Prikbord nr 845

Wederom blijkt uit incidenten dat te veel advocaten (en curatoren) niet deugen. Dit geldt eveneens voor het toezicht, waarbij klachten over collega’s niet welkom zijn en zelfs tot een waarschuwing (intimidatie) aan de klokkenluider kunnen leiden.

Hoe vaak klachten van slachtoffers worden geseponeerd met ‘niet ontvankelijk’ of andere uitvluchten – ‘niet onderbouwd’ , ‘niet laakbaar’ (aanzetten tot meineed !), ‘mag heel ver gaan in het belang van de cliënt’ – dan wel misdragingen zelfs door de rechter worden vergoelijkt, zou niet worden bijgehouden. Kennelijk achten de Dekens van de Orde dit niet relevant om de integriteit van de advocatuur te bewaken.

Het tekort aan officieren van Justitie reduceren door het omscholen van strafrechtadvocaten, is dan ook een heikele zaak; net als het aanstellen van rechter-plaatsvervangers (die tevens advocaat zijn). En als de staat zelf het verkeerde voorbeeld geeft, met name via de Landsadvocaat en bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, dan dreigt ons gave landje af te zakken tot het niveau van bepaalde EU-landen waar we ons in Brussel wel druk over maken. Hoe schijnheilig kun je zijn?

Antipathie

Het kan nooit de bedoeling zijn dat politici elkaars doopceel lichten, zeker niet tijdens de Algemene Beschouwingen, hoewel ik me bij minister Kaag wel iets kan voorstellen. Maar het blijft gewoon dom om je antipathie of wantrouwen daar en dan zo duidelijk te tonen met irrelevante uitlatingen. De reactie van het Kabinet was even dom, want de eerstvolgende keer dat een minister uit zijn slof schiet – bijv. tegenover Wilders – zou tenminste diens fractie, maar beter nog, de gehele Kamer moeten opstappen?

Atoomoorlog

Paniekzaaier özdil schrijft in EW dat Nederland bang moet zijn voor een Russische atoomaanval als een van de ‘doelwitten’. Dan heeft hij het kennelijk niet over gevechtsveldwapens, maar ballistische raketten! Of inzet door vliegtuigen dan wel onderzeeërs.

Waarom zou Poetin die inzetten, wetende wat de NAVO-reactie zal kunnen zijn? Hoe helpt hem dit om de oorlog in Oekraïne te winnen; integendeel, dan begint die oorlog pas echt. En inderdaad, dan zal ook Moskou niet gevrijwaard zijn van het oorlogsgeweld. Hoe komen dit soort zelfbenoemde Poetin-kenners aan hun overtuiging, laat staan aan informatie over retaliation (vergelding) door de NAVO-strijdkrachten? Juist om die reden heeft Poetin de Baltische staten tot dusver met rust gelaten. De redactie van EW moet zich kapot schamen tegenover haar lezers. Eén Rob de Wijk is genoeg in onze media.

Bewijs voor de milieuwaanzin

Een school heeft dringend nieuwbouw nodig, maar de oude school mag niet worden afgebroken vanwege vleermuizen en broedende vogels. Hoezeer de milieuwaanzin hier heeft toegeslagen, valt niet beter te illustreren.

Doch als er werkelijk een milieuschandaal is, zoals met de pfas in de Westerschelde, dan kijkt de overheid jarenlang weg, ondanks meerdere rapporten. Bij 6000 (zesduizend!) keer de toegestane vervuiling zijn dan ook alleen onbelangrijke burgers het slachtoffer, net als bij de schandalen in Vlissingen, Delfzijl, IJmuiden, Amsterdam (gifschip), cementindustrie, biomassacentrales, Defensie (giftige verf e.d.) en rond Schiphol (uitstoot).

CDA-prioriteit

Heeft het CDA geen andere prioriteiten dan de nieuwe logistieke centra af te wijzen? Waar bleven de bezwaren bij de ‘dozen’ voor de datacenters, de ‘blokken’ van de biomassacentrales, de ‘hangaars’ voor de varkensmesterijen en kippenschuren, de ophokflats voor minderbedeelde huurders, de torens voor de ministeries en al die dijken die het uitzicht belemmeren? Als deze coalitiepartij geen andere prioriteiten kent bij het overleven van onze logistieke bedrijvigheid, dan is men blind voor de werkelijke problemen van dit overvolle land en omvat de Kamerfractie kennelijk infiltranten uit de volstrekt onverantwoordelijke milieubeweging.

Gedwongen dienstplicht

Wat we van de Russische soldaten mogen verwachten, die worden gedwongen in Oekraïne te gaan vechten, kan wellicht worden afgeleid van de Amerikaanse ervaringen in Vietnam. Ook daar een vastberaden tegenstander met (veel) minder technische middelen, maar een hoog moreel.

Politici die niet goed konden uitleggen waar en hoe die slijtageslag moest eindigen. En Amerikaanse infanteristen waarvan gemiddeld slechts 25% hun wapens effectief gebruikten. Onder de mariniers waarschijnlijk meer, maar of dit zal gelden voor Russische elitetroepen? Desertie, zelfverwonding en vermoorden van eigen officieren kwamen ook voor.

Een belangrijk verschil met de huidige Russen is, dat de Amerikaanse logistiek op orde was. Misschien wel te goed, zodat de mannen in voorste lijn zich afvroegen wat al die collega’s achter het front de hele dag uitspookten in hun comfortabele omgeving. Van dit aspect zal de Russische soldaat weinig meemaken, maar of hij de bezette gebieden in Oekraïne zal beschouwen als waard om voor te sterven, valt te betwijfelen.

Geheime Schipholagenda?

Als er geen verborgen agenda zit achter de Schipholchaos, dan moet de bezem door de hele directie. Het begon al met de paniek rond aanslagen, de foute uitbreidingsplannen, de overtredingen van de vergunningen, de bonussen en nu de besluiten die wederom het gezond verstand tarten. Wat wil Schiphol nu echt: de politiek onder druk zetten, Lelystad openen of milieuvergunningen afdwingen? Of is de directie werkelijk zo incompetent dat er helemaal geen geheime agenda bestaat?

Gender

Dat wordt interessant; deelnemers aan de Olympische Spelen die hun paspoort even wijzigen. En ‘gemengde’ voetbalteams etc. In ieder geval kunnen ‘vrouwelijke’ worstelaars, gewichtheffers, discuswerpers en kogelstoters gerust zijn. Ze hoeven alleen hun paspoort te tonen.

Groot-Brittannië

De nieuwe premier van Groot-Brittannië mevr. Truss werd ervan verdacht anti-Brexit te zijn (geweest?). Met haar voorgenomen belastingmaatregelen – bedoeld om de haperende economie te steunen – lijkt ze echter het vertrouwen van de Conservatieven in haar te willen belonen. Doch de koopkracht van de belastingbetalers (maximum schijf 45%) is helemaal niet het probleem. Het gaat om de arbeiders, kleine ondernemers – inclusief vissers, aannemers en transportbedrijfjes – en exporteurs die het al zwaar hebben om allerlei redenen. Hun koopkracht zal verder dalen, net als binnen de EU. En ook daar moeten gepensioneerden maar afwachten wat er voor hen nog overblijft als de staatsschuld verder stijgt. Vooral de Schotten hebben niet veel te klagen met hun eigen olie- en gasindustrie en ruimte voor nieuwe kerncentrales, dus voor terugkeer in de EU zijn weinig argumenten te vinden. Met name als ze dan ook aan de Euro moeten meedoen en aan de schuldenberg die de zuidelijke landen hebben veroorzaakt. Bovendien wordt Schotland dan een nieuwe immigratieroute richting Engeland waar zich steden bevinden met moslimwijken waarin de Britse wet is vervangen door de sharia.

Machtsgreep

Hoe stelt Von der Leyen zich dat voor; de gedwongen (her)verdeling van producten uit EU-landen, net als nu de Corona-miljarden? Moet dan de prijs omlaag als de zuidelijke landen beweren niet te kunnen betalen of moeten de exportlanden subsidiëren? Geldt dit ook voor energie, computerchips, windturbines, zonnepanelen, warmtepompen en kerncentrales of is het juist daarvoor bedoeld? En graan, kunstmest, dakpannen, staal, etc. etc. ?

Of wordt het een middel om Groot-Brittannië te pesten en de rest te waarschuwen?

Een bedrijf dat zijn buitenlandse afnemer(s) moet teleurstellen, is die gewoon kwijt. En van integriteit en efficiënte bedrijfsvoering hebben ze in Brussel weinig verstand. Wel van censuur, verspilling en onbegrijpelijke besluiten.

Musea

Terwijl de musea klagen over financiële tekorten, blijken er nog steeds (te) veel managers te zijn met onduidelijke dagtaken, peperdure restauraties en verbouwingen te worden uitgevoerd en nu een schilderij aangekocht voor 8,4 miljoen. Iedereen moet bezuinigen; waarom de cultuur en de overheid zelf niet?

Politietekort

Burgemeesters moeten niet klagen over het politietekort zolang ze voor ieder wissewasje de ME laten oproepen. Zouden ze wel beseffen dat de ME uit gewone politiemensen bestaat, die soms voor joker het halve land doorreizen? Over de kosten daarvan en van het ‘beveiligen’ van politieke figuren en evenementen, nog maar niet gesproken.

Staatsschuld

Groot-Brittannië kan zich een hogere staatsschuld permitteren zonder ingrijpen door Brussel. Maar de nieuwe regering in Italië zal ongetwijfeld door Brussel worden tegengewerkt, waardoor een dilemma ontstaat. Het steunpakket bevriezen waardoor de staatsschuld vanzelf oploopt en de koers van de Euro daalt in combinatie met de oorlog, energieprijzen en ECB-schulden. Dit komt ten gunste van de koopkracht van het dalende pond. Of het EU-steunpakket gebruiken om hervormingen af te dwingen, die tot een anti-EU reactie kunnen leiden. En daarop heeft Brussel geen antwoord meer, zoals Griekenland, Spanje, Malta, Polen, Hongarije en Roemenië reeds hebben ervaren. De EU-landen hebben zichzelf gegijzeld – vooral in financieel opzicht – en ook in Nederland groeit de onvrede over de dictatuur en incompetentie van de Brusselse ‘elite’. M. Dessing heeft dit al lang geleden voorspeld. En niets is zo gemakkelijk voor een politicus als geld uitgeven, dat anderen moeten verdienen. De staatsschuld van de VS bedraagt naar verluidt 30.000 miljard – 6 maal zoveel als in 2007 – en de verspillingen gaan gewoon door. Immers, de ondergang van de dollar ‘verkleint’ die schuld; reden waarom Italië zou kunnen overwegen de Lire weer in te voeren. Want de geleende Euro’s ooit terugbetalen is een utopie. De ECB weet dit, maar gaat – net als de Amerikanen – gewoon door totdat … de duizenden miljarden aan spaartegoeden en pensioenfondsen niets meer waard zijn; niet in Euro’s en niet in dollars.

Tandheelkunde of verdienmodel?

Een patiënt die met acute pijn bij haar tandarts kwam, werd na een rondje foto’s naar huis gestuurd met pijnstillers. De pijn wordt ondragelijk, maar na een nieuw rondje foto’s – ‘voor de kaakchirurg ‘ – mag ze zelf een afspraak met de specialist maken, want er zit een ontsteking. De wachttijd van ruim 2 maanden lijkt haar ondragelijk, dus ze vraagt een spoedbehandeling (moet eigenlijk de tandarts doen). Ze krijgt een eerdere datum en de kaakchirurg laat weer foto’s maken. Daaruit blijkt dat de ontsteking er nog steeds zit, reden waarom ze naar hem is verwezen! Doch de chirurg besluit dat hij de ontstoken kies niet kan trekken of behandelen. Terugkomen als de ontsteking weg is??? Maar dan kan de tandarts ook zelf trekken! Had ze een nepafspraak bij de kaakchirurg of is dit het normale (met verzekeraars afgesproken) verdienmodel?

Want dit is beslist geen uitzondering in de tandheelkunde, waar de tarieven de pan uit rijzen, inbegrepen voor onnodige behandelingen. In dit beeld past ook het soms niet meer verstrekken van de rekening, maar alleen een factuur voor de eigen bijdrage.

VN

De wijze waarop de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov met de waarheid omgaat, kennelijk voor binnenlands gebruik, doet vermoeden dat het Kremlin zich nergens meer voor schaamt. Het gaat er niet meer om de bevolking te overtuigen van het gelijk van Poetin, maar om collectieve indoctrinatie van diens aanhangers en de media. De rest is minder belangrijk, mag het land verlaten of zich laten arresteren bij demonstraties of bij een openlijk (dom) interview.

Intussen wordt er een referendum gehouden zonder enig toezicht door de VN en zonder een basis in die befaamde ‘internationale rechtsorde’.

Indien dit in de door Israël bezette gebieden op die wijze zou plaatsvinden, was het VN-gebouw te klein om alle verontwaardiging te herbergen. Maar nu ….. verhullen diplomaten hun onmacht alsof Rusland nog respect verdient als een beschaafd land dat bovendien met kernwapens dreigt.

Wauwelaars

Indien ook een Kamerlid als Paternotte (D66) nog steeds niet weet dat de vermeende stikstofcrisis niets te maken heeft met de beweerde oorzaken van klimaatverandering, maar het gevolg is van een blunder, dan wordt duidelijk dat vooral allerlei wauwelaars het hebben over ‘doorpakken’, omdat anders de woningbouw straks stil komt te liggen. Hoezo? Dat stikstofprobleem – dus geen ‘crisis’- is veroorzaakt door onwetende politici die zich een natuurbeschermingstaak lieten aanpraten in het overbevolkte Nederland zonder de consequenties te kennen. En daarna zorgen de gesubsidieerde activisten er wel voor dat Brussel en de Raad van State hun doelen bewaken.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties