Het huis van de Vrede

Kijk, we hoeven er geen doekjes om te winden: de islam wil slechts vrede brengen. Wij Westerlingen, raken soms in verwarring over de goede bedoelingen van de islam. Er zijn namelijk sinds ‘nine-eleven’ al weer een stuk of twintigduizend aanslagen geweest, maar die hebben natuurlijk wel een goed doel en waar het ons volgens de islam aan ontbreekt is begrip. Het is als met de klimaatreligie: het kost wat en zorgt voor ongelooflijk veel overlast, maar Schepper en Schepping worden er vrolijk van en dan is geen prijs te hoog. Welkom in het ‘Huis van de Vrede’.

Vrede predikende islam-expert. Af:b: Flickr

De islam levert aan ons over dat Mohammed (570-632) gezegd heeft: “Mij is bevolen de mensen te beoorlogen totdat zij getuigen dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Allah’s gezant is. Alleen door het uitspreken van deze belijdenis maken zij hun goed en bloed voor mij onaantastbaar”.[1] Er is absoluut geen bevoegde imam of een andere beroepsmoslim te vinden die zal tegenspreken dat Mohammed dit daadwerkelijk gezegd heeft. Wat zegt de Koran zelf over deze onmenselijk zware taak? De islam leert ons dat Mohammed met enige stelligheid heeft verklaard dat de engel Gabriel tegen hem gezegd heeft dat God zulks gezegd heeft (Koran 9:29):

Bestrijdt hen die niet geloven in God;
Noch in de Laatste Dag;
En die niet verbieden wat God en Zijn Gezant verbieden;
En die zich niet voegen naar de wezenlijke Godsdienst;
Onder degenen aan wie de Schrift gegeven is;
Totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid

U mag overal nakijken of ik het goed heb genoteerd, maar let met name op de laatste woorden: “totdat zij uit de hand de schatting opbrengen in onderdanigheid”. Deze woorden worden in het algemeen begrepen als de ultieme mogelijkheid voor christenen en Joden om, nadat zij door de moslims – met of zonder geweld – verslagen zijn, tegen betaling vrijgesteld te kunnen worden van de universele plicht om tot de islam over te gaan. Met andere woorden: laat nu ook weer niet teveel mensen moslim worden, want de munten zijn minstens zo belangrijk en zelf gaan werken; tja, dat kan natuurlijk niet als soldaat in het leger van God.

Wanneer de islam het ‘Huis van de Vrede’ heeft gevestigd in het Avondland, dan blijven er dus voor ‘de benadeelde partijen’ – die zich eerder overigens al rond Geert Wilders verzamelden in een gerechtsgebouw, maar dan anders –  twee mogelijkheden over. De eerste is dat alle ‘benadeelden’ meteen moslim worden, waarmee ze meteen tot de ‘bevoordeelden’ behoren. Zolang dat niet zo is, knokken de moslims onversaagd door voor een Betere Wereld onder de Hoede van Allah en zij stoppen pas als degenen die geen moslim willen worden en niet betalen, verslagen zijn; dát is de ‘Jihad’. Als dat is gebeurd mogen ze alsnog moslim worden en anders betalen ze voor hun ongeloof zolang de imams dat zinvol achten.

Islam
Afb: wikipedia.

Over de hoogte van de tarieven wordt in de Koran met geen woord gerept en er valt niet over te corresponderen; het is maar wat de overwinnaar goeddunkt. Deze afkoop is bovendien geen recht van degenen die overwonnen zijn, maar kan door de overwinnaar tijdelijk en in ‘goedgunstigheid’ aan hen verleend worden. Verzoeken om vermindering van de aanslag, herziening van het besluit, uitstel van betaling of gespreide betaling zijn niet mogelijk en worden ook niet bestreden met -geld- boetes, maar met de strop of het zwaard. Namens Allah, dat dan weer wel. Besef in dat geval dat u slechts één stap verwijderd bent geweest van de moslimse Hemel: bekeer u slechts tot de islam (en die is volgens ingewijden voor 95% gelijk aan het christen- of jodendom). Drank en volop maagdelijke hoeri’s (72 stuks p.p.) zijn dan uw deel.

Deze mogelijkheid van afkoop wordt nog al eens genoemd als bewijs voor de tolerantie van de islam. De schatting die moslimse veroveraars echter plachten op te leggen aan Joden en christenen heeft de bloeiende christelijke en Joodse gemeenschappen in het Midden-Oosten in de loop van de tijd tot de bedelstaf gebracht, en verwoest. (Bat Ye’or: ‘The Decline of Eastern Christianity under Islam’, 1996) Het Midden-Oosten, exclusief Israël, produceert in zijn geheel (als we de toevallig aanwezige olievoorraden buiten beschouwing laten) momenteel dan ook minder Bruto-nationaal product (BNP) dan bijvoorbeeld het Iberisch schiereiland.

