Een verdwaalde senior uit Rotterdam

Hij sprong aan de hand genomen door een emiritus professor ineens uit de bosjes van het Kralingse Bos en riep gepassioneerd “Nederland moet 25.000 vluchtelingen via het hervestigingsprogramma van de VN opnemen per jaar opnemen”[1]. De argeloze voorbijganger schrok zich rot en haastte zich snel naar huis en haard om verlost te zijn van twee raaskallende senioren.

Lubbers. Afb: wiki. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ruud_Lubbers_2016.jpg

Gelukkig voor lezend Nederland waren heldere burgers bereid om de twee duidelijk verdwaalde geesten weer op het rechte pad te brengen. Jan van de Beek en Syb Winia hebben vandaag de moeite genomen om onze voormalige minister-president en zijn geleerde begeleider uit te leggen waarom zij moeten stoppen met natte kreten in de openbaarheid te slaken.

Jan van de Beek is in het artikel “Neergang van het Wirtschaftswunder” geciteerd om te verduidelijken waarom de “Wir Schaffen Daß” uitspraak van Frau Merkel de doodsteek voor de welvaart of verzorgingstaat betekent. In dat artikel is zijn vergelijking opgenomen van de kosten die de overheid moet dragen voor een inwoner die deelneemt aan het arbeidsproces (mens #1), een kennis of arbeidsmigrant die wordt opgevangen, onderwijs krijgt en wel aan het arbeidsproces deelneemt (mens #2) en een economische migrant die deels of niet aan het arbeidsproces deelneemt (mens # 3)[2]. Het resultaat was € 45.000 voor mens #1, € 120.000 (door opvang, huisvesting, taal en inburgering cursussen, opleiding etc.,) voor mens #2 en € 300.000 (door het permanente verblijf in de bijstand en toeslagen categorie en niet of voor een klein deel bijdragen aan de schatkist) voor mens #3. Die kosten werden geprojecteerd op de 100.000 migranten (initieel en volgers) die onder Rutte II Nederland zijn binnengekomen. Jan van de Beek berekende op die manier dat de belastingbetaler rond €70 miljard aan opvang, huisvesting, bijstand, medische kosten, toeslagen en AOW voor twee generaties mens #3 moet ophoesten.

Het is niet helder of onze verdwaalde senioren met het getal 25.000 duiden op de initiële migrant die mee wil eten uit de staatsruif of ook zijn volgers mee zijn genomen. Persoonlijk denk ik dat het laatste niet het geval is, waardoor geen sprake is van 25.000 maar 100.000 migranten zoals die in de periode van Rutte II door gastvrij Nederland hartelijk in de armen werden gesloten. Los van de economische ontwikkelingen in de nabije toekomst, moet het krimpende volume belastingbetalers voor de 100.000 migranten die per jaar Nederland binnenkomen rond de €70 miljard over hun gehele levensloop ophoesten.

Vanzelfsprekend berijden de twee senioren de gebruikelijke linkse hobby paardjes en komen ze met argumenten in de trant van het is goed voor de economie, we bestrijden daarmee de groeiende vergrijzing van de Nederlandse samenleving en het is een verrijking voor de Nederlandse cultuur.

Jan van de Beek. Afb: twitterpagina Van de Beek

Volgens van de Beek is immigratie lang niet zo voordelig als de twee senioren willen doen geloven. De stelling dat de – hoofdzakelijk Turkse en Marokkaanse – gastarbeiders uit de jaren ´60 en ´70 mede verantwoordelijk zijn geweest voor een progressieve groei van de welvaart in Nederland, is volgens van de Beek en Wynia onjuist. Enerzijds was het volume van ongeveer 60.000 te gering om een significante invloed op de economische ontwikkeling te hebben, anderzijds waren de meesten werkzaam in de laagbetaalde banensector. Door oorzaken als oliecrisis en onafhankelijkheid van Suriname, werd het gros van die goedkopere gastarbeiders werkeloos door gedwongen sluiting van fabrieken en bedrijven in de jaren 80 en 90. Volgens van de Beek was de werkeloosheid vier keer zo groot als bij de autochtone werkkracht en dat resulteerde in een negatieve bijdrage voor de schatkist. De omvang van die negatieve bijdrage werd in een nooit gepubliceerde SCP-notitie van Carlo van Praag uit 1987 voor de jaren 1987-2000 provisorisch op 53 miljard gulden geraamd, ongeveer € 38 miljard nu[3]. …”

