Windmolens: snel stoppen met dat machtsmisbruik!

De afgelopen weken is er weer het nodige te doen geweest rond de aanleg van windmolenparken. De conclusie die uit de bloemlezing van diverse artikelen in het nieuws getrokken kan worden is, dat de weerstand tegen de torenhoge en zwaar gesubsidieerde horizonvervuilers steeds meer toeneemt en dat de diverse lagen aan overheden hun best doen de bouw ervan er steeds meer met alle geweld doorheen willen drukken.

Afb: pixabay.com

Afb: pixabay.com

“Politie steekt stokje voor Drents protest tegen windmolens”, meldde het Dagblad van het Noorden op 5 oktober. Het protest van de actiegroepen Platform Storm en WindNee vandaag in Den Haag tegen de komst van windmolens in de Drentse Monden en Oostermoer verliep niet helemaal vlekkeloos. De groepen kwamen het Binnenhof op met een doodskist, maar ze werden al snel staande gehouden door de politie. Er bleek geen vergunning voor de demonstratie te zijn aangevraagd. Na enig overleg mochten de actievoerders hun kist achterlaten en naar het energiedebat in de Tweede Kamer gaan. De actiegroepen zijn het niet eens met het besluit van de minister van Economische Zaken om windparken in de voornoemde gebieden te realiseren. De actiegroepen hopen dat dit wordt teruggedraaid.

“Pleidooi voor onderzoek naar verspreiden fijnstof door windmolens”, kopte het AD op 6 oktober. Of inwoners van Geervliet en Heenvliet extra blootstaan aan fijnstof moet worden onderzocht. Deskundigen vinden dat Rotterdam die plicht heeft nu de gemeente de acht windmolens achter de dorpen wil laten staan, schrijft Theo Teitsma. Windmolenexperts zijn het erover eens dat de gemeente Rotterdam geen enkel risico mag nemen met haar ‘buren’. Deze week klaagden verscheidene inwoners van de twee dorpen op een informatieavond dat ze last hebben van ademhalingsproblemen, astma en longklachten. Dat is zo sinds drie jaar geleden windmolens werden geplaatst langs het Rotterdamse deel van het Hartelkanaal, op enkele honderden meters van hun huizen. Op vragen van bewoners waarom niet is onderzocht of fijnstof uit het Botlekgebied door de windmolens naar de dorpen wordt getransporteerd, zei Ruud Krijnen van de DCMR Milieudienst Rijnmond dat dat wettelijk niet hoeft. Maar, zo erkende hij, in een ander, soortgelijk geval in Velsen, is dat wél gebeurd. Daar komt een windpark in de buurt van de hoogovens. Een vertegenwoordiging van de gemeente Rotterdam beloofde op een informatieavond de dringende onderzoekswens van de bewoners over te brengen aan wethouder Pex Langenberg (D66). Hij moet samen met zijn collega-bestuurders de vergunning voor het windpark nog verlenen. De gemeentelijke juristen en de DCMR zeggen dat het binnen de wettelijke regels past(!). De bewoners in Heenvliet en Geervliet proberen de molens juist weg te krijgen. Ze zullen volop bezwaarschriften indienen, vooral omdat ze de herrie van de turbines(!) beu zijn.

“Ook grote windmolens worden bespreekbaar in Bronckhorst”, meldde De Gelderlander op 11 oktober. 115 zonnedaken, 43 zonneparken, 16 windmolens, 12 biomassa-installaties en 5 biogasinstallaties: dit wil de gemeente Bronckhorst in 2030 gerealiseerd hebben. Ook grote windmolens zijn bespreekbaar. Net als de andere Achterhoekse gemeenten wil Bronckhorst in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er net zoveel energie wordt opgewekt als wordt verbruikt in woningen en bedrijven. Alle gemeenten hebben hun eigen projecten waarmee die status bereikt moet(!) worden. “Wij zetten in op onder andere zonne-energie, biogas en kleine windmolens”, zegt wethouder Arno Spekschoor. De huidige gemeenteraad wil geen grote windmolens in Bronckhorst, maar Spekschoor zegt dat het onderwerp na de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018 weer bespreekbaar wordt(!). Dit omdat windenergie nodig is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat wil de gemeente. Over de bewoners en de toekomstige omwonenden geen woord…

