De klusser van Brussel

Tijdens het lezen van de mailwisseling tussen de heer van de Linde en de weledelgeboren Heer Timmermans, het door de heer Juncker zeer gewaardeerde lid van de Europese Commissie, kreeg ik het idee om de scherpste uitspraken van de in veel talen zeer bespraakte Timmermans eens op te lijnen met de achterliggende gedachten dat ik misschien wel eens iets zou kunnen leren dan wel dat hij met het resultaat zijn mening en visie zou kunnen verhelderen, doen oplichten.

Een snelle jongen?

Frans Timmermans. Afb: wikimedia

Ze noemen hem in de media vaak Timmerfrans, maar zoveel democratisch opbouwend werk heeft deze goedlachse Limburger de westerse wereld nog niet meegegeven. Overigens heeft hij zelf daarover een totaal andere visie en dat mag van de conservatieve rationalist. De visionair in Brussel vindt heel wat en dat is zonder te (onder) zoeken al een hele prestatie. Een echte klusser dus.

In die boven aangehaalde mailwisseling zette Limburgse Frans met een aantal zeer scherpe opmerkingen en kanttekeningen de heer van de Linde voortdurend tegen de bekende muur. Of probeerde hij dat en slaagde daar niet in? Het is afhankelijk van het prisma dat de betrokken persoon bij de Super om de hoek heeft kunnen kopen. Wanneer de opmerkingen die de kenner van de ins en outs van veel culturen aan een nadere beschouwing onderworpen worden, komt men niettemin tot merkwaardige vaststellingen.

Nationalisten zijn onpatriottisch.

De interpretatie van en verbinding tussen nationalisme en patriottisme brengt hij tot uitdrukking in de zin “Het is niet nationalisme, maar patriottisme. Nationalisten zijn onpatriottisch. Een patriot is een Europeaan en een Europeaan is een patriot”. Die verbinding in het laatste deel is op zich al merkwaardig maar de relatie tussen de twee helemaal. Wanneer hij de moeite had genomen om de uitleg van beide termen naast elkaar te leggen en niet zijn eigen onderbuikgevoelens had gevolgd dan constateert hij vermoedelijk ook dat patriottisme vaderlands liefde is, een gevoel van trots voor (aspecten van ) het land van herkomst. Nationalisme is een politieke ideologie die stelt dat de staat als politieke eenheid moet voortvloeien uit de natie als sociaal-culturele eenheid. De eerste wordt gestuurd door de emotie; de tweede door de ratio. Beide termen hebben betrekking op een politieke entiteit die men staat of land van herkomst noemt. Voor geïntegreerde migranten betekent het dat zij patriottisme kunnen voelen en niet nationalistische hoeven te zijn. Voor allochtonen kan het betekenen dat zij wel nationalistisch en niet patriottistisch kunnen zijn. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor het gros van de linkse Gutmensch. Een Europeaan kan geen patriot zijn, omdat Europa geen staat noch een land van herkomst is. Bovendien is het kul om te stellen dat nationalisten per definitie niet patriottistisch zijn. Misschien toch maar eerst de definities goed lezen en interpreteren en niet op het onderbuik gevoel afgaan.

Migratie.  

Natuurlijk had de Klusser van Brussel een aantal stichtelijke opmerkingen voor de heer van de Linde over migratie. Daar weet hij ook alles van. Hij schiet uit de startblokken met de stroom migranten en vluchtelingen uit met name Afrika is een grote uitdaging. Maar ook die kunnen we aan. De aantallen aankomenden in Italië zijn fors gedaald als gevolg van, inderdaad, Europees en Italiaans beleid. Als hij bedoelt te zeggen dat extremistische krijgsheren in Libië dik betaald worden met belastinggeld van de Europese burger, om migranten in Noord Afrika te houden, dan is hier op zijn minst sprake van een eigenaardige beleidsinvulling. In de afgelopen maanden is herhaaldelijk vastgesteld dat het door de EU gevolgde migrantenbeleid voor Noord Afrika nauwelijks het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Geen sturing en beheersing van migrantenstromen en geen filtering van de echte vluchteling. Het getuigt bovendien van een zeer beperkte maatschappelijke visie als hij denkt de expulsie van miljoenen kansarmen uit Noord en Sub Sahel Afrika met succes te kunnen aanpakken en beteugelen. Ook die lachende en zwaaiende Afrikanen gezien in een volle rubberen boot, die een paar uur later op een toeristenstrand in Spanje aan wal gingen?Is dat onderdeel van EU beleid?

