de capaciteit (actieradius) nog niet goed genoeg, recycling is niet optimaal en de prijzen stijgen hard. Die problemen stellen een bovengrens aan het volume te produceren hybride platformen[11].
 • Ten vierde: de ontwikkeling van de wegenbelasting. Een elektrisch platform is allereerst zwaarder en de hoogte van de wegenbelasting is hoofdzakelijk op gewicht gebaseerd. Meer druk op de weg, meer slijtage, snellere vervanging. Blijft dat zo?
 • Ten vijfde: het is onduidelijk hoe het elektrische platform zich zal gedragen in lange en langdurige files. In hoeverre het wegdek door de zwaardere platformen sneller zal slijten en dus eerder aan vervanging toe is dan bij de conventionele platformen. Ook het afvoerprobleem van elektrische auto´s met panne is nog niet helder gemaakt.

In Zweden heeft de onderzoeksinstantie IVL onderzocht hoe goed de Tesla voor het milieu in de praktijk is. De bouw van een Tesla veroorzaakt door o.m. de benodigde koolstof voor carrosseriedelen een CO2 uitstoot die vergelijkbaar is met de uitstoot van een benzine auto die 60.000 km onder de wielen heeft. De voor het mobiliseren van de Tesla benodigde accu´s blijken na 200.000 kilometer door de uitstoot van CO2 net zo schadelijk voor het milieu te zijn als moderne benzine en diesel platformen. De voor de productie van die accu´s´benodigde metaal oxide uit ertsen kunnen in de dagmijnbouw (Bolivia, Chili, Kongo en China) alleen vrijgemaakt worden door het gebruik van grote hoeveelheden zuren (salpeter, zwavel, zoutzuur). Dat proces is sterk milieu vervuilend. De voor het opladen van elektrische platformen benodigde elektriciteit wordt in Noord Europese landen vooral in de herfst en winter voor meer dan 50% (afhankelijk van de bron worden percentages als 80 en zelfs 90% genoemd. De door de Duitse overheid gesteunde Ökostrom leveranciers houden het op 70%) geleverd door conventionele stroomleveranciers. Het duurt nog decennia voordat elektrische auto´s kunnen worden voorzien van alleen maar Ökostrom. Tot die tijd zijn elektrische platformen nog steeds net zo milieuvervuilend als de huidige conventionele uitvoeringen.

Klimaatdenken in Nederland[12]

Het Klimaatdenken in Nederland steunt op drie ongelijkwaardige pijlers. Het klimaat akkoord van Parijs dat gelet op de eerste schattingen ruim €1000 miljard uit de zakken van hoofdzakelijk de rijke landen van het westen zal zuigen (Europa is voor bijna €240 miljard de Sjaak) is de eerste pijler. Hoewel bevestigd is dat het akkoord gebaseerd is op gemanipuleerde informatie, zal Nederland er ongetwijfeld miljarden aan moeten bijdragen. De energietransitie van conventioneel of grijs naar duurzaam of groen is de tweede pijler. In plaats van het verminderen van de CO2 uitstoot zal die door het noodzakelijke vangnetstelsel en het verhoogde gebruik door warmtepomp en elektrische platform stijgen. De energie transitie heeft misschien meer te maken met het uitgeput raken van fossiele brandstoffen dan met het terugdringen van de CO2 uitstoot. Afkoppeling van het Groningse gas dat niets te maken heeft met CO2 emissie reductie, maar wel met de kop indrukken van de Groningse onrust. Goed voor de eerstvolgende verkiezingen. De belastingbetaler compenseert de gedupeerden in Groningen en de Groningers compenseren zichzelf.

Buiten de realiteit

In 2020 moet 14% van het energiegebruik gedekt worden door duurzame energie en in 2050 moet dat 95% zijn. Gelet op de huidige ontwikkelingen wordt dat een onhaalbare opgave[13]. In 2035 geen nieuwe auto´s op fossiele brandstoffen, maar op elektriciteit en waterstof. Het betekent het einde van het aardgas; introductie van geothermie die via warmtenetwerken zorgen voor de opwarming van huizen[14], kantoren, ziekenhuizen etc. en het ontstaan van een energie intensieve industrie. Voor de stimulering van die projecten had de Minister in 2016 €9 miljard aan subsidies uitgesmeerd over een periode van 15 jaar en vermoedelijk loopt dat op naar een kleine € 12 miljard in 2017 en 2018. Maar….veel kosten zijn ongedekt of zitten verborgen in 600 voorstellen van het Klimaatakkoord.