Een CPB publicatie Immigration and the Dutch Economy uit 2003 en ervaringen uit het achterliggende decennium onderschrijven de stellingen van Wynia en van de Beek nl.

  • immigranten dragen alleen positief bij aan de schatkist als ze op de arbeidsmarkt beter presteren dan de gemiddelde Nederlander. Migranten die onderpresteren kosten de belastingbetaler geld.
  • De huidige migranten presteren veel slechter op de arbeidsmarkt dan de gemiddelde niet-westerse migrant. Van de migranten die vanaf 1999 als volwassenen (20 jaar of ouder) ons land binne snelden, had na tien verblijfsjaren de helft een uitkering en een derde maakte deel uit van het arbeidsproces.
  • migranten die werken, dragen vaak niet of nauwelijks iets bij an de leger wordende schatkist. Velen van hen zijn ongeschoold of laaggeschoold en degenen die wel goed geschoold zijn functioneren vaak onder hun niveau. Dat komt omdat menselijk kapitaal – zoals scholing en werkervaring –moeilijk mee te nemen is naar een ander land. Daardoor verdienen ze weinig en mensen die weinig verdienen zijn vanwege onze uitgebreide verzorgingsstaat niet zelden netto-ontvangers

De twee senioren verkeren blijkbaar ook nog in de optimistische veronderstelling dat migranten snel in kunnen burgeren en aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Uit de ervaringen in het achterliggende decennium blijkt dat een onjuiste aanname te zijn. Ook het argument dat door immigratie de groeiende vergrijzing kan worden opgelost is een hopeloos verkeerde inzet. Wanneer we uitgaan van de 100.000 per jaar en het feit dat migranten gezinnen minstens drie kinderen hebben, zal een explosieve bevolkingsgroei niet voorkomen kunnen worden. In het verlengde daarvan zal doordat ook de leden van migrantengezinnen ouder worden, een explosieve vergrijzing toename plaatshebben en komt het actieve arbeidsvolume steeds verder in het gedrang. Nederland zal door de ongecontroleerde immigratie steeds voller worden en volgens Wynia “wonen binnen een eeuw honderd miljoen mensen in Nederland en is de vergrijzing allerminst gestopt maar gegroeid”. Dat lijkt niet de gewenste oplossing van de huidige vergrijzingproblematiek te zijn.

Wanneer de voorspelling van experts realiteit wordt en Europa in de nabije toekomst geteisterd wordt door golven islamitisch georiënteerde laaggeschoolde en slecht gemotiveerde etnische entiteiten uit Noord en Centraal Afrika, het Midden Oosten en Centraal Azië, importeert Europa zoals Karskens dat uitdrukte “Chaos uit Afrika, oorlog uit het Midden Oosten en terrorisme uit Centraal Azië”. Omvolking van de rijkere Europese landen zal het gevolg zijn. Blijkbaar vinden beide senioren net als de voorman van GroenLinks die omvolking van het rijkere deel van Europa een goede zaak. Door hun ondoordachte en niet op feiten en harde getallen gebaseerde gedachtespinsels, gaan ze voorbij aan het feit dat Europa in dat geval wordt geconfronteerd met een proces van cultuurontkenning en door oplopende kosten en groeiende instabiliteit, het omvallen van de welvaartsstaat. Niemand kan meer terugvallen op de verworvenheden van de verzorgingsstaat, waardoor ook voor de rijkere westerse samenlevingen een onzekere toekomst in het verschiet ligt. Dat proces is al gaande in Zweden.