Maar hij is nog niet klaar met zijn constateringen, want volgens hem is de massamigratie het gevolg van het grote gebrek aan perspectief voor honderden miljoenen met name Afrikanen en Aziaten. Daar is gelet op de economische ontwikkelingen in de betreffende landen van herkomst en de financiële situatie van de doorsnee burger in die landen, geen speld tussen te krijgen. Het gebrek aan perspectief is ondanks de miljarden die het westen sinds de Koude Oorlog in Afrika pompt, nog geen meter beter geworden. De aanzuigende werking van de staatsreclame in de Noord Europese staten die voor de gemiddelde migrant het beeld schetst dat het geld aan de bomen groeit, het verkrijgen van een verblijfsvergunning een fluitje van een cent is en iedereen na het doorlopen van de snelle asielprocedure een huis en veel geld in het handje krijgt, is daar mede de oorzaak van. Ook het geven van vrij spel aan ronselaars en illegale vervoerders en de grootmoedige ondersteuning van Frontex en NGO´s zijn daar debet aan. Welke plannen liggen op de plank om dat toekomstperspectief te verbeteren? Of beperkt zich dat tot het geven van meer geld aan de boeven die de landen van herkomst besturen en geen traan laten over het feit dat de doorsnee burger ligt te creperen? Immers die weten inmiddels ook wel dat tranentrekkers de beurs van het westen doet opengaan. Wat denkt de EC te doen aan die ronselaars, illegale vervoerders, Frontex en NGO´s? Niets lijkt het.

60% van de vluchtelingen die naar Europa komen, heeft geen reden om te vluchten. Dat klopt; een gebrek aan toekomst perspectief van een veilig land, niet waar? De meeste migranten zijn zelfs kansarm in hun eigen kansarme landen. Ze hebben vanuit die invalshoek bekeken alle redenen om uit het herkomst land weg te trekken op zoek naar een land van melk en honing waar de schatkist regelmatig open staat. Na het succesvol doorlopen van een ietwat vervellende procedure, kan de familie komen om vervolgens met zijn allen weer op vakantie te gaan in het land van herkomst. Hij onderstreept dus dat het niet om vluchtelingen handelt, maar om economische migranten om gelukszoekers uit een veilig land zonder enige kans op een baan, die daarom levenslang een beroep doen op de sociale voorzieningen van de welvaartstaat. Zijn uitspraak haal nu eens niet vluchtelingen en economische migranten door elkaar bevestigt weliswaar de waarneming van de doorsnee burger van de laatste jaren. De vraag blijft onbeantwoord waarom de EU en m.n. de grotere landen nog steeds niet in staat zijn resp. niet willen om die twee categorieën uit elkaar te houden en vervolgens de vluchteling op te nemen en de migrant weer naar huis te sturen. Bovendien verwart de doorsnee burger die twee niet. Gij politici in Brussel en Hoofdsteden weigeren voortdurend het beestje bij de juiste naam te noemen en noemen iedereen vluchteling.

Diversiteit.

Opnieuw komt hij met het Linkse stokpaardje: diversiteit Volgens hem is groeiende diversiteit de toekomst van de wereld, omdat het een proces van eindeloze vermenging en globalisering, waardoor etnische groepen zouden verdwijnen, en daarmee ook culturen en natiestaten. Een opmerking die het prima doet in de kamers van wegdromende wensdenkers, maar door het drama van de multiculti flauwekul in het westen allang achterhaald is. Groeiende diversiteit waarin tribale culturen dik vertegenwoordigd zijn en de islam de drijvende factor voor het invullen van het dagelijkse leven is, is een katalysator voor groeiende spanningen en veroorzaken in het verlengde daarvan diepe scheuren in een homogene samenleving. Diversiteit functioneert alleen als verschillende culturen elkaars karakteristieken accepteren en waarderen en de wetten, gebruiken en tradities van een thuisland respecteren. Anders werkt een cultuur als een splijtzwam. Etnische groepen met een tribale oriëntatie verdwijnen nooit. Daar zullen die groeperingen wel voor zorgen Cultuur afkalving bestaat alleen in het Westen en nergens anders.

