Op weg naar een Grauwe Eeuw?

Een vriend en collega vroeg mij in zijn laatste mail of er wellicht sprake was van een masterplan om het Westerse bestuursmodel en welvaartsstaat ten val te brengen? Ik aarzelde.

Afb: pixabay

Gaat het niet te ver om te spreken van een masterplan of is het eerder een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Destructieve Lines of Operations (LOO) die toevallig in deze periode elkaar kruisen of samenvallen? Ik besloot om de artikelen die de LOO´s inhoud geven, eens na te trekken om een beter beeld te krijgen.

De plantage

Mijn zoektocht zou starten met de migratie tsunami, maar na het lezen van het plantage model van Candice Owen door Pamela Pinas op de website opinieZ.com uitgelegd, ben ik daarop teruggekomen. De reden is dat de beschrijving van het plantagemodel de krachten helder maakt waardoor de huidige grauwe werkelijkheid is ontstaan en de ontwikkelingen daarbinnen in de eerste twee decennia van het huidige millennium verduidelijkt. Het 7 mei artikel van Pamela Pinas heeft de titel gekregen “de progressieve Plantage[1]” en is het waard om diepgaand bestudeerd te worden om vast te stellen welke effecten die hypothese heeft op het dagelijkse bestaan van de doorsnee wereldburger. Het blijft niet beperkt tot de doorsnee Amerikaan, Nederlander of Fransman; het is een grensoverschrijdend fenomeen met duidelijke overwaaiende effecten op uiteenlopende maatschappelijke gebieden.

Ik heb het idee dat de titel door het gros van de lezers verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden, omdat die de indruk wekt dat de plantage waar die progressieven hun invloed uitoefenen een goede zaak zou zijn. Dat blijkt niet uit de verdere uitleg. In tegendeel zou ik zelfs zeggen. In het verdere verloop van deze tekst wordt daarom de term Plantage gebruikt. Dat terzijde. Progressieven die er een policor denken en doen op na houden, bepleiten tolerantie, transparantie en horizontale contacten waarin empathie de centrale factor is. Volgens Candice Owen heerst in de Plantage juist een strikte hiërarchie om het slachtofferschap als verdienmodel optimaal te laten renderen en de boven genoemde karakteristieken worden gebruikt als lokkertjes om nieuw bloed de Plantage binnen te krijgen.

Volgens Owen worden de contouren van de Plantage herkenbaar aan het einde van de jaren ´60. In de tijdsperiode dat een deel van de babyboomers (kortweg boomers) de kompasrichting willen bepalen waarin de westerse cultuur zich moet bewegen. Het zich progressief noemende deel van de boomers accentueerden emoties, identiteit, geestelijke vrijheid. Over onderwerpen als genderneutraliteit (geen 21ste eeuwse ontdekking!), religieuze ideologieën en het koloniale verleden (waarvan de gebeurtenissen toen al langs de moderne meetlat gelegd werden) moest ernstig en diepgaand gediscussieerd worden. De geschiedenis werd uitvergroot, slachtofferschap benadrukt en het witte patriciaat gold toen al als het ultieme kwaad. De missie was volgens die verlichte deners pas geslaagd als dat witte patriciaat volledig was verdwenen. Een kosmopolitische samenleving (in de huidige tijd noemen we dat de multiculturele) moest daarvoor in de plaats komen. Personen, groeperingen en bewegingen die zich niet naar de mores van de Plantage wilden schikken, werden en worden publiekelijk afgebrand. De hedendaagse ellende is dus toen gestart.