Het zou een zegen zijn voor de doorsnee burger als voormalige politici zich onthouden van het slaken van natte kreten die zijn gebaseerd op emotie. Beter luisteren naar denkers die gebruik makend van harde getallen en ervaringsgegevens tot gewogen en evenwichtige vaststellingen komen. Zoals van de Beek dat in zijn artikel voor het NRC beeldend uitdrukt

“Asielmigratie is gewoon liefdadigheid, die ons land miljarden kost. Liefdadigheid bovendien, die bijzonder slecht uitpakt voor de minst verdienende in ons land, waaronder uitdrukkelijk ook eerdere cohorten immigranten…..de keuzes van Lubbers en van Seters zijn tegenover de zwakste in onze samenleving immoreel. Je kunt het natuurlijk met hen eens zijn, maar wees dan wel geïnformeerd en eerlijk over de feiten. Zodat de Nederlandse burger weet waar hij of zij aan toe is”

Daar kan een weldenkend mens zich alleen maar bij aansluiten.

———————————————————–

[1] Is nu 500 per jaar.

[2] De levensloop wordt gesplitst in overheidskosten van geboorte tot arbeidsparticipatie, overheidsinkomen gedurende de actieve arbeidsperiode door belastingen en heffingen en overheidskosten in de post actieve periode tot overlijden

[3] Kosten voor uitkeringen, gezondheid, onderwijs en minderhedenbeleid minus de afdrachten aan belasting en premies

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r dunki
6 jaren geleden

Westerse democratieën zijn kwetsbaar omdat het zo eenvoudig is om misbruik te maken van de (te) vele regels waarbij wij hopen te gedijen. Bijvoorbeeld op het gebied der mensenrechten die op cynische wijze vaker tegen dan voor ons werken als breekijzer voor de linkse ‘pro-ongebreidelde-migratie-lobby’. Die kwam van de grond met de ideologisch gedreven Joop den Uyl maar kon dankzij Lubbers en met name Donner een grote vlucht nemen om onze democratische samenleving te ondermijnen.

De zieke ideologie die staat voor ongecontroleerde immigratie komt uit de koker van de Amerikaanse onheilsprofeet Saul Alinsky. Hij is de succesvolle belichaming van die uiterst kwaadaardige, systematische ondermijning van (de Amerikaanse en west Europese) democratieën en bijna een halve eeuw na zijn dood is de extreme vleugel van de Democratische partij in de USA volledig doorgeslagen in de executie van Alinsky’s concept. Dit was in eerste instantie bedoeld om arme stedelijke gemeenschappen te organiseren en zodoende sociale, politieke, wettelijke en economische invloed en macht te geven, maar in 1971 kwam zijn ‘Rules for radicals’ uit, gebaseerd op zijn ruim dertig jarige ervaring als ‘community organizer’. Dit boek introduceerde een sluw concept om met intentioneel misbruik van democratische procedure’s de daarop gebaseerde instituten te ondermijnen zonder ook maar één tel de minste schijn van constructiviteit op te houden.

In die tijd was de parasitaire hippie generatie tot de conclusie gekomen dat orgieën van sex, drugs en alcohol niet eeuwigdurend konden zijn maar in de weg stonden aan een manier om de dagelijkse kost te verdienen in een maatschappij die niet van hen gediend was. Alinsky’s concept was een Godsgeschenk voor hen, dat de deur openzette voor gesubsidiëerde actiegroepen en zelfs baantjes bij de overheid en onderwijs die daarop inhaakten, zoals de heer ‘après moi le déluge’ – van der Laan nu levensgevaarlijke moslims op de Amsterdamse gemeentelijke payroll rijk maakt.