Afb: pixabay

Afsluitend de laatste Timmermans kanttekening. Wilt u in een land wonen waar we mensen verbieden zelf te kiezen wat ze willen geloven? In feite een kanttekening die in het rijtje stupide politieke uitspraken past. Hij bewijst zelf niet te willen leven in een dergelijke samenleving, omdat hij als een van de frontmannen van het linkse denken voortdurend de mensen het recht ontneemt om een eigen mening te hebben en een individuele afwijkende visie te projecteren. Het moet allemaal passen in het policor denken van de linkse Gutmensch. Laten we hem de vraag voorleggen of hij wil wonen in een land waar islam aanhangers de doorsnee burger willen dwingen hun normen en waarden over te nemen en zich aan hen aan te passen? Gelet op het fort waarin hij woont, blijkbaar niet. Ik ook niet.

Wij zijn sterk.

De gebruikelijke reactie van de politicus vanuit zijn ivoren toren. Onze EC politicus verwoordt dat als volgt: “Wij staan zoveel sterker dan de Jihadisten. Zij kunnen nooit winnen en dat weten ze ook” en hij vervolgt verderop in de mail wisseling met “Vasthouden aan onze waarden van rechtsstaat, openheid, democratie, respect voor mensenrechten. Dat maakt ons sterker dan wie dan ook.” en “Vergeet bovendien niet dat de overgrote meerderheid van de terroristen die onze manier van leven willen vernietigen HIER en niet daar geboren of opgegroeid is”. Hij sluit af met de gebruikelijke dooddoener “de overgrote meerderheid van de moslimgemeenschap is veel meer een potentiële bondgenoot dan een bedreiging.

Wat dat hier geboren betreft, duidt hij vermoedelijk op home grown terroristen. Die in het Midden Oosten na een aantal jaren de verschrikkelijkste dingen te hebben gedaan en te hebben ondergaan door de linkse Gutmensch met open armen en bloemen in de resp. landen als helden worden binnengehaald? En vervolgens het rehabilitatie proces ingaan, waarvan al is bevestigd dat die prima functioneert bij TBS-ers? Ik ben benieuwd of hij die stelling met cijfers kan onderbouwen. In ieder geval is de schijn tegen hem.

Zijn opmerking dat het vasthouden aan onze waarden etc., ons sterker maakt is een typisch voorbeeld van fata morgana denken en doen. Wie bedoelt hij overigens met ons? Politici en het merendeel van de reagluurders hebben een grote mond als de aanslagen bij de buren plaats hebben, maar gaan janken als het allemaal te dichtbij gebeurt. Dat weet de gemiddelde Jihadist ook. Die maakt uitbundig gebruik van onze transparante samenleving, de mazen in het net van de wet, de overdreven tolerantie voor moslims en de westerse aversie om geweld te gebruiken om orde en rust te herstellen en de westerse cultuur te beschermen. Zij weten dat de marges ruim bemeten zijn om hun destructieve daden uit te voeren. En wat dat winnen betreft. Westerse politici doen er veel aan om de buitenwereld ervan te overtuigen dat zij niet willen winnen. Pas als het te laat is, komen ze met patente oplossingen en doen heel dapper. Gerrie Knetemann noemde dat de koe in zijn hol kijken.

De overgrote meerderheid is meer een potentiële bondgenoot? Dat hebben ze na de aanslag op het WTC in New York en de aanslagen in de periode 2001-2017 op een merkwaardige manier geuit. Niet die vlaggen gezien en spanboeken gelezen die dansende en in de lucht schietende moslimmassa´s op veel plaatsen in de wereld voor de camera´s hebben getoond. Zelfs in Nederland gingen ze juichend de straat op. Hoe vaak hebben moslimorganisaties aanslagen met klem afgewezen en veroordeeld?

Criticasters.