De hiërarchie in de Plantage kent vier lagen nl. eigenaren, mede eigenaren, controleurs en volgelingen[2]. De eigenaren zijn de opportunisten die vinden dat ze door hun identiteit zwaar benadeeld zijn en worden en de morele high ground claimen. Zij hoeven zich daardoor niet aan de regels te houden. Slachtofferschap als motor om subsidies, publicaties, mediaoptreden en banen binnen te halen. Banen die zich uitstrekken van de wetenschappelijke wereld tot bestuurlijke resp. politieke functies. De mede-eigenaren zijn progressieven die invloedrijke posities bekleden, nationalisme en patriottisme verafschuwen en migranten als slachtoffers beschouwen. Zij offreren de opportunistische eigenaren uiteenlopende privileges. Volgens Pinas zijn in Nederland de bekendste voorbeelde. Leo Lucassen, Arnon Grunberg, Joop van den Ende, Jesse Klaver. Het is maar dat de lezer een beeld heeft. De controleurs vormen de derde laag. Een soort Plantage Gestapo, die de taak heeft om plantageverlaters of overtreders van plantageregels publiekelijk te laten straffen. Net als bij Gestapo, Stasi en FSB wordt daarvoor hoofdzakelijk de verklik methode gebruikt om bij werkgevers van de betrokken personen ontslag of royement te eisen. Andere methoden zijn boycot, sturen van dreigementen, morele afpersing, verbaal en fysiek geweld. Zoals bij andere hiërarchische modellen van gesloten organisatiestructuren vormen meelopers de basis, de afsluitende laag, het kanonnenvoer, de expendables. Een groep die zich alleen kan onderscheiden door heftig ja te knikken op alles wat de bovenste lagen aanreiken. Zij vormen de gesponsorde activisten die regelmatig de straat opgaan om hun verzet tegen het witte patriarchaat te uiten middels demonstraties en protesten die steevast eindigen met geweld en vernieling.

Het blijkt dat de bewoners van de Plantage alleen geestelijke vrijheid kennen zolang zij progressieve ideeën, gevoelens en meningen uitdragen. De twee toplagen vinden het promoten van etnische diversiteit een must; oordelen echter dat diversiteit aan opvattingen, argumenten, meningen en keuzes van een kwetsende afvalligheid getuigen. Als iemand van de Plantage (m.u.v. van de eigenaren en mede-eigenaren natuurlijk) besluit om zich buiten de progressieve paden te bewegen of een liefdespartner uitkiest met een andere mening of etniciteit, is dat schadelijk en racistisch. Bijna fascistisch. Als hij of zij iets overneemt uit een andere cultuur betekent dat toe-eigening en is respectloos tegenover het volk resp. volken die de cultuur van oudsher beheren. Het antwoord op de vraag hoe zich dat verhoudt met een multiculturele samenleving waarin het kennen van en het overnemen van verworvenheden van andere culturen, juist een van de speerpunten is, wordt door de plantage samenleving angstvallig omzeild. Een dergelijke visie getuigt gelet op de hybride volken die in de loop der eeuwen mondiaal zijn gevormd, van een stuitende geborneerdheid.

De Plantage is in Nederland een eenkleurig mozaïek van politiek, media, banken en asiel kartel.

Migratie

De Plantage is de hoofdoorzaak van het ontstaan van een migrantentsunami die zijn weerga in de Moderne Tijd niet kent en het einde lijkt nog lang niet in zicht te zijn. Vermoedelijk moeten eerst het Midden Oosten en Afrika leeggestroomd zijn. Dankzij de eigenaren en mede-eigenaren zijn grenzen en deuren open gegooid en was en is iedereen welkom in het progressieve Europa. Vooral zuidelijke en noordelijke Europese landen worden geteisterd door negatieve spin off effecten daarvan.

Het proces van cultuurontkenning heeft het afgelopen decennium de snelheid en het verwoestende vermogen van een zware tornado gekregen. Alles wat eens goed en eigen was, wordt met de grond gelijk maakt. Gelet op de stofwolken die nu al in Noord Afrika herkenbaar zijn, worden de levensomstandigheden voor de doorsnee Europese burger in de nabije toekomst alleen maar slechter. Wetenschappers zonder politieke agenda hebben vastgesteld dat in de SubSahel regio – het armste deel van het Afrikaanse continent – een demografische explosie plaats heeft. Uitgedrukt in aantallen houdt dat in dat het bevolkingsvolume in een periode van 25 jaar zal verdubbelen. In 2040 2 miljard oplopend naar 4 miljard omstreeks 2060.

Honger en burgeroorlogen zullen tientallen miljoenen Afrikanen naar de Middellandse Zeekust drijven waar bereidwillige ondernemers hen helpen zich in te schepen in voor de kust wachtende FRONTEX veerboot. Policor mensen zullen die arme drommels met open armen ontvangen en bevestigen dat hun solidariteit is verschoven van de belastingbetaler naar de ruifgraaier. Tegelijkertijd gaan ze voorbij aan het feit dat een euro maar een keer kan worden uitgegeven. Door die instelling versterkt door het negativisme en barbarisme van het oprukkende islamitisch extremisme, is met grote zekerheid te voorspellen dat het einde van het westerse model van een verzorgingsstaat aanstaande is.

De policor samenleving van de Plantage heeft niet nagelaten mooie argumenten te verzinnen om de Europese doorsnee burger duidelijk te maken waarom de ontvangst van migranten een goede zaak zou zijn. Argumenten die gebruikt werden, benadrukken vooral dat de groeiende vergrijzing en het arbeidstekort konden worden opgelost. Helaas gingen de dwaallichten van de multiculturele samenleving voorbij aan de gevolgen van cultuur verschillen tussen de landen van herkomst en de nieuwe thuislanden. Verschillen die vooral gevoed werden/worden door de religieuze beleving en de karakteristieken van een tribale samenleving waar het gros deel van uit had gemaakt. Samenlevingen die zich ondanks de repeterende mislukkingen om hun leden een stabiele toekomst te bieden, mede door hun religieuze overtuigingen, ver verheven voelen boven de bewoners van de nieuwe thuislanden. Gevolg: pogingen om het tribale samenlevingsmodel op te leggen, introductie van de heerlijkheden van het islamitische geloof en verwarde mensen in de straten die menen andersdenkenden te moeten overtuigen met mes, zwaard, wapen of voertuig.

Opmerkelijk is de manier waarop gebeurtenissen die door de man en vrouw in de straat als terreur wordt ervaren, door leden van de Plantage benoemd worden als acties van verwarde mensen. Nog merkwaardiger wordt het als politieke bestuurders en politie al snel de verwarde persoon kaart trekken zonder de resultaten van een gedegen onderzoek af te wachten,. De arme migrant wordt herhaaldelijk in bescherming genomen om het opvang draagvlak onder het autochtone deel van de samenleving niet te doen afbrokkelen. Het wordt helemaal triest als politici en politie zich beroepen op “we moeten ons aan de feiten houden” waarbij het opvalt dat de feiten zich niet uitstrekken over de neutrale observaties van slachtoffers en getuigen, maar schoeien op de interpretatie van politici en politie op de gebeurtenissen. Die twee instituties beseffen niet of negeren bewust dat het huidige asielbeleid, weliswaar aan getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen veiligheid wil bieden, maar tegelijkertijd het gevoel van veiligheid bij een deel van de oorspronkelijke bevolking aantast.

Amper deelname aan het arbeidsproces, wel schaamteloze ruifgraaierij, geen bijdrage aan de vulling van de schatkist, aanleveren van in het westen uitgeroeide ziektes en geestelijke schade, voortdurend klagen en eisen. Dat zijn volgens de policor samenlevingen in Duitsland, Zweden en Nederland de lang verwachte pareltjes. De autochtone bewoner wordt in toenemende mate gediscrimineerd en het geld gaat niet naar de potjes die dienen om het westerse model van de welvaartsstaat te verbeteren resp. in standhouden. Het lijkt er meer op dat het geld dient om de afbraak van dat model, een product van het witte patriarchaat te versnellen. De rijkere, tolerante en transparante samenlevingen zijn hard op weg om hun met bloed, zweet en tranen gerealiseerde verworvenheden op te peuzelen.