Kleine huishoudens de Sjaak

Wie dat betaalt? U en ik. Door subsidies of beter gezegd een bepaald percentage van de belastingen dat binnenkomt en door het heffen van energiebelasting op uw energie rekening. Het kost wat, maar dan heb je ook wat….in 2025, 2035 of in 2050. Het gros van ons maakt het niet meer mee, maar onze kinderen vermoedelijk wel.

Kooktoestel Anno 2030… Afb: PXhere

Het opdrijven van de energieprijzen en de daling van het besteedbare inkomen betekent voor een groot aantal van de Nederlandse huishoudens dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. Welke stroom gebruikende apparaten wel of niet kopen. Welke apparaten wel of niet op een stand-by stand. Welke apparaten wel of niet structureel wegdoen. Welke kamers wel of niet verwarmen. De nu gebruikelijke luxe die de huishoudens in de achterliggende decennia met een brede lach door de overheid werd aangeprezen, wordt door diezelfde overheid weer ontnomen onder het mom dat “de aarde gered moet worden, de temperatuur omlaag of beheersbaar gehouden moet worden, de CO2 emissie gereguleerd (zelfs ten koste van de voedselproductie voor het in stand houden van mens en dier) en daarom energie transmissie de gewenste oplossing van het klimaat probleem is. Alsof er een mondiaal klimaat zou bestaan.

Het besteedbare inkomen van de doorsnee burger zal dalen; de groepen arbeidsactieven en postactieven die een deel van de schatkist vullen, krimpt en de schatkist zal minder gevuld worden. Hoe gaat de afkoppeling van het gas en import van gas uit het buitenland de inhoud van de schatkist beïnvloeden? Industriesegmenten en delen van de MKB zullen de negatieve gevolgen van de keuzes die de consument moet gaan maken, direct voelen. De witgoedhandel zal de gevolgen ondervinden van die energietransitie, maar ook inkomsten van de supermarkten zullen duikelen door de hogere BTW afdrachten aan de overheid en hogere prijzen voor voedsel. Kleding trends raken door het veranderende gedrag van de consument een deel van de MKB. De vraag is welk effect dat heeft op de hoogte van het BNP en BBP.

Zijn er dan alleen maar verliezers? Natuurlijk niet. Subsidie slurpers zoals de windturbine en zonnepanelen fabrikanten en hun infra en transitie toeleveranciers. De banken waar miljoenen Nederlandse huishoudens dikke leningen moeten afsluiten om te kunnen voldoen aan de energie normen van de overheid. Zijn de klimaatbewuste politici winnaars? Die elitaire groepering die nu nog breed lachend op en in de media hun overwinning staan te vieren, zullen merken dat ze tot de grote verliezers behoren. Vervolgens moeten de Nederlandse huishoudens hopen dat er een regering en parlement komt met hersens in hun hoofd en niet met wandelende zandduinen die bij elke hoofdbeweging onder de hersenpan verschuiven.

De Gouden Pot

Wat onmiddellijk opvalt op de schets Inkomenseffecten van het Klimaatakkoord (bron: Ingenieursbureau CE Delft)[15] is het feit dat de grootste vervuiler de minste bijdrage hoeft te leveren aan de energiekosten. De grootste vervuiler – 80% – moet slechts in bijna 4% van de energiekosten bijdragen! De kleinste gebruiker wordt verantwoordelijk voor de dekking van ruim 75% van de kosten. Dat onrecht is aan niemand uit te leggen.