Paul Cliteur heeft nog een aantal termen voor den Frans die hij in een serieuze discussie over migratie en diversiteit goed zou kunnen gebruiken. Cliteur herinnert hem eraan dat aanslagplegers een overdreven liefde aan de dag leggen voor het thuisland of thuislanden – xenofilie – vrees voor het eigene – oikofobie – en de vrees voor/afkeer van de westerse cultuur of occidentofobie. Hij adviseert de klusser van Brussel om de geschiedenis beter te bestuderen, omdat hij door het gebruik van onjuiste historische voorbeelden blijk geeft van een stuitend gebrek aan inzicht in resp. besef van de hedendaagse uitdagingen voor de bescherming van democratie, rechtsstaat en mensenrechten. Waarden die hij zegt te willen beschermen.

Volgens Joost Niemöller betekent de roep om meer diversiteit, de afbraak van het etnocentrisme, van groepsvorming. Groepsvorming betekent overleving. De roep om meer diversiteit leidt tot afbraak, zwakte, chaos en ondergang. Streven naar diversiteit is  een voorbeeld van een onnatuurlijk proces omdat het indruist tegen de biologische en sociologische natuur van de mens. De uitkomst van zo´n gekunsteld proces is eenheidsworst en dat is volgens Darwin de  dood in de pot. Als dankzij het EU beleid, met massamigratie als aanjager voor de gewenste politiek correcte diversiteit, het resultaat is dat Nederland niet meer verschilt van Oostenrijk, niet meer van Afghanistan, niet meer van Nigeria, zal het gevolg zijn: economische achteruitgang door terugval in gemiddeld IQ, het ontbreken van sociale cohesie, Donkere Middeleeuwen, en verder terug.

Kritiek is niet negativisme.

 Ton Boot heeft jaren geleden aan de lezers van zijn column uitgelegd waarom kritiek een onterechte negatieve toonzetting heeft gekregen. In zijn beleving is kritiek opbouwend, omdat de zeer gemotiveerde criticaster het verbeteren van een bestaande ongewenste situatie voor ogen heeft. Dit artikel waarin de zienswijze van een tweetal criticasters is opgenomen, wil de heer Timmermans helpen de blinde vlekken in zijn betoog in te vullen en zijn denkwijze eindelijk in de juiste richting te sturen.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
6 jaren geleden

De “gedachtenwisseling” tussen H.H.van de Linde en Timmermans doet sterk denken aan een uit 1997 daterend debat tussen wijlen Pim Fortuyn en Marcel van Dam, één van de intolerante linkse haatzaaiers, die een grote mate van schuld draagt aan Fortuyn’s voortijdige en geweldadige dood

De tenenkrommende wijze waarop de niet bepaald sprankelende van Dam probeerde om Fortuyn’s rationele argumenten parool te bieden was bijna een copie van wat Timmermans hier vandaag de dag te berde brengt, en haast komisch omdat van Dam, keer op keer, zich probeert zich te herinneren hoe hij volgens het demagogische handboek van de linkse soldaat te werk moet gaan om niet reddeloos in vlammen te worden afgeschoten door de kwikzilverige Fortuyn.

Dit leidt tot van Dam’s mechanisch debiteren – als een papagaai – van ideologische platitude’s en vooroordelen, zonder enig historisch perspectief, vaak nog net op tijd herinnert om pijnlijke stilte’s te voorkomen; anders vult van Dam de leegte wel met ordinaire stemverheffingen om uiteindelijk te kraaien dat Fortuyn “een minderwaardig mens” is (sic!)

Deze voor links Nederland beschamende vertoning was dermate triest dat van Dam vijf jaren later de Vara kon bewegen om deze film achter slot en grendel weg te stoppen. Maar gelukkig kan eenieder op het internet terecht ter vergelijking met Timmermans ideologische platitude’s en dooddoeners, zonder enig feitelijk argument van van de Linde te (kunnen) weerleggen (en dat is dan de n°2 in de Europese Commissie……)

Ook Timmermans blijkt bitter weinig historisch perspectief, parate kennis en eruditie inzake de Islam tot zijn beschikking te hebben en het is navrant dat zo een salonsocialist, die per definitie altijd al zo nihilistisch staat tegenover de eigen historie en cultuur, de Spaanse lef heeft om een beroep te doen op “het vasthouden van onze waarden”. Hij trapt ze zelf notabene permanent de grond in, samen met zijn maatjes Asscher, Pechtold en Klaver.