“Harderwijk te klein voor windmolens”, schreef de redactie van hetkontaktharderwijk.nl op 12 oktober. “Voor energieopwekking zijn andere geschikte methoden om energie op te wekken”, aldus Marcel van de Berg in de raadscommissie Ruimte. Hij sprak namens de NBW, een gezamenlijke werkgroep van Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de afdeling Noordwest-Veluwe van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Beide natuurorganisaties ondersteunen de ambitie van de gemeente Harderwijk om in 2031 45 procent minder CO2 uit te stoten en vinden het belangrijk dat Harderwijk en haar inwoners en bedrijven zelf energie gaan opwekken. Maar windenergie opwekken kan in Zeewolde nu eenmaal veel makkelijker dan in het kleine en dichtbebouwde Harderwijk, stelt de NBW. De werkgroep maakt zich zorgen over de sluipende achteruitgang van zowel beschermde natuurgebieden als buitengebieden zonder beschermingsstatus. Zoals de Hierdense Mheenlanden, die direct grenzen aan de industrieterreinen Lorentz II en III, waar een stuk of vier hoge windmolens gedacht zijn. Over dit gebied vliegen jaarlijks tienduizenden trekvogels, weten de vogelaars. De commissieleden bespraken zowel de rol die de gemeente moet spelen in de ontwikkeling van windenergie, alsmede het voorstel om 200.000 euro uit de gemeentekas te halen. Samen met twee ton provinciale subsidie kunnen daarmee de kosten voor een zogeheten MER-procedure, bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen betaald worden(!). Het krediet is ook genoeg om uit te zoeken hoe inwoners kunnen meedoen aan het lokale windenergieproject en of en hoe bewoners gecompenseerd moeten worden, als zij zich door de komst van windmolens gedupeerd voelen. Nu plaatsen naast de toekomstige omwonenden dus ook natuurbeschermers vraagtekens bij de komst van de molens, in hun ogen ‘een politieke keuze, geen onderbouwde noodzaak’. D66 en Gemeentebelang willen een raadsdebat voeren over de vraag of er in Harderwijk grote windmolens moeten komen.

“Nieuwe windmolens komen binnen gezichtsveld voor de kust”, aldus Alexander Weissink in het FD op 13 oktober. De aanleg van grote windmolenparken voor de kust van Noord- en Zuid-Holland lijkt een gedane zaak. Ondanks protest van kustgemeenten is een meerderheid van de Tweede Kamer voor de bouw van turbines in het gezichtsveld op een afstand van 18,5 kilometer. De twijfels die bij de VVD leefden, zijn weggenomen, zo bleek na een hoorzitting in de Tweede Kamer. Op de twee aangewezen gebieden ter hoogte van Noordwijk en ter hoogte van Egmond zullen windparken van ieder 700 megawatt verrijzen. De tenders voor de subsidieaanvraag(!) gaan volgend jaar open, zo maakte het ministerie van Economische Zaken al eerder bekend. Alleen een parlementaire afkeuring van de Structuurvisie Windenergie op Zee had dit nog kunnen tegenhouden. Die kans is nu vrijwel nihil. Tegenstanders van de voorliggende plannen pleiten voor een alternatieve locatie veel verder op zee, bekend als IJmuiden Ver. VVD-Kamerlid André Bosman had vorige week aangegeven open te staan voor deze suggestie als de kosten gelijk zijn en de windmolens voor 2023 aangelegd kunnen zijn. De hoorzitting heeft hem er echter niet van kunnen overtuigen dat aan die voorwaarden kan worden voldaan. Voor- en tegenstanders steggelen over de inschatting van kosten en opbrengsten van de twee varianten. Volgens onderzoeksbureau ECN zou de aanleg bij IJmuiden Ver circa 2 miljard duurder uitpakken. Een onderzoek in opdracht van de Stichting Vrije Horizon wijst juist uit dat windmolens verder op zee meer energie opwekken en daardoor kostenneutraal zijn. Nu een Kamermeerderheid zich achter de kabinetsplannen schaart lijkt de aanleg van de parken voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust een voldongen feit. Dat de regeringscoalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft, maakt hierin geen verschil omdat deze kwestie niet ter stemming komt in de senaat.