EU

De Plantage heeft ook bezit genomen van de EU. Gevuld met uitgeweken nationale politici, is de EU een geldverslindende ineffectieve bureaucratische moloch die de doorsnee Europeaan liever kwijt dan rijk is. In de achterliggende decennia heeft dit Brusselse netwerk geprofileerd als de grootste ruifgraaier, die aast op nationale budgetten, bankoverschotten en ruim gevulde pensioenfondsen. Dit ondemocratische lichaam presteert het om iedere keer zijn budget op te schroeven en te eisen dat landen hun financiële verplichtingen nakomen. Een ondemocratisch democratisch politiek lichaam dat democratische lidstaten voortdurend ondemocratisch bejegent. Een structuur die geen eigen geld genereert, maar wel gretig nationale schatkisten meent te moeten plunderen. Deze structuur vertoont in toenemende mate autocratische trekken en trekjes, waarbij het voortdurend discriminatoir te werk gaat en bij het vullen van sleutelposities ook niet schuwt om de nepotistische kaart te trekken. Verder is de optimistische kijk op de gedwongen entree van hordes islamieten een merkwaardig trekje, waarbij FRONTEX in het leven geroepen om de migrantenstroom te ontmoedigen, functioneert als een taxidienst om migranten zo snel mogelijk op een van de kusten van de Middellandse Zee staten te deponeren.

Slotwoord

Er zijn nog veel meer gebeurtenissen op te noemen die de grauwheid van de eerste twee decennia van het huidige millennium bepalen. De Plantage is m.i. net als Candice Owen in de rug gesteund door Pamela Pinas stellen, de aandrijver van het gros van die grauwheid die vooral herkenbaar is in de migrantentsunami en de EU. Een beweging en een structuur die aansturen op erosie van het westerse model van een verzorgingsstaat als startfase van de vernietiging van de in eeuwen opgebouwde en gevormde welvaartsstaat. Het is juist dat westerse model dat het mogelijk heeft gemaakt om de Plantage te laten ontstaan, de migrantentsunami te omarmen en de EU in staat heeft gesteld zijn democratische vernielingszucht op de Europese bestuursmodellen los te laten.

Valt dat welvaartsmodel weg, dan zakt Europa terug in het middeleeuwse moeras. Grauw is dan de enige kleur die over is om de realiteit te kleuren.

———————————————-

[1] Een ruimte waarin op grote schaal gewassen in monocultuur verbouwd worden. Een mono cultuur betekent dat die gewassen dezelfde karakteristieken hebben en meestal een gelijksoortige levensduur. Er vindt geen vruchtwisseling plaats, geen kruisbestuiving met andere gewassen, waardoor het gewas zonder kunstmatige bescherming sterft.

[2] Vuistregel: iedereen die niet tot het ‘witte heteroseksuele patriciaat’ hoort, is automatisch slachtoffer van de samenleving. Het motto luidt: ‘Word slaaf van je eigen emoties’.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Visser
6 jaren geleden

Subliem artikel !Grote dank.

charlef
6 jaren geleden

Kan het tij gekeerd worden? Dan zal een nieuwe generatie politici, politiefunctionarissen, OM aan het bewind moeten komen en de invloed van asiel en milieu industrie gedempt moeten worden. Het betekent de vernietiging van de Plantage en vervanging door een bestuurstructuur die zijn activiteiten concentreert op het welzijn van de eigen bevolking en die informeert op basis van feiten en niet op basis van goed doen en goed voelen. Zien we dat gebeuren in de komende vijf tot tien jaar? Iets wat is opgebouwd in ruim 50 jaar en sterk is verankerd in de samenleving? Ik zal het niet meer meemaken.

Lars024
6 jaren geleden

Heldere opeensomming van feiten die met de dag duidelijker -en ernstiger- worden.

Mijn grote vraag hierbij: kan dit tij nog gekeerd worden en zo ja, hoe?

Hein
6 jaren geleden

Wie (plan Macron) 200 miljoen Afrikanen naar Europa haalt helpt niet Afrika maar transformeert Europa in Afrika.

Lars024
6 jaren geleden
Antwoord aan  Hein

Wat ook precies de bedoeling is van de Bende-van-Brussel, de Soros-types daar weer achter + hun laffe volgers in m.n. West-EU…

Franky van Santen
6 jaren geleden
Antwoord aan  Hein

Precies Hein !