Wanneer men de moeite neemt om de door serieuze columnisten op papier gezette informatie op een rijtje te zetten, dan kan men een – weliswaar nog steeds onvolledig – beeld krijgen van het politieke en activistische bedrog waaraan de argeloze Nederlandse burger wordt blootgesteld. Een bedrog dat door hem en haar middels belastingafdrachten zal worden gefinancierd en een grote hap uit het besteedbare inkomen zal veroorzaken. Hoe het er voorlopig uitziet kan in de onderstaande tabel worden gelezen:

 • Afkoppeling van het gasnet: €450 miljard.
 • Energie transitie kleine huishoudens: €320 tot €800 miljard (8 miljoen huishoudens die gemiddeld tussen de €40.000 en € 100.000 koten moeten maken).
 • Gedwongen overstap op elektrisch platform: €240 miljard (bij een voertuigenvolume van 8 miljoen voertuigen en een doorsnee prijs van € 30.000).

Uit het bovenstaande staatje blijkt dat de kosten als uitvloeisel van het voorliggende Klimaatakkoord ten minste tussen het € 900 en € 1500 miljard gaan bedragen. Het is een voorlopige schatting, omdat het Klimaatakkoord met zijn 600 onderwerpen nog te veel losse einden kent, die nog niet doorgerekend kunnen worden en onbekend is hoe hoog de bijdrage aan het klimaat akkoord van Parijs zal zijn. De Rabo Bank experts constateerden veel verborgen kosten, die in het Klimaatakkoord niet expliciet zijn genoemd. Ze noemden het een financiële gatenkaas. Sommige experts betitelen het Klimaat akkoord als een vergaarbak van deugmensen onzin. De verkiezingen komen er aan en het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben de regering laten weten dat de Tweede Kamer nog voor de Provinciale Verkiezingen kan beschikken over de doorrekeningen van het ontwerp-klimaatakkoord. Gezien de kanttekeningen van de RABO Bank zal het me benieuwen.

Slotakkoord

Het Klimaat akkoord is een product van deugmensen, van de elitocratie die zich goed willen voelen. Mensen die vanuit een veronderstelde morele superioriteit menen anderen hun wil te moeten opleggen iets te doen aan ‘ons probleem’. Ze zijn blind voor feiten of weigeren zich erin te verdiepen, laten zich overspoelen door ‘onafhankelijk’ onderzoek, zijn niet ontvankelijk voor kritiek en spelen zelden de bal maar vrijwel altijd de man. Gevolg is een sterk polariserende samenleving. De voorgestelde klimaat maatregelen resulteren niet in een behoud laat staan verbetering van de huidige klimaatstatus door het terugdringen van de CO2 uitstoot. Energie transitie en afkoppeling van het gas hebben mede door de introductie van het warmtepompstelsel en elektrisch platform, een averechts effect daarop.Mevrouw Beckerman mede-indiener van de concept klimaatwet stelt in de Telegraaf van 4 januari 2019: “Dit akkoord doet nauwelijks iets aan echte vervuiling, maar jaagt huishoudens en het MKB op kosten. Het is ineffectief en onrechtvaardig. Waarvan akte.

Om te benadrukken dat Klimaatverandering big business is vliegen de meeste deelnemers van de World Economic Forum (WEF) Klimaat conferentie in Davos per privé vliegtuig naar o.m. de vliegvelden om Davos (Zürich, Dübendorf, St. Gallen-Altenrhein, St. Moritz). om vervolgens per helikopter naar hun bestemmingen in Davos te worden gebracht. De organisator spreekt over ruim 1500 platformen die worden ingehuurd voor een slordige $60.000 per vlucht per platform. Door de 92-jarige Sir David Attenborough uit te nodigen om de 3000 deelnemers waaronder rijken, machtigen en activisten[16] toe te spreken, wekt de conferentie de indruk dat zij inderdaad zeer betrokken zijn bij het redden van het klimaat. Zoals eerder beklemtoond: klimaat is big business en de grootverdieners willen allemaal een deel van de klimaat taart. Ze propageren het globalisme met de verderfelijke effecten voor het gewone volk en streven naar de “moralischen Glanz des Heldentums” om hun zakken te vullen.


[1] In 2010, ontdekte de NOAA dat ondanks het feit dat het CO2 gehalte was gestegen door het geringere volume waterdamp in de stratosfeer er geen sprake was van de te verwachten opwarming van de aarde.