  • Critici van de islam menen dat deze belasting een voortzetting van de Jihad is, maar dan met andere middelen.
  • Vrienden en vriendinnen van de islam zien in de mogelijkheid van het opleggen van dit tribuut een bewijs voor de wezenlijke tolerantie van de islam.
  • Verdedigers van de islam geven er dan de voorkeur aan vooral te kijken naar de theologisch-dogmatische theorieën ter zake, critici vragen om aandacht voor de harde praktijk van het dagelijks leven.

Deze discussie wordt vaak gevoerd maar doet weinig af aan de precieze betekenis van het koranvers 9:29. Dit vers begint volgens de vertalingen van J.H. Kramers met het woord ‘Bestrijdt’ en de vertaling van Leemhuis luidt als volgt: ‘Strijdt tegen hen die niet in God geloven’. De gebiedende wijs waarmee het vers 9:29 begint, ‘qaatiluu’, is beter te vertalen als ‘beoorloogt’. De wortel qtl waar dit woord op teruggaat, betekent ‘doden’. De specifieke grammaticale vorm die hier wordt gebruikt, gaat volgens grammatici wel terug op een betekenis als ‘elkaar -trachten te- doden’.[2]

Het vers bevat een helder geformuleerde opdracht op gebiedende wijze: “beoorloogt”. De korancommentaren die door moslims voor moslims geschreven zijn, hebben er weinig moeite mee dit vers op te vatten als een opdracht aan de moslims oorlog te voeren tegen de ongelovigen. Het is de bedoeling van oorlogen de macht te verwerven om te overheersen, om ‘te verbieden wat God en Zijn Gezant verbieden’ zoals de koran het in dit vers formuleert. Ook stelt het vers dat mensen zich hebben te ‘voegen naar de wezenlijke Godsdienst’, in de Koran normaliter de uitdrukking voor ‘islam’.

Nu zal de eerste de beste imam, geconfronteerd met het vers 9:29 onmiddellijk verwijzen naar vers 2:256, ‘Er is geen dwang in de godsdienst’. Laat u niets wijsmaken: de islam leert echt dat dit laatste vers is ‘geabrogeerd’, dat wil zeggen: door latere openbaringen ‘opgeheven’. Soera 2, waar dit Koranvers in voorkomt, is de eerste soera die in Medina geopenbaard is. De datering van Soera 2 is breed onweersproken.[3] Het principe van de abrogatie wordt in de Koran zelf uiteengezet, het is geen bedenksel van buitenstaanders. Koran 2:106, in de vertaling van Kramers: ‘Welk teken (=koranvers)  Wij ook afschaffen of doen vergeten, Wij brengen iets beters daarvoor in de plaats of iets wat daaraan gelijk is’. ‘Afschaffen’ is het Nederlandse woord waarmee Kramers in vers 2:106 ‘abrogeren’ weergeeft.

Zouden de teruggekeerde moslims, die hebben deelgenomen aan de strijd in Syrië, vanuit het ‘Huis van de Vrede’ zonder verdere bedoelingen naar het “Huis van de Oorlog’ terugkeren om daar hun vrede te vinden? Dat moet toch in islamitische kringen opgevat worden als apostasie, tenzij er een geheel andere bedoeling achter de terugkeer zit. Zoals bekend uit de onderzoekingen van Ruud Koopmans, zijn er in Europa nogal wat moslims die de strijd in Syrië door IS ‘gerechtvaardigd’ vonden. Zij zullen de terugkeerders niet de eer toewerpen waar de dapperen van Allah zo geestdriftig en bezeten naar op zoek waren na een leven van losbandigheid in het Westen.

“Allen die zich in ons land bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”. De ongelijkheid tussen degenen die zich al die tijd in ons land bevonden, terwijl de Syriëgangers zich onder IS bevonden, is zo groot dat dit gerust tot uitdrukking zou mogen komen. Bijvoorbeeld door hun Nederlandse paspoort af te nemen of, als dat niet kan, levenslang preventief vastzetten op kosten van hun families.

Het is hier toch zeker het ‘Huis van de Vrede’ niet?