“Geen plaats voor windmolens in Zwijndrecht”, schrijft SP Zwijndrecht op de website hetzuidenbarendrecht.nl. SP Zwijndrecht organiseert vrijdag 21 oktober een politieke avond in Kubiek om alternatieven voor duurzaamheid met bewoners en politiek te bespreken. Afgelopen zomer zette Gedeputeerde Staten de hakken in het zand in het AD: “Zodra zich een bedrijf meldt dat wil bouwen, gaan we aan de slag”. Ook de windmolens op Duivelseiland krijgen meer vorm, als het aan Drechtse Wind ligt. Gebrek aan draagvlak onder de bevolking wordt genegeerd(!), de gevolgen van windmolens in een zo dichtbevolkt gebied voor de veiligheid en leefbaarheid ook. De SP Zwijndrecht maakt zich grote zorgen. Zo lijkt de Provincie zich weinig aan te trekken van het feit, dat de Raad zich in mei dit jaar heeft uitgesproken, dat er in heel Zwijndrecht geen plaats is voor windmolens. De leefbaarheid wordt al danig op de proef gesteld door de aanwezigheid van vele, belastende factoren zoals: de A16, HSL, Kijfhoek, scheepvaart en de industrie. En dan toch windmolens op Groote Lindt er doordrukken? De SP roept dan ook alle belanghebbenden op naar wijkcentrum Kubiek te komen om mee te debatteren.

“Buurtbewoners vechten tegen windmolens”, meldde staddoetinchem.nl op 15 oktober. De Miguel Cervantes-achtige titel van het artikel is de vlag die de lading volkomen dekt: buurtbewoners van de Gaanderenseweg en de aangrenzende straten vechten tegen het plan van het Waterschap Rijn en IJssel om windmolens binnen een straal van 1.000 meter van hun woningen te bouwen. Anders dan de bekende 17e eeuwse Spaanse edelman Don Quichot zijn ze zeker niet gek en vormen de windmolens wel degelijk een reële bedreiging voor hun wooncomfort. De legendarische dolende Spaanse ridder zag in zijn visioenen windmolens als reuzen die bevochten moesten worden. De geplande windmolens in de nabijheid van de Gaanderenseweg en aangrenzende straten worden, als ze er ooit komen, ook reuzen met een hoogte van minimaal 170 meter en de buurt is vastbesloten ze te bevechten. Los van de overlast die men er van vreest is het de vraag of windenergie wel een goede oplossing is voor het streven om in 2030 energie-neutraal te zijn, zo weten ook de initiatiefnemers van de protestbeweging, bestaande uit buurtbewoners. Enkele woordvoerders van de protestgroep wijzen op de concrete bezwaren tegen het plan en de aanpak van het Waterschap. “De informatieavonden die door het Waterschap zijn georganiseerd werden in veel gevallen helemaal niet of op het laatste moment bij de belanghebbenden aangediend. De opkomst was dan ook slecht. Wij hebben daarom een eigen onderzoek opgezet. Wij hebben alle bewoners binnen een cirkel van 1.000 meter benaderd met een vragenlijst. De respons was aanzienlijk en de conclusies die daaruit getrokken kunnen worden zijn veelbetekenend”. Windenergie is een ‘oude’ technologie die zo goed als uitontwikkeld is. De enige winst die nog te behalen valt is door schaalvergroting. Dat wil zeggen steeds hoger en steeds groter, zo voorziet de actiegroep. “Dat dit niet probleemloos kan is duidelijk. Windenergie kan alleen stand houden met forse financiële ondersteuning door de overheid. Met belastinggeld dus dat door ons met zijn allen bijeen is gebracht. Dankzij een sterke lobby van Europese windmolenbouwers geeft de overheid hierop veel meer subsidie dan op andere alternatieve energievormen”.Daarnaast wijzen de initiatiefnemers van het protest op de conclusies uit hun draagvlakonderzoek. “Er zijn nauwelijks inspraakmogelijkheden geweest. Er is geen draagvlak voor het plaatsen van windmolens op waterzuivering de Pol. De belanghebbenden zijn zeer strijdvaardig in het voorkomen van plaatsing”.

Uit alle artikelen – en het bovenstaande is nog maar een kleine selectie – blijkt zonneklaar en zonder uitzondering de arrogantie van de macht (en het geld?) en nog meer het negeren van de omwonenden. De democratie wordt gesmoord in een woud van regels, waaruit de diverse overheden immer op listige wijze lijken te ontsnappen. Soms zet de ene overheidslaag zelfs de andere volledig buiten spel, zoals het Rijk deed in de provincie Drenthe over de aanleg van de Drentse Monden. De belanghebbenden hebben het nakijken en staan straks tegen tientallen meters hoge windturbines aan te kijken. Ik verwijs dan ook nogmaals graag naar het rapport “Nut en noodzaak van windenergie in het Energieakkoord” van prof. dr. Pieter Lukkes, emeritus hoogleraar geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn conclusies spreken voor zichzelf: windenergie is nuttig, noch nodig.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
7 jaren geleden

” Windmolens: snel stoppen met dat machtsmisbruik!
Door Rene Oterdoom.”

De conclusie van Oterdoom, als ook de argumentatie en de conclusie van Prof dr. Peter Lukkes, zijn per definitie gebaseerd op kennelijke onzin ter de verwezenlijking van windmolen door de overheid. De nut en noodzaak van windmolens is dus (nog) niet bewezen, doch het is een politiek besluit dat dus op onjuist gronden is genomen. Dat er een enorme tegenstand is, tot plaatsing van die windmolens, is het gevolg van een politiek besluit door…. partijen die ” mogelijk” belanghebbenden zijn of de (een) partij ideologie eist dat.
Dat de burger van zijn democratische rechten wordt ontnomen, is zeker zo ernstig en wijst naar het kokerdenken en partijdiscipline, welke de ideologische principes als een dogma aanbidden.
Dat de burger door middel van belastinggeld die ideologische principes moet financieren, waartegen de burger fel gekant is, zal “ZE” een zorg zijn. Het machtsmisbruik is de juiste benaming. Leven we dan in een dictatuur waar de democratie nog maar als een “worst op een lange stok” wordt aangeboden om de gemoederen “Koest” te houden.
Mr dr. Thierry Baudet sprak van een politiek kartel, die hij van “binnen uit” wil openbreken: dat zei hij bij zijn aankondiging toen hij een politieke partij had opgericht, Het “Forum voor Democratie”.
Ook hij is nu afhankelijk van de Politiek bewuste burger met dezelfde ambities als die van Baudet. Maar…….. zoals Wijlen Cabaretier Fons Jansen, dertig jaren geleden in een van zijn “sketches” uitstekend verwoordde ” Mensen zijn politiek bewusteloos”. Dat is een zeer groot “democratisch” probleem. De enkeling, welke de moed heeft te demonstreren, wordt door “politieke politie” (een andere conclusie heb ik helaas niet) afgepoeierd. De burger moed zijn mond houden en luisteren naar meneer de minister. Dat die minister onder druk staat van “belangengroepen” en partijideologie, om subsidies te verstrekken, op grond van afspraken en advies van “deskundigen”, bepaald dus dat energiebeleid.

Thierry Baudet heeft gelijk…..maar de verwezenlijking tot het openbreken van “het politieke kartel”, dat zeker bevrijdend kan werken, moet ik nog zien. De bevolking is zo fatalistisch en apolitiek, ook ter zake de immigratie, maakt de ambities van Baudet zeker heel lastig. Wilders wordt al twaalf jaar bewaakt en dat is ook het resultaat van politieke incompetentie. Maar…….. de druk van de overbevolking
is inherent aan deze besluitvorming, ter zake plaatsing van windmolens, en juist de “bevolkingsproblematiek” komt NIET op de politieke agenda: En….. dat is een heel “heet hangijzer”.