Via het Alinsky concept ontwikkelde hun sociale invloed zich van lieverlee tot politieke, wettelijke een economische invloed en – tot hun eigen stomme verbazing – macht in een naïeve democratische maatschappij-vorm die zelfs hen kansen gunde, waarvan zij gretig misbruik maakten vanaf dag één, zoals in Nederland het rampzalige ‘Nieuw Links’ ook een collectie brutale parasieten voortbracht die onnoemelijke schade hebben veroorzaakt. De toepassing van Alinsky’s principe’s binnen de overheid breidde zich als een olievlek uit naar (wetenschappelijk) onderwijs, rechterlijke macht, vakbonden en gesubsidiëerde linkse ‘maatschappelijke’ organisaties die voorzagen in dik betaalde baantjes. Voilà: de ‘counter-culture’ was ‘gearriveerd’ en ging zich hechten aan het pluche en het baantjes circus, reden waarom een moreel failliete club als de PvdA nog steeds zijn politieke filosofie kan uitdragen, daarbij gesteund door subversieve salonsocialisten en communisten als D’66, S.P. en G.L. die de Salafisten geen strobreed in de weg leggen, ja zelfs subsidiëren en de deur voor immigratie nog steeds wagenwijd willen openzetten

De recente opkomst van politieke partijen die zich na een halve eeuw linkse terreur beginnen te manifesteren – nu kiezers zich realiseren hoe zij slachtoffer zijn van een onverantwoordelijk immigratie beleid waaraan na Joop den Uyl ook het CDA met Lubbers en Donner zich om het hardst heeft schuldig gemaakt – is in de USA gekristalliseerd in Donald Trump en hier in Fortuyn en Geert Wilders. Trump en Fortuyn komen niet uit het ‘partij-kartel’ zoals Baudet dat zo correct omschrijft en hebben alle regenten de wacht aangezegd, met alle gevolgen voor Pim Fortuyn en een ‘culture war’ in de USA.

Wat nu in de USA gebeurt is een gewelddadige extremistische oproer van slechte ideologische verliezers die in Trump niet hun president, maar een vijand zien en dat is – op schaal verkleind – wat ook in Europa en Nederland gebeurt met politici die zich tegen het funeste salon-socialisme keren, zoals de door politiek-correct-Nederland vermoorde Fortuyn, maar ook Wilders en Baudet. (een aangifte, wegens medeplichtigheid aan de moord op Fortuyn, tegen de grootste linkse haatzaaier Melchert is destijds door het uiteraard onberispelijke O.M. razendsnel niet-ontvankelijk verklaard en onder het vloerkleed geveegd).

Hoe werkt dit concept in die haatdragende, intolerante linkse hoofden en hoelang komen zij daar nog mee weg? Alinsky’s model is simpel, primitief en daarom erg effectief : ‘ we against them’. Daarvoor moest hij uiteraard eerst ‘we’ en ‘them’ creëren …. Dat gebeurde door symbolen te creëren die het vandaag de dag nog steeds goed doen bij naieve jongeren die op G.L. stemmen en naïeve ouderen die dat op D’66 doen omdat zij erin trappen wanneer de maatschappij verdeeld wordt en tegen elkaar opgezet; hoe meer onderverdelingen en groepen van ‘slachtoffers’ hoe beter, variërend van groepen die sexueel niet helemaal sporen tot hun geestelijke equivalent zoals hedendaagse feministen, die één ding gemeen hebben en dat is dat zij uitmunten in het voortdurend uitvinden van ‘maatschappelijke problemen’ waarmee dolende zielen zich kunnen verenigen en zodoende constante druk op het democratische, maatschappelijke bestel willen (blijven) uitoefenen, daarbij geholpen door de ideologische, ontspoorde pers.

Ook ons landje zit vol met subversieve, vaak Islamitische organisatie’s die door linkse collaborateurs in de overheid van alle kanten voorzien worden van subsidie, zodat er o.a. een uiterst lucratieve immigratie advocatuur is ontstaan van onscrupuleuze ‘advocaten’ die alle wettelijke middelen zolang mogelijk uitmelken met het boze doel om het democratische systeem te ‘over-verzadigen’ met duizenden valse klachten en loze beroepschriften zodat het feitelijk niet meer kan functioneren, teneinde maximaal hun eigen zakken te vullen en tegelijkertijd het democratische systeem te ondermijnen dat vanaf dag één niet mans genoeg is om kansloze gelukszoekers meteen het land uit te zetten. Zelfs niet als zij zich organiseren in criminele gangs die hun omgeving terroriseren met misdrijven variërend van winkeldiefstallen tot sexueel geweld; wat kan het Rutte schelen? Tot vandaag zal een communistische clique als G.L. hun uiterste best doen om Nederland te ondermijnen met, bijvoorbeeld, hun migratie-idée-fixe die geen andere bedoeling had dan de kabinets-formatie te ontwrichten en met de opportunist Rutte was dat een gegarandeerd succes.

Massamigratie (uiteraard voor allemaal ‘slachtoffers’) is slechts één der vele linkse symbolen waarmee de naïeve kiezers worden gepaaid, naast andere obligate dooddoeners als racisme, slavernij, discriminatie, homofobie, Islamofobie, feministische haat en afgunst jegens blanke mannen, geestesziekten als transgenders, klimaathysterie en wat voor nieuwe ‘smaak van de dag’ morgen ook nog eens nieuwe onderbuikgevoelens teweeg moge brengen, zoals baarmoedertransplantatie’s voor sexloze biggen… Eenieder die daar een normale reactie op heeft moet – liefst letterlijk – kapot gemaakt worden, d.w.z. uit zijn of haar baan weggepest worden en sociaal gebrandmerkt als racist, homofoob met onderbuikgevoelens en alle andere doorzichtige varianten van linkse ‘shaming’. Op die wijze worden de verschillen tussen kunstmatige gecreëerde tegenpolen geaccentueerd en is er een voedingsbodem voor confrontatie en communistische klassenstrijd. Het handigst is wanneer de tegenstander geen amorfe organisatie is maar een gezicht heeft zoals Fortuyn, met de dodelijke gevolgen van de smerige linkse haatcampagne tegen hem.

Deze immorele mentaliteit heeft ons maatschappelijk bestel doordrongen tot op het niveau van rechterlijke macht, (lagere) overheid, vakbonden, universiteiten etc. en wordt nu in de USA gemobiliseerd door extreem-Democratisch- links om een open ‘culturele oorlog’ te voeren om de linkse hegemonie niet te laten wegslippen nu er een president is die zich niet laat intimideren door dit soort terroristen, want dat zijn het en zij zijn machtig. Zeker als wij eraan denken dat een miljardair als George Soros als sponsor achter ruim 200 van die subversieve organisaties zit en zijn bruinhemden van de Antifa bendes (via advertenties op Craigslist) een bedrag van US$15 per uur biedt om de boel kort en klein te slaan. Deze Hongaarse Jood heeft zich in W.O.II schuldig gemaakt aan Jodenvervolging met de Nazi’s maar kan met zijn geld honderden bruinhemden op afroep mobiliseren om zijn subversieve doelstellingen te behalen en heeft ook in maart anti-Wilders groepen gefinancierd bij onze verkiezingen. . Dit (s)linkse activisme probeert de Islam-migratie-gerelateerde problematiek te verdonkeremanen, zoals in nu Amsterdam door hondsbrutale duur betaalde moslims met hulp van PvdA’s van der Laan gebeurt.

Laat niemand denken dat dit op zich staande incidenten zijn; Alinsky oefent een halve eeuw na zijn dood nog steeds een pestilente invloed uit die in Nederland door Asscher, Cohen, van der Laan, Pechtold en Klaver actief in stand gehouden wordt.