[2] Noord Atlantische Schommeling: het wisselende luchtdrukverschil (op zeeniveau) tussen een lage druk gebied met het centrum in de buurt van IJsland en een hoge druk gebied met het centrum in de buurt van de Azoren (Azorenhoog). Het verschil in luchtdruk tussen deze twee drukgebieden beïnvloedt in een belangrijke mate de windkracht en -richting vanaf de oceaan richting Europa. De NAO heeft daarmee een bepalende invloed op het weer in West-Europa, waarbij de effecten het grootst zijn in de winter.

[3] Pacific Decadal Oscillation”  is a long-lived El Niño-like pattern of Pacific climate variability

[4] Atlantic Multi-decadal Oscillation is a coherent mode of natural variability occurring in the North Atlantic Ocean with an estimated period of 60-80 years.

[5] Arctic Oscilliation: an atmospheric circulation pattern over the mid-to-high latitudes of the Northern Hemisphere. The most obvious reflection of the phase of this oscillation is the north-to-south location of the storm-steering, mid-latitude jet stream

[6] Indian Ocean Dipole (IOD): difference in sea surface temperature between two areas (or poles, hence a dipole) – a western pole in the Arabian Sea (western Indian Ocean) and an eastern pole in the eastern Indian Ocean south of Indonesia. The IOD affects the climate of Australia and other countries that surround the Indian Ocean Basin, and is a significant contributor to rainfall variability in this region.

[7] Bij El Niño komt langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan in de loop van sommige jaren een sterke opwarming van normaal koel zeewater voor die van invloed is op het weer in grote delen van de wereld, waaronder soms ook Europa. Bij La Niñawordt het warme water voor de Zuid-Amerikaanse kust weggedreven en een koude stroom komt hiervoor in de plaats; het warme oppervlaktewater verschuift naar Australië en Indonesië verder dan in een ‘normaal’ jaar, waardoor er meer regen valt in Azië en Australië. De La Niña van 2007-2008 was de sterkste ooit gemeten en zorgde voor kouderecords in onder andere China en Noord-Amerika. In 2010-2011 zorgde La Niña onder andere voor hevige regenval en overstromingen in Australië en Europa en voor modderstromen in Brazilië.

[8] Hij was bang dat de wereld een nieuwe Kleine IJstijd zou binnenglijden en ging onderzoeken of en in welke mate CO2 het klimaat beïnvloedde. Aanvankelijk dacht hij dat een verdubbeling van het CO2 gehalte zou resulteren in een enorme temperatuursverhoging. Hij nam aan dat een verhoging van 4 tot 6 graden het gevolg zou zijn en 1/3 daarvan door CO2 emissie en 2/3 door de zon zou worden veroorzaakt. Na aanvullend onderzoek veranderde hij In 1906 van mening en stelde vast dat een temperatuursverhoging gering zou zijn en wellicht een voordelig effect zou kunnen hebben op mens, dier en natuur. Hedendaagse activisten hebben die aanname bewust onjuist geïnterpreteerd en bazuinen nu rond dat de opwarming van de aarde volledig toe te schrijven is aan CO2 uitstoot veroorzaakt door de mens.

[9] In de winter is de capaciteit van zonnepanelen door het gebrek aan zonnedagen en lage zonne-intensiteit slechts 5%.

[10] Er is naast naast kobalt, nikkel en grafiet veel lithium nodig.

[11] Bijna wekelijks verschijnen berichten over nieuwe accutechnieken zoals met een supercondensator, silicium of mierenzuur, maar die zijn nog niet op grote schaal bruikbaar.

[12] Informatie deels uit het artikel “Het klimaatakkoord is een vergaarbak van deugmensen-onzin geworden” van RPML op https://www.dagelijksestandaard.nl d.d. 21 januari 2019.

[13] Het vonnis in de Urgenda zaak maakt de haalbaarheid van die eis nog problematischer.

[14] In bijna zes decennia is de huiskamertemperatuur met 10 graden gestegen. Vroeger was een familie aangewezen op een kolenkachel in de woonkamer, die pas aanging als het echt koud werd buiten en ging weer uit al de temperaturen buiten dragelijk werden voor het bewonen binnen. Rond maart. Die manier van huisverwarming veranderde na de ontdekking van de gasvoorraden in Slochteren. Na de aansluiting op aardgas werd de periode dat de woning verwarmd werd langer en het aantal kamers met verwarming groeide. Tot en met de toiletten. In andere landen wordt de stroom gebruikt om huiskamers, hele woningen te koelen. De perioden variëren afhankelijk van het regionale klimaat. Met het meer verwarmen en koelen veranderde ook het kledingpatroon van de doorsnee burger.

[15] Zie website https://fredudo.home.xs4all.nl/

[16] Een groot deel van de hot shots (de 100 strategische partners) van internationale bedrijven met de naam Deloitte Accenture, Barclays, Deloitte, KPMG and Unilever, is aanwezig bij deze conferentie die de WEF Global Risk Report for 2019 als vertrekpunt voor de 3000 deelnemers heeft.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
5 jaren geleden

“According to NASA’s own data via Remote Sensing Systems(RSS), the world has warmed a mere .36 degrees Fahrenheit over the last 35 years (they started measuring the data in 1979). Hardly anything to panic about; however, that does mean the world is warmer, right? The problem with that argument is that we experienced the bulk of that warming between 1979 and 1998 . . . since then, we’ve actually had temperatures DROPPING!” https://www.newsmax.com/MKTNews/global-warming-hoax-facts/2014/10/17/id/601458/
Te verwachten is een intens gevecht tussen waan en werkelijkheid, met aan de ene kant de klimaatindustrie die ons het liefst begraaft onder een deken van windmolens en zonnepanelen, plus de linkse weg-met-ons-industrie die ons het liefst begraaft onder een berg van zgn. klimaatvluchtelingen, Afrikanen en nog meer islam, met aan de andere kant al die mensen en instituten die wijzen op om correctie vragende werkelijkheid. Verliest de werkelijkheid, dat wacht ons waarschijnlijk een toekomst vol armoede en totalitaire krankzinnigheid.

Frans
5 jaren geleden

In Duitsland is inmiddels keihard bewezen dat de “energiewende” enkel tot een verhoging van het fossiele brandstof gebruik heeft geleid.
De opbrengst van windmolens en zonnepanelen blijkt gewoon niet op te wegen tegen het rendementsverlies dat hun wisselvallige natuur in de conventionele energie productie veroorzaakt.
En een oplossing voor dit probleem is er niet, zelfs theoretisch niet.
Normaal gesproken zou de uitkomst van dit zeer grootschalige (en zeer kostbare) experiment het einde hebben betekend voor de windmolens en zonnepanelen optie.
Dat dit niet het geval is, maar er zelfs op nog veel meer windmolens en zonnepanelen ingezet gaat worden, bewijst dat deze hele operatie niets met het klimaat van doen heeft, dat er blijkbaar heel andere zaken op de agenda staan.
Die zaken zijn dan vervolgens wereldwijde nivellering (de zogenaamd “groene” Marxisten) en ordinaire zakkenvullerij (de milieu industrie).

5 jaren geleden

Ik wil het nog wel eens een keer schrijven: “Wij worden bestuurd door ZIEKE linkse financiële graaiers. Hun argumenten slaan nergens op. Er is in geen geval een klimaat-crisis. Er is een overbevolkings-problematiek en “bestuurders zijn te LAF dat openlijk toe te geven. Er is nu sprake van een ” Niville “Chamberalin effect”. Goedgelovigen waren blij met de “niet aanval- overeenkomst ” met HItler.
Immers: Als er veel mensen zijn, wil iedereen zijn leefruimte. En, juist die ruimte is beperkt. De aarde is niet groter dan deze nu is. In Nederland wonen al ten minste 10.000.000 mensen te veel.
Wereldwijd is er eigenlijk een maximum van 2.000.000.000 mensen. Nu zijn er 7.400.000.000.
Hoe men het went of keert en hoe goed de argumenten ook zijn om de wereldbevolking te ,laten krimpen, het gebeurd niet.
De heer Brantz heeft weer een uitstekend artikel in elkaar gezet en de heer Dunki is “to the point.” We moeten goed beseffen dat veel mensen “hun woordje willen zeggen” maar in feite gewoon brallen, het allolalie ( kletspraat, wartaal) en is stuitend naïef.
De schrijvers in/van “Sta-Pal” hebben gelukkig uitstekende feiten aangedragen en hun inzet is zeer waardevol. Dat is geen slijmwerk, maar een feit.
Het echte probleem is, dat er geen leiding meer is en dat de mensen slechts ” het brood en spelen ambiëren”. De man/vrouw met de meest verbaal begaafde uitingen, ook al klets “men”maar wat, zijn koning in het land der blinden. Wijlen Prof dr. Bon Smalhout, schreef toch ook al op 14 april 2000, in zijn column, dat er tenminste tweeënhalf miljoen mensen in Nederland een psychische storing hebben. Mark Rutte is toch ook het voorbeeld van de pathologische leugenaar. Jesse Klaver is in mijn opinie gewoon een fantast en Lodewijk Asscher is in mijn optie gewoon een “emotionele aansteller”. Segers van de ChristenUnie leunt op een bericht uit de hemel en Sijbrand Buma steunt hem en denkt nog steeds aan een CDA dat de baas kan spelen. Mevr. Toorenburg van het CDA is ook een kletsdame”.
Rob Jette D-66, de groene luchtfietser, is nog te kort aan het roer om een juist oordeel te kunnen vellen, maar mijn indruk is dat zijn flexibiliteit NUL is.
En……. dat zijn on ze bestuurders…….. daar moeten wij het mee doen. Mr dr. Thierry Baudet springt er mijlen boven uit, alsmede Mr Theo Hiddema.
Immers: we hebben met mensen te doen die op een “bestuurders stoel zijn gaan zitten en dat er door de “onvolwassen kiezer” op hen is gestemd en ,zij, de bestuurders, eigenlijk incompetent zijn.
Het grootste gevaar is de ongelooflijke naïviteit bij bestuurders en het fatalisme bij de bevolking. Velen zien de realiteit niet. Na het zien van van “Nieuws- uur”, d.d. 25 januari 2019, over een Chinees bedrijf dat de G-5 aanlegt in Nederland, een snelle GSM verbinding, waarbij de Nederlandse naïviteit “onheilspellend” aan het licht kwam. China heeft gerichte progressieve geografische ambities, ook gezien de claim op eilanden in de Chinese zee. Wie goed opgelet heeft, zag in de reportage dat een Chinees breeduit lacht over de Nederlandse naïviteit. ……….. ik vind zoiets “onheilspellend”.

r dunki
5 jaren geleden

“Klimaat loont” en “boerenbedrog” ook, behalve voor ‘de Sjaak’.

Al Gore begon in 2003 met enkele vriendjes Current TV, een decadent-liberaal ‘cable network’, dat een complete flop werd en in 2013 in de uitverkoop ging. De ideologie leek belangrijk, want “Current TV gives voice to those who are not typically heard and speaks truth to power.” Dit is de hypocrisie van de charlatan Al Gore.

Vandaar dat een Amerikaanse investeerder als Glen Beck werd afgepoeierd en het uit het fundamentalistische Qatar afkomstige Al Jazeera de voorkeur kreeg.

Dat Al Jazeera dagelijks anti-Israelische propaganda uitzendt en een platform biedt aan Yusuf al-Qaradawi, de ‘opperjurk’ in Egypte die dagelijks tegen Joden en de USA van leer trekt en vol lof is over zelfmoord-bomaanslagen, deerde Al Gore niet en het schijnheilige credo van Current TV was plots niet zo belangrijk meer.

Want Gore’s failliete tent bleek plots een half miljard Dollar waard omdat het anti-Amerikaanse Al Jazeera zo toegang tot de Amerikaanse markt kocht, hetgeen de goedkope opportunist Gore ‘worst zal wezen’ want hij hield op die manier US $ 70 miljoen over aan zijn klimaatzender! ‘De gouden pot’!