[1] Te vinden zowel in de Traditieverzameling gemaakt door Muslim als die van de hand van Buchari (Beiden 9de eeuw AD). De islam beschouwt deze verzamelingen als canoniek. Zie verder Nuh H.M. Keller, Reliance, 599; Th.W. Juynboll, Handleiding, 342; M. Bonner, Jihad, 49; Maulana Muhammad Ali, A Manual of Hadith, Lahore 1941, vele drukken en herdrukken, p. 215; Andy Bostom, The Legacy of Jihad, 127-135; en zo voort.

[2] Hans Jansen, ‘Brief aan de Rechtbank’, 10 mei 2010. Zie ook: https://hoeiboei.blogspot.com/2010/10/hans-jansen-brief-aan-de-rechtbank.html

[3] Zie bijvoorbeeld W. Montgomery WATT, Inleiding tot de Koran, Utrecht z.j., p. 220 bovenaan: ‘Alle chronologische indelingen beschouwen soera 2 als de eerste van de Medinensische soera’s’.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Benedict Broere
5 jaren geleden

De islam is orwelliaans van karakter. Wat de islam ‘vrede’ noemt, betekent voor de westerse cultuur de volhardende poging die westerse cultuur te vernietigen en te vervangen voor de premoderne, wrede en stompzinnige woestijncultuur van de islam. De westerse cultuur heeft eeuwenlang islamitische pogingen tot verovering weerstaan dan wel met veel moeite (Reconquista) weer ongedaan gemaakt. Op dit moment is het evenwel net alsof de westerse cultuur de rode loper heeft uitgelegd voor de islam, zozeer als de islam geimporteerd wordt, en geknuffeld wordt en beschermd tegen kritiek. De westerse islamfaciliteerders zijn blijkbaar blij om een ideologie van amputeren, stenigen en onthoofden te kunnen verwelkomen in de westerse cultuur. Er worden hele woonwijken gereserveerd voor de islam om daar de eigen wetten te kunnen implanteren en om daar gestaag toe te groeien naar een positie van macht vanwaaruit de verdere oorlog tegen de westerse cultuur kan worden ingezet. Men buigt diep voor de islam, eeuwen van vrouwenemancipatie worden teruggedraaid voor de islam, eeuwen van Verlichting, van redelijkheid, rationaliteit, openheid voor wetenschap, vrijheid, mensenrechten, dat alles lijkt men bereid in te leveren om het de islam naar de zin te maken, en ook kerken en kloosters zijn bereid om zich zodanig te modificeren dat het islamitisch oog niet verstoord raakt door kruisen en dergelijke. Ik denk niet dat er ooit in de geschiedenis een cultuur is geweest die zo gretig z’n best doet om het een uitermate lethale vijand als de islam naar de zin te maken wat betreft importeren, faciliteren, knuffelen, buigen, respectvol bejegenen en vooral ook beschermen tegen mensen die vragen stellen. Historici, als die er nog zijn tegen die tijd, dus werkelijk deugdelijke geschiedschrijvers, zullen diagnosticeren dat de westerse cultuur in een soort suicidale waan teloor is gegaan, weggezonken in islamisering, libanonisering, segregatie, polarisatie, tribalisering, Mad Max, barbarij, heerschappij van de stompzinnigheid en het grote sadisme. Tegen die tijd zal Nederland ook wel weer voor de helft onder water staan, want de islam reduceert het denken zodanig dat het nadenken over al die dijken en waterwerken veel te ingewikkeld wordt. En het kan allemaal zeer wel zeer rap realiteit worden, want als de islam eenmaal aan de macht is, door grote gezinnen en massa-immigratie en islamknuffelarij, dan zal alles aan moderniteit in rap tempo worden afgebroken, dan wordt er een terreur ingezet in de trant van Iran en IS, dan zal men zich massaal uit doodsangst bekeren tot de islam, en dan is het enige uitje wat je nog hebt het feestelijk onthoofden elke vrijdagmiddag op de marktpleinen van Nederland. En de pas bekeerde Nederlanders zullen erbij staan te juichen, zullen zelfs meehelpen, want het onthoofden van de dappere resterende andersdenkenden blijkt dan toch nog een heel karwei. — In de jaren dertig van de vorige eeuw hadden de Duitsers niet het geringste vermoeden van de horror van WOII en de Holocaust. En ook na de oorlog konden velen het nauwelijks vatten. En moesten ze ter overtuiging door de geallieerden at gunpoint worden rondgeleid langs de stapels lijken in de vernietigingskampen. Aangaande de islam leven wij in een vergelijkbare mist van ontwetendheid. De zon schijnt. Niets aan de hand. Tot er wordt aangebeld. En het lokale moskeecommittee zich meldt. Of je je wil